De rödgrönrosa kopierar Alliansens skolpolitik

Den rödgrönrosa ledningen har äntligen lyssnat in Alliansens förslag om en central nämnd för grundskolan. De förslag de rödgrönrosa presenterat i ett pressmeddelande idag är på intet sätt nya utan i princip en kopia på de förslag Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna under många år lagt fram i förslag till budget, rapporter, motioner och yrkanden.

– Vi är glada att de rödgrönrosa äntligen lyssnat in de förslag vi drivit sedan många år tillbaka. Att göra en central grundskolenämnd är en viktig del i att skapa jämlikhet över staden, och öka kvaliteten på undervisningen. För bara två veckor sedan lämnade vi dessutom in en motion om att ta bort Hjärntorget. Ärligt talat så kopierar de vår politik. Men mer måste till för att lyfta skola i Göteborg, säger Helene Odenjung (L).

– Resursfördelningsmodellen måste förändras och pengarna till eleverna och undervisningen öronmärkas. Idag ser fördelningen i stadsdelarna olika ut och det är svårt för rektorer att få långsiktighet, säger Kristina Tharing (M).

– Förskolan är en mycket viktig fråga. Vi har länge kämpat för att barngrupperna ska bli mindre, och att kvaliteten blir högre och mer jämlik över staden. Insatser för barn i behov av extra stöd måste sättas in i tid, och det arbetet måste börja redan i förskolan. Vi ser det som självklart att förskolan ska upp på central nivå, avslutar David Lega (KD).

Pleijel visar på en skrämmande inställning till rektorers roll

I en debattartikel i GP den 27 september skrev två företrädare för Skolledarna om arbetsmiljön i Göteborgs skolor. I sin artikel påtalar de att många av stadens skolledare är mycket kritiska till hur skolan är organiserad i kommunen och att skolledarna upplever en obalans mellan resurser och uppdrag. Staden är förlagd med ett vite med anledning av rådande situation.

Situationen är således mycket allvarlig och Alliansen har både tidigare men även i en replik till aktuell artikel presenterat tre åtgärder som vi anser behövs som ett led i att förbättra situationen för skolledarna.

Alliansen vill ta bort alla lokala mål
Skolan i Göteborg är tyvärr de många målens skola. Utöver det som är nödvändigt utifrån skollag och läroplan har stadsdelsnämnderna en oroväckande förmåga att sätta lokala mål. I många fall är dessa mål inte överhuvudtaget relaterade till pedagogiska mål eller elevernas måluppfyllelse varför målen istället blir en extra börda för rektorns arbete och flyttar fokus från det statliga uppdraget. Vi vill därför ta bort alla lokala mål. Skolan klarar sig mer än väl med skollag och läroplan.

Alliansen vill ge rektorerna fullt budgetansvar
Rektorer i Göteborg har idag inte full rådighet över sin budget. Stadsdelsnämnder kan omprioritera och bortprioritera skolan om de så vill. Det är inte acceptabelt och det ger en ryckig och osäker ekonomi för skolorna, vilket försvårar för rektor att planera och utveckla sin verksamhet. Vi vill att rektor ska få möjlighet att fondera resurser till kommande läsår om man har balans och överskott. Det skulle ge rektorerna fullt budgetansvar och med det en möjlighet att helt forma verksamheten efter den pedagogiska visionen.

Alliansen vill höja lönen för rektorer
Stadens rektorer ska ha bra betalt. För att skapa en framgångsrik skola i Göteborg måste vi lyckas med att såväl behålla bra rektorer som att locka till oss ännu fler. Vi har i vårt budgetförslag finansiering för ett lönelyft med i snitt 5000 kronor per rektor, lön spelar roll.

Karin Pleijel (MP), biträdande kommunalråd med ansvar för skolan, valde också hon att svara på artikeln från Skolledarna. Dock väljer hon i sin artikel att beskylla Skolledarna för att ha ”anammat några av nutidens skolmyter” istället för att komma med konstruktiva lösningar på situationen. Det tyder tyvärr på en defensiv och uppgiven inställning vilket är det sista som skolan i Göteborg behöver just nu.

Pleijel menar att resultaten i skolan går åt rätt håll då fler elever lämnade årskurs 9 med godkänt i alla ämnen 2016 jämfört med 2015. I sak är detta korrekt men trenden är inte god. Faktum är att sett över perioden sedan 1998 har andelen med godkänt i alla ämnen bara varit lägre vid tre tillfällen.

Pleijel menar vidare att stora ekonomiska satsningar gjorts på skolan och att mer pengar än någonsin satsas på skolan. Även här har Pleijel rätt i sak. I alla fall när det gäller kommunfullmäktiges budget. Det finns dock två problem. För det första äger stadsdelsnämnderna pengarna och kan omfördela dem bäst de vill. Pengarna är alltså inte öronmärkta för skolan vilket gör att det inte spelar någon roll vad Pleijel önskar ska hända med pengarna. För det andra kommer det pengar stötvis vilket skapar en ryckighet för rektorerna. Med tilläggsbudgetar kan pengar dimpa ner i skolorna i oktober – för att sedan vara tvungna att spenderas innan årsslutet. Det premierar vare sig långsiktighet eller effektivt användande av pengarna.

Pleijels hopp verkar, istället för konkreta åtgärder för att förbättra situationen för skolledarna, stå till ännu fler politiker i form av utbildningsutskott och politikermöten med skolor. Det och en vision om att Göteborg skall bli en stolt skolstad.

Det blir allt mer klart att Göteborg behöver en nystart.

Kristina Tharing (M)

Helene Odenjung (L)

David Lega (KD)

Skolan behöver ett lyft

Andelen elever som lämnar Göteborgs kommunala grundskolor med godkända betyg

Andelen elever som lämnar Göteborgs kommunala grundskolor med godkända betyg

Idag presenterades de preliminära resultaten från Göteborgs grundskolor. Resultaten visar en liten uppgång men det tar inte bort ljuset från den långa trend av nedåtgående resultat som Göteborg haft i många år. Fortfarande lämnar nära en tredjedel av eleverna årskurs 9 utan godkända betyg och fler än var femte elev saknar gymnasiebehörighet.

Det betyder att 1050 elever lämnar grundskolan utan godkända betyg och 679 elever saknar gymnasiebehörighet. Samtidigt ser vi också att kunskapsresultaten försämras i årskurs 6. Det är inte acceptabelt.

Vi i Alliansen saknar fortfarande de reformer som behövs för att på allvar möta och vända trenderna inom Göteborgs skolor. Vi har länge varit tydliga med vad vi vill göra för att ge skolan i Göteborg en nystart:

 1. Ge rektor mandatet att vara pedagogisk ledare. Rensa bort alla kommunala mål och ge rektor ansvar och befogenhet över budget och pedagogik.
 2. Öronmärk pengarna. Pengarna till skolan ska nå klassrummen. De ska inte kunna prioriteras om.
 3. Ta ett centralt ansvar för skolan. Få bort otydligheten kring styrningen av skolan i Göteborg. Skolan i Göteborg behöver en nystart.

M, L och KD vill stoppa rödgrönt försök att avbryta valfrihetsreformen

Valfriheten är här för att stannaDe rödgrönrosa partierna i Göteborgs stad skriver i sitt budgetförslag att arbetet med att införa ett valfrihetssystem inom hemtjänsten ska avbrytas. Alliansen kommer att motsätta sig detta och istället verka för att reformen fullföljs i enlighet med fullmäktigemajoritetens vilja och tidigare fattade beslut.

Normalt ställs de olika partiernas och konstellationernas budgetförslag mot varandra och antas respektive avslås i sin helhet av kommunfullmäktige. Det har varit och är en viktig princip att oppositionen inte bryter sönder en budget genom säryrkanden om delar av dess innehåll. Det förutsätter dock att de styrande spelar enligt reglerna och följer av kommunfullmäktige fattade beslut. Så sker alltså inte nu. Fullmäktige beslutade den 11 juni 2015 att införa valfrihet i hemtjänsten i enlighet med lagen om valfrihet (LOV). Att med ett budgetbeslut övertrumfa kommunfullmäktiges tidigare beslut är inte acceptabelt. Vi förväntar oss att de rödgrönrosa följer och förhåller sig till demokratiskt fattade beslut, även om de inte gillar dem.

Därför kommer Alliansen att, utöver att tillstyrka sitt eget budgetförslag, yrka att förslaget om en avbruten valfrihetsprocess stryks ur den rödgrönrosa budgeten. Alliansen utgår från att den majoritet som 2015 beslutade om införandet av LOV alltjämt står upp för reformen. Arbetet med att utveckla valfriheten i hemtjänsten i Göteborg ska därmed fortsätta, oavsett vilken budget som vinner voteringen i kommunfullmäktige.

– De rödgrönrosa partierna saknar majoritet i fullmäktige och borde därför eftersträva dialog och söka överenskommelser. Istället uppträder de arrogant och i konflikt med vedertagna demokratiska principer. Förfarandet känns som något av ett övergrepp på vår demokratiska ordning, säger Jonas Ransgård, gruppledare och kommunalråd (M).

– De rödgrönas hantering är direkt provocerande. En tydlig majoritet i kommunfullmäktige har fattat beslutet i demokratisk ordning, det kan inte trollas bort. Detta är ett oacceptabelt agerande. Valfriheten ska införas i Göteborg, säger Helene Odenjung, gruppledare och kommunalråd (L).

– Vi kommer att fortsätta lägga förslag som är bra för Göteborg och göra allt vi kan för att dessa beslut inte faller på mållinjen. Många äldre i Göteborg har väntat och längtat efter en möjlighet att välja vem som hjälper till i det egna hemmet, och för mig är det helt grundläggande att människor ska ha rätt att välja detta, säger David Lega, gruppledare och kommunalråd (KD).

Vi prioriterar välfärden och tar ansvar för ekonomin

I dag har Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna presenterat sin David Lega, Jonas Ransgård, Helene Odenjunggemensamma budget för Göteborgs Stad 2017 på en pressträff.

Ladda ned förslaget till Göteborgs stads budget 2017.

Göteborg ska vara en modern stad där alla har möjligheter att forma sina liv och förverkliga sina drömmar och idéer, där friheten att få välja är en självklarhet. Göteborg står dock inför en rad utmaningar och för att klara dessa satsar M, L och KD på jobb, skola, äldre och bostäder samt tar ansvar för stadens ekonomi.

– De rödgrönrosa har tappat kontrollen över kostnadsutvecklingen i staden och det finns inga marginaler längre. Istället för att ta ansvar väljer den styrande minoriteten att blunda och spendera. Göteborg har hög kommunalskatt, ändå har staden inte den bästa välfärden. För oss är det uppenbart att Göteborg behöver en ny ansvarsfull ekonomisk politik. Annars riskeras välfärden och skattebetalarna får ta notan, säger Jonas Ransgård, gruppledare och kommunalråd (M).

– I den rödgrönrosa budgeten nämns inget om kriminalitet och ökad säkerhet. Göteborgarna känner sig allt mer otrygga och för att bemöta en allvarlig utveckling har vi valt att bl a utöka resurserna till arbetet mot våldsbejakande extremism och förstärka exitverksamheten samt satsa på fler trygghetskameror och ordningsvakter. Vi tar göteborgarnas oro på allvar och föreslår flera åtgärder för ett tryggare Göteborg, säger Jonas Ransgård (M).

Fortsatta satsningar på skolan i Göteborg
– Göteborg behöver en modern skolorganisation som skapar en likvärdig skola där alla elever möts av höga positiva förväntningar och tidiga insatser. Kunskapsresultaten måste vändas. Under 2017 lyfter vi skolan från SDN och inför ett nytt ersättningssystem där skolans pengar öronmärks. Alla skolor ska vara bra skolor. Vi höjer också rektorernas och lärarnas löner. Göteborg behöver ett grundskolelyft, säger Helene Odenjung, gruppledare och kommunalråd (L).

– Vi vill göra plats för fler göteborgare. Göteborg behöver fler studentbostäder, bostäder för unga, trygghetsboenden, hyres- och bostadsrätter och småhus. Under 2017 ska det planeras för minst 5 000 bostäder. I dag tar det åtta år från idé till inflyttningsfest, det är ohållbart. Plan- och byggprocessen måste liberaliseras genom regelförenklingar, flexiblare planer och en breddad planprocess. Genom nyproduktion och flyttkedjor kan Göteborg bli ett hem för fler, säger Helene Odenjung (L).

Valfriheten ska utvecklas
– Alla göteborgare ska kunna åldras med livskvalitet, värdighet och trygghet. Att tillämpa Lagen om Valfrihet med start inom hemtjänsten är ett steg i att möjliggöra det. Ett annat steg är den äldreberedning som är införd och som bland annat följer arbetet med hemtjänsten. Ett tredje steg är den äldreombudsman som är på gång att införas som äldre och anhöriga ska kunna vända sig till med frågor eller klagomål, säger David Lega, gruppledare och kommunalråd (KD).

– Det är genom företagande som jobb skapas och genom jobb som skatt kan betalas till välfärden. Människor som har en arbetsgemenskap att gå till mår också bättre. Att stärka företagsklimatet är därför en oerhört viktig välfärdssatsning, som Göteborg måste storsatsa på. 181 svenska kommuner har ett bättre företagsklimat än Göteborg och det är uppenbart att de rödgrönrosa inte tar detta problem på allvar. Göteborg behöver ett nytt ledarskap, som förstår vikten av att företag får möjligheter att skapa jobb, säger David Lega (KD).

Budgeten omsluter cirka 29 miljarder kronor samt nära 22 miljarder i investeringar fram till 2019.

Några utvalda satsningar
 Lokalt grundskolelyft 42 Mkr
 Stärkt gymnasieskola 35 Mkr
 Stärkt elevhälsa, insatser mot nätmobbing och föräldrastöd 15 Mkr
 Ökad simkunnighet 7 Mkr
 Jobb för unga 25 Mkr
 Företags- och näringslivsutveckling 20 Mkr
 Ökad trygghet och säkerhet 25 Mkr
 Höjd planberedskap för ökat byggande 20 Mkr
 Fler trygghetsboenden 15 Mkr
 Miljöutveckling 15 Mkr
 Kvalitet inom äldreomsorg & hemtjänst 15 Mkr
 Insatser mot våldsbejakande extremism 2 Mkr

Ladda ned förslaget till Göteborgs stads budget 2017.

Vi vill ta ansvar och ge Göteborg en nystart

De senaste två decennierna har Göteborgs utmaningar blivit fler och värre. Det rödgrönrosa ledarskapet har misslyckats. I dag presenterar vi vår budget för 2017 med en rad reformer och förslag för att ge Göteborg en nystart, skriver Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD) på GP debatt.

