Tillsammans för Göteborg

Göteborg är en fantastisk stad där många vill bo, bilda familj, leva och åldras i. Här finns några av landets ledande kunskapsföretag, lärosäten och en växande arbetsmarknad. Göteborg erbjuder ett dynamiskt storstadsliv med levande föreningsliv och närhet till fantastisk natur. Här finns ett omfattande utbud som lockar till kulturupplevelser, nöjen och besök.

Göteborg är en växande storstad där många göteborgare har det bra och känner framtidstro. Samtidigt har andra fastnat i utanförskap och arbetslöshet under en långvarig högkonjunktur. Under många år framöver kommer segregationen och utanförskapet vara stadens stora utmaning. Det är tillsammans som vi bygger en stad, ett Göteborg. Det är genom ökad frihet, respekt och öppenhet som otrygghet motas bort. När fler kommer i jobb, lär sig svenska och bidrar till samhället byggs gemenskap.

Vår tids största globala utmaning är klimathotet och människans stora avtryck i miljön. Vi vill att Göteborg ska vara ledande i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Tillsammans med akademi och näringsliv ska Göteborg vara ledande inom ny grön teknik och innovationer. Med näringsliv och civilsamhälle bygger vi ett Göteborg som håller ihop. Staden står för ett ansvarsfullt förvaltande av stadens ekonomi och som garant för stadens kärnuppdrag. Samtidigt ser och behandlar staden näringsliv och civilsamhälle som de ovärderliga samhällsbyggare de är.

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har gått till val som enskilda partier, men tillsammans som Alliansen, tar vi ansvar för Göteborg och kommunens framtid. Under 2019 har en rad steg tagits och flera reformer sjösatts. Under 2020 fortsätter Alliansens reformagenda. I Göteborg Stads budget för 2020 fastställs tre övergripande mål som samtliga nämnder och styrelser ska förhålla sig till. Under dessa finns flera övergripande verksamhetsmål.

Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför
Kunskapsskolan är sättet att ge alla barn en chans att hitta sin väg och uppnå sin dröm, även om starten i livet ser olika ut. Utbildning bryter barriärer, öppnar nya dörrar och möjliggör drömmar. Varje barn som växer upp i Göteborg ska ha chans att utvecklas och välja sin väg i livet. Skolväsendet i Göteborg ska därför ha höga förväntningar på varje individ och prioritera kunskap. En likvärdig förskola och skola är en förutsättning för att alla barn och elever ska få samma möjligheter. Alla elever ska mötas av kunniga och engagerade pedagoger och det ska vara lugn och ro i alla klassrum. Samhället har ett viktigt uppdrag att hjälpa människor när den egna förmågan inte räcker till.

I Göteborg har alla barn rätt till en trygg och god uppväxt. Tillsammans kan ett socialt hållbart samhälle byggas och likvärdiga livschanser skapas. Personer som lever i en socialt utsatt situation ska vara nöjda med bemötandet från staden och samhället. Antalet försörjningsstöd ska gradvis minska till förmån för egenförsörjning och inga barnfamiljer ska hamna i en situation där de tvingas bli vräkta från sitt boende.

Respekten för människan ska vara grundstenen i framtidens äldreomsorg. Utveckling med allt fler äldre göteborgare kommer att utgöra en utmaning som vi tillsammans måste hantera. För att alla krafter som verkar för en kvalitativ äldreomsorg ska kunna tas till vara på bästa sätt behövs ett gemensamt synsätt och fundament att stå på. Våra äldre förtjänar att bli bemötta med respekt och värdighet. Att få bo i en trygg, inkluderande och omtänksam miljö omgiven av personer med kompetens och tid för uppdraget ser vi som en självklarhet. Respekt handlar även om att inte begränsa de äldres självbestämmande. Våra äldre känner bäst sina egna behov och ska därför själva få förutsättningar att bestämma över sin vardag utifrån egen vilja. Äldreomsorgen i Göteborg ska därför präglas av kvalitet, värdighet och valfrihet – där trygghet och självbestämmande är utgångspunkten.

