Alliansen i Göteborg vill granska fler projekt i staden

Med anledning av den senaste tidens avslöjanden kring projekt Upp föreslår idag Alliansen i Göteborgs Kommunstyrelse att liknande projekt i staden ska granskas. Totalt handlar det om projekt för närmare 50 miljoner kronor som delats ut till nämnderna där kommunstyrelsen saknat beslutsunderlag (se nedan).

Alliansen har gått igenom vänstermajoritetens förslag till kompletteringsbudgetar från våren 2009 fram till våren 2011 och identifierat närmare 20 olika projekt som har till syfte att minska utanförskap och ungdomsarbetslöshet. Totalt har nära 50 miljoner kronor delats ut till nämnderna för detta syfte. Samtidigt har kommunstyrelsen inte fått något beslutsunderlag för projekten.

Med anledning av de ekonomiska oegentligheter och brist på måluppfyllelse som avslöjats inom projekt Upp föreslår nu Alliansen i Göteborgs Kommunstyrelse att samtliga liknande projekt granskas. Förslaget läggs fram på Kommunstyrelsens Arbetsutskott idag.

– Vid varje kompletteringsbudget finns ett flertal rödgröna initiativ som helt saknar beslutsunderlag. Vi kräver alltid att det ska finnas underlag från nämnderna innan pengarna får användas, säger Jonas Ransgård (M), kommunstyrelsens vice ordförande

– Det som avslöjats om Upp visar på att de rödgröna brister i sin kontroll, resultat och styrning. Vi är oroade och vill ha en särskild granskning av liknande projekt, säger Helene Odenjung (FP), kommunalråd

– Det är i många fall lovvärda initiativ, men vi måste säkerställa att pengarna använts rätt. Därför vill vi veta om projekten nått sina mål och hur de återredovisats till nämnderna, säger David Lega (KD), kommunalråd.

Göteborg den 7 december 2011
Yrkande (M) (FP) (KD)
KSAU 2011-12-07

Uppdrag om granskning och uppföljning av projekt i Göteborgs Stad

I ljuset av de avslöjanden om bristande måluppfyllelse och, enligt uppgifter i media, oansvarig eller bedräglig hantering av såväl tilldelade medel som resultatredovisning inom projekt Upp är vi oroade över hur liknande projekt och insatser följs upp och granskas i staden. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt innebär att vi måste se till att uppföljningsarbetet och den löpande projektredovisningen sker på ett tillfredsställande sätt. Det rör sig i många fall om stora belopp som rätt använt gör nytta, inte minst i arbetet med att minska utanförskap och få fler i arbete.

Vi vill därför ha särskild granskning av de initiativ som de senaste åren tilldelats medel i de kompletterande budgetbesluten, i de fall framställningar och beslutsunderlag från de berörda nämnderna saknats i kommunstyrelsens budgetunderlag. Granskningen bör särskilt fokusera på

 • Målformulering och måluppfyllelse
 • Projektgenomförande och hur tilldelade medel förbrukats
 • Om det finns skäl att misstänka oegentligheter
 • Utvärdering, återredovisning och uppföljning

Det är troligt att beslutsunderlag har kompletterats i nämnderna efter att medel tilldelats och att resultatredovisning av initiativen skett till nämnden, men vi vill ändå säkerställa detta, eftersom kommunstyrelsen fattat beslut utan tillräckligt underlag.

Vid en genomgång har vi identifierat att ovanstående granskningskriterier berör följande projekt och insatser för åren 2010-2011, som totalt uppgår till nära 50 mkr:

Kompletteringsbudget hösten 2009

 • Särskilt utsatta ungdomar – Social Resursnämnd tillfördes 4 mkr för 2010. Pengarna skulle möjliggöra en EU-ansökan med motsvarande belopp. En riktad insats mot särskilt utsatta ungdomar skulle skapa resultat för att bryta destruktivt agerande
 • Praktikplatser inom frivilligt socialt arbete – Social Resursnämnd tillfördes 3 mkr för 2010. I syfte att minska effekterna av ungdomsarbetslösheten tillfördes nämnden medel för cirka 500-600 ungdomspraktikplatser inom den socialt inriktade ideella sektorn
 • Ungdomsjobb inom föreningssektorn – Idrott- och föreningsnämnden tillfördes 3 mkr för 2010. I syfte att minska effekterna av den växande ungdomsarbetslösheten tillfördes nämnden medel för att möjliggöra fler arbeten inom föreningsrörelsen
 • ’Unga gröna jobb’ – Park- och naturnämnden tillfördes 5 mkr för 2010. I syfte att minska effekterna av den växande ungdomsarbetslösheten skulle ungefär 100 praktikplatser skapas inom Park- och naturnämnden à sex månader per plats under 2010.
 • Kultursommarjobb – Kulturnämnden tillfördes 1 mkr för 2010. Ett antal ungdomar skulle få sommarjobb i kommunen med uppgift att sprida kultur på gator och torg.
 • Tekniktraineeplatser – Vuxenutbildningsnämnden tillfördes 6 mkr för 2010. I syfte att minska effekterna av den växande ungdomsarbetslösheten skulle unga vidareutbilda sig. Utbildningen skulle rikta sig till elever som kommer från gymnasieskolans fordonsprogram.
 • Praktikantplatser i förvaltningar och bolag – Arbetsmarknadsinsatser skulle tillföras 2,5 mkr för 2010. Den 23 september 2009 tog kommunstyrelsen beslut att uppdra åt stadskansliet att inrätta en praktikbank med målsättningen att tillhandahålla en praktikplats per 20 anställda i stadens samtliga förvaltningar och bolag samt koordinera denna insats med stadens övriga insatser inom området.
 • Kulturkalasvärdar – Göteborg & Co tillfördes 400 000 kr för 2009. Under kulturkalaset skulle antalet värdar fördubblas som en åtgärd att motverka effekterna av ungdomsarbetslösheten.