Trots att svensk ekonomi växer sig allt starkare och Göteborg har hög kommunalskatt så har staden inte den bästa välfärden. Sedan flera år tillbaka dras kommunen med ett strukturellt underskott, där utgiftsökningarna tillåts vara högre än vad som långsiktigt kan finansieras av intäkterna. Men den styrande minoriteten fortsätter att elda på ekonomin. De föreslår utdelningar ur stadens bolag som går långt bortom vad resultatet ger. Det är en mycket allvarlig utveckling. För oss är det uppenbart att den allmänna kostnadsutvecklingen måste dämpas och att staden behöver en ny ansvarsfull ekonomisk politik. Annars riskeras välfärden och skattebetalarna får ta notan.

Ett stort bekymmer
Stadens välfärd, utbildning och omsorg, finansieras tack vare att människor arbetar och betalar skatt. Därför måste arbetslinjen värnas. De senaste tio åren har Göteborg tappat 122 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i landets 290 kommuner. Nyligen presenterades siffror som indikerar att det kan förvärras. Att det finns 181 kommuner som har ett bättre klimat för att starta och driva företag jämfört med landets näst största stad är ett stort bekymmer.

Fler måste gå från arbetslöshet och bidragsberoende till en arbetsplats med gemenskap och egen försörjning. Trösklarna till ett första jobb måste sänkas. Därför föreslår vi flera jobbsatsningar och en kraftig utbyggnad av utbildnings- och lärlingsplatser som leder till jobb.

I budgeten som presenteras i dag tar vi bland annat initiativ till förbättringar på äldreområdet. Kommunfullmäktige har redan beslutat att tillämpa Lagen om Valfrihet (LOV) inom hemtjänsten. Alla som vill ska få möjlighet att bestämma vem som kommer till det egna hemmet och utför hemtjänsten. Reformen som träder i kraft under hösten 2017 innebär att drygt 8 600 personers frihet och inflytande över vardagen kommer att öka drastiskt.

Öppnar ett brett utbud
Det kommer att öppna för ett brett utbud av aktörer som utför professionellt socialt omsorgsarbete och sjukvårdande insatser. Hemtjänsten kommer lyftas av kreativitet, innovationskraft och delaktighet. Det är också en viktig jämställdhetsfråga då hundratals medarbetare i en kvinnodominerad bransch får chansen att välja arbetsgivare och möjlighet att starta eget. Det är provocerande att de rödgrönrosa partierna försöker stoppa reformen och riva upp kommunfullmäktiges beslut.

De rödgröna har under många år avvecklat hundratals äldreboende- och korttidsplatser. I dag väntar 364 äldre, som har fått beslut om att flytta in, i kö. Samtidigt är underhållet eftersatt på flera boenden. Det är resultatet av den politik som fått styra. Det har skapat en stor otrygghet att inte veta om det finns en plats när det behövs. Det är inget annat än en skandal.

Alliansen tar nu ett steg vidare och avsätter ytterligare medel för trygghetsboenden för äldre och en plan för fler särskilda boenden. Vi föreslår även att en fristående kommunal äldreombudsman införs och att kvaliteten i äldreomsorgen säkerställs med värdighetsgarantier som ger kompensation när vården brister. Äldre ska veta vad de kan förvänta sig av stadens äldreomsorg.

Fristående aktörer
Staden och de kommunala bostadsföretagen har förstås en viktig roll här, men vi vill också möjliggöra för fristående aktörer att etablera sig i Göteborg och investera i stadens äldreomsorg.

Göteborg har flera utmaningar som vi måste anta tillsammans. I den budget vi nu lägger fram till kommunfullmäktige tar vi ansvar för ekonomin och jobben samtidigt som vi satsar på trygghet, utbildning och äldreomsorg. Göteborg behöver en nystart!

Jonas Ransgård (M)
gruppledare och andre vice ordförande i kommunstyrelsen

Helene Odenjung (L)
gruppledare och kommunalråd

David Lega (KD)
gruppledare och kommunalråd

De rödgröna lyfter inte företagsklimatet

Svenskt Näringsliv presenterar idag svaren från årets enkätundersökning om företagsklimatet. Ett flertal av omdömena om Göteborg är sämre än förra året och stadens företagsklimat ligger fortsatt under genomsnittet i Sverige.  

– Årets enkätsvar visar på ett fortsatt sluttande plan där stadens företagare fortsätter ge företagsklimatet i Göteborg bottenpoäng. Vi i Alliansen har länge efterlyst en rad förändringar och det är uppenbart att de rödgröna inte tar företagarnas omdömen på allvar och agerar, säger Jonas Ransgård, kommunalråd (M).

– 4 av 5 nya jobb skapas i små och medelstora företag. Utvecklingen av företagsklimatet i Göteborg kan inte fortsätta – trenden måste vändas. Utan företag och entreprenörer stannar välfärden. Staden behöver en ledning som förstår företagares villkor, säger Helene Odenjung, kommunalråd (L).

– Företagarnas betyg på Göteborg är alarmerande lågt, men även nationellt faller företagsklimatet. Det är mycket oroväckande och måste tas på största allvar. Ett bättre företagsklimat är grundläggande för fler jobb, säger David Lega, kommunalråd (KD).

Rödgrönrosa blundar och spenderar

Gruppledarna för Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna kommenterar den styrande rödgrönrosa minoritetens budgetförslag som presenterades i dag.

– Det är en ansvarslös rödgrönrosa budget. Resultatet blir ökad otrygghet, allt sämre skolresultat och ett företagsklimat i fritt fall. De rödgrönrosa blundar och kastar iväg göteborgarnas pengar på festliga ”gratis”-arrangemang. Göteborgs utmaningar måste tas på större allvar, säger Jonas Ransgård, kommunalråd (M).

– Senaste åren har reavinster använts för att upprätthålla ekonomin. Marginalerna är borta och ändå fortsätter den ansvarslösa ekonomiska politiken. Det saknas konkreta lösningar för att fler ska lämna bidragsberoendet och istället bli skattebetalare, säger Helene Odenjung, kommunalråd (L).

– När de rödgrönrosa försöker stoppa Lagen om Valfrihet tar de död på allt vad valfrihet heter i Göteborg. De som kommer i kläm är Göteborgs äldre som har sett fram emot större möjligheter att kunna påverka sin vardag. Det som hade behövts istället är mer valfrihet för fler grupper, säger David Lega, kommunalråd (KD).

– Inte ett ord om trygghet trots gängbråk och skjutningar. Det är anmärkningsvärt att de rödgrönarosa inte förmår att utveckla ett enda resonemang kring den otrygghet som breder ut sig i staden. I budgeten nominerar de sina egna små politiska favoritprojekt, men de ignorerar systematiskt den allvarliga utveckling som oroar allt fler göteborgare, säger Jonas Ransgård (M).

– Det satsas mer på Avenyns gatstenar än på elever i behov av särskilt stöd i grundskolan i det rödgrönrosa budgetförslaget. Skolans resursfördelningsmodell har havererat och den måste åtgärdas. Skolan i Göteborg behöver ett rejält lyft, ansvaret ska inte ligga på SDN, säger Helene Odenjung (L).

– De rödgrönrosa ägnar sig åt plakatpolitik istället för välfärdens kärnverksamheter. Det är genom satsningar på barnomsorg, utbildning och genom en politik som möjliggör fler jobb, som jämlikheten i staden kan öka, avslutar David Lega (KD). Socialdemokratin drunknar i Vänsterpartiets och Feministiskt initiativs politik.

Kovändning av de rödgröna

Efter 22 år av vanskötsel av skolorna i Göteborg hävdar nu de rödgröna att de är redo att styra upp skolan. Det är ett yrvaket styre som försöker göra Alliansens förslag till sina egna, det skriver Kristina Tharing (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD) på GP debatt, i ett svar till den rödgröna minoriteten.

Vi vill lösa parkeringsproblemen på Saltholmen

Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna föreslår idag att kommunstyrelsen tar initiativ för att lösa parkeringsproblemen på Saltholmen.

– Parkeringsfrågan på Saltholmen är viktig för öborna men också för stadens utveckling. Därför behöver kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ta en aktivare roll i det fortsatta arbetet. Vi föreslår att de boende i södra skärgården även fortsättningsvis ska erbjudas möjlighet att hyra en egen parkeringsplats. Väntetiderna för att få tillgång en egen parkeringsplats behöver bli mycket kortare, vilket kräver fler parkeringsplatser, säger David Lega (KD).

– Vi går nu före politiskt och sätter ned foten om att Saltholmen ska fortsätta vara angöringspunkt för skärgårdstrafiken. Det möjliggör en upprustning och satsning på resecentrumet på Saltholmen. Det innebär i sin tur ett lyft för hela Saltholmen, såväl för de som bor där som för pendlare och besökare, säger Hampus Magnusson (M).

– Den här frågan är helt central för att få livet som öbo att fungera. Därför är det hög tid att lösa parkeringskaoset på Saltholmen och i Långedrag som har dragits i långbänk helt i onödan. Området behöver få fler parkeringsplatser, yteffektivt parkeringshus och bättre kollektivtrafik, säger Helene Odenjung (L).

Alliansens föreslag i korthet

 • att Saltholmen också fortsättningsvis ska vara angöringspunkt för skärgårdstrafiken
 • att de boende i södra skärgården ska ges möjlighet att hyra en egen parkeringsplats på Saltholmen/Långedrag
 • att uppmana parkeringsbolaget att avvakta ytterligare beslut tills rättsläget är klargjort kring om förändrade parkeringsvillkor är att beteckna som myndighetsutövning mot enskild
 • att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag om hur parkeringssituationen kan förbättras och utökas på Saltholmen/Långedrag

 

Vi samtalar gärna om arenan

De rödgrönrosa partierna har bjudit in Alliansens gruppledare för samtal om en nya arena i Göteborg torsdag den 24 mars.

– Vi deltar gärna! Vi förväntar oss att de rödgrönrosa med detta lyfter den våta filt som de hittills lagt över frågan. Den behöver hanteras nu. Inte först om de tio år som de hittills angivit som horisont, säger Jonas Ransgård (M).

– Göteborg behöver en ny modern arena som kan ersätta Scandinavium. Liberalerna välkomnar samtal över blockgränserna. Staden får inte göra om samma dyra misstag som med Gamla Ullevi, säger Helene Odenjung (L).

– Vi är övertygade om att en ny arena kommer att bidra till tillväxt och nya, riktiga jobb i restaurang- och besöksnäringen. Det är rimligt och angeläget att näringslivet också engageras i investeringen, säger David Lega (KD).

Läs Alliansens förslag om att Göteborg behöver en ny arena.

Vid samtalen kommer Alliansen att presentera en inriktning för hur den nya arenan kan finansieras. De borgerliga partiernas gemensamma uppfattning är att investeringen måste ha en annan finansiering än skattemedel. Detta då stadens investeringsbehov redan är omfattande och kommer att öka framgent. Stadens låneskuld är dessutom redan relativt hög.

Därför är Allianspartierna angelägna om att staden inleder samtal med näringslivet om hur detta kan bidra för att möjliggöra investeringen. Och om hur arenan ska utformas för att göra den kommersiellt gångbar och lönsam.

Alliansens förhoppning är att nå samförstånd kring detta; att skyndsamt inleda processen med att uppföra en ny arena som ersätter Scandinavium och att det sker med en finansiering som fredar stadens skattebetalare från ytterligare bördor.

Läs Alliansens debattartikel om förslaget till ny arena.

Sälj det kommunala bussbolaget!

Alliansen i Göteborgs kommunstyrelse vill avveckla Göteborgs Spårvägar AB. På marknaden för busstrafik finns flera goda aktörer som kan ta över. Spårvagnarna bör samtidigt överföras till Västra Götalandsregionen. De föreslår M, FP och KD i en motion till kommunfullmäktige.

– Förlusterna i det kommunala GS Buss har varit stora. Att fortsätta att riskera göteborgarnas pengar på detta sätt är inte ansvarsfullt. Det säger Jonas Ransgård (M), andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Vi föreslår också att ägandet av spårvagnarna överförs till Västra Götalandsregionen (VGR). Spårvagnarna är ryggraden i Göteborgs kollektivtrafik. Såväl göteborgarna som kollektivtrafiken vinner på att spårvagnstrafiken samlas hos VGR, som har ansvar för all övrig trafik och dessutom har pengarna för det, säger Birgitta Ling Fransson (FP), ledamot i Trafiknämnden.

– Nu måste vi göra oss av med spårvagnarna och då bör resterande del av Göteborgs Spårvägar avyttras. Bolagsutredningen delade vår slutsats, men de rödgröna vågade då inte genomföra det, på grund av ideologiska skygglappar, säger David Lega (KD), kommunalråd.

Avsluta Biogasäventyret

Utfallet av Göteborg Energis satsning på biogas har inte motsvarat förväntningarna. Tekniska problem har kantat projektet och medfört att gasproduktionen är för låg och kostnaderna för höga. Samtidigt har energipriserna utvecklat sig i en helt annan riktning än vad som förutspåddes när investeringsbesluten en gång i tiden fattades.

I ett yrkande till kommunstyrelsen kräver därför Alliansen i Göteborg att planerna på en andra etapp av GoBiGas omedelbart skrinläggs. Vidare vill partierna med ett ägardirektiv uppdra åt bolaget Göteborg Energi att minska kostnaderna för sina åtaganden på biogasområdet samt att utreda hur dessa kan avslutas.

– Resultaten är nedslående. Därför bör ägaren Göteborgs stad ge uppdrag att minska kostnaderna och, så snart det är möjligt, avsluta ägandet av biogasanläggningar, menar Jonas Ransgård, kommunalråd (M).

– Risken att fortsätta med en andra etapp för Gobigas är för stora. Miljönyttan är ytterst begränsad. Det hög tid att avsluta äventyret, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP).

– Det är dags att Göteborg slutar bränna pengar. Därför är det av största vikt att de rödgrönas planer på att bygga en andra etapp av Gobigas-anläggningen stoppas, menar David Lega, kommunalråd (KD)

Alliansen tar ett samlat grepp om äldreomsorgen

Göteborgs stads äldreomsorg behöver ett kvalitetslyft. Med beslutet om att införa Lagen om Valfrihet (LOV:en) fattades det första i raden av tre viktiga beslut som kommer att göra skillnad för Göteborgs äldre.

Valfrihet i hemtjänsten

I juni beslöt kommunfullmäktige att införa LOV:en i Göteborg. Ett historiskt beslut som länge motarbetats av de rödgrönrosa partierna med Vänsterpartiet i spetsen.

Att LOV införs innebär att valfriheten utökas till att inte bara gälla vad som ska göras, utan också vem som ska utföra tjänsten. Beslutet om LOV:en är en stor förändring som är både välbehövlig och efterlängtad.

Vi tillsätter en äldreberedning

I nästa steg går vi vidare med förslag om att inrätta en äldreberedning direkt under kommunstyrelsen. Beredningen behövs för att ta ett samlat grepp om äldreomsorgens strategiska kvalitetsarbete och utmaningar och kommer att samordna äldreomsorgen för hela staden med särskilt fokus på äldres boende, valfrihet och trygghet. 

Uppdraget, att erbjuda en välfungerande äldreomsorg, är både gediget och komplext. Antalet äldre blir fler och flertalet behåller sin goda hälsa långt upp i åldrarna, samtidigt som andra behöver en äldreomsorg anpassad för att svara mot behoven hos de som är mest sköra.

