Allians för Göteborg

Läs Alliansens valmanifest som presenterades i september 2014.

Läs Alliansens budget för Göteborgs stad 2015.


 

Göteborg behöver en nystart!

Det finns i Sverige en bred samsyn kring människors lika fri- och rättigheter, men upprätthållandet av dem kräver ett arbete i vardagen. Alla människor har rätt till integritet, självbestämmande och delaktighet. Ingen ska behöva utsättas för diskriminering. Det är i stor utsträckning en attitydfråga där ansvaret ligger hos var och en av oss, men det offentliga har ett ansvar att ta på sig ledartröjan i arbetet mot diskriminering och för mångfald.

I Göteborg ska ingen behöva oroa sig över att välfärden inte fungerar. Då spelar det ingen roll om förskolan eller äldreboendet drivs av kommunen, av personalen själva eller av någon annan. Att göteborgarna får bra välfärd för skattepengarna är det viktigaste målet. Vi i Alliansen vill underlätta för människors inneboende kraft och personliga val. Att själva få välja vilken skola man föredrar för sina barn eller vilken omsorg som passar en bäst ska vara självklart.

Alliansen i Göteborg fokuserar på att staden fungerar utan att det upp-står brister eller långa köer, exempelvis till förskolan, äldreboendet eller för att skaffa en bostad. Barngrupperna ska inte vara större än att de vuxna hinner ägna tid, omsorg och uppmärksamhet till varje barn. Alla elever ska lämna skolan med godkända betyg och tillräckliga kunskaper för att klara sig i framtiden. Elever med särskilda behov ska få den hjälp och det stöd de behöver. Den kunskapsbaserade socialtjänsten ska arbeta förebyggande och främja goda levnadsvillkor för alla. Vi vill göra det möjligt för människor att flytta hit och bostäder ska byggas i den takt som behövs för att möta efterfrågan.

För att fler göteborgare ska kunna jobba gäller det att underlätta för före-tagandet. Göteborgsregionen har goda förutsättningar för fler människor och nya jobb, men det kräver bland annat att kommunikationerna för-bättras. Tack vare det Västsvenska Paketet sker investeringar i nya vägar, järnvägar och utbyggd kollektivtrafik. Det krävs för att regionens konkurrenskraft i omvärlden ska stärkas och locka hit fler människor och fler jobb.

Fler ska kunna jobba
Göteborg är en stad med mångfald. Tyvärr präglas en del områden av stort utanförskap som i stor utsträckning drabbar dem med utländsk bakgrund. Detta måste brytas. Oavsett bakgrund ska alla göteborgare ha möjlighet att planera sina liv, välja boende, studera, arbeta och vara en del av staden. Vi vill inrätta nystartszoner i områden med hög arbetslös-het och stort utanförskap. Då kan fler starta företag och det blir billigare att anställa. När man jobbar ökar självkänslan och det egna ansvarstagandet. Då ökar även delaktigheten i samhället.

Behovet av individuell anpassning är stort inom omsorgen. Därför ska det finnas en mångfald av aktörer med den rikedom på metoder som ofta är en förutsättning för att lyckas. Offentlig och privat verksamhet ska komplettera varandra och fungera som alternativ för den som vill välja. Det ger möjlighet för fler människor och fler företag att ta plats i en välfärd som präglas av kvalitet och service.

Värdighet, valfrihet och trygghet i vardagen
En viktig uppgift för staden är att se till att det finns tillräcklig omsorg av god kvalitet för de äldre göteborgare som behöver service, omsorg och vård. Det innebär att äldreomsorgen ska utgå från varje enskild människa och präglas av inflytande, trygghet och respekt. Oavsett ålder så har göteborgaren rätt att leva efter egna önskemål. Respekten för äldre människors integritet och självbestämmande kan bara garanteras genom att själv få välja. Valfriheten handlar bland annat om vem som ska utföra stödet. Värdighet och trygghet ska vara utgångspunkten. Staden ska ligga i framkant när det gäller användning och uppmuntran av ny miljöteknik. Vi välkomnar Västra Götalandsregionens målsättning att 90 procent av kollektivtrafiken ska drivas av förnyelsebart bränsle år 2025. Den viktigaste lokala miljöinsatsen är det egna ansvarstagandet. Samarbete mellan staden, det lokala näringslivet och göteborgarna är receptet för ett framgångsrikt miljöarbete som är förankrat i människors engagemang och ansvarstagande. Om fler tar ansvar för sitt avfall och tänker igenom sina vardagsbeslut kommer Göteborg att bli en grönare och trivsammare stad. Målet om ett långsiktigt hållbart samhälle är mycket svårt att nå utan ekonomisk utveckling och välstånd. Förbud och inskränkningar i människors livsval är fel väg att gå. Istället ska det vara lätt att göra rätt och leva ett liv med omsorg om både människor och miljö.

En ren och trygg stad för alla
Göteborg har goda möjligheter att bli en tätare stad med fler bostäder och fler arbetsplatser. Idag råder stor brist på bostäder och målen för nybyggnationen är för lågt satta. Vi vill göra det möjligt för alla som vill att bo i Göteborg. Genom att minska byråkratin och skruva upp byggtakten av bostäder med varierad prisbild och upplåtelseform i hela staden är det möjligt.

Alla ska känna sig trygga i hela Göteborg. Ett bra och nära samarbete med polisen, näringslivet och det lokala samhället är grundläggande för att kunna sätta in rätt insatser där de gör störst nytta. Förbättrade belysningsprogram, effektivare klottersanering och bättre städning av gator och torg är andra viktiga åtgärder för att skapa ett renare och tryggare Göteborg.

Göteborg är en fantastisk stad, men den kan bli bättre. Idag ser vi stora barngrupper i förskolan, svidande kritik från Skolinspektionen mot att många elever i grundskolan inte når kunskapsmålen och allt färre platser i äldreomsorgen. Det beror inte på bristande resurser. Det beror på bristande politiskt ansvarstagande och felaktiga prioriteringar. För få bostäder beror inte på att det saknas vilja att bygga. Det beror på byråkrati och för att de styrande partierna hindrar staden från att växa i den takt som människor vill flytta hit. Alliansen vill se ett Göteborg för fler människor. Alla dessa människor ska ha möjligheter att få forma sina egna liv och ha förutsättningar att uppfylla sina drömmar, oavsett vilken stadsdel de bor i. Med denna frihet följer ett ansvarstagande. Det handlar dels om att ta ansvar för sig själv och sin familj, dels om att ta ansvar för att vår stad ska bli den plats som fler vill bo, besöka och jobba i.

Alliansen tar ansvar för Göteborg
Göteborg är en stad där potentialen är enorm, men där samhällsproblemen tyvärr inte hanteras tillräckligt bra av den sittande rödgröna majoriteten, trots att de haft nästan 20 år på sig. Alliansen står redo att ta över utmaningen för ett bättre Göteborg. Med vår politik vill vi minska barngruppernas storlek i förskolan, åtgärda kvalitetsbristerna i grundskolan och stoppa nedläggningen av äldreboendeplatser. Vi vill öka kvaliteten och valfriheten i välfärden, stärka konkurrenskraften i Göteborg för att skapa fler företag och jobb, bygga fler bostäder och skapa möjligheter för att fler göteborgare får chansen att förverkliga sin dröm.

Jonas Ransgård (M)
Helene Odenjung (FP)
David Lega (KD)
Rickard Nordin (C)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s