I dag lanserar vi den största investeringssatsningen i Göteborgs moderna historia

Under decennier har de rödgröna partierna misslyckats med att bygga ut den kommunala servicen. För att mota bort köerna i välfärden lanserar vi den största investeringssatsningen i Göteborgs moderna historia. Nu ser vi till att bygga upp vårt gemensamma välstånd.

Under den kommande planperioden planeras investeringar för drygt 31,7 miljarder kronor. Det är en utökning av investeringsramarna med drygt 14 miljarder jämfört med den föregående perioden.

Vi planerar nu som ett första steg att bygga ut den kommunala förskolan med 3 420 platser, vilket behövs både för att minska barngrupperna, byta ut tillfälliga förskolor samt ersätta äldre förskolor där underhållet har varit eftersatt. Vi ska bygga nya skolor och skapa 8 431 nya skolplatser runt om i staden. Närmare 500 nya platser ska skapas för att ge plats på boenden med särskild service och för de äldre som har behov av ett äldreboende med värme och trygghet.

Det skriver Alliansens gruppledare Axel Josefson (M), Helene Odenjung (L), Emmyly Bönfors (C) och Elisabet Lann på GP debatt.

Alliansen i Göteborg satsar 25 miljoner på integration

Fler unga ska få sommarjobb, riktad satsning på unga män i utanförskap och satsning på språkstödsutbildningar är några av de integrationsåtgärder som nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning klubbade den 26 mars. Totalt har Alliansen satsat 25 miljoner kronor på integrationsåtgärder inom ramen för nämndens uppdrag.

Fler gymnasieungdomar ska få sommarjobb
Allt fler gymnasieungdomar visar intresse för att skaffa sig ett sommarjobb. Nämnden utökar därför antalet platser från 1400 till strax över 1900, vilket är en ökning med 25 procent från föregående år, genom att lägga fem miljoner kronor för ändamålet.

– Det är väldigt viktigt att unga som vill ha ett sommarjobb också får det och tar första steget in på arbetsmarknaden. Det stärker inte bara den enskildes självkänsla utan hela Göteborg. Vår budget innehåller en ambitionshöjning för att fler människor ska in i arbete och självförsörjning, säger Anders Svensson (M), ordförande i nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning.  

Unga män i utanförskap ska komma i arbete
Det råder stora skillnader i arbetslöshet mellan unga vuxna uppdelat på män och kvinnor. Sämst går det för unga män som varken finns registrerade hos Arbetsförmedlingen eller hos socialtjänsten. Nämnden lägger därför 4 miljoner kronor för ändamålet.

– Vi ser att unga män i arbetslöshet är en utsatt målgrupp som är svår att nå och därför behöver vi rikta insatserna för få dessa i sysselsättning och arbete. Arbetslöshet och utanförskapet är en grogrund till kriminalitet vilket är förödande för både samhälle och den enskilde individen, avslutar Mariah ben Salem Dynehäll (L), vice ordförande i nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning.

Så fördelas Alliansens integrationssatsning på 25 miljoner kronor

  • Utökning av antalet sommarjobbsplatser för gymnasieungdomar: 5 miljoner kronor
  • Hantering av uppkommen situation med extratjänster: 8 miljoner kronor
  • Breddad satsning på skräddarsydda kompetensutvecklingsinsatser: 5 miljoner kronor
  • Fortsatt och utvecklad satsning på språkstödsutbildningar: 3 miljoner
  • Riktad satsning på unga män och utanförskap: 4 miljoner kronor

Så ska vi göra Göteborg till en bättre stad

Under många år framåt är klyftorna i vårt samhälle den största utmaningen i Göteborg. Klyftorna göder orättvisa, dåliga skolresultat, arbetslöshet, bidragsberoende, ohälsa, religiös fundamentalism och gängkriminalitet. I kommunfullmäktiges budget finns en rad reformer som nu kommer bidra till att minska segregationen, bekämpa otryggheten och bygga en jämlik stad, ett Göteborg. Det skriver Axel Josefsson (M), Helene Odenjung (L), Emmyly Bönfors (C) och David Lega (KD) på GP debatt.

Så ska Alliansen styra Göteborg

Alliansen i Göteborg presenterade under onsdagen den 28 november hur den politiska organisationen för kommande mandatperiod ska se ut. Man presenterade även vilka som blir kommunalråd och vilka ansvarsområden dessa ska inneha samt vilka prioriteringar de har inför den kommande mandatperioden.