Kompletteringsbudget våren 2010

 • Musikcollege i Angered – Vuxenutbildningsnämnden tillfördes 1 mkr. Högskolan för Scen och Musik (HSM) vid Göteborgs universitet (GU) planerade att starta en 2-årig musikutbildning i Angered. Syftet var både att bredda rekryteringen av deltagare för fortsatta musikstudier på högskolenivå och att fånga upp kulturyttringar som är främmande för akademin. Medel tillfördes nämnden för att utbildningen skulle kunna starta till höstterminen som insats mot ungdomsarbetslöshet.
 • Kalasvärdar – Göteborg & Co tillfördes 2 mkr. Som en insats mot ungdomsarbetslösheten tillfördes bolaget medel för verksamheten med kalasvärdarna 2010
 • Introduktionsanställning för flyktingar – Social Resursnämnd tillfördes 5,8 mkr för 2011 samt 5,8 mkr för 2012. Överskott på 11 674 tkr som introduktionsanställningar för flyktingar genererade skulle användas till att stötta föreningar som jobbar med integration och introduktion.

Kompletteringsbudget hösten 2010

 • Kultursommarjobb – Kulturnämnden tillfördes 2 mkr för 2011 och framåt. För att fortsätta och utveckla kultursommarjobb tillfördes medel till nämnden.
 • Särskilt utsatta ungdomar – Social Resursnämnd tillfördes 2 mkr för 2011 och framåt. Insatserna för särskilt utsatta ungdomar från kompletteringsbudgeten hösten 2009 ansågs så betydelsefulla att nämnden tillfördes medel kontinuerligt
 • Ungdomsjobb inom föreningssektorn – Idrott- och föreningsnämnden tillfördes 3 mkr för 2011. Satsningen från kompletteringsbudgeten hösten 2009  i syfte att minska effekterna av den växande ungdomsarbetslösheten ansågs så lyckad att medel fortsatte att tilldelas
 • Mötesplats för kulturskolan 2011 – Kulturnämnden tillfördes 1 mkr för 2011. För att kunna arrangera ”en mötesplats för kulturen” till sommaren tillfördes nämnden 1 mkr.

Kompletteringsbudget våren 2011

 • Alternativ till FAS 3 – 2,5 mkr tillfördes arbetsmarknadsanslaget. I syfte att tidigarelägga satsningen att erbjuda personer i FAS 3 alternativa anställningar med förstärkt anställningsstöd förstärktes arbetsmarknadsanslaget.
 • Helgjobb för ungdomar – 3 mkr tillfördes arbetsmarknadsanslaget. I syfte att tidigarelägga satsningen att införa helgjobb för ungdomar förstärktes arbetsmarknadsanslaget.
 • Fler feriejobb för ungdomar i grundskolan – 1,2 mkr tillfördes arbetsmarknadsanslaget. För att öka antalet feriejobb till elever i grundskolan sommaren 2011 skulle antalet platser utökas med ytterligare 200.
 • Mottagande av nyanlända flyktingbarn – Social resursnämnd tillfördes 500 000 kr 2011, 1 mkr 2012, 1 mkr 2013 och 1 mkr 2014. Nämnden tillfördes medel för bidrag till aktörer som verkar för ett bra mottagande av nyanlända flyktingbarn och deras eventuella familjer i Göteborg.

KSAU föreslås besluta

att ge stadsledningskontoret i uppdrag att på lämpligt sätt genomföra en granskning av projekt enligt ovan kriterier

 

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7, GP8, GP9, GP10, SR, GP11, GP12, GP13, GP14, GP15, GP16, GP17, GT, GT2,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s