Äldreberedningen ska säkerställa en jämn och god kvalitet och sätta den äldre göteborgaren i centrum. Utmaningarna handlar till stor del om att säkra tillgången på service i staden och att man inte ska behöva vänta eller stå i kö när man har omsorgsbehov.

Läs mer om förslaget.

Göteborg behöver en kommunal äldreombudsman

För att få en värdig äldreomsorg behöver omsorgen om äldre vara tydlig och förutsägbar så att omsorgstagare alltid vet vad man får och kan förvänta sig. Om eller när äldreomsorgen brister, så ska man veta vart man vänder sig. Ett sådant förhållningssätt ger integritet och trygghet som är centrala värden för en äldreomsorg med god kvalitet. Vi vill utreda förutsättningarna att införa en kommunal fristående äldreombudsman med uppgift att finnas till hand för äldre, anhöriga och andra med stöd och hjälp kring äldreomsorgen.

För Alliansen i Göteborg är det helt centralt att höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Vi har identifierat tre viktiga steg för att äldreomsorgen ska förbättras. Valfriheten med början i hemtjänsten är beslutad och nu går vi vidare med förslag om att inrätta både en äldreberedning och en kommunal fristående äldreombudsman.

Maria Rydén
, kommunalråd (M)

Ann Catrine Fogelgren, biträdande kommunalråd (FP)

David Lega, kommunalråd (KD)

Alliansen kommenterar de preliminära betygsresultaten

I dag presenterades de preliminära slutbetygen i årskurs 9 och i sex av tio stadsdelar försämras resultaten. Andelen elever med godkänt i alla ämnen i Göteborgs skolor minskar från 68,8 till 66,3. 

– Betygsresultaten är alarmerande. Det är inte rimligt att Göteborg fortsätter kräftgången och att ansvariga rödgröna politiker förskönar sanningen och krampaktigt håller kvar i sin styrmodell där rektorer är klämda mellan skollag och SDN:s budget, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP).

– Betygsresultaten i årskurs 9 är oroande. En tydlig signal som måste tas på största allvar. Skolan i Göteborg behöver en nystart där skolan lyfts från SDN, resurserna öronmärks och rektor får större befogenheter, säger Kristina Tharing, kommunalråd (M).

– Forskning och erfarenhet visar att de viktigaste framgångsfaktorerna för höga kunskapsresultat är engagerade och kunniga lärare som har höga förväntningar på eleverna. Alla elever ska ha rätt att utvecklas efter sina förutsättningar, säger David Lega, kommunalråd (KD).

LOV – en garanti för kvaliteten i hemtjänsten

Genom att införa LOV ökar konkurrensen och valfriheten och då kan hemtjänsten bli bättre och mer effektiv, vilket ger mer resurser till omsorgen, skriver Alliansen i Göteborg.

De rödgrönrosa partierna och Vision i Göteborg har fört fram sina farhågor inför människors rätt att få bestämma över sina liv. Det som förskräcker vänsterpartierna är att i dag, torsdag, kan kommunfullmäktige fatta det viktiga beslutet att införa verklig valfrihet inom hemtjänsten. De menar att LOV, (Lagen om valfrihet) skulle riskera att sänka projektet ”Attraktiv hemtjänst”.

Slutsatsen är helt felaktig. Inläggen vittnar om oförståelse för vad valfrihetssystemet innebär och om LOV:s bidrag till god kvalitet i äldreomsorgen.

Göteborgs äldre och alla andra som är i behov av hemtjänst måste själva få välja vem som kommer hem och hjälper till. Det kan inte vara så att det bara är en rättighet för kommunen att vara den part som endast finns till hand med vård- och omsorgstjänster. Det måste finnas fler hemtjänstutförare att välja mellan och det bör vara den som behöver hjälpen som gör valet. Den äldre ska få välja eller välja bort.

Säkrar kvaliteten

Valfrihetssystem som LOV är precis vad äldreomsorgen och hemtjänsten i Göteborg behöver, eftersom den säkerställer kvaliteten, låter människor själva välja och bidrar till ökat företagande. Att införa LOV i hemtjänsten innebär att kommunen måste sätta upp kvalitetskrav för verksamheten, vilket är väsentligt för en värdig äldreomsorg där både behov och enskilda önskemål står i centrum.

Äldreombudsman

Kvalitetskraven som bestäms kommer sedan att gälla för såväl den kommunala hemtjänsten som den som utförs av andra aktörer och företag. Alltså blir kvaliteten så god som Göteborgs politiker bestämmer. Dessutom lägger vi nu förslag om en äldreombudsman som ytterligare bidrar till ökad kvalitet och stärker tryggheten för äldre och anhöriga.

Även argumentet att LOV är kostsam faller på sin egen orimlighet. Det är kvaliteten som avgör när människor själva får välja. Med ökad konkurrens och valfriheten som Alliansen föreslår kan hemtjänsten bli bättre och mer effektiv, vilket ger mer resurser till omsorgen.

Äldre i första hand

Vi sätter den äldre i första hand. Kommunens arbete med ”Attraktiv hemtjänst” är ett viktigt utvecklingsarbete som måste pågå oaktat vad omvärlden gör eller vilken politisk vilja som råder. Däremot kan inte Göteborgs äldres valfrihet ställas mot organisatorisk utveckling. Vi behöver jobba på båda fronter.

När den äldre själv får välja garanteras hemtjänstens kvalitet och den äldres tillgång till god omsorg.

Maria Rydén (M)

kommunalråd

Ann Catrine Fogelgren (FP)

biträdande kommunalråd

David Lega (KD)

kommunalråd och gruppledare

Alliansens budgetförslag är presenterat

I dag har Moderaterna, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna presenterat sitt gemensamma budgetförslag för 2016 på en pressträff.

Göteborg ska vara en hemstad för många fler – en stad öppen för världen. En modernare stad där alla har möjligheter att forma sina liv och förverkliga sina drömmar och idéer, där friheten att få välja är en självklarhet. Göteborg står dock inför en rad utmaningar och för att klara dessa satsar Alliansen på jobb, skola och bostäder samt tar ansvar för stadens ekonomi.

Jonas Ransgård, Helene Odenjung och David Lega presenterar budget 2016

Jonas Ransgård, Helene Odenjung och David Lega presenterar budget 2016

–     Rödgröna har tappat kontrollen över kostnadsutvecklingen i staden och det finns inga marginaler längre – det är en allvarlig utveckling. Det går inte att fortsätta låna och tömma bolagssektorn. Det behöver genomföras en rad ekonomiska reformer och skattemedlen måste börja användas på rätt sätt, säger Jonas Ransgård, gruppledare och kommunalråd (M).

–     Alliansen presenterar satsningar för ett bättre företagsklimat och fler jobb. Under förra mandatperioden tappade Göteborg 70 placeringar, och tyvärr ser årets siffror ännu sämre ut. Det är dags att vända en under flera år negativ trend. Företagsklimatet i Göteborg måste förbättras, säger Jonas Ransgård, gruppledare och kommunalråd (M).

Alliansen fortsätter att satsa på skolan i Göteborg

 • Skolan i Göteborg behöver ett rejält lyft. De rödgrönrosa gasar och bromsar sönder skolan, genom att hålla inne pengar skolan behöver. Vi vill införa en central grundskolenämnd från 2017 och öronmärka pengarna till varje elev, säger Helene Odenjung, gruppledare och kommunalråd (FP).
 • Skolan ska ha höga positiva förväntningar på alla elever. Elever är olika, men alla ska mötas av utmaningar och tidiga insatser. Vi prioriterar skolan ekonomiskt och ser till att rektorerna får förutsättningar att sätta in stöd när det behövs, säger Helene Odenjung (FP).

Alliansens satsar också på fler bostäder för ett växande Göteborg

 • Bostadsbristen är en av Göteborg stora utmaningar. Under 2016 ska det planeras för minst 4500 bostäder i antagna planer, och fler planprocessen ska utvecklas så att fler planer omsätts till bygglov, säger David Lega, gruppledare och kommunalråd (KD).
 • Vi ger intressenter möjlighet att använda externa plankonsulter. Det frigör resurser och gör att fler planer kan komma fram snabbare. Göteborg måste också möjliggöra för att fler småhus byggs, vi behöver mer av alla sorters bostäder, säger David Lega (KD).

Alliansen prioriterar välfärden

 • Budgeten omsluter cirka 28 miljarder kronor samt nära 20 miljarder i investeringar fram till 2019.

och förstärker bland annat:

 • Förskola och skola, 300 Mkr
 • Gymnasieskola, 40 Mkr
 • Elevhälsa, 20 Mkr
 • Ökad simkunnighet, 10 Mkr
 • Äldreomsorg och hemtjänst, 20 Mkr
 • Investeringar av vägar för ökat bostadsbyggande (1000 bostäder), 167 Mkr samt fler bostadsplaner, 15 Mkr
 • Företags- och näringslivsutveckling, 23 Mkr

Alliansens budgetförslag förslag kan läsas här: Alliansens budgetförslag 2016

Läs också gruppledarnas debattartikel i Göteborgs-Posten.

Vi tar ansvar för Göteborg och stadens ekonomi

I dag presenterar vi vårt gemensamma förslag till budget för Göteborgs stad 2016. Vi presenterar en rad reformer och förändringar som är nödvändiga för att skapa jobb, lyfta skolan och bygga fler

Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (FP), David Lega (KD)

Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (FP), David Lega (KD)

bostäder. Samtidigt tar vi ansvar för stadens ekonomi.

När den rödgrönrosa minoriteten nyligen presenterade sitt förslag till budget gjordes ett stort nummer av historiska satsningar, men när den ekonomiska politiken synas i sömmarna blir bilden en annan. För att finansiera löpande ordinarie verksamhet planerar de rödgrönrosa stora uttag från koncernbolaget Stadshus AB. Enbart under 2016 planeras ett uttag på över 400 miljoner kronor. Inom några år kommer bolaget att vara länsat. Att använda bolagets pengar för löpande drift i stället för framtidsinvesteringar är allvarligt och ohållbart.

Ingen kostnadskontroll

Mer illavarslande är att de rödgrönrosa partierna inte har kontroll över kostnadsutvecklingen. Det är en utveckling som måste stoppas. Annars får vi dras med akutlösningar, skattehöjningar och ökade låneskulder.

l Framgångsrika företag bygger Göteborg starkt. Grunden för stadens välfärd är ett välmående näringsliv och ett gott företagsklimat. Under hela förra mandatperioden rasade företagarnas förtroende för det politiska ledarskapet. Det måste vi vända. Vi föreslår därför att en översyn genomförs av kommunala regler och byråkrati för att förenkla och förbättra, exempelvis vill vi att små och lokala företag ska kunna lämna konkurrenskraftiga anbud vid kommunala upphandlingar.

Göteborgs stad ska också undvika att konkurrera med näringslivet. För att öka mångfalden och stärka valfriheten införs lagen om valfrihet med start inom hemtjänsten och vi vill pröva utmaningsrätt. Vi förstärker företagslotsen, startar ett entreprenörskvarter, inrättar ett stimulansbidrag för unga företag och stärker dialogen med företagen. Det leder till fler jobb, ett starkare företagsklimat och fler skattebetalare.

Skolan får ta smällen

En kunskapsstad i världsklass. En stad med höga ambitioner måste ha ett utbildningsväsende i världsklass, från förskola till högre utbildning och forskning. Därför är vi oroade över den utveckling vi just nu ser i stadsdelarna där skolan får ta smällen. Alla skolor ska vara bra skolor och alla elever ska utifrån sina egna förutsättningar utmanas och uppmuntras att nå längre.

Skolan i Göteborg är i jämförelse med andra kommuner underfinansierad, det gäller särskilt gymnasieskolan som har en av landets lägsta ersättningar. Vi förstärker grundskolan och gymnasieskolan med 360 miljoner kronor. Samtidigt föreslår vi flera viktiga reformer för att stärka den havererade ledningen och styrningen. Skolan ska vara likvärdig, men det betyder inte att resurserna ska vara lika för alla elever. Därför krävs att resurserna öronmärks till skolan, och att varje enskild elev får det stöd som behövs. Vi lyfter ansvaret för grundskolan från stadsdelarna.

Göteborg ska vara ett hem för fler. Städer som växer har framtidstro och vi vill att fler ska kunna flytta hemifrån och att fler ska hitta sitt drömboende i Göteborg. Därför måste det byggas betydligt fler bostäder, såväl hyres- och bostadsrätter som småhus, trygghetsboenden som äldreboende och studentbostäder.

För att lyckas med det som de rödgröna har misslyckats med i decennier krävs att förutsättningarna förbättras. Vi investerar därför i Fässbergsdalen som ger 1 000 nya bostäder. Vi utvecklar också planprocessen så att fler planer omsätts till faktiska bygglov och startbesked. Under år 2016 ska det planeras för minst 4 500 bostäder. Det i kombination med fler flexibla detaljplaner, ökad konkurrens och mångfald gör att fler bostäder kan byggas och bostadsbristen minska.

En budget som tar ansvar för hela Göteborg. När fler arbetar och betalar skatt blir det mer pengar i den gemensamma kassan. Det säkrar en hög kvalitet och service till göteborgarna. Den budget vi presenterar i dag tar ansvar för stadens ekonomi. Göteborg behöver mer arbetslinje och mindre socialistisk ingenjörskonst. Göteborg behöver en nystart och så blir det med vårt förslag till budget.

Jonas Ransgård (M)
gruppledare och kommunalråd

Helene Odenjung (FP)
gruppledare och kommunalråd

David Lega (KD)
gruppledare och kommunalråd

Företagsklimatet måste lyftas i Göteborg

Svenskt Näringsliv presenterar i dag nya siffror som visar att företagarna i Göteborg blir allt mer missnöjda med företagsklimatet, trots att Göteborg rasade 70 placeringar under förra mandatperioden. Aldrig någonsin har enkätsvaren varit så dåliga som nu.

I dag presenterar M, FP och KD tio reformer och förslag för att lyfta företagsklimatet i Göteborg. Satsningarna är gemensamma och omfattar bland annat 7,5 miljoner kronor, vilka kommer att presenteras i kommande budgetförslag.

– Det är oroande att företagsklimatet fortsätter att rasa i Göteborg. Det måste bli enklare för små och lokala företag att verka i Göteborg – det kräver en rad förändringar och en ny attityd till företagande och tillväxt, säger Jonas Ransgård, gruppledare och kommunalråd (M).

– 4 av 5 nya jobb skapas i små och medelstora företag. Utan företag stannar välfärden. Den här utvecklingen kan inte fortsätta. Göteborg behöver en ledning som förstår företagares villkor, säger Helene Odenjung, gruppledare och kommunalråd (FP).

– För att få ett fungerande företagsklimat måste vi få fler företag i Göteborg. Det kommer vi inte att få så länge inte attityderna från de rödgröna förbättras, säger David Lega, gruppledare och kommunalråd (KD).