En framgångsrik skola är en förutsättning för att staden ska kunna behålla sin konkurrenskraft och vara en attraktiv stad. Stadens välstånd är beroende av företag som vågar att investera och anställa. Alla jobb behövs i Göteborg, såväl enkla som högkvalificerade. Fortsatta satsningar på forskning, utveckling och innovation är helt avgörande för att lyfta stadens välfärd, tillväxt och näringsliv. Det ideella engagemanget i stadens förenings- och civilsamhälle har stor betydelse för stadens utveckling. Göteborg ska vara en arena för morgondagens lösningar och en god samverkan med näringsliv, universitet och högskola samt civilsamhälle är en grundbult för en stad med framtidstro.

Hela Göteborg växer av att det kommer hit besökare. Det skapar jobb och arbetstillfällen och bidrar till att göra Göteborg till en ännu bättre stad att leva och verka i. Kultur, nöjen och idrottsliv berikar destinationen och staden. Det är vi tillsammans, stadens förvaltningar, civilsamhället, näringslivet och i grunden varje medborgares ansvar att bidra till att göra Göteborg till en levande och välkomnade stad. Vi skapar förutsättningar för att underlätta för evenemang och besöksnäring, skapa fler rum för idrottsutövande och ger stöd för ett starkt och fristående kulturliv.

Göteborg ska vara en jämlik stad och det kräver ett långsiktigt och uthålligt arbete för att minska skillnader i livsvillkor. Tillsammans vill vi bygga en stad som alla är stolta över. En stad där alla får möjlighet att forma sitt liv och där ingen lämnas utanför. Att vi alla tillsammans behöver ta ansvar för att överbrygga sociala och ekonomiska klyftor handlar inte enbart om jämlikhet. Det handlar också om samhällsgemenskap och tillit. Om delaktighet och medmänsklighet. Vi människor är gemenskapsvarelser som utvecklas i relation till andra. Staden behöver därför byggas såväl fysiskt som socialt på ett sätt som möjliggör att fler kan vara delaktiga och känna sig inkluderade. Det behövs därför ett gemenskapsperspektiv i politiken för att överbrygga motsättningar och för att stärka tilliten.

Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro
Göteborg växer och fler personer nyttjar naturens resurser. I dag är det högt slitage på befintliga grönområden, skadliga utsläpp till luft och stor påfrestning på hav och vatten. Staden måste därför säkerställa att dagens göteborgare lämnar efter sig ett Göteborg med frisk luft, hälsosamma miljöer och rika miljöupplevelser. Alla generationer ska ha möjlighet till hög livskvalitet i staden och Göteborg ska vara en ledande stad i klimatomställningen.

God mobilitet är en förutsättning som möjliggör tillväxt, men dagens mobilitet är till stor del beroende av fossila bränslen. Redan i dag ses effekterna av växthusgasutsläppen och om inte utsläppen minskar kommer det få allvarliga konsekvenser för vårt liv på jorden. Därför måste staden tillsammans med näringsliv, civilsamhälle, akademi och andra offentliga aktörer säkerställa en hållbar mobilitet. Där utsläppen minimeras samtidigt som framkomligheten är god för både människor och gods.

En ren, vacker och välstädad stad är också en plats där invånarna kan känna sig trygga. Detta är en förutsättning för att invånarna ska ha en acceptans och tillit till stadens offentliga verksamheter, men också för samhällets rättssäkerhet. Det behövs fler poliser på gator och torg i Göteborg tillsammans med kraftfulla förebyggande insatser, där inte minst civilsamhället spelar en avgörande roll.

Kampen mot den organiserade brottsligheten måste intensifieras och tryggheten i det offentliga rummet måste öka. En viktig del i detta är stadens ambitioner om att antalet brott kraftigt ska minska. De områden som av Polisen klassas som särskilt utsatta ska bli färre och det är Alliansens ambition att de på sikt inte ska finnas i staden.

