Alliansen värmer upp inför valet

After work: Alliansen om stadens utmaningar och framtid

Med drygt ett år kvar till valet bjuder Alliansen i Göteborg in till samtal om stadens utmaningar och hur de ska mötas.

GT:s ledarskribent Csaba Bene Perlenberg leder ett panelsamtal med Alliansens företrädare Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L), David Lega (KD) och Emmyly Bönfors (C). Panelsamtalet startar kl 18.00.

Var: Palace Göteborg, Södra hamngatan 2. Lokal: Salongen. Karta.

När: Onsdagen den 27:e september. Dörrarna öppnar kl 17.30.

Ingen föranmälan krävs.

Välkomna!

Presskontakt:

Moderaterna
Caroline Karlsson, 076-808 45 49

Liberalerna
Robert Andersson, 072-856 69 26

Kristdemokraterna
Erik Palmgren, 072-856 54 94

Centerpartiet
Kristoffer Filipsson
072-5537523

Hög tid för Socialdemokraterna att ta ansvar för hamnen

Göteborg som ledande hamnstad håller på att gå förlorad med Hamnfyrans ständiga stridsåtgärder. Det krävs ingen årslång utredning för att konstatera både rimliga och verkningsfulla åtgärder för att återta positionen. Det skriver Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD) på GP debatt.

Alliansen kräver:

 • En proportionalitetsprincip behöver införas för att förhindra att stridsåtgärder vållar motpart och tredje man orimliga kostnader. En sådan tillämpas redan i andra länder.
 • Införande av en regel med krav på fredsplikt på de arbetsplatser där det redan finns kollektivavtal.

Alliansen välkomnar överenskommelsen!

Sverigeförhandlingen är ett uppdrag från regeringen att förhandla om framtidens järnvägsnät och kollektivtrafik i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö för att få fler bostäder, bättre arbetsmarknad och ett hållbart resande.

Fler kommenterar om överenskommelsen.

– Vi välkomnar Sverigeförhandlarnas överenskommelse. Det som är tråkigt är att BRT/Metrobuss Kungsten-Mölndal inte kommit med, vilket innebär att vi tappar 10 000 bostäder. Anslagen från regeringen är helt enkelt för litet och det är bara att beklaga, säger Jonas Ransgård, gruppledare för Moderaterna.

Statens medfinansiering är på 3 220 mnkr av 7 000 mnkr för kollektivtrafikobjekten, vilket innebär en statlig medfinansiering på 46 procent genom denna överenskommelse.

– Under decennier har Göteborg varit i strykklass när det kommer till statliga infrastruktursatsningar. Infrastrukturobjekten som har förhandlas tillför nödvändig struktur för kollektivtrafiken i Göteborg och Västsverige. Dessa objekt ställer vi oss bakom. Samtidigt är den statliga medfinansieringen för låg. Vår uppfattning har varit att ersättningsnivåerna per bostad, som är relaterad till objekten, har en alltför låg finansieringsgrad, säger Helene Odenjung, gruppledare för Liberalerna.

Överenskommelsen med Sverigeförhandlingen är även en del i att bygga bort bostadsbristen i Göteborg, och stadens mål är att bygga 45 680 bostäder till 2035.

– Nu måste Göteborgs stad steppa up och pröva nya lösningar för att för första gången leverera de bostäder som utlovas. Vi har föreslagit nya lösningar som de rödgröna gärna får använda – bara det blir byggt, säger David Lega, gruppledare för Kristdemokraterna.

Alliansen prioriterar välfärden!

Göteborg är i grunden en stad med fantastiska möjligheter. Men här finns också mycket stora och allvarliga problem. Kvaliteten i välfärden ligger i botten – samtidigt håller den kommunala ekonomin på att urgröpas. I Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraternas budgetförslag tar vi krafttag för att prioritera välfärdens kärnuppgifter.

Alliansens gruppledare i Göteborg

 

– I vår stad har utgifterna under många år tillåtits öka snabbare än intäkterna och då äventyras kvaliteten i välfärdens kärna; utbildning och omsorg. Staden måste ta ansvar för ekonomin och alltid säkerställa att göteborgarna garanteras den välfärd de betalat för, säger Jonas Ransgård, gruppledare för Moderaterna.

Varje barn som växer upp i Göteborg ska ha chans att utvecklas och välja sin väg i livet. Kunskapsresultaten måste lyftas, studieron förbättras och skolan ges en nystart.

– Erfarenheter visar att skolor som underpresterar ofta haft många rektorsbyten. Stadens rektorer har halkat efter lönemässigt mot jämförbara kommuner. För att premiera rektorers arbete högre vill Alliansen satsa på ett rejält lönelyft på 5 000 kronor i månaden, säger Helene Odenjung, gruppledare för Liberalerna.

Under lång tid har staden avvecklat många äldreboendeplatser. Under de kommande åren behövs flera nya moderna äldreboenden i Göteborg.

– Dagens situation skapar både kö och otrygghet för Göteborgs äldre. Därför satsar vi på ett nytt äldreboende med 100 platser. På så sätt avlastar vi även stadens korttidsboendeplatser, vilket i sin tur underlättar hemtagandet av utskrivningsklara patienter som finns på sjukhus, säger David Lega, gruppledare för Kristdemokraterna.

Alliansen satsar även 45 miljoner kronor på att fler ska komma i jobb och på ett stärkt företagsklimat i Göteborg.

– Företags- och näringslivsfrågorna har under alltför många år kommit i skymundan. Negativa attityder till företag och företagare har i allra högsta grad bidragit till att företagsklimatet upplevs som allt sämre. Denna utveckling vill vi göra allt vi kan för att vända, avslutar Jonas Ransgård, gruppledare (M).

Ta del av Alliansens budgetsatsningar för 2018
Ladda ner Budget för Göteborgs Stad 2018.