– Här ser vi resultatet av att Vänsterkartellen för en fientlig debatt om onda företag, avslutar Jonas Ransgård, gruppledare och kommunalråd (M)

10 förslag för ett bättre företagsklimat i Göteborg

•Det ska bli enklare för små och lokala företag att lämna konkurrenskraftiga anbud vid kommunala handlingar.
•Fler jobb och arbetstillfällen skapas genom ökad valfrihet när lagen om valfrihet införs med start inom hemtjänsten.
•Nystartskvarter och Entreprenörernas hus etableras.
•Förbättrade attityder till företagande och entreprenörskap. Ökat samarbete och dialog med företag. Företagsombudsman införs.
•Kommunen ska undvika att konkurrera med näringslivet.
•Översyn av kommunala regler som förbättrar och förenklar företagsklimatet.
•Förstärkt företagslots.
•Stimulansbidrag för, stöd och råd, för utsatta unga företag.
•Fortsatta infrastruktursatsningar.
•Fortsatt ökad öppenhet och transparens.

Alliansen i Göteborg kommenterar den rödgröna budgeten

I dag har Socialdemokraterna presenterat sitt budgetförslag för 2016. Alliansens ledare i Göteborg Alliansens gruppledare i kommunfullmäktigekommenterar förslaget.

– Det är bra att den styrande minoriteten inte höjer skatten. I budgetförslagen från förra året ville V höja skattetrycket för göteborgarna med 1 krona, men det har övriga partier dämpat då skattesatsen förblir oförändrad i år. Det är vi och många göteborgare glada för, säger Jonas Ransgård (M), andre vice ordförande i Kommunstyrelsen.

– Det är positivt att resurser nu tillförs grundskolan. Men utmaningarna är större och skolans grundproblem kvarstår. Ansvaret för skolan måste lyftas och resursfördelningsmodellen behöver förändras. Gymnasieskolan är fortsatt underfinansierad, med landets lägsta skolpeng. Akutlösningar löser inte skolans långsiktiga problem. Och var är satsningen på lärarlöner? säger Helene Odenjung (FP), kommunalråd.

– Den styrande minoritetens budgetförslag innehåller inga valfrihetsreformer för göteborgarna. Vi vill göra tvärtom och flytta så många beslut som möjligt till göteborgarnas köksbord, säger David Lega (KD), kommunalråd.

– De rödgröna försöker linda in sin företagsfientliga politik i vackra ord och termer. Men så länge inte attityderna till företagare och företagsamhet förändras kommer företagsklimatet i Göteborg att ligga kvar på en låg nivå. Det lokala styrets försök att kompensera för regeringens företagsfientliga politik är inte tillräckliga, tillägger Jonas Ransgård (M).

Göteborg behöver en ny integrationspolitik

För att lyckas med integrationen krävs satsningar på jobb, utbildning och bostäder. Göteborg är en av Europas mest segregerade städer och det är tydligt att drygt 20 år av Socialdemokratiskt styre har skapat en delad stad. Det saknas bostäder, skolpolitiken har misslyckats och företagsklimatet försämras för varje år. Naturligtvis försvårar detta möjligheten även för nyanlända att nå sin fulla potential.

Jonas Ransgård, Helene Odenjung, David Lega och Rickard Nordin.

Jonas Ransgård, Helene Odenjung, David Lega och Rickard Nordin.

Vi är övertygade om att egen försörjning och språkkunskaper är nyckeln till en lyckad integration, att det krävs fler bostäder och en fungerande skola. Kommunen måste arbeta på alla områden för att förbättra situationen. Det finns inte en enskild lösning som löser alla integrationsproblem men det är dags att våga pröva nya vägar. Det skriver Alliansens gruppledare i Göteborg på GP debatt i dag.

Utred en modern skolorganisation och inrätta en politisk styrgrupp

I ett förslag till kommunstyrelsen föreslår Alliansen att två utredningar ska tillsättas på skolområdet i Göteborg och att en politisk styrgrupp för skolutveckling ska inrättas direkt under kommunstyrelsen.

Göteborgs stadsdelsnämnder har haft ansvar för grundskolan sedan 1990-talet. Såväl Skolverket som Skolinspektionen har vid flera tillfällen riktat omfattande kritik mot Göteborgs skolor. Nuvarande skolorganisation förmår inte att möta de problem och utmaningar som skolan står inför. Göteborg behöver en modern skolorganisation där alla elever möts av positiva höga förväntningar och nya utmaningar oavsett var de bor eller vilken skola de går i. För att alla elever ska nå sin fulla potential krävs att skolan ges bättre förutsättningar än vad stadens rödgröna ledning gett hittills. Det är hög tid att vända utvecklingen.

Alliansen vill att Stadsledningskontoret ges i uppdrag att utreda en överföring av grundskolan till en ny grundskolenämnd och att en översyn ska genomföras av hur resurserna till skolan ska fördelas. Vidare föreslås att en politisk styrgrupp tillsätts direkt under kommunstyrelsen med ansvar att följa utredningarna. Styrgruppen ska även ha fokus på skolutveckling.

Läs förslaget i sin helhet.

Alliansen har tagit ställning till hanteringen av folkomröstningsresultatet

Alliansen har nu tagit ställning till hanteringen av folkomröstningsresultatet. Sedan den rådgivande folkomröstningen har två utredningar genomförts på uppdrag av kommunstyrelsen. Dels om alternativ till trängselskatten avseende påverkan på trängsel och miljö och dels alternativ finansiering istället för trängselskatt. Trängselskattens effekter på trängsel och miljö är svåra och mycket dyra att ersätta. Detsamma gäller medfinansieringen av Västsvenska paketet. Det är inte heller aktuellt att kraftigt höja skatten i Göteborg. Samtliga parter i Västsvenska paketet har även meddelat att de står kvar vid ingånget avtal.

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna lämnar idag in ett yrkande till kommunstyrelsen där det föreslås att det rådgivande folkomröstningsresultatet antecknas. Vidare föreslås att fullmäktiges begäran om Backaundantaget omgående verkställs av regeringen, att förseningsavgifterna sänks och att framtida justeringar i systemet uppfattas som begripliga samt ändamålsenliga hos allmänheten.

– Behovet av infrastruktursatsningar i Göteborg är stort då staden under lång tid inte lyckats få nationella infrastruktursatsningar. Investeringarna i Västsvenska paketet kommer att skapa nya möjligheter för tillväxt, nya jobb, regionförstoring och stadsutveckling i Göteborg och Västsverige. Det är därför viktigt att de inte förhindras eller försenas, säger Jonas Ransgård (M), kommunstyrelsens andre vice ordförande.

– Betalstationernas placering i Backa har varit omdebatterade. Boende har uppfattat situationen som ohållbar och Alliansen har varit drivande för att hitta en lösning. Alliansregeringen föreslog att undantaget skulle införas i januari 2015. Sedan regeringsskiftet har den nya rödgröna regeringen inte agerat. Detta är oacceptabelt. Vi tycker det är viktigt att undantaget snarast införs. Göteborg och regionen behöver Västsvenska paketet. Och mer därtill, säger Helene Odenjung (FP).

– Trängselskatten är reglerad i lag. Det är Riksdagen, inte staden, som har beslutsrätten i frågan. Ett slopande av trängselskatten kräver ett beslut i Riksdagen, och därför överlämnar vi nu resultatet av folkomröstningen till regeringen som i så fall får ta ett initiativ till Riksdagen, säger David Lega (KD).

Läs Alliansens yrkande angående folkomröstningen

Stora brister i stadens verksamheter

Bristande styrning av skolan, större elevgrupper på fritidshemmen, över tusen oavslutade utredningar och låg takt i bostadsbyggandet. Det är några av de allvarliga brister som framkommer i Göteborgs Stads uppföljningsrapport som granskar stadens verksamhet. Alliansens gruppledare i kommunstyrelsen kommenterar rapporten som kommer att behandlas av kommunstyrelsen i nästa vecka.

– Skolan präglas alltför mycket av tillfälliga insatser, som bärs upp av eldsjälar snarare än av långsiktiga, övergripande satsningar som ger resultat. Det är allmänt ryckigt inom området och utbildningsområdet skulle vara betjänt av långsiktiga spelregler, tydliga riktlinjer och en central, samordnad styrning, säger Jonas Ransgård (M), vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Vi ser en allvarlig utveckling med allt större elevgrupper på fritidshemmen, den kan inte fortsätta. Fritidshemmen är en viktig del av den samlade skoldagen och för stora barngrupper hindrar den pedagogiska verksamheten. Det är en av anledningarna till att det eleverna är allt mer missnöjda och att det blir svårare att rekrytera ny personal. Att sjukfrånvaron bland förskollärare och barnskötare fortsätter att öka är ett bevis på att arbetsmiljön inom förskolan behöver förbättras och det kan bara ske genom färre barn i grupperna, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP)

– Uppföljningsrapporten slår fast att utbyggnadstakten måste öka för att nå bostadsmålen. Antalet färdigställda bostäder förväntas uppgå till ca 8 220, istället för målet om 10 000 bostäder under den gångna mandatperioden. De rödgröna når inte de egna målen och säger dessutom själva att de behöver bli högre, säger David Lega, kommunalråd (KD).

Läs Alliansens yttrande om uppföljningsrapporten.

Livsviktigt behålla Bromma flygplats

Att stänga Bromma flygplats, som de rödgröna vill, skulle slå hårt mot jobb och företag i Göteborg, skriver Alliansen i dag på GP debatt.

Vi vill att fler företag etablerar sig i Göteborg och att vi attraherar fler duktiga människor till staden. Ett växande Göteborg ger fler jobbmöjligheter, fler arbetstagare för företagen att välja mellan och ett större och bredare utbud av kultur och nöjen.

För att kunna bli ett växande Göteborg måste flera saker lösas. Skolresultaten måste förbättras. Attraktiva skolor är en förutsättning för en attraktiv stad. Bostadsbyggandet måste öka rejält. Tillgång till lägenheter och hus är en förutsättning för att få personer att flytta hit. Göteborgs Stad måste också se till att ta rejäla kliv för att förbättra näringsklimatet.

Bra kommunikationer är en avgörande faktor som påverkar viljan och möjligheten att både etablera och driva företag i Göteborg. Det handlar självklart om lokaltrafiken, men en väsentlig del är att kunna ta sig smidigt till andra delar av Sverige och till andra delar av världen.

Spelar viktiga roller

Flygplatserna Landvetter och Göteborg City spelar i dag viktiga roller för internationella flygförbindelser till och från Göteborg för både affärsresande och nöjesresor. För tusentals företag i Göteborg är det även helt avgörande att snabbt och smidigt kunna åka till och från Stockholm för konferenser, kund- eller säljmöten. För många är Bromma flygplats i dag den naturliga länken till Stockholm.

Före valet var beskedet från Stefan Löfven och andra socialdemokrater tydligt – Bromma ska vara kvar. Efter valet har de rödgröna partierna ändrat sig och öppnar nu för en stängning av flygplatsen.

Slår hårt mot jobb och företag

Från Göteborg går 40 procent av alla flyg till Bromma. Arlanda har ingen möjlighet att ta över trafiken och tågtrafiken klarar inte av att möta behovet under överskådlig tid. Effekten av de rödgrönas vilja att stänga flygplatsen skulle ge färre möjligheter att resa till och från Stockholm. Det skulle slå hårt mot jobb och företag i Göteborg.

I dag, torsdag, röstar riksdagen om framtiden för Bromma flygplats. Alliansens riksdagsledamöter från Göteborg kommer att rösta för att bevara Bromma. Vi vill rikta frågan till de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Göteborg: Hur tänker ni rösta i frågan om Bromma flygplats framtid?

Lars Hjälmered (M)

riksdagsledamot och närings-politisk talesperson

Jonas Ransgård (M)

vice ordförande kommunstyrelsen i Göteborg

Robert Hannah (FP)

riksdagsledamot

Helene Odenjung (FP)

kommunalråd i Göteborg

Aron Modig (KD)

riksdagsledamot

David Lega (KD)

kommunalråd i Göteborg

Rickard Nordin (C)

riksdagsledamot

Ingrid Lindblad (C)

vice gruppledare i Göteborg

Alliansens budgetförslag är presenterat

Inför valet presenterade Alliansen en gemensam budget för Göteborg stad och ett valmanifest för den kommande mandatperioden med en rad reformer och satsningar. I dag har Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna lagt fram en gemensam budget inför fullmäktiges sammanträde imorgon.

– Våra prioriteringar förbättrade skolresultat, ökat byggande och förbättrat företagsklimat ligger fast, säger Jonas Ransgård, vice ordförande i kommunstyrelsen (M).

– Bostadsbristen i Göteborg är en av stadens största utmaningar. Vi vill bygga 4 500 bostäder per år i Göteborg den kommande mandatperioden. Genom att öppna upp och förenkla planprocessen kan fler kommunala som privata fastighetsägare bygga fler bostäder, säger Jonas Ransgård, (M).

– Skolan i Göteborg behöver lyftas såväl organisatoriskt, ekonomiskt som kunskapsmässigt. Vi vill utreda en rad lokala reformer där skolans resurser ökar, öronmärks och ansvaret för skolan lyfts från stadsdelarna. Alla elever ska mötas av höga och positiva förväntningar, tidiga insatser och nya utmaningar. Samtidigt satsar vi på lärarna och stärker rektorerna. En upprustning av skolor och skolgårdar ska påbörjas, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP).

– Vi tror på tillväxt och ser behovet av att Göteborg växer som stad med fler bostäder, bättre kollektivtrafik och infrastruktur samt fler företag som etablerar sig här, fortsätter Helene Odenjung (FP).

– Attityderna rörande företagande är för dåliga i Göteborg. Dessutom överlever inte lika många nystartade företag i Göteborg jämfört med de andra storstäderna. Det vill vi ändra på. Företag och företagande är grunden för välfärdssamhället och för fler jobb. Våra satsningar för att hjälpa småföretag och att hjälpa unga in på arbetsmarknaden visar målmedvetenhet och handling, säger David Lega, kommunalråd (KD).

– Vi förstärker vår tidigare satsning på kvinnojourerna med ytterligare fem miljoner, de utför ett mycket värdefullt arbete, säger Jonas Ransgård (M).

– Rätten till asyl är en grundläggande mänsklig rättighet och Göteborg ska vara en öppen stad för världen, där människor på flykt ska få skydd. Därför är det viktigt att staden bidrar till ett humant och solidariskt flyktingmottagande, säger Helene Odenjung (FP).

– Alliansen satsar 4 miljarder kronor till investeringsmedel för att bland annat fortsätt bygga ut förskolan, för att minska barngruppernas storlek och för nya äldreboenden, avslutar David Lega (KD).