Ett växande Göteborg ska byggas tätt, hållbart och levande, dit människor söker sig. Att ha makt över det egna boendet är viktigt för den enskildes livsmöjligheter. Den bostadsbrist som i dag råder måste mötas. Det behövs ett tillskott av bostäder som ökar mångfalden och knyter ihop staden. Därför behöver det byggas fler bostads- och hyresrätter tillsammans med småhus, studentboenden, boenden för äldre, förskolor och skolor. Göteborgarna ska vara nöjda med kommersiellt utbud, fritidsaktiviteter och kommunikationer i staden. Genom livets alla skeenden ska det vara attraktivt att bo och leva i Göteborg.

Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt
Under flera år har kostnaderna för stadens verksamheter överstigit intäkterna samtidigt som infrastruktur för välfärden har eftersatts. Samtidigt visar verksamhetens resultat att staden inte levererar den kvalitet som göteborgarna förtjänar. Denna trend måste vi vända tillsammans. Framöver finns stora behov av att investera i nya lokaler och områden. En förutsättning för att skapa långsiktighet är att det finns ett ekonomiskt ramverk som säkerställer att varje generation kan bära sina egna kostnader. Det är ett ramverk som nu finns på plats.

Investeringar i framtiden måste göras med hänsyn till stadens ekonomiska förutsättningar, för att balans ska uppnås. Att höja skatten kan aldrig vara den första åtgärd som vidtas, utan ska snarare ses som en sista utväg. Redan i dag har göteborgarna högst skattetryck av storstadsinvånarna och vi vill ge valuta för den skatt som betalas. Tillsammans ska vi sträva efter goda resultat i skolan och hög nöjdhet med äldreomsorg och sociala insatser, samtidigt som kostnaden per invånare i staden minskar. Därtill ska staden också vara effektiv med sin personal och ha inte ha mer personal i administrativ tjänst än vad verksamheten behöver.

Göteborgs Stad ska vara en attraktiv arbetsplats och arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö som utmanar och stimulerar genom hela arbetslivet. Ett tydligt, tillåtande och tryggt ledarskap ger hållbara förutsättningar som skapar mervärde. Det är så vi skapar en välfärd med kvalitet samt en personal som både trivs och mår bra på jobbet.

Göteborg ska vara en stad där nya idéer och innovationer växer fram, vilket kräver goda villkor för företagare och entreprenörer. Förutsättningarna att starta, driva och utveckla företag i Göteborg ska förbättras och staden ska vara tillmötesgående och serviceinriktad i sitt bemötande. Det kräver också tillgång till kompetens, lokaler och kontor.

Välstånd byggs av företagsamma och entreprenöriella människor och därför behöver företags- och näringslivsfrågorna lyftas. Lika viktigt är att säkerställa goda kommunikationer såväl inom staden, som till övriga landet och vår omvärld. Det är så ett attraktivt, innovativt och internationellt konkurrenskraftigt näringsliv skapas. Jobb och egen försörjning är avgörande för möjligheten att leva ett självständigt liv och förverkliga sina livsdrömmar.

Göteborgsregionen står sig stark i konkurrensen med andra regioner, men samtidigt är arbetslösheten hög i vissa grupper. Arbetsmarknaden omgärdas i dag av höga murar och det drabbar främst dem som står längst bort från arbetsmarknaden. Därför behövs både enkla och kvalificerade jobb. Det kräver även ett livslångt lärande, goda förutsättningar för entreprenörskap, ett mångfacetterat näringsliv samt arbetsmarknadsinsatser som riktas rätt och som bidrar till att korta tiden det tar att etablera sig på arbetsmarknaden.

Axel Josefson (M), Axel Darvik (L), Emmyly Bönfors (C), Elisabet Lann (KD)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s