Rödgröna vill stoppa införandet av valfrihet

De rödgröna fortsätter att göra allt de kan för att för att hindra införandet av valfrihet inom hemtjänst och daglig verksamhet. I sitt budgetförslag, som de rödgröna presenterade i måndags, avsätts inga som helst medel för att finansiera den redan beslutade enheten för LOV.

Agerandet är oacceptabelt och visar att de rödgröna struntar i de demokratiska beslut som har fattats i fullmäktige. Alliansen vägrar att acceptera de rödgrönas obstruktion och kommer att fortsätta kämpa för att LOV ska införas i enlighet med fullmäktiges beslut.

–    Det är respektlöst att inte stå vid fattade beslut och svekfullt att försöka trixa bort dem i hemlighet, säger Jonas Ransgård (M).

–    De rödgrönas agerande är provocerande. En tydlig majoritet i kommunfullmäktige har fattat beslutet i demokratisk ordning, detta är ren obstruktion från rödgröna styret. Det tyder på ett bristande ledarskap för staden. Nu ska valfriheten införas i Göteborg om det så krävs att vi lyfter ut detta ur budgetbeslutet, säger Helene Odenjung (L).

–    De rödgröna agerar som rättshaverister och vägrar att erkänna att även beslut som de inte håller med om gäller lika mycket. Det är farligt för en demokrati. Detta är även ett allvarligt svek mot de människor som har behov av hemtjänst och mot de människor som har behov av daglig verksamhet i Göteborg säger David Lega (KD).

Redan förra året försökte de rödgröna partierna stoppa och avbryta införandet av valfrihet inom hemtjänsten. Läs mer.

Slösar pengar på dyra projekt – välfärden offras

De rödgröna har i dag presenterat sin budget för 2018.  Fortfarande tar de lätt på allas vår gemensamma ekonomi. Den styrande minoriteten fortsätter att slösa pengar på dyra projekt och flirta med utvalda grupper – medan andra kommer i kläm.

–    Det är dags att hantera göteborgarnas pengar ansvarsfullt. Ska man ha en riktigt bra välfärd kan man inte kosta på sig dyra projekt, säger Jonas Ransgård (M).

–    Det är bra att vänsterpartierna också ser de stora behov som finns inom välfärden. Men de rödgröna verkar fortfarande inte förstå att fler företag ger mer skattepengar att använda till förskola, skola och äldreomsorg. Därför borde man göra allt man kan för att göra det så attraktivt som möjligt att driva företag i Göteborg, säger David Lega (KD).

Snart är det skolavslutningar och många barn i Göteborg kommer gå ur grundskolan utan godkända betyg. Satsningar behövs för att ge våra barn en bättre framtid.

–    Det är bra att de rödgröna lyssnat på oss gällande rektorernas löner. Men 1600 kronor är alldeles för lite. Förra året hade vi lönesatsningar på 5000 kronor i månaden för rektorerna. Jag saknar konkreta satsningar som rustar våra barn för framtiden. Det krävs för att lyfta skolan i Göteborg, säger Helene Odenjung (L).

Otryggheten växer sedan flera år i Göteborg. Det är knappast någon nyhet att stan är en av de mest segregerade i Sverige. Nu kommer yrvaket ett antal förslag från de rödgröna. Det är bra, men det behövs ett helhetsgrepp och en strategi som verkligen kan göra skillnad. Det är vi skyldig kommande generationer.

–    Situationen i Göteborg är mycket allvarlig. Trygghetsfrågan prioriteras högt och brottsligheten måste angripas utifrån en sammanhållen och målmedveten strategi. Den rödgröna ansatsen är dessvärre alldeles för otillräcklig och spretig för att vända den negativa utvecklingen i vår stad, avslutar Jonas Ransgård (M).

Hamnkonflikten: Oppositionen i Göteborg sätter press på regeringen

Konflikten mellan Hamnarbetarförbundets avdelning 4 och Svenska Hamnar har pågått länge. Någon lösning är inte i sikte. För de företag som är beroende av import eller export genom hamnen medför situationen höga kostnader och stor osäkerhet. Det är hög tid för regeringen att agera.

Alliansens gruppledare i Göteborg

–    Denna destruktiva konflikt hotar svenska företag och jobb och måste få ett slut. Jag förväntar mig att regeringen nu ingriper. Det är inte rimligt att tillgången till väsentlig infrastruktur blockeras av ett oansvarigt fackförbund, säger Jonas Ransgård (M).

–    Det här är en konflikt som pågått fram och tillbaka i snart 30 år. Jag har själv jobbat i branschen och vet vilka oerhörda konsekvenser det får för svensk import och export. Vi har markerat tidigare, nu är det hög tid att regeringen sätter ned foten, säger Helene Odenjung (L).

–    Situationen är ohållbar. Här har arbetsgivaren ett kollektivavtal som man följer. Men trots detta kan Hamnarbetarförbundet stänga verksamheten. Det är uppenbart att det finns en lucka i konfliktreglerna som regeringen måste ta tag i, säger David Lega (KD).

Alliansen anser att reglerna för strejkrätt snarast måste förändras.

Vi föreslår att:
·    Strejkreglerna behöver kompletteras med en proportionalitetsprincip, som förhindrar att stridsåtgärder vållar motpart och tredje man orimliga kostnader.

·    Respekten för arbetsfred måste förstärkas. Där kollektivavtal finns ska också fredsplikt råda.

Nu börjar nya arenan att ta form

Helene Odenjung (L), David Lega (KD) och Jonas Ransgård (M)

Nu presenteras de första utkasten på hur en ny arena i Göteborg kan komma att

gestalta sig. Vi hoppas att många göteborgare vill vara med och bidra i den process som nu inleds och utveckla området till att bli något alldeles speciellt, skriver Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD)  på GP debatt.

Kring Alliansens förslag om att uppföra en nya arena råder det nu bred politisk samstämmighet. Vi har skakat hand med S och V, sedan MP ställt sig utanför överenskommelsen. För Alliansen fanns det flera starka skäl för att sätta ned foten i frågan. Först och främst är såväl Scandinavium som Lisebergshallen uttjänta och förmår inte att leva upp till krav som i dag ställs på moderna arenor för elitidrott.