Budgetsatsningar

 • Alliansen står bakom de viktiga investeringar för Göteborg och Västsverige som ingår i Västsvenska infrastrukturpaketet. Göteborg och vår region ska växa och vara en attraktiv stad att besöka, leva och investera i.
 • Resurserna till skolan öronmärks och resurserna till grundskolan och gymnasieskolan ökar. Ett lågstadielyft sjösätts med minskade klasstorlekar, fler lärare, fler halvklasstimmar och fler speciallärare. Satsningen på skolan, som även innehåller förstärkt elevhälsa, omfattar 300 Mkr och gymnasiepengen förstärks med 50 Mkr under 2015.
 • 50 Mkr avsätts för kvalitetsförbättringar inom äldreomsorgen, bland annat införs en äldreombudsman och en särskild trygghetspatrull inom hemtjänsten. Valfrihet inom äldreomsorgen införs.
 • En satsning görs för att få unga i jobb genom fler praktikplatser och sommarjobb. En rad satsningar föreslås för att lyfta företagsklimatet genom ökat stimulansbidrag till BRG, förändrade upphandlingar, utmaningsrätt, färre kommunala bolag och bättre förutsättningar skapas för entreprenörer genom ett Entreprenörernas hus. Satsningarna omfattar 53 Mkr.
 • 61 Mkr avsätts för att förbättra och stärka tryggheten i Göteborg. Bland annat går resurserna till förebyggande arbete, kvinnojourerna får ökade resurser och en hatbrottsjour etableras.
 • 4 500 nya bostäder ska byggas per år, totalt 18 000 under mandatperioden För att göra det möjligt och öka bostadsbyggandet satsas 18 Mkr, för att öppna upp och förenkla planprocessen.
 • Kulturen förstärks med 25 Mkr. Satsningar görs på barn- och ungdomskultur och biblioteken.

Alliansens förslag kan läsas i sin helhet via http://korta.nu/Alliansenbudget2015

Ett förslag som ger anledning till oro

När de rödgrönrosa idag slutligen enats om ett budgetförslag för Göteborg ger det anledning till oro.

– Vi ser en spretig budget där de fyra kockarna alla vill att deras krydda ska dominera. Bland annat finns vänsterexperimentet med förkortad arbetstid, som nu dessutom förlängs med ett år, säger Jonas Ransgård, vice ordförande i kommunstyrelsen (M).

Skolan i Göteborg behöver ett rejält lyft både organisatoriskt och ekonomiskt. Gymnasieskolan har länge varit underfinansierad och flera skolor går på knäna. Lärarna kan inte schemaläggas och utnyttjas mer – gymnasiepengen behöver höjas kraftigt, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP).

– Att de nu vill ta fram en plan för hur stadens bostadsbrist ska lösas talar sitt eget språk. För att tala klartext har de saknat en plan under 20 års tid. Göteborg har en akut bostadsbrist, vilket inte minst drabbar unga, säger David Lega (KD), kommunalråd.

Göteborg ska få fler jobb och företagare!

Göteborg ska få fler jobb och företagareInför debatten på Handelskammaren i dag presenterar Alliansen i Göteborg ett omfattande jobbpaket ur sitt kommande valmanifest. Trots en lång finanskris har över 300 000 fler människor ett jobb att gå till idag, jämfört med 2006. Fler jobb och en ekonomi som växer är bra för alla i Göteborg. Så stärker vi grunden för ett rättvist samhälle som håller ihop.

Alliansens framtidsinvesteringar sträcker sig ända fram till år 2035 och bidrar till att nå vårt mål att över fem miljoner människor ska jobba år 2020. De senaste åren har företagsklimatet i Göteborg försämrats kraftigt och Göteborg har rasat i rankingen. Staden behöver både locka hit nya företag och få företagare att stanna och utvecklas här. Det är avgörande för tillväxten, det skapar nya arbetstillfällen och får Göteborg att växa. Därför behöver Göteborgs företagsklimat lyftas och förbättras. Göteborg behöver en ledning som förstår företagares villkor. Det är i små och medelstora företag som fyra av fem jobb växer fram.

– Ungdomsarbetslösheten är idag ett problem då den som aldrig fått in en fot på arbetsmarknaden tenderar att hamna allt längre ifrån arbetslivet. Därför skapar Alliansen i Göteborg förutsättningar för minst 3 000 nya jobb för unga under mandatperioden. Det handlar om fler sommarjobb tillsammans med näringslivet i staden, sommarlovsentreprenörer och satsningar på lärlingsutbildningar och lärlingsanställningar. Även fler praktikplatser, YA-jobb och studentmedarbetarskap bidrar till att fler unga får jobb, säger kommunstyrelsens vice ordförande Jonas Ransgård, (M). Alliansen avsätter som en start 45 Mkr för detta arbete

– Göteborg behöver fler entreprenörer, det bidrar både till mångfald och valfrihet. Nystartskvarter och entreprenörshus kan skapa bättre förutsättningar för nytänkande och tillväxt. Vi öppnar för fler alternativ, bland annat genom att vi inför LOV, Lagen om valfrihet. Det är en viktig jämställdhetsfråga som också gör att fler kvinnor kan både starta företag och göra karriär inom den kommunala sektorn, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP). Alliansen i Göteborg satsar 3 Mkr för en stödresurs för detta. Tillsammans det lokala näringslivet startas också ett entreprenörshus under året.

– Vi skapar bättre förutsättningar för både nya företag och de företag som redan finns. För att ge nya företag kraft att fortsätta utvecklas efter det första året inför vi Ettårskalas, ett stimulanspaket med bland annat nätverksstöd och möjlighet till översyn av affärsmodellen. Vi inför riktade stöd till företagarföreningar, småföretagarråd, Ung Företagsamhet och liknande, säger David Lega, kommunalråd (KD). Alliansen gör en särskild satsning på företagarföreningar, småföretagarråd och ung företagsamhet med 3 Mkr och i detta ligger också stimulanspaket som stöd till nystartade företag. För detta avsätts 5 Mkr första året.

– Stadens upphandlingar ska ses över så att små och medelstora företag får möjlighet att bidra. Vi har en positiv och serviceinriktad attityd när det gäller regler och avgifter. En resurs införs som ska stötta små och medelstora företag i upphandlingsfrågor. För att uppmuntra alternativ och förbättra kvaliteten ska också en utmaningsmöjlighet införas, säger Rickard Nordin, kommunalrådskandidat (C). Alliansen avsätter därför 5 Mkr för att påbörja arbetet.

Läs mer om Alliansens jobbpaket. I morgon presenterar Alliansen i Göteborg fler satsningar för att förbättra Göteborg.

Alliansen presenterar trygghetspaket

Göteborg ska vara en trygg stadI dag presenterar Alliansen i Göteborg ett omfattande trygghetspaket ur sitt kommande gemensamma valmanifest. Otrygghet och rädsla för att röra sig på gator och torg ska aldrig få ta överhanden i Göteborg.

Göteborgarna ska veta att när ett brott begås kommer samhället att reagera snabbt och tydligt såväl för att bistå brottsoffret som för att utreda gärningen. Alliansregeringen har gjort flera förbättringar, men även lokalt krävs en rad satsningar och reformer för att stärka tryggheten.

– Hela samhället behöver bidra för att komma tillrätta med de problem vi ser med skottlossningar, överfall och inbrott. Därför stärker vi stödet till ideella organisationer inom trygghetsområdet, säger kommunstyrelsens vice ordförande Jonas Ransgård, (M). Alliansen avsätter därför tre miljoner till exempelvis nattvandrare, brottsofferjour och vittnesstöd per år.

– Otrygga och slitna skolor måste rustas upp. Göteborgs skolor är arbetsplatser för tiotusentals elever och lärare. Utan trygga och säkra skolmiljöer kan vi aldrig lyfta skolresultaten, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP). Därför satsar Alliansen 50 Mkr för att påbörja arbetet med att skapa trygga skolor.

– Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. För att våldsutsatta lättare ska kunna få hjälp startar vi ett virtuellt forum på nätet där myndighetspersoner finns tillgängliga och vi ökar även stödet till kvinnojourerna. Alla har rätt att leva i trygghet, säger David Lega, kommunalråd (KD). Alliansen förstärker bl a kvinnojourernas finansiering långsiktigt med 5 Mkr per år.

– Många göteborgare känner sig otrygga när de rör sig ute. Vi inrättar därför ”Nattknappen”, en stödlinje för människor som upplever otrygghet på kvällar och nätter och vill ha sällskap på vägen hem, säger Rickard Nordin, kommunalrådskandidat (C). Alliansen avsätter därför medel för att starta upp verksamheten i Göteborg.

Läs mer om Alliansens trygghetspaket: Göteborg ska vara en trygg stad

I morgon presenterar Alliansen i Göteborg ytterligare satsningar för att förbättra Göteborg.

Kön till äldreboende i Göteborg växer!

I dag, den 19 augusti -14, har ny statistik kommit som visar att kön till äldreboende i Göteborg fortsätter att växa.  Nu står 264 personer i kö, vilket är 109 fler än för ett år sedan och 22 fler än senaste mätningen den 31 mars -14, då 242 personer stod i kö. Köstatistiken visar hur många äldre som har biståndsbedömning på att de är i behov av ett särskilt boende, ett äldreboende.

Att kön till äldreboende växer är en allvarlig utveckling eftersom det handlar om personer som är i direkt behov av en plats för att kunna ha en bra vardag och liv. Allianspartierna har tidigare uppmärksammat de långa köerna till äldreboende och pekar på sambandet med de många platser i äldreomsorgen som (S) (MP) och (V) har lagt ner och den försämrade kvaliteten i hemtjänsten.

–    Nedläggningen av platser måste stoppas. Att kön till äldreboende växer är grymt för de äldre som står i kö. Det är hög tid för en ny politik som ser till de äldres bästa i alla lägen, säger Maria Rydén (M), kommunalråd.

–    Vi har länge sagt stopp till avveckling av äldreboenden i Göteborg. Nu ser vi resultatet av hur den rödgröna politiken slår mot äldre göteborgare i behov av en äldreboendeplats. Det är inte värdigt, säger Ann Catrine Fogelgren (FP), biträdande kommunalråd för Folkpartiet.

–    Äldre ska ha makt över sitt eget liv. Vill och behöver man som äldre komma in på ett äldreboende, måste man få göra det. Det är skillnad på att vara vid liv och att leva, säger David Lega (KD), kommunalråd för Kristdemokraterna.

Alliansens förslag för ökad kvalitet i äldreomsorgen:
–    Stoppa nedläggningen av äldreboenden
–    Öronmärk resurserna till äldreomsorgen
–    Inrätta en äldreombudsman
–    Inför kvalitetsgarantier och ersättning när det brister
–    Inrätta en central kvalitets- och utvecklingsenhet
–    Inrätta en trygghetspatrull som enbart åker på larm

Socialdemokraterna sviker sina löften

Socialdemokraterna har börjat presentera sina vallöften för Göteborg. Trovärdigheten för Socialdemokraternas löften måste dock vara minimal sett till vad som blev av löftena från 2010.

En genomgång av Socialdemokraternas vallöften från 2010 visar att endast tre av tio löften kan anses uppfyllda. I radio kommenterade Anna Johansson (S) den bristande uppfyllelsen av vallöften med kommentaren ”Vi borde formulerat oss annorlunda.” vilket tyder på handfallenhet.

– Det är genant att Socialdemokraterna har misslyckats så totalt med de löften som ställs upp, säger Jonas Ransgård (M). På område efter område halkar Göteborg efter. Det behövs en nystart för Göteborg.

– Göteborg styrs fortfarande av ett ledarskap byggt på gamla principer, säger Helene Odenjung (FP). Göteborg behöver ett nytt och modernt ledarskap för att möta framtidens utmaningar. Göteborg behöver ett maktskifte.

– För mig är trovärdighet beroende av tidigare resultat. De rödgrönas måluppfyllelse är långt ifrån bra. Göteborg behöver ett nytt ledarskap, säger David Lega (KD).

– Efter 20 år av rödgrönt styre är det tydligt att bostadsbyggandet halkar allt mer efter och bostadsbristen ökar, säger Rickard Nordin (C) . Inte en enda mandatperiod har man klarat av sina egna, lågt ställda, mål. Det är dags för ett nytt styre som både klarar av att  hålla vallöften och bygga fler bostäder!

Inom sju av tio områden har alltså Socialdemokraterna misslyckats. Detta trots att flera löften är 20 år gamla. Det är dags för ett nytt ledarskap i Göteborg och Alliansen står, med en gemensam politik, redo att ta över.

Läs Alliansens rapport Svikna löften.

”Vi håller vad vi lovar”

Den 14 september är det val. Alliansen lovar fler jobb och en historisk satsning på infrastruktur och bostäder. Vi håller vad vi lovar.

Mot oss står en vänsteropposition som undviker att lämna besked i fråga efter fråga. Det riskerar att bli dyrt och dåligt. Så är det också i Göteborg.

Alliansen presenterar gemensam budget

I dag har Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna presenterat sitt gemensamma budgetförslag för Göteborgs stad 2015, till skillnad från de rödgröna partierna.

Läs och ladda ner ALLIANSENS FÖRSLAG TILL BUDGET 2015 (PDF)

– 20 år av rödgrönt styre har satt sina spår. Vi är beredda att ta ansvar och vi har idéerna för att vända stadens utveckling. Göteborg behöver ett maktskifte och en nystart, säger Jonas Ransgård, vice ordförande i kommunstyrelsen (M).

– Kunskapsresultaten i Göteborg har stadigt sjunkit och den utvecklingen måste vändas. Alla elever ska mötas av höga och positiva förväntningar, tidiga insatser och nya utmaningar. Vi lägger nu fram en rad lokala skolreformer, där skolans resurser ökar, öronmärks och ansvaret för skolan flyttas från SDN. Samtidigt satsar vi på lärarna och stärker rektorerna, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP).

– Attityderna rörande företagande är för dåliga i Göteborg. Dessutom överlever inte lika många nystartade företag i Göteborg jämfört med de andra storstäderna. Det vill vi ändra på. Företag och företagande är grunden för välfärdssamhället. Vi föreslår en särskild satsning för att hjälpa småföretag under de första åren, säger David Lega, kommunalråd, (KD).
BUDGETSATSNINGAR

 • Resurserna till skolan öronmärks och resurserna till grundskolan och gymnasieskolan ökar. Ett omfattade lågstadielyft sjösätts med minskade klasstorlekar, fler lärare, fler halvklasstimmar och fler speciallärare. Satsningen på skolan omfattar 350 Mkr under 2015.
 • Valfrihet införs inom äldreomsorgen. 50 Mkr avsätts för kvalitetsförbättringar, bland annat införs en äldreombudsman och en särskild trygghetspatrull.
 • En särskild satsning görs på praktikplatser och sommarjobb. Vidare föreslås satsningar för att lyfta företagsklimatet genom ökat stimulansbidrag till BRG, förändrade upphandlingar, utmaningsrätt, införs, färre kommunala bolag och ett Entreprenörernas hus skapas. Satsningarna omfattar 53 Mkr.
 • För att förbättra och stärka tryggheten i Göteborg avsätts 61 Mkr. Pengar går bland annat till förebyggande arbete, kvinnojourerna ges ökade resurser och en hatbrottsjour etableras.
 • 4 500 nya bostäder ska byggas per år, totalt 18 000 under mandatperioden För att göra det möjligt och öka bostadsbyggandet satsas 18 Mkr, för att öppna upp och förenkla planprocessen.
 • Kulturen förstärks med 25 Mkr. Satsningar görs på barn- och ungdomskultur och biblioteken.
 • 4 miljarder kronor avsätts för investeringar. Fortsatt utbyggnad av förskolan för att minska barngruppernas storlek och nya äldreboenden. Under våren 2015 presenteras en samlad investeringsbudget för mandatperioden.