Prioriterar välfärden

Axel Josefson (M), blivande ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd, kommer att fokusera på att få stadens ekonomi i balans samt att prioritera resurserna på det kommunala kärnuppdraget och välfärden som i dag har stora brister.

-Göteborg behöver en nystart. Det är dags att vända utvecklingen och skapa framtidstro hos göteborgarna, säger Axel Josefson.

Ska lyfta skolresultaten

Helene Odenjung (L), blivande 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd, kommer bland annat ha ansvar för skola och utbildning. Fler elever ska klara kunskapsmålen, det ska bli lugn och ro i klassrummen och fler barn i behov av stöd ska ges tidiga insatser.

-Nu ska skolan sättas först i Göteborg. Vi ska lyfta skolresultaten och se till att alla elever når målen. Vi kommer att satsa på lärarna och rektorerna och se till att skolan blir en plats där lugn och studiero råder så att alla får bra förutsättningar att klara skolan, säger Helene Odenjung.

Göteborg ska bli en grönare stad

Emmyly Bönfors (C), blivande kommunalråd, kommer ta ansvar för miljö- och klimatfrågor. Hon anser att Göteborg behöver skynda på klimatomställningen.

-Att ställa om till förnybar energi, fossilfria fordon och renare luft för göteborgarna är några av de områden som vi kommer att prioritera. För att lyckas måste vi jobba tätt tillsammans med den västsvenska forskningen och näringslivet som ofta ligger i framkant, säger Emmyly Bönfors.

Äldre ska ha valfrihet

David Lega (KD), kommunalråd, kommer bland annat ta ansvar för äldreomsorgsfrågorna samt idrott- och föreningsfrågor. David lega vill utveckla valfriheten för äldre, satsa ordentligt på idrott- och föreningslivet men också påbörja arbetet med att inrätta en äldrenämnd.

-Äntligen har Göteborg ett nytt ledarskap! Jag kommer att arbeta för att underlätta för civilsamhället och för ökad valfrihet inom äldreomsorgen. Det är därför som vi bland annat kommer att öka aktivitetsbidraget med 50 procent till föreningslivet, införa en äldreombudsman och utöka valfriheten till att även gälla äldreboenden, säger David Lega.

Ska få igång bostadsbyggandet

Hampus Magnusson (M), kommunalråd, kommer ta ansvar för stadsbyggnadsfrågor. Han ser det som sin främsta uppgift att bygga ikapp bostadsbristen, få en levande stad där alla fordonsmedel är välkomna och råda bot på rådande trafikkaos i Göteborg.

-Vi måste bygga ikapp bostadsbristen. Processen från plan till färdigt bygge ska gå snabbare. Dessutom är det hög tid att ta tag i trafikkaoset som råder i vår stad. Där handlar det om att alla färdmedel ska få plats, säger Hampus Magnusson.

En stad att lita på

Nina Miskovsky (M), blivande kommunalråd, kommer ta ansvar för de sociala frågorna, trygghetsfrågor och personalfrågor.

-En av våra viktigaste frågor är tryggheten och här finns mycket att göra. Kameror och trygghetsvakter ska finnas på brottsutsatta platser och klotter och skadegörelse ska tas bort snabbare, säger Nina Miskovsky.

För mer information:

Gustaf Göthberg, pressekreterare (M), 0736 66 25 39

Robert Andersson, pressekreterare (L), 072-856 69 26

Kristoffer Filipsson, pressekreterare (C), 072 553 75 23

Erik Palmgren, pressekreterare (KD), 072-856 54 94

 

Alliansen satsar på välfärden

I dag presenterade Alliansens gruppledare Axel Josefsson (M), Helene Odenjung (L), Emmyly Bönfors (C) och David Lega (KD) Göteborgs stads budget för 2019. Det är en budget som innehåller satsningar på förskolan, skolan, äldreomsorgen och socialtjänsten. Budgeten innehåller även en rad förslag för att lyfta företagsklimatet, öka bostadsbyggandet, förbättra integrationen, förnya miljöarbetet och för att skapa tryggheten i hela Göteborg, där krafttag tas mot våldsbejakande extremism och hedersrelaterat våld.

På torsdagens kommunfullmäktige ska budget för 2019 antas, då ska även fullmäktige välja en ny kommunstyrelse. Läs och ladda ner Alliansens reviderade budget för 2019.