Ny arena ett måste
Vi vill också bevara och utveckla Göteborgs ställning som evenemangsstad. Våra anläggningar har inte stått emot tidens tand. Större evenemang går numera staden förbi. För att Göteborg återigen ska kvalificera sig till evenemangsstädernas elitserie, måste en ny och modern arena ta vid efter Scandinavium.

Göteborg kan bättre!

SKL:s öppna jämförelse ”Företagsklimat” visar att Göteborg har bättrat sig något, men ligger fortfarande under det svenska genomsnittet. Drygt 1 000 företag i Göteborg har svarat på vad de tycker om stadens service när det gäller myndighetsutövning.

–    Förenklade upphandlingsregler är en konkret åtgärd som Alliansen fått igenom nyligen. Mycket kan göras för att förenkla för företagare, det säger Jonas Ransgård (M), oppositionsråd.

–    En nyckelfråga för att företagare ska känna framtidstro att starta och utveckla sina verksamheter i Göteborgsregionen, är att de får tydlig uppmuntran och stöd. Här har Göteborg en enorm potential med exempelvis Entreprenörskvarteret som Liberalerna tog initiativ till, det får inte slarvas bort, säger Helene Odenjung (L), oppositionsråd.

–    Det är glädjande att Göteborg går upp i rankingen. Vi har drivit vänsterkartellen framför oss i stora näringslivsfrågor, inte minst införandet av Valfrihet i hemtjänsten. Vinner vi valet 2018 så slipper vi putta de rödgröna och kan agera snabbare och kraftfullare för bättre företagsvillkor, säger David Lega (KD), oppositionsråd.

–    Tio av tolv GR-kommuner går framåt, men Göteborg ligger fortsatt under det svenska genomsnittet. Mycket finns kvar att göra, avslutar Jonas Ransgård (M), oppositionsråd.

Göteborgs stad går från placering 67 till 69 i jämförelse med föregående mätning. Det är ett resultat som placerar oss under medelvärdet i Sverige som ligger på 70. GR-regionen går generellt framåt från föregående mätning med 10 av 12 kommuner som ökar. Men värdena för både Göteborg och Göteborgsregionen ligger fortsatt under det svenska medelvärdet. Betyget för byggloven i Göteborgs stad får fortsatt ej godkänt – kommunen placerar sig på plats 57 vilket är på samma nivå som förra mätningen.

Alliansen i Göteborg har drivit på för att förbättra och förenkla för företagandet i Göteborg. Årets resultat visar att mycket mer måste till för att vända utvecklingen och göra Göteborg till en attraktiv stad för företagande. Det handlar om att förändra regler, att uppmärksamma och ge stöd åt företagare och en vilja om att förbättra villkoren för företagare.

Försöksverksamhet med betyg från årskurs 4

Regerings- och Allianspartierna har i riksdagen kommit överens om att genomföra en nationell försöksverksamhet med betyg från årskurs 4. Försöksverksamheten inleds under 2017 och högst 100 skolor kan delta i landet. Alliansen ser gärna att flera skolor i Göteborg medverkar i försöket.
Nyligen presenterade Skolverket en utvärdering av betyg från årskurs 6. Utvärderingen visar att drygt hälften av lärarna upplever att elevernas motivation är högre och bland eleverna uppger 80 procent att de arbetar hårdare när de vet att de får betyg. Betyg och prov, löser inte skolans alla problem, men det leder till ett ökat kunskapsfokus.

Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna ser gärna att flera skolor, från olika
socioekonomiska områden, i Göteborg delar i försöksverksamheten. Därför får Stadsledningskontoret i uppdrag att samordna deltagandet i försöksverksamheten.

Alla vinner på valfri hemtjänst

De rödgröna har försökt och kommer fortsätta försöka stoppa demokratiskt fattade majoritetsbeslut som inte faller dem på läppen. När argumenten nu verkar ha tagit slut väljer man i stället att fara med osanningar när det gäller införande av valfrihet i hemtjänsten. Det skriver Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD) på GP debatt.

De rödgrönrosa kopierar Alliansens skolpolitik

Den rödgrönrosa ledningen har äntligen lyssnat in Alliansens förslag om en central nämnd för grundskolan. De förslag de rödgrönrosa presenterat i ett pressmeddelande idag är på intet sätt nya utan i princip en kopia på de förslag Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna under många år lagt fram i förslag till budget, rapporter, motioner och yrkanden.

– Vi är glada att de rödgrönrosa äntligen lyssnat in de förslag vi drivit sedan många år tillbaka. Att göra en central grundskolenämnd är en viktig del i att skapa jämlikhet över staden, och öka kvaliteten på undervisningen. För bara två veckor sedan lämnade vi dessutom in en motion om att ta bort Hjärntorget. Ärligt talat så kopierar de vår politik. Men mer måste till för att lyfta skola i Göteborg, säger Helene Odenjung (L).

– Resursfördelningsmodellen måste förändras och pengarna till eleverna och undervisningen öronmärkas. Idag ser fördelningen i stadsdelarna olika ut och det är svårt för rektorer att få långsiktighet, säger Kristina Tharing (M).

– Förskolan är en mycket viktig fråga. Vi har länge kämpat för att barngrupperna ska bli mindre, och att kvaliteten blir högre och mer jämlik över staden. Insatser för barn i behov av extra stöd måste sättas in i tid, och det arbetet måste börja redan i förskolan. Vi ser det som självklart att förskolan ska upp på central nivå, avslutar David Lega (KD).

Pleijel visar på en skrämmande inställning till rektorers roll

I en debattartikel i GP den 27 september skrev två företrädare för Skolledarna om arbetsmiljön i Göteborgs skolor. I sin artikel påtalar de att många av stadens skolledare är mycket kritiska till hur skolan är organiserad i kommunen och att skolledarna upplever en obalans mellan resurser och uppdrag. Staden är förlagd med ett vite med anledning av rådande situation.