– Bostadsbristen i Göteborg är en av stadens största utmaningar. Vi vill bygga 4 500 bostäder per år i Göteborg den kommande mandatperioden. Genom att öppna upp och förenkla planprocesen kan fler kommunala som privata fastighetsägare bygga fler bostäder, säger Jonas Ransgård, vice ordförande i kommunstyrelsen (M).

– Att slippa utsättas för våld och hot är en mänsklig rättighet. Sverige kan aldrig bli ett jämställt land så länge hemmet är den farligaste platsen att vistas för många kvinnor. Kvinnojourer kan vara skillnaden mellan liv och död för kvinnor. Vi måste göra mer för att förebygga, motverka och stödja. Tilldelningen till stadens kvinnojourer förstärks och en hatbrottsjour inrättas, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP).

– Många äldre i Göteborg vågar inte lita på att det finns plats på äldreboendet om man skulle behöva det i takt med att köerna till äldreboenden ökar. Nya äldreboenden behöver byggas och kvalitén inom hemtjänsten måste lyftas. Vi vill införa valfrihet inom äldreomsorgen och ge äldre makten och tryggheten över sina liv, avslutar David Lega, kommunalråd (KD).

Läs Alliansens artikel om nystarten för Göteborg.

Göteborg behöver en nystart

Göteborgarna förtjänar en stad i världsklass. I stället för en stad som glider isär och inte lyckas lösa allvarliga problem på en lång rad avgörande områden behöver DSC00919 Göteborg en nystart. Vi har idéerna och viljan att förändra, skriver Alliansen i Göteborg på GP debatt.

Göteborg behöver en nystart. Vi ser det på skolresultaten, på utanförskapet på ungdomsarbetslösheten och på bostadsbristen. Valet i höst är avgörande för Göteborgs framtid. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har i olika koalitioner styrt Göteborg i 20 år och är handlingsförlamade inför de problem staden står inför.

I dag presenterar Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna ett gemensamt budgetförslag till Göteborgs kommunfullmäktige, för första gången sedan 1994. Vi har sedan i höstas, tillsammans med Centerpartiet, haft flera gemensamma arbetsgrupper. Vi är beredda att ta ansvar för Göteborg och vi har idéerna för att vända stadens utveckling. Göteborg behöver en nystart och staden behöver ett maktskifte.

Kunskapsresultaten i Göteborg faller och antalet elever med höga betyg minskar, men resultaten kan vändas åt rätt håll. Alla elever ska mötas av höga och positiva förväntningar, tidiga insatser och nya utmaningar. Det kräver att lärare och rektorer ges möjligheten att låta varje elev utvecklas utefter sina unika förutsättningar. När vi styr staden garanterar vi det genom att skolans pengar öronmärks, resurserna ökar och ansvaret för skolan flyttas från SDN till en grundskolenämnd.

Stad som glider isär

Göteborg är en stad som glider isär och där utanförskapet är stort i många stadsdelar. Utanförskapet kan minskas och fler ungdomar kan få jobb i Göteborg. Då krävs tydliga satsningar och öppenhet från Göteborgs Stad, där vi aktivt arbetar med att förbättra företagsklimatet. Vi kommer också göra särskilda satsningar på sommarjobb och praktikplatser för att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv och rusta ungdomar inför arbetslivet.

Bostadsbristen i Göteborg är en av stadens största utmaningar. Vi vet att det går att bygga många fler bostäder – såväl kommunala som privat fastighetsägare är beredda att bygga men de får inte chansen. Då gäller det att släppa fram de som har idéer och som vill bygga, bland annat genom att öppna upp och förenkla planprocessen. Vi vill bygga 4 500 bostäder per år i Göteborg den kommande mandatperioden.

Många äldre i Göteborg vågar inte lita på att det finns plats på äldreboendet om man skulle behöva det i takt med att köerna till äldreboenden ökar. Den rödgröna majoriteten i Göteborg har satt sig att försvara ett system som man vurmar för av ideologiska skäl snarare än att sätta människan och dennes behov i centrum, samtidigt som äldreboenden har lagts ner. Diskussionen om äldres rätt att välja äldreboende och hemtjänst har stått och stampat i Göteborg, vi vill införa valfrihet inom äldreomsorgen och ge den äldre makten och tryggheten att råda sitt liv.

Göteborg är en viktig motor för tillväxten i Sverige, men ska vi fortsätta vara det och växa måste företagsklimatet förbättras. Göteborg har rasat i Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimat med 97 platser sedan 2010. För att garantera en fungerande välfärd och goda levnadsvillkor måste Göteborg ha ett starkt näringsliv och ett bra klimat för företagande. Det kräver ett politiskt ledarskap som är positivt och välkomnande till tillväxt och utveckling. Vi vill se ett starkare och bättre Göteborg som bejakar företagande och arbete och är med och driver utvecklingen mot ett bättre samhälle.

Vi vill därför förbättra stadens upphandlingar så att fler mindre företag kan vara med och delta i upphandlingarna och lägga fokus på kvalitet snarare än pris. Vi vill också utveckla arbetet med sociala upphandlingar och innovationsupphandlingar.

Fler får chansen till jobb

Med rätt verktyg och sänkta trösklar till arbetsmarknaden får fler chans till jobb. Det har blivit mer lönsamt att arbeta och enklare att starta företag och att anställa i Sverige. När fler jobbar växer ekonomin och det blir mer resurser till välfärden. Den utvecklingen måste fortsätta. Göteborgarna förtjänar en stad i världsklass och vi vet att det är möjligt. Vi har idéer, vi har framtidstro och vi har viljan att förändra. Göteborg behöver en nystart. Tillsammans gör vi det möjligt.

Jonas Ransgård (M)
gruppledare och vice ordförande i kommunstyrelsen

Helene Odenjung (FP)
gruppledare och kommunalråd

David Lega (KD)
gruppledare och kommunalråd

Rickard Nordin (C)
ordförande Centerpartiet Göteborg

Socialdemokraterna sviker sina vallöften!

När Alliansen med ett halvår kvar till valet granskar Socialdemokraternas tio vallöften från valet 2010 kan det konstateras att endast tre är uppfyllda. Två av dessa Socialdemokraternas vallöften 2010tre uppfyllda löften var dessutom redan uppfyllda när vallöftena gavs. Det enda vallöftet som därför egentligen uppfyllts under mandatperioden är löftet om avgiftsfri tandvård upp till 25 års ålder.

Läs rapporten Alliansen granskar S vallöften (PDF).

–    Det är ett klart svek mot de väljare som röstade på Socialdemokraterna i tron om att löftena faktiskt skulle infrias, menar Jonas Ransgård (M). Vallöften ska vara något som väljarna ska kunna lita på att de uppfylls. De har dessutom haft snart 20 år på sig. Alliansen står redo att ta ansvar för Göteborg.

–    Vissa av vallöftena känns ju igen sedan mitten av nittiotalet, säger Helene Odenjung (FP). Ett exempel är löftet om förskolan där Socialdemokraterna tog 18 år på sig att leva upp till barnomsorgslagen. Nu har de ersatt förskolekön med kö till knät och sjunkande skolresultat skyller de på regeringen. Det är dags för en nystart för Göteborg.

–    Göteborg är en fantastisk stad, men vi kan bättre. Kommunen ligger på väldigt låga nivåer i mätningar om kvaliteten i äldreomsorgen. 2010 låg vi bäst till bland de tre storstäderna och idag ligger vi sämst till. Utvecklingen måste vändas, Göteborg behöver ett nytt ledarskap, säger David Lega (KD).

–    Det är tydligt att Göteborg halkar efter på område efter område. När det gäller bostäder har staden inte lyckats nå ett på förhand alldeles för lågt uppsatt mål ett enda år under mandatperioden. Ambitionerna måste bli högre och dessutom måste situationen tas på allvar, menar Rickard Nordin (C).

Socialdemokraterna presenterade den 26 augusti 2010 sina vallöften inför nuvarande mandatperiod. Dessa, tio till antalet, berörde kommunala angelägenheter som barnomsorg, skola, bostadsbyggande, äldreomsorg, kultur, fritidsgårdar och kollektivtrafik. Löftena inkluderade även regionuppdrag i form av sjukvård och tandvård. Tre av tio kan anses vara uppfyllda.

I jämförelse kan man se på Stockholms Stad där Alliansen gör en kontinuerlig uppföljning av sina vallöften. Av de 67 uppställda vallöftena så var, med ett år kvar till valet, 57 uppfyllda, 2 var delvis uppfyllda och 8 är ännu ej uppfyllda. Det innebär att 85 procent av Alliansens vallöften för Stockholms stad var uppfyllda och endast 12 procent var ännu ej uppfyllda.

Det finns ingen motsättning mellan sänkt skatt och mer välfärd

Jobbskatteavdraget har gett en genomsnittlig löntagare en extra månadslön om året att leva på, jämfört med 2006. Samtidigt har resurserna till vård, skola och omsorg ökat. Därmed borde debatten om skattesänkningar kontra välfärd nå vägs ände, skriver Alliansen i Göteborg på GP debatt.

Det är ett mycket positivt besked att Geely och Volvo kommer att utveckla framtidens bil på Lindholmen. För Göteborg innebär en sådan satsning ett stort antal nya arbetstillfällen och det får givetvis positiva effekter för Göteborgsföretag i alla branscher. Så långt håller vi med Stefan Löfven och Anneli Hulthén (S) som skriver på GP Debatt den 22/1.

Men genom att ställa skattesänkningar mot välfärd visar de att de varken förstår hur ekonomin eller företagen fungerar. Alliansregeringen har genom jobbskatteavdraget gett en genomsnittlig löntagare en extra månadslön om året att leva på, jämfört med 2006. Inte minst har detta inneburit förbättrad ekonomi för människor med små marginaler. Samtidigt har resurserna till vård, skola och omsorg ökat. Därmed borde debatten om skattesänkningar kontra välfärd nå vägs ände.

Utan företag inga välfärdspengar

Motsättningen finns helt enkelt inte. Därmed inte sagt att allting är bra i välfärden. Satsningarna på äldreomsorgen, skolan och vården måste fortsätta och det är endast genom många och fungerande företag som vi får pengar till detta. Utan företag blir det inga pengar till välfärden.

Vi välkomnar att Socialdemokraterna lyfter den näringspolitiska diskussionen, men deras politik består tyvärr av mycket ord och lite handling.

I år har Socialdemokraterna haft makten i Göteborg i 20 år. Anneli Hulthén är gruppledare och kommunstyrelsens ordförande. Hon måste förklara varför verkligheten i Göteborg inte hänger ihop med de förbättringar Socialdemokraterna säger sig stå för.

De senaste åren har företagsklimatet i Göteborg försämrats kraftigt. 2011 kom Göteborg på plats 97 av 290 i Svenskt näringslivs företagsklimatrankning. Året därpå tappade vi 30 platser och 2013 kom vi på plats 150.

Dålig attityd

Göteborg tillhör alltså inte ens övre halvan när företagarna själva får ranka kommunerna. Bland annat är stadens attityd till företagande en viktig faktor, som knappast förbättrades när Hulthéns kollega i den politiska majoriteten, Mats Pilhem (V) i en fullmäktigedebatt uttryckte att det råder en överhettning av nya företag i Göteborg.

Minst lika allvarligt är det att i Socialdemokraternas Göteborg satsas det betydligt mindre pengar på skolan än i Stockholm. Företag anställer inte fler människor om utbildningen är dålig, skriver Löfven och Hulthén. Det har de givetvis rätt i. Men varför satsar då Socialdemokraterna i Göteborg så lite på skolan, jämfört med Alliansen i Stockholm?

Inte heller här hänger Socialdemokraternas retorik ihop med verkligheten. Alliansregeringen har gjort mycket för att fler ska kunna jobba och för att förbättra företagens villkor, bland annat genom sänkta skatter och förenklade regler. Men mycket ansvar ligger också på kommunal nivå. Eftersom Göteborg är landets näst största stad, med stor industri och en av Europas största hamnar, är politiken här givetvis väldigt viktig för hela näringslivet.

Redo att ta över

Göteborgs Stad kan göra mycket för att förenkla för företagen genom att tydliggöra och förbättra administrativa rutiner, såsom tillståndsansökningar och betalningstider. Företagare ska inte heller behöva vända sig till olika delar av stadens organisation för att klara stadens krav på byråkrati.

För att långsiktigt stärka näringslivet krävs också större satsningar på skolan i Göteborg och på bostadsbyggandet. Alliansregeringens satsningar och regelförändringar på dessa områden ger goda förutsättningar. Nu måste Göteborg göra sin del. Socialdemokraterna har haft gott om tid på sig och misslyckats. Alliansen är redo att ta över ansvaret för Göteborg.

David Lega (KD)

kommunalråd

Jonas Ransgård (M)

vice ordförande i kommunstyrelsen

Helene Odenjung (FP)

kommunalråd

Rickard Nordin (C)

riksdagsledamot

Alliansen i Göteborg kräver ett slut på oegentligheterna

Kommunalråden och gruppledarna Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (FP) och David Lega (KD) kommenterar idag de uppgifter om oegentligheter som framkommit via Uppdrag Granskning samt från Göteborgs-Postens granskning av Grefab.

– Jag är bedrövad. Det måste vara slut nu. Uppenbarligen har staden fortfarande stora problem, trots beslutade insatser. Nästa steg är åtgärder enligt Granskningskommissionens förslag, säger Jonas Ransgård (M).

– Göteborg behöver ett modernt och öppet ledarskap, som står upp för vad som är rätt och som tydligt markerar mot det som är fel. Det är fullständigt oacceptabelt att ens försöka få ersättning för privata utlägg, attestera varandras reseräkningar och sedan inte svara på frågor, säger Helene Odenjung (FP).

– De allra flesta i Göteborgs Stad gör ett fantastiskt arbete varje dag, men det finns några få som förstör för alla. Vi kan aldrig skapa ett system där det inte går att göra fel, istället måste vi ha en kultur där man inte vill göra fel. Det är en resa med ett värdegrundsarbete som måste börja nu, säger David Lega (KD).