Situationen är således mycket allvarlig och Alliansen har både tidigare men även i en replik till aktuell artikel presenterat tre åtgärder som vi anser behövs som ett led i att förbättra situationen för skolledarna.

Alliansen vill ta bort alla lokala mål
Skolan i Göteborg är tyvärr de många målens skola. Utöver det som är nödvändigt utifrån skollag och läroplan har stadsdelsnämnderna en oroväckande förmåga att sätta lokala mål. I många fall är dessa mål inte överhuvudtaget relaterade till pedagogiska mål eller elevernas måluppfyllelse varför målen istället blir en extra börda för rektorns arbete och flyttar fokus från det statliga uppdraget. Vi vill därför ta bort alla lokala mål. Skolan klarar sig mer än väl med skollag och läroplan.

Alliansen vill ge rektorerna fullt budgetansvar
Rektorer i Göteborg har idag inte full rådighet över sin budget. Stadsdelsnämnder kan omprioritera och bortprioritera skolan om de så vill. Det är inte acceptabelt och det ger en ryckig och osäker ekonomi för skolorna, vilket försvårar för rektor att planera och utveckla sin verksamhet. Vi vill att rektor ska få möjlighet att fondera resurser till kommande läsår om man har balans och överskott. Det skulle ge rektorerna fullt budgetansvar och med det en möjlighet att helt forma verksamheten efter den pedagogiska visionen.

Alliansen vill höja lönen för rektorer
Stadens rektorer ska ha bra betalt. För att skapa en framgångsrik skola i Göteborg måste vi lyckas med att såväl behålla bra rektorer som att locka till oss ännu fler. Vi har i vårt budgetförslag finansiering för ett lönelyft med i snitt 5000 kronor per rektor, lön spelar roll.

Karin Pleijel (MP), biträdande kommunalråd med ansvar för skolan, valde också hon att svara på artikeln från Skolledarna. Dock väljer hon i sin artikel att beskylla Skolledarna för att ha ”anammat några av nutidens skolmyter” istället för att komma med konstruktiva lösningar på situationen. Det tyder tyvärr på en defensiv och uppgiven inställning vilket är det sista som skolan i Göteborg behöver just nu.

Pleijel menar att resultaten i skolan går åt rätt håll då fler elever lämnade årskurs 9 med godkänt i alla ämnen 2016 jämfört med 2015. I sak är detta korrekt men trenden är inte god. Faktum är att sett över perioden sedan 1998 har andelen med godkänt i alla ämnen bara varit lägre vid tre tillfällen.

Pleijel menar vidare att stora ekonomiska satsningar gjorts på skolan och att mer pengar än någonsin satsas på skolan. Även här har Pleijel rätt i sak. I alla fall när det gäller kommunfullmäktiges budget. Det finns dock två problem. För det första äger stadsdelsnämnderna pengarna och kan omfördela dem bäst de vill. Pengarna är alltså inte öronmärkta för skolan vilket gör att det inte spelar någon roll vad Pleijel önskar ska hända med pengarna. För det andra kommer det pengar stötvis vilket skapar en ryckighet för rektorerna. Med tilläggsbudgetar kan pengar dimpa ner i skolorna i oktober – för att sedan vara tvungna att spenderas innan årsslutet. Det premierar vare sig långsiktighet eller effektivt användande av pengarna.

Pleijels hopp verkar, istället för konkreta åtgärder för att förbättra situationen för skolledarna, stå till ännu fler politiker i form av utbildningsutskott och politikermöten med skolor. Det och en vision om att Göteborg skall bli en stolt skolstad.

Det blir allt mer klart att Göteborg behöver en nystart.

Kristina Tharing (M)

Helene Odenjung (L)

David Lega (KD)

Utred Göteborgs långsiktiga ekonomiska förutsättningar

Göteborgs stads verksamhet går med underskott och de rödgrönrosa partierna parerar dessa genom att dränera de kommunala bolagen på kapital som annars skulle ha använts till att betala nödvändiga investeringar. Det är en oansvarig politik som förstärker det strukturella underskottet och därmed äventyrar stadens förutsättningar att långsiktigt upprätthålla god kommunal service inom bland annat kärnverksamheterna skola och äldreomsorg.

Alliansen menar att det nu är angeläget att beslutsfattare och medborgare får en god uppfattning om Göteborgs stads långsiktiga ekonomiska förutsättningar, vad som behöver göras får att åstadkomma en ekonomi i balans och vilka konsekvenser detta medför. Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna föreslår därför att det genomförs en fördjupad extern genomlysning av hur staden i ett längre tidsperspektiv påverkas av de demografiska förändringarna och den ökande befolkningsmängden.

Med en ökande och åldrande befolkning står Sveriges kommuner inför mycket stora utmaningar och ökande kostnader. Göteborg har redan i dag en ogynnsam demografisk sammansättning. Andelen människor i arbetsför ålder är underdimensionerad. Bland annat därför är Göteborgs stad Sveriges näst största mottagare av kommunala utjämningsbidrag. Landets övriga kommuner bidrar årligen med hela 2,5 miljarder kronor till kommunen.

– Vi är bekymrade över den ekonomiska situationen och hur den långsiktigt kommer att påverka göteborgarna. Med en gedigen genomlysning av stadens ekonomi vill vi skapa förutsättningar för politiken att i tid fatta nödvändiga och kloka beslut. Den nuvarande rödgrönrosa ekonomiska politiken är långsiktigt ohållbar, menar Jonas Ransgård (M).

– Rödgröna saknar kontroll över ekonomin och som räddats av reavinster i flera år. Det är varken ekonomiskt hållbart eller försvarbart. Med ett ökat utanförskap på arbetsmarknaden och omfattande investeringar som måste genomföras krävs en stark ekonomi. Vi vill därför att en extern part gör en genomgång av stadens ekonomi, säger Helene Odenjung (L).

– Vi vet alla att den ekonomiska situationen ser väldigt ansträngd ut framöver. Det budskapet har stadsledningskontoret levererat i många år. För att bringa mer ljus i detta och för att få olika handlingsalternativ är det lämpligt att få en neutral rapport. Vi vill upphandla en undersökning som kan ge bilderna och som kan ge exempel på verktyg. Ungefär på samma sätt som vi gjorde efter alla oegentligheter. Ökad kunskap brukar oftast leda till bäst beslut, säger David Lega (KD).

Skolan behöver ett lyft

Andelen elever som lämnar Göteborgs kommunala grundskolor med godkända betyg

Andelen elever som lämnar Göteborgs kommunala grundskolor med godkända betyg

Idag presenterades de preliminära resultaten från Göteborgs grundskolor. Resultaten visar en liten uppgång men det tar inte bort ljuset från den långa trend av nedåtgående resultat som Göteborg haft i många år. Fortfarande lämnar nära en tredjedel av eleverna årskurs 9 utan godkända betyg och fler än var femte elev saknar gymnasiebehörighet.

Det betyder att 1050 elever lämnar grundskolan utan godkända betyg och 679 elever saknar gymnasiebehörighet. Samtidigt ser vi också att kunskapsresultaten försämras i årskurs 6. Det är inte acceptabelt.

Vi i Alliansen saknar fortfarande de reformer som behövs för att på allvar möta och vända trenderna inom Göteborgs skolor. Vi har länge varit tydliga med vad vi vill göra för att ge skolan i Göteborg en nystart:

 1. Ge rektor mandatet att vara pedagogisk ledare. Rensa bort alla kommunala mål och ge rektor ansvar och befogenhet över budget och pedagogik.
 2. Öronmärk pengarna. Pengarna till skolan ska nå klassrummen. De ska inte kunna prioriteras om.
 3. Ta ett centralt ansvar för skolan. Få bort otydligheten kring styrningen av skolan i Göteborg. Skolan i Göteborg behöver en nystart.

M, L och KD vill stoppa rödgrönt försök att avbryta valfrihetsreformen

Valfriheten är här för att stannaDe rödgrönrosa partierna i Göteborgs stad skriver i sitt budgetförslag att arbetet med att införa ett valfrihetssystem inom hemtjänsten ska avbrytas. Alliansen kommer att motsätta sig detta och istället verka för att reformen fullföljs i enlighet med fullmäktigemajoritetens vilja och tidigare fattade beslut.

Normalt ställs de olika partiernas och konstellationernas budgetförslag mot varandra och antas respektive avslås i sin helhet av kommunfullmäktige. Det har varit och är en viktig princip att oppositionen inte bryter sönder en budget genom säryrkanden om delar av dess innehåll. Det förutsätter dock att de styrande spelar enligt reglerna och följer av kommunfullmäktige fattade beslut. Så sker alltså inte nu. Fullmäktige beslutade den 11 juni 2015 att införa valfrihet i hemtjänsten i enlighet med lagen om valfrihet (LOV). Att med ett budgetbeslut övertrumfa kommunfullmäktiges tidigare beslut är inte acceptabelt. Vi förväntar oss att de rödgrönrosa följer och förhåller sig till demokratiskt fattade beslut, även om de inte gillar dem.

Därför kommer Alliansen att, utöver att tillstyrka sitt eget budgetförslag, yrka att förslaget om en avbruten valfrihetsprocess stryks ur den rödgrönrosa budgeten. Alliansen utgår från att den majoritet som 2015 beslutade om införandet av LOV alltjämt står upp för reformen. Arbetet med att utveckla valfriheten i hemtjänsten i Göteborg ska därmed fortsätta, oavsett vilken budget som vinner voteringen i kommunfullmäktige.

– De rödgrönrosa partierna saknar majoritet i fullmäktige och borde därför eftersträva dialog och söka överenskommelser. Istället uppträder de arrogant och i konflikt med vedertagna demokratiska principer. Förfarandet känns som något av ett övergrepp på vår demokratiska ordning, säger Jonas Ransgård, gruppledare och kommunalråd (M).

– De rödgrönas hantering är direkt provocerande. En tydlig majoritet i kommunfullmäktige har fattat beslutet i demokratisk ordning, det kan inte trollas bort. Detta är ett oacceptabelt agerande. Valfriheten ska införas i Göteborg, säger Helene Odenjung, gruppledare och kommunalråd (L).

– Vi kommer att fortsätta lägga förslag som är bra för Göteborg och göra allt vi kan för att dessa beslut inte faller på mållinjen. Många äldre i Göteborg har väntat och längtat efter en möjlighet att välja vem som hjälper till i det egna hemmet, och för mig är det helt grundläggande att människor ska ha rätt att välja detta, säger David Lega, gruppledare och kommunalråd (KD).

Vi prioriterar välfärden och tar ansvar för ekonomin

I dag har Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna presenterat sin David Lega, Jonas Ransgård, Helene Odenjunggemensamma budget för Göteborgs Stad 2017 på en pressträff.

Ladda ned förslaget till Göteborgs stads budget 2017.

Göteborg ska vara en modern stad där alla har möjligheter att forma sina liv och förverkliga sina drömmar och idéer, där friheten att få välja är en självklarhet. Göteborg står dock inför en rad utmaningar och för att klara dessa satsar M, L och KD på jobb, skola, äldre och bostäder samt tar ansvar för stadens ekonomi.

– De rödgrönrosa har tappat kontrollen över kostnadsutvecklingen i staden och det finns inga marginaler längre. Istället för att ta ansvar väljer den styrande minoriteten att blunda och spendera. Göteborg har hög kommunalskatt, ändå har staden inte den bästa välfärden. För oss är det uppenbart att Göteborg behöver en ny ansvarsfull ekonomisk politik. Annars riskeras välfärden och skattebetalarna får ta notan, säger Jonas Ransgård, gruppledare och kommunalråd (M).