Läs mer om Alliansens tidigare förslag för stärkt öppenhet och transparens här:

http://bit.ly/wPTeON – Förslaget till handlingsprogram för öppenhet och kontroll
http://bit.ly/z4cI1q – Alliansens förslag angående mottagarfunktion för ”whistleblowers”
http://bit.ly/p0pl28 – Alliansens förslag att inrätta en oberoende granskningskommission
http://bit.ly/yJaD7h – Alliansens motion till SKL om stärkt meddelarskydd och styrelsens yttrande
http://bit.ly/wWDV4W – Alliansens kommentar till att en granskningskommission införs
http://bit.ly/sV9IUk – Alliansens förslag om att granska fler projekt efter Upp-skandalen
http://bit.ly/wmnFuM – Alliansens förslag om ökad öppenhet i stiftelser och föreningar
http://bit.ly/AsBFzD – Alliansens förslag att skynda på arbetet med en kommungemensam policy för bidrag och sponsring

Alliansen på GP Debatt: Den bilfientliga politiken är obegriplig

Idag skriver Alliansens företrädare i Göteborg på GP Debatt med anledning av gårdagens artikel av Volvo Cars som kritiserar den rödgröna majoritetens inställning till bilen och bilindustrin i Göteborg. Läs artikeln på GP:s hemsida eller här nedan.

En modern stad behöver en mångfald av transportslag. Men det är inte bilen som ska bekämpas – det är utsläppen och dess miljöpåverkan. Här ligger Volvo i framkant, skriver Alliansen i Göteborg.

I Göteborg har vi något som gör andra städer gröna av avund. Här ligger två av världens främsta fordonstillverkare. De skapar tiotusentals jobb, avancerad teknikutveckling och stora sysselsättningseffekter, inte minst inom tjänstesektorn. Därför är den bilfientliga politik som de rödgröna driver helt obegriplig. Med Miljöpartiet i spetsen är budskapet att vi inte vill ha Volvo här – att industrin tillhör det förgångna. Det är inte konstigt att Volvo Cars ser rött av en broschyr från staden som har rubriken ”Leave the car at home”.

Motarbeta inte bilindustrin

Nu är hög tid att vi sätter oss tillsammans och pratar om hur staden på bästa sätt kan stödja fordonsindustrin – inte motarbeta den. För det är inte bilen som ska bekämpas – det är utsläppen och dess miljöpåverkan. Här ligger Volvobolagen i framkant, både vad gäller personbilar och tunga fordon. På bara fem år har nya personbilar blivit 25 procent effektivare. Utsläppen från nya bilar har aldrig varit lägre.

En modern stad behöver en mångfald av transportslag. Det är bra att fler cyklar och åker kollektivt. Västsvenska paketet är en viktig pusselbit i arbetet med att förbättra framkomligheten för alla. Men för de flesta är bilen fortfarande helt avgörande för att få vardagen att gå ihop. Det ska vi inte blunda för. Vi ska heller inte blunda för fordonsindustrins betydelse för stadens tillväxt och utveckling. Det är en verklighet som vi ska dra nytta av – inte bekämpa.

Skapar unika möjligheter

Vår fordonsindustri skapar unika möjligheter som få andra städer i världen har. Låt oss värna och vara stolta över denna historia – men också dess framtid. Målet med politiken ska vara att främja framkomlighet för alla, inte ensidigt bekämpa människors möjlighet att välja bilen. Vår vision är i stället ett Göteborg som värnar jobben, stimulerar en modern bilpark och som planerar staden så att alla får plats.

Jonas Ransgård (M), kommunalråd, gruppledare (M)

Helene Odenjung (FP), kommunalråd, gruppledare (FP)

David Lega (KD), kommunalråd, gruppledare (KD)

Rickard Nordin (C), riksdagsledamot Göteborg

Flytta inte på Center för skolutveckling

I en tid där skolresultaten i Göteborg fortsätter att gå åt fel håll är det viktigare än någonsin att skolorna har tillgång till ett kontinuerligt stöd i sitt utvecklings- och kvalitetsarbete. Vi oroas därför av förslaget att flytta bort Center för Skolutveckling från kommunstyrelsen, skriver Elisabet Mossberg, Lärarförbundet, Kristina Tharing (M), Helene Odenjung (FP) och David Lega (KD) på GP debatt.

Förslaget att flytta Center för skolutveckling stöds av den rödgröna majoriteten men såväl fackföreningar som den politiska oppositionen är emot. En enhets organisatoriska placering kan tyckas vara en trivialitet, men det spelar tvärtom en mycket stor roll i detta fall. Göteborgs stads utvecklingsenhet, Center för Skolutveckling, arbetar nämligen i dag på uppdrag av kommunstyrelsen med både kommunala och fristående skolor och förskolor. Ett mycket viktigt arbete – inte minst mot bakgrund av den kritik som Skolinspektionen riktat mot Göteborgs skolor.

Center för skolutveckling, har uppdraget att vara en resurs för skolledare, arbetslag och lärare i deras arbete. Uppdraget är att stödja ett systematiskt skolutvecklings- och kvalitetsarbete så att skolorna och förskolorna, oavsett huvudman, stärks i sitt arbete. Målet är långsiktig skolutveckling och genom det ökad måluppfyllelse och likvärdighet mellan förskolor och skolor i hela Göteborg.

Vi anser att det finns en överhängande risk i samband med en flytt till Utbildningsnämnden att utvecklingsfrågorna för förskolor och skolor inte får den status som de behöver för att ge resultat. Med den nuvarande placeringen centralt kan Center för skolutveckling ha kunskap om läget över hela staden och i samtliga verksamheter. De har också varit navet i att samordna riktade statliga bidrag med stadens styrning av utbildningsområdet.

Risk för sammanblandad budget

Med en ny placering växer avståndet till grundskolor och förskolor. Utbildningsnämnden har ju i dag enbart ansvar för gymnasieskolorna medan förskolor och skolor ligger under respektive stadsdel. Risken är också att den budget som i dag är avsatt för just skolutveckling blandas samman med hela Utbildningsförvaltningens budget.

Göteborg måste på något sätt freda de pengar som är avsedda för utbildnings- och fortbildningsinsatser inom utbildningsområdet. Placeringen möjliggör för kommunstyrelsen att direkt kunna leda och styra arbetet. Att den politiska rödgröna majoriteten i detta läge föreslår att kommunstyrelsen, som enligt kommunallagen har ett kvalitetsansvar för stadens verksamheter, avsäger sig möjligheten att styra och leda ett strategiskt utvecklingsarbete för både förskola och skola framstår som obegripligt.

Center för skolutveckling är, och bör vara, navet för skolutvecklingen i Göteborg. Den kompetens som samlats inom ramen för enheten är viktig för alla skolor och förskolor i Göteborg oavsett huvudman. De har dessutom bidragit med att skapa mötesplatser för lärare och skolledare. Med sin placering under kommunstyrelsen har Center för skolutveckling kunskapen om läget över hela staden och i samtliga verksamheter.

Vi har länge uttryckt en önskan om ökad likvärdighet i Göteborgs skolor och förskolor. För barn och elever, men också för lärare. I en tid då skolresultaten i staden går åt fel håll är det särskilt viktigt att inte tappa fokus och tyngd i frågorna. Därför bör Center för skolutveckling ligga kvar kommuncentralt.

Elisabet Mossberg

ordförande Lärarförbundet Göteborg

Kristina Tharing (M)

kommunalråd (M)

Helene Odenjung (FP)

kommunalråd

David Lega (KD)

kommunalråd

Ett år kvar till valet – sju av tio vallöften uppfylls inte av (S) i Göteborg

På lördag är det ett år kvar till valet. En månad före valet 2010 presenterade socialdemokraterna tio En rapport från Alliansen i Göteborg om Socialdemokraternas vallöftenvallöften inför mandatperioden 2011-2014. Alliansen i Göteborg har nu följt upp och granskat hur det har gått med dem. Det visade sig att två redan var infriade när de gavs. Det tredje har inte infriats i Göteborgs Stad utan i Västra Götalandsregionen. Kvar är sju vallöften som inte uppfyllts med ett år kvar av mandatperioden. Alliansen anser att löftesbrotten i förlängningen är ett hot mot demokratin.

– Göteborgarna kan inte annat än att ge socialdemokraterna underkänt. Ett år kvar till valet och sju av tio vallöften kvar att infria. I realiteten har de inte infört något av vad de lovade i förra valrörelsen. Hur ska väljarna kunna lita på dem när de år efter år inte håller vad de lovar i allmänna val? säger Jonas Ransgård (M), Kommunstyrelsens vice ordförande i Göteborg.

– Nästa år har socialdemokraterna suttit på makten i Göteborg i 20 år. Det är en lång tid att infria vad man lovat och att skapa det Göteborgssamhälle man vill ha. Bokslutet är sjunkande betyg i skolan, för stora barngrupper i förskolan och bristande kvalitet i äldreomsorgen. Det är tydligt att majoriteten i staden är trötta och klarar inte av att anta samhällsutmaningarna, säger Helene Odenjung, kommunalråd i Göteborg.

– Det behövs ett maktskifte, inte minst för att kunna förbättra attityderna till företagande. Det är grundläggande för att minska arbetslösheten och för vi ska ha råd med välfärden, säger David Lega (KD), kommunalråd i Göteborg.

– Alliansen kan regera ihop och få saker att hända. Det är tydligt att socialdemokraterna inte klarat av utmaningen med en växande stad. Bostadsbristen hindrar inte bara människor från att komma hit, det gör också att växande företag har svårt att rekrytera och unga människor kan inte starta ett eget liv utanför föräldrahemmet. Det krävs en Alliansvinst i nästa val för att få igång byggandet igen, säger Rickard Nordin (C), riksdagsledamot.

Läs rapporten Ett år kvar till valet – sju av tio vallöften kvar att infria.

Kloka chefer och gott ledarskap är nyckeln till framgång

Gårdagens återkommande tema, under heldagen med kommunstyrelsen och stadsdelsnämndspresidierna, var ledning och styrning inom välfärdssektorn. Under förmiddagen framkom det hur rektorerna efterfrågar tydligare verktyg för att utöva ledarskap. Detsamma gällde även äldreomsorgen, då ett lysande exempel föredrogs som avslutning på dagen.

Gerdas gård har nämligen gått långt på egen hand. Genom att sätta hyresgästerna i fokus och jobba med meningsfullhet har man lyckats skapa en positiv stämning såväl bland personal som hyresgäster. Personalen är mycket aktiv på alla plan och är själva involverade när det gäller rekrytering av nya medarbetare. På kort tid har boendet fått ett ordentligt lyft och ett gott renommé utanför stadens gränser. Dessutom har man lyckats hålla verksamheten ekonomiskt lönsam. Under 2014 kommer man vara med och i försöket med Intraprenader, ett initiativ som kom från Ann Catrine Fogelgren (FP) och som handlar om just ökat inflytande från användare och anställda inom äldreomsorgen. På sikt kan det vara intressant att även göra försök med Intraprenader inom andra kommunala områden, inte minst skolan.

De två cheferna på Gerdas gård påtalade att man aktivt valt bort rapportering i en rad system för att vinna tid och därigenom prioritera hyresgäster och personal. Man har dessutom haft stöd hos både områdes- och stadsdelschef. Det är uppenbart att bördan för första linjens chefer tar alltför mycket tid i anspråk och här finns mycket att lära, både inom äldreomsorgen och skolan. Alliansen delar denna uppfattning till fullo. Självklart måste dessa chefer ges bättre möjligheter att utöva sitt ledarskap.

Jonas Ransgård

Helene Odenjung

David Lega

Nystart för skolan

I dag träffas kommunstyrelsen, stadsledningen och presidierna i de olika stadsdelarna för att diskutera skolan och äldreomsorgen i Göteborg. Under förmiddagen var det fokus på skolan.

Vi kan konstatera att trots upprepade löften från den rödgröna majoriteten om en förbättrad skola så fortsätter resultaten att försämras i Göteborg, och skillnaderna mellan de olika stadsdelarna är stora. Andelen elever i årskurs nio med underkända betyg ökade med drygt åtta procent mellan 2012 och 2013. Andelen elever med underkända betyg i Göteborg har ökat stadigt i mer än tio år. En dryg tredjedel av eleverna i årskurs nio, cirka 1 000 elever per år, lämnar numera grundskolan utan godkända betyg. Även meritpoängen försämras och närvaron måste lyftas.

Vi anser att alla skolor i Göteborg ska vara bra skolor, där eleverna möts av höga förväntningar, uppföljning, tidiga insatser och nya utmaningar. Pengar är inte allt – men under flera år har vi påpekat problemet med att skolan i Göteborg är underfinansierad i jämförelse med andra kommuner – det blev tydligt för alla som var med i dag. Skolan behöver en nystart, ekonomiskt och politiskt!

I våras presenterade vi en rapport om grundskolan i Göteborg med en rad förslag och reformer för att lyfta skolan. Läs gärna rapporten.

Jonas Ransgård (M)
Helene Odenjung (FP)
David Lega (KD)

Skolan behöver en nystart!

Skolan är alltför viktig för att låta de rödgröna få fortsätta att missköta uppgiften i Göteborg. Vi kan inte svika våra unga på detta sätt, det skriver Kristina Tharing (M), Helene Odenjung (FP) och David Lega (KD) på GP debatt i dag.

Det är i dagarna dags för skolstart. Drygt 3 000 elever börjar sista året i grundskolan. För dessa gäller det att skapa sig så bra förutsättningar som möjligt inför kommande gymnasiestudier. Trots kompetenta och engagerade lärare och rektorer har en stor andel elever inte fått rätt förutsättningar att lyckas. De rödgröna har misslyckats med, och kapitulerat inför utmaningen, att ge alla elever stöd och stimulans samt att ge lärare och rektorer rätt förutsättningar.

Trots upprepade löften från de rödgröna om fokus på skolan ökade andelen elever i årskurs nio med underkända betyg med drygt åtta procent mellan 2012 och 2013. Andelen elever med underkända betyg i Göteborg har ökat stadigt i mer än tio år. En dryg tredjedel av eleverna i årskurs nio, cirka 1 000 elever per år, lämnar numera grundskolan utan godkända betyg.

Stort svek mot ungdomarna

Det är inte acceptabelt utan tvärtom ett stort svek mot ungdomarna. Att lämna årskurs nio med underkända betyg innebär sämre, eller i värsta fall inga, valmöjligheter gällande framtida utbildning och karriär. Det ökar risken för att hamna i utanförskap.

De rödgröna, med Robert Hammarstrand (S) i spetsen, skyller på en riksomfattande trend. Detta är felaktigt. I själva verket är det en lägre andel i riket som lämnar årskurs nio med underkända betyg nu än för tio år sedan – till skillnad från i Göteborg. Det är dessutom så att skolan sedan snart 20 år tillbaka är ett kommunalt ansvar vilket ger anledning att rannsaka de styrande i Göteborgs ansvar för att vända trenden.

Man kan, som Alliansen i Göteborg krävt gång på gång:

* Se till att lärarna och rektorerna får använda sin kompetens och sina drivkrafter genom större ansvar och befogenheter över verksamheten.

* Säkerställa skolornas ekonomi genom att öronmärka pengarna till skolan så att rektorn långsiktigt kan planera verksamheten.

* Bättre möta elevernas behov av stöd, hjälp och stimulans.