– I den rödgrönrosa budgeten nämns inget om kriminalitet och ökad säkerhet. Göteborgarna känner sig allt mer otrygga och för att bemöta en allvarlig utveckling har vi valt att bl a utöka resurserna till arbetet mot våldsbejakande extremism och förstärka exitverksamheten samt satsa på fler trygghetskameror och ordningsvakter. Vi tar göteborgarnas oro på allvar och föreslår flera åtgärder för ett tryggare Göteborg, säger Jonas Ransgård (M).

Fortsatta satsningar på skolan i Göteborg
– Göteborg behöver en modern skolorganisation som skapar en likvärdig skola där alla elever möts av höga positiva förväntningar och tidiga insatser. Kunskapsresultaten måste vändas. Under 2017 lyfter vi skolan från SDN och inför ett nytt ersättningssystem där skolans pengar öronmärks. Alla skolor ska vara bra skolor. Vi höjer också rektorernas och lärarnas löner. Göteborg behöver ett grundskolelyft, säger Helene Odenjung, gruppledare och kommunalråd (L).

– Vi vill göra plats för fler göteborgare. Göteborg behöver fler studentbostäder, bostäder för unga, trygghetsboenden, hyres- och bostadsrätter och småhus. Under 2017 ska det planeras för minst 5 000 bostäder. I dag tar det åtta år från idé till inflyttningsfest, det är ohållbart. Plan- och byggprocessen måste liberaliseras genom regelförenklingar, flexiblare planer och en breddad planprocess. Genom nyproduktion och flyttkedjor kan Göteborg bli ett hem för fler, säger Helene Odenjung (L).

Valfriheten ska utvecklas
– Alla göteborgare ska kunna åldras med livskvalitet, värdighet och trygghet. Att tillämpa Lagen om Valfrihet med start inom hemtjänsten är ett steg i att möjliggöra det. Ett annat steg är den äldreberedning som är införd och som bland annat följer arbetet med hemtjänsten. Ett tredje steg är den äldreombudsman som är på gång att införas som äldre och anhöriga ska kunna vända sig till med frågor eller klagomål, säger David Lega, gruppledare och kommunalråd (KD).

– Det är genom företagande som jobb skapas och genom jobb som skatt kan betalas till välfärden. Människor som har en arbetsgemenskap att gå till mår också bättre. Att stärka företagsklimatet är därför en oerhört viktig välfärdssatsning, som Göteborg måste storsatsa på. 181 svenska kommuner har ett bättre företagsklimat än Göteborg och det är uppenbart att de rödgrönrosa inte tar detta problem på allvar. Göteborg behöver ett nytt ledarskap, som förstår vikten av att företag får möjligheter att skapa jobb, säger David Lega (KD).

Budgeten omsluter cirka 29 miljarder kronor samt nära 22 miljarder i investeringar fram till 2019.

Några utvalda satsningar
 Lokalt grundskolelyft 42 Mkr
 Stärkt gymnasieskola 35 Mkr
 Stärkt elevhälsa, insatser mot nätmobbing och föräldrastöd 15 Mkr
 Ökad simkunnighet 7 Mkr
 Jobb för unga 25 Mkr
 Företags- och näringslivsutveckling 20 Mkr
 Ökad trygghet och säkerhet 25 Mkr
 Höjd planberedskap för ökat byggande 20 Mkr
 Fler trygghetsboenden 15 Mkr
 Miljöutveckling 15 Mkr
 Kvalitet inom äldreomsorg & hemtjänst 15 Mkr
 Insatser mot våldsbejakande extremism 2 Mkr

Ladda ned förslaget till Göteborgs stads budget 2017.

Vi vill ta ansvar och ge Göteborg en nystart

De senaste två decennierna har Göteborgs utmaningar blivit fler och värre. Det rödgrönrosa ledarskapet har misslyckats. I dag presenterar vi vår budget för 2017 med en rad reformer och förslag för att ge Göteborg en nystart, skriver Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD) på GP debatt.

Trots att svensk ekonomi växer sig allt starkare och Göteborg har hög kommunalskatt så har staden inte den bästa välfärden. Sedan flera år tillbaka dras kommunen med ett strukturellt underskott, där utgiftsökningarna tillåts vara högre än vad som långsiktigt kan finansieras av intäkterna. Men den styrande minoriteten fortsätter att elda på ekonomin. De föreslår utdelningar ur stadens bolag som går långt bortom vad resultatet ger. Det är en mycket allvarlig utveckling. För oss är det uppenbart att den allmänna kostnadsutvecklingen måste dämpas och att staden behöver en ny ansvarsfull ekonomisk politik. Annars riskeras välfärden och skattebetalarna får ta notan.

Ett stort bekymmer
Stadens välfärd, utbildning och omsorg, finansieras tack vare att människor arbetar och betalar skatt. Därför måste arbetslinjen värnas. De senaste tio åren har Göteborg tappat 122 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i landets 290 kommuner. Nyligen presenterades siffror som indikerar att det kan förvärras. Att det finns 181 kommuner som har ett bättre klimat för att starta och driva företag jämfört med landets näst största stad är ett stort bekymmer.

Fler måste gå från arbetslöshet och bidragsberoende till en arbetsplats med gemenskap och egen försörjning. Trösklarna till ett första jobb måste sänkas. Därför föreslår vi flera jobbsatsningar och en kraftig utbyggnad av utbildnings- och lärlingsplatser som leder till jobb.

I budgeten som presenteras i dag tar vi bland annat initiativ till förbättringar på äldreområdet. Kommunfullmäktige har redan beslutat att tillämpa Lagen om Valfrihet (LOV) inom hemtjänsten. Alla som vill ska få möjlighet att bestämma vem som kommer till det egna hemmet och utför hemtjänsten. Reformen som träder i kraft under hösten 2017 innebär att drygt 8 600 personers frihet och inflytande över vardagen kommer att öka drastiskt.

Öppnar ett brett utbud
Det kommer att öppna för ett brett utbud av aktörer som utför professionellt socialt omsorgsarbete och sjukvårdande insatser. Hemtjänsten kommer lyftas av kreativitet, innovationskraft och delaktighet. Det är också en viktig jämställdhetsfråga då hundratals medarbetare i en kvinnodominerad bransch får chansen att välja arbetsgivare och möjlighet att starta eget. Det är provocerande att de rödgrönrosa partierna försöker stoppa reformen och riva upp kommunfullmäktiges beslut.

De rödgröna har under många år avvecklat hundratals äldreboende- och korttidsplatser. I dag väntar 364 äldre, som har fått beslut om att flytta in, i kö. Samtidigt är underhållet eftersatt på flera boenden. Det är resultatet av den politik som fått styra. Det har skapat en stor otrygghet att inte veta om det finns en plats när det behövs. Det är inget annat än en skandal.

Alliansen tar nu ett steg vidare och avsätter ytterligare medel för trygghetsboenden för äldre och en plan för fler särskilda boenden. Vi föreslår även att en fristående kommunal äldreombudsman införs och att kvaliteten i äldreomsorgen säkerställs med värdighetsgarantier som ger kompensation när vården brister. Äldre ska veta vad de kan förvänta sig av stadens äldreomsorg.

Fristående aktörer
Staden och de kommunala bostadsföretagen har förstås en viktig roll här, men vi vill också möjliggöra för fristående aktörer att etablera sig i Göteborg och investera i stadens äldreomsorg.

Göteborg har flera utmaningar som vi måste anta tillsammans. I den budget vi nu lägger fram till kommunfullmäktige tar vi ansvar för ekonomin och jobben samtidigt som vi satsar på trygghet, utbildning och äldreomsorg. Göteborg behöver en nystart!

Jonas Ransgård (M)
gruppledare och andre vice ordförande i kommunstyrelsen

Helene Odenjung (L)
gruppledare och kommunalråd

David Lega (KD)
gruppledare och kommunalråd

De rödgröna lyfter inte företagsklimatet

Svenskt Näringsliv presenterar idag svaren från årets enkätundersökning om företagsklimatet. Ett flertal av omdömena om Göteborg är sämre än förra året och stadens företagsklimat ligger fortsatt under genomsnittet i Sverige.  

– Årets enkätsvar visar på ett fortsatt sluttande plan där stadens företagare fortsätter ge företagsklimatet i Göteborg bottenpoäng. Vi i Alliansen har länge efterlyst en rad förändringar och det är uppenbart att de rödgröna inte tar företagarnas omdömen på allvar och agerar, säger Jonas Ransgård, kommunalråd (M).

– 4 av 5 nya jobb skapas i små och medelstora företag. Utvecklingen av företagsklimatet i Göteborg kan inte fortsätta – trenden måste vändas. Utan företag och entreprenörer stannar välfärden. Staden behöver en ledning som förstår företagares villkor, säger Helene Odenjung, kommunalråd (L).

– Företagarnas betyg på Göteborg är alarmerande lågt, men även nationellt faller företagsklimatet. Det är mycket oroväckande och måste tas på största allvar. Ett bättre företagsklimat är grundläggande för fler jobb, säger David Lega, kommunalråd (KD).

Rödgrönrosa blundar och spenderar

Gruppledarna för Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna kommenterar den styrande rödgrönrosa minoritetens budgetförslag som presenterades i dag.

– Det är en ansvarslös rödgrönrosa budget. Resultatet blir ökad otrygghet, allt sämre skolresultat och ett företagsklimat i fritt fall. De rödgrönrosa blundar och kastar iväg göteborgarnas pengar på festliga ”gratis”-arrangemang. Göteborgs utmaningar måste tas på större allvar, säger Jonas Ransgård, kommunalråd (M).

– Senaste åren har reavinster använts för att upprätthålla ekonomin. Marginalerna är borta och ändå fortsätter den ansvarslösa ekonomiska politiken. Det saknas konkreta lösningar för att fler ska lämna bidragsberoendet och istället bli skattebetalare, säger Helene Odenjung, kommunalråd (L).

– När de rödgrönrosa försöker stoppa Lagen om Valfrihet tar de död på allt vad valfrihet heter i Göteborg. De som kommer i kläm är Göteborgs äldre som har sett fram emot större möjligheter att kunna påverka sin vardag. Det som hade behövts istället är mer valfrihet för fler grupper, säger David Lega, kommunalråd (KD).

– Inte ett ord om trygghet trots gängbråk och skjutningar. Det är anmärkningsvärt att de rödgrönarosa inte förmår att utveckla ett enda resonemang kring den otrygghet som breder ut sig i staden. I budgeten nominerar de sina egna små politiska favoritprojekt, men de ignorerar systematiskt den allvarliga utveckling som oroar allt fler göteborgare, säger Jonas Ransgård (M).

– Det satsas mer på Avenyns gatstenar än på elever i behov av särskilt stöd i grundskolan i det rödgrönrosa budgetförslaget. Skolans resursfördelningsmodell har havererat och den måste åtgärdas. Skolan i Göteborg behöver ett rejält lyft, ansvaret ska inte ligga på SDN, säger Helene Odenjung (L).

– De rödgrönrosa ägnar sig åt plakatpolitik istället för välfärdens kärnverksamheter. Det är genom satsningar på barnomsorg, utbildning och genom en politik som möjliggör fler jobb, som jämlikheten i staden kan öka, avslutar David Lega (KD). Socialdemokratin drunknar i Vänsterpartiets och Feministiskt initiativs politik.