* Uppmuntra lärarna till fortbildning och större ansvar genom att använda och förstärka regeringens satsningar såsom Lärarlyft.

* Höja lärarlönerna.

* Ta ett centralt ansvar för skolan i Göteborg genom att införa en central nämnd för specialpedagogik och grundskola.

Listan över våra förslag kan göras ännu längre.

Eller så kan man, som de rödgröna nu gör, satsa mer pengar på fler politiska möten genom att inrätta utbildningsutskott i stadsdelsnämnderna. Ytterligare 1,5 miljoner kronor per år av skattemedlen kommer genom detta beslut att gå till politiska arvoden och möten för en ”fördjupad dialog”. Det är inte vad skolan behöver. Det tragiska, utöver att pengarna hade kunnat användas på betydligt bättre sätt, är att utbildningsutskotten inte har någon funktion annat än som diskussionsklubb. Allt annat ligger, enligt lag, hos stadsdelsnämnden i egenskap av huvudman.

Tar inte kritiken på allvar

Skolinspektionen konstaterade under höstens inspektion att flertalet problem som påpekats vid inspektion sex år tidigare kvarstod. I den uppföljande granskningen på våren var det bara tre av stadens tio stadsdelar som fick godkänt för sina planerade insatser. Det är skrämmande att Skolinspektionens kritik inte tagits på större allvar.

Skolan är alltför viktig för att låta de rödgröna få fortsätta att missköta uppgiften. Vi kan inte svika våra unga på detta sätt. Det är dags för ordentligt fokus på skolan i Göteborg med konkreta åtgärder som ger effekt. Skolan i Göteborg behöver ett lyft både ekonomiskt och politiskt. Vi är redo att ta ansvar för en nystart för skolan i Göteborg.

Kristina Tharing (M)

kommunalråd

Helene Odenjung (FP)

kommunalråd

David Lega (KD)

kommunalråd

Samarbete för ett tryggare Göteborg

Samarbete för ett tryggare Göteborg

Gårdagens beredningssammanträde med Kommunstyrelsen besöktes av Klas Friberg, länspolismästare och Carina Persson, polismästaren för Storgöteborg. Bland annat berättade de om kommande organisationsförändringarna inom polisen, som vid årsskiftet 2014/2015 blir en nationell myndighet indelat i sju regioner. Men framför allt pratade de om att brottsbekämpning är en samhällsuppgift som kräver samarbete. 

Göteborgs Stad har ett bra samarbete med både polisen och andra samhällsaktörer. Under oroligheterna i Backa och Tynnered utvecklades och förfinades detta, vilket lett till att Stockholm hört av sig för att lära sig mer om hur Göteborg arbetar långsiktigt med både samverkan och med ungdomar.

Det är inte isolerat polisens uppgift att bekämpa brott. Vi lokalt i staden har en mycket viktig roll att spela. Både när det gäller att försvåra för den grova brottsligheten, men i synnerhet också när det gäller att förhindra att ungdomar rekryteras till kriminella gäng. Tyvärr tycks nyrekryteringen av unga till de kriminella gängen öka, inte bara i Göteborg utan i hela landet. Även antalet illegala vapen i omlopp är fortsatt stor. Den vapenamnesti som polisen i Västra Götaland haft i tre omgångar har förvisso inneburit att ett stort antal vapen lämnats in, men det är i första hand inte sådana vapen som de kriminella gängen använder sig av. Tröskeln att använda skjutvapen mot sina rivaler har sänkts vilket är mycket oroande. Risken är naturligtvis också stor att oskyldiga skadas eller dödas när de kriminella gängen gör upp med varandra. För mig är det av största vikt att vi kan strypa såväl insmugglingen av illegala vapen som tillgången på dem som redan finns i landet. Rejält skärpta straff för vapenbrott är en väg att gå. Men det måste så klart kombineras med andra insatser, framför allt inriktade på att minska nyrekryteringen.

Ett annat brott som måste prioriteras när det gäller samarbete är det som rör våld i nära relationer. Varje år utsätts tiotusentals personer för våld inom familjen. Framförallt är det barn och kvinnor som drabbas. Vart femte mord i Sverige är en kvinna som dödas av en man som hon har eller har haft en nära relation med. Här har samhället misslyckats med att ta sitt ansvar. Jag tror att en relativt enkel men effektiv åtgärd skulle vara att ha en enda ingång för våldsutsatta kvinnor och barn att kunna vända sig till. En enda kontaktperson som kan hjälpa till med alltifrån polisanmälan till ansökningar om skyddat boende, försörjningsstöd och kontaktförbud. ”Bakom kulisserna” behöver samtidigt alla myndigheter och instanser samordna sig bättre och ha en tydlig handlingsplan för hur arbetet ska bedrivas. Naturligtvis behöver också stödet till kvinnojourer stärkas.

Slutligen bör väl nämnas att det bästa är om brotten aldrig sker. Ett effektivt brottsförebyggande arbete ska vara högprioriterat. Men det måste kombineras med ett samhälle som har brottsoffrets snarare än gärningsmannens perspektiv och där den som väljer att begå brott också får kännbara påföljder. Det får aldrig vara attraktivt att vara kriminell. 

Jonas Ransgård (M), Kommunstyrelsens vice ordförande

Utred alternativ till betalstationerna vid Backa

Alliansen i Göteborg har idag lämnat in en skrivelse i Göteborgs Kommunstyrelse där de vill att Styrgruppen för Västsvenska Paketet initierar en utredning med syftet att presentera alternativ till nuvarande placering av betalstationerna längs E6:an vid Backa/Bäckebol.

David Lega (KD), Jonas Ransgård (M) och Helene Odenjung (FP).

David Lega (KD), Jonas Ransgård (M) och Helene Odenjung (FP).

Placeringen av betalstationerna för trängselskatten vid Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen och Backadalen har främst motiverats utifrån att de ska motverka oönskad trafik från E6:an in i bostadsområden i Backa. Backastationernas främsta syfte har därmed inte varit att förbättra framkomligheten i trafiksystemet som helhet eller att bidra till finansieringen av Västsvenska Paketet.

– Efter trängselskattens införande har det varit mer blandade röster om trängselskatten, men vi upplever ett fortsatt massivt motstånd till just dessa betalstationer, säger Jonas Ransgård (M), vice ordförande i Kommunstyrelsen.

– I de samtal vi haft med många boende i Backa har det varit tydligt att de önskar att nå sitt närmsta köpcentrum i Bäckebol utan att behöva betala trängselskatt. Det har oftast inte handlat om trängselskatten som helhet, utan om just dessa stationer, säger Helene Odenjung (FP), kommunalråd.

– Med den statistik som nu finns tillgänglig efter att trängselskatten införts vill vi få fram alternativ till nuvarande placering som innebär att boende i närheten av Bäckebol kan åka och handla, säger David Lega (KD), kommunalråd.

Läs chatten på GP.se med Jonas Ransgård om förslaget.

I nyhetsflödet: GP1, GT, SR,

Det är dags att skolan prioriteras!

Göteborg har misslyckats på skolfronten och Robert Hammarstrand (S) har mage att skylla på regeringen. Skolan är i huvudsak kommunernas ansvar och Göteborg går bet där andra har lyckats vända trenden, skriver Kristina Tharing (M), Helene Odenjung (FP) och David Lega (KD) på GP debatt.

Göteborg får än en gång svidande kritik från Skolinspektionen och kritiken som togs upp för sex år sedan är fortfarande aktuell. 30 procent av eleverna saknar godkända betyg, individanpassningen misslyckas i 25 procent av fallen och var femte skola ger inte eleverna särskilt stöd i den utsträckning som eleverna har rätt till.

Skolinspektionen menar att det finns uppseendeväckande skillnader både inom och mellan stadsdelarna. Resultaten handlar inte heller om resurser utan om arbetssätt. Trots det har Robert Hammarstrand (S), med flera, mage att skylla ifrån sig på regeringen. Ansvaret för skolorna vilar i huvudsak på kommunerna. Kommuner som har satsat på skolan har lyckats vända trender. Göteborg har inte lyckats. Här har de rödgröna haft ansvaret sedan snart 20 år.

Alliansen har under flera år riktat kritik mot och kommit med förslag för att åtgärda vikande kunskapsresultat, dåliga uppföljningar och bristande likvärdighet mellan skolorna. Vi har en annan modell för hur resurserna fördelas – särskilt när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Vi har också lyft vikten av bättre förutsättningar för rektorerna och det pedagogiska ledarskapet samt betydelsen av bra och behöriga lärare. Listan kan göras lång.

Alliansen vill lyfta ansvaret från SDN och ta ett gemensamt grepp genom att samla grundskolan i en central nämnd och stärka det systematiska kvalitetsarbetet. Samtidigt vill vi öronmärka pengarna till varje elev och till de elever som är i särskilt behov av stöd. Därför vill vi också inrätta en särskild specialpedagogisk nämnd och stärka Center för skolutveckling. Vi har högre krav och ambitioner. Göteborgs skolor ska utmana och stimulera alla elever att nå längre. Det är dags att skolan prioriteras.

Kristina Tharing (M)

Helene Odenjung (FP)

David Lega (KD)

Skolinspektionen ger Alliansen rätt

På kommunstyrelsens sammanträde i dag presenterade Skolinspektionen sin övergripande granskningsrapport om stadens skolor. Vi kan konstatera att inspektionen på område efter område ger Alliansens partier rätt. Under flera mandatperioder har Alliansen pekat på de problem och dåliga förutsättningar som stadens skolor har. Ta del av rapporten.

Vi har bland annat riktat kritik mot vikande kunskapsresultat, dåliga uppföljningar, på bristande likvärdighet både inom och mellan stadsdelarna. Samt hur resurserna fördelas till skolorna och i synnerhet när det gäller barn/elever i behov av särskilt stöd. Gång på gång har vi också lyft vikten av bättre förutsättningar för rektorerna och det pedagogiska ledarskapet samt betydelsen av bra och behöriga lärare. Listan kan göras betydligt längre.

Alliansen vill lyfta ansvaret från stadsdelarna och ta ett gemensamt grepp genom att samla grundskolan i en central grundskolenämnd och stärka det systematiska kvalitetsarbetet. Samtidigt vill vi öronmärka pengarna till varje elev och till de elever som är i särskilt behov av stöd. Därför vill vi också inrätta en särskild specialpedagogisknämnd och stärka Center för skolutveckling. Vi har högre krav och ambitioner. Göteborgs skolor ska utmana och stimulera alla elever att nå längre. Det är dags att skolan prioriteras!

Helene Odenjung (FP), Kristina Tharing (M) och David Lega (KD)

I nyhetsflödet: GP, SR,

Alliansen i Göteborg vill ha ökad öppenhet i stiftelser och föreningar

I ett yrkande till Kommunstyrelsen i Göteborg föreslår Allianspartierna att de stiftelser och föreningar som staden är engagerad i ska tillämpa samma krav på öppenhet och kontroll som stadens verksamheter. Bakgrunden är bland annat den senaste tidens avslöjanden om oegentligheter i West Sweden och SGS.

I dagsläget utser Kommunfullmäktige representanter till ett 50-tal stiftelser och fonder. Flera av dem har ytterligare stiftare vid sidan av staden som i sin tur utser egna styrelserepresentanter. Ett exempel är den nybildade stiftelsen med syfte att driva barnkulturhuset med Alfons Åberg-tema som bildats av Göteborgs Stad tillsammans med privatpersoner. Ett annat exempel är SGS där stiftare är Göteborgs Stad, Göteborgs Förenade Studentkårer och Göteborgs universitet. Dessutom är staden medlem i andra organisationer som Kommunfullmäktige utser representanter till, exempelvis intresseorganisationen West Sweden, där andra kommuner också är medlemmar.

– Organisationsformen bör inte avgöra graden av öppenhet. Vi tror att det finns större risk för fel när styrelsen utses av flera olika intressenter och ingen kanske ser sig som huvudansvarig, säger Jonas Ransgård (M), Kommunstyrelsens vice ordförande i Göteborg.

– Även om syftet med stiftelser inte är att runda offentlighetsprincipen, har vi sett att det kan bli en ursäkt när man hamnar i blåsväder. Därför måste det vara tydligt att stadens representanter i dessa organisationer ska tillämpa de riktlinjer om öppenhet och kontroll som gäller för övriga verksamheter, säger Helene Odenjung (FP), kommunalråd i Göteborg.

– När både kommunen och universitet lyder under offentlighetsprincipen är det orimligt att en stiftelse, som till huvuddelen ägs av dessa två, har mindre öppenhet. Det som finansieras av skattebetalarna, ska också kunna granskas av skattebetalarna, säger David Lega (KD), kommunalråd i Göteborg.

Förslaget kommer att behandlas i Kommunstyrelsen den 22 februari.

Staden som arbetsgivare

Idag på morgonen träffades Alliansens kommunalråd och företrädare för flera fackförbund. Förbunden hade bjudits in för att diskutera hur de ser på staden som arbetsgivare. Frågorna är mycket aktuella eftersom resultatet av Göteborgs medarbetarenkät nyligen presenterats samtidigt som Vision och Lärarförbundet presenterat sin rapport om chefernas arbetssituation i Göteborg. På kommunfullmäktige i november diskuterades dessutom det höga antalet personer som säger upp sig i staden. Det är därför hög tid att diskutera vad staden kan göra för att förbättra arbetssituationen.

Arbetssituationen för stadens chefer är idag bekymmersam. Uppdragsbeskrivningarna är ofta otydliga, vilket gör att cheferna inte sällan blir någon slags allt-i-allo, där de tvingas göra allt annat än styra arbetet på bästa sätt. Chefernas, och för övrigt alla anställdas arbetsmiljö, måste värderas högre och den kompetens dessa personer besitter måste tas tillvara. Tyvärr känner också de fackliga företrädarna att dialogen mellan medarbetare och chefer ute i verksamheterna å sin sida och den politiska ledningen å andra sidan inte fungerar. Det är helt enkelt för stort avstånd mellan nämnder, chefer och anställda.

För att komma tillrätta med detta krävs givetvis en organisation som uppmuntrar till direkt dialog mellan alla nivåer, men just nu är det svårt att se att någon vill ha en omorganisering. Däremot kan man arbeta med dialog och informella samtal. Ett förslag som diskuterades under mötet var medarbetardialoger mellan nämndledamöter och anställda. Det är idé som är väl värd att titta närmare på. Vi blir djupt bekymrade över resultaten i medarbetarenkäten där andelen nöjda medarbetare sjunkit kraftigt på två år. Vi hade önskat att medarbetarna i Göteborg inte bara var nöjda med sin arbetsplats, utan även stolta över den. Göteborgs stad har många anställda som dagligen gör ett beundransvärt arbete. Dessa människor måste vi vara rädda om, både för deras egen skull, för medborgarna som dagligen möter dem och för Göteborg som stad!

David Lega, Maria Rydén och Ann Catrine Fogelgren
Alliansens representanter i Personal- och arbetsmarknadsutskottet

Har du några andra förslag som vi kan ta med oss i vårt fortsatta arbete?