Inför valfrihet även i daglig verksamhet

Alliansen tar under onsdagen initiativ till ytterligare en valfrihetsreform i Göteborg, denna gång för människor med funktionsnedsättning. Vi har tidigare tagit initiativ och fått med oss kommunfullmäktige på valfrihet inom hemtjänsten. Det förberedande arbetet är i full gång och hösten 2017 går startskottet för andra utförare än kommunen. Nu går vi vidare med att införa valfrihet inom daglig verksamhet.

För oss är det helt grundläggande att enskilda människor så långt det är möjligt ska kunna styra över det egna livet och den egna vardagen. Detta innefattar möjligheten och friheten att själv få välja och styra över de välfärdsinsatser som rör en själv. Alliansen menar att göteborgarna själva kan och måste få välja den typ av verksamhet som passar bäst, oavsett driftsform.

Det skriver Alliansen på GT debatt.

Kovändning av de rödgröna

Efter 22 år av vanskötsel av skolorna i Göteborg hävdar nu de rödgröna att de är redo att styra upp skolan. Det är ett yrvaket styre som försöker göra Alliansens förslag till sina egna, det skriver Kristina Tharing (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD) på GP debatt, i ett svar till den rödgröna minoriteten.

Vi vill lösa parkeringsproblemen på Saltholmen

Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna föreslår idag att kommunstyrelsen tar initiativ för att lösa parkeringsproblemen på Saltholmen.

– Parkeringsfrågan på Saltholmen är viktig för öborna men också för stadens utveckling. Därför behöver kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ta en aktivare roll i det fortsatta arbetet. Vi föreslår att de boende i södra skärgården även fortsättningsvis ska erbjudas möjlighet att hyra en egen parkeringsplats. Väntetiderna för att få tillgång en egen parkeringsplats behöver bli mycket kortare, vilket kräver fler parkeringsplatser, säger David Lega (KD).

– Vi går nu före politiskt och sätter ned foten om att Saltholmen ska fortsätta vara angöringspunkt för skärgårdstrafiken. Det möjliggör en upprustning och satsning på resecentrumet på Saltholmen. Det innebär i sin tur ett lyft för hela Saltholmen, såväl för de som bor där som för pendlare och besökare, säger Hampus Magnusson (M).

– Den här frågan är helt central för att få livet som öbo att fungera. Därför är det hög tid att lösa parkeringskaoset på Saltholmen och i Långedrag som har dragits i långbänk helt i onödan. Området behöver få fler parkeringsplatser, yteffektivt parkeringshus och bättre kollektivtrafik, säger Helene Odenjung (L).

Alliansens föreslag i korthet

 • att Saltholmen också fortsättningsvis ska vara angöringspunkt för skärgårdstrafiken
 • att de boende i södra skärgården ska ges möjlighet att hyra en egen parkeringsplats på Saltholmen/Långedrag
 • att uppmana parkeringsbolaget att avvakta ytterligare beslut tills rättsläget är klargjort kring om förändrade parkeringsvillkor är att beteckna som myndighetsutövning mot enskild
 • att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag om hur parkeringssituationen kan förbättras och utökas på Saltholmen/Långedrag

 

Vi samtalar gärna om arenan

De rödgrönrosa partierna har bjudit in Alliansens gruppledare för samtal om en nya arena i Göteborg torsdag den 24 mars.

– Vi deltar gärna! Vi förväntar oss att de rödgrönrosa med detta lyfter den våta filt som de hittills lagt över frågan. Den behöver hanteras nu. Inte först om de tio år som de hittills angivit som horisont, säger Jonas Ransgård (M).

– Göteborg behöver en ny modern arena som kan ersätta Scandinavium. Liberalerna välkomnar samtal över blockgränserna. Staden får inte göra om samma dyra misstag som med Gamla Ullevi, säger Helene Odenjung (L).

– Vi är övertygade om att en ny arena kommer att bidra till tillväxt och nya, riktiga jobb i restaurang- och besöksnäringen. Det är rimligt och angeläget att näringslivet också engageras i investeringen, säger David Lega (KD).

Läs Alliansens förslag om att Göteborg behöver en ny arena.

Vid samtalen kommer Alliansen att presentera en inriktning för hur den nya arenan kan finansieras. De borgerliga partiernas gemensamma uppfattning är att investeringen måste ha en annan finansiering än skattemedel. Detta då stadens investeringsbehov redan är omfattande och kommer att öka framgent. Stadens låneskuld är dessutom redan relativt hög.

Därför är Allianspartierna angelägna om att staden inleder samtal med näringslivet om hur detta kan bidra för att möjliggöra investeringen. Och om hur arenan ska utformas för att göra den kommersiellt gångbar och lönsam.

Alliansens förhoppning är att nå samförstånd kring detta; att skyndsamt inleda processen med att uppföra en ny arena som ersätter Scandinavium och att det sker med en finansiering som fredar stadens skattebetalare från ytterligare bördor.

Läs Alliansens debattartikel om förslaget till ny arena.

Sälj det kommunala bussbolaget!

Alliansen i Göteborgs kommunstyrelse vill avveckla Göteborgs Spårvägar AB. På marknaden för busstrafik finns flera goda aktörer som kan ta över. Spårvagnarna bör samtidigt överföras till Västra Götalandsregionen. De föreslår M, FP och KD i en motion till kommunfullmäktige.

– Förlusterna i det kommunala GS Buss har varit stora. Att fortsätta att riskera göteborgarnas pengar på detta sätt är inte ansvarsfullt. Det säger Jonas Ransgård (M), andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Vi föreslår också att ägandet av spårvagnarna överförs till Västra Götalandsregionen (VGR). Spårvagnarna är ryggraden i Göteborgs kollektivtrafik. Såväl göteborgarna som kollektivtrafiken vinner på att spårvagnstrafiken samlas hos VGR, som har ansvar för all övrig trafik och dessutom har pengarna för det, säger Birgitta Ling Fransson (FP), ledamot i Trafiknämnden.

– Nu måste vi göra oss av med spårvagnarna och då bör resterande del av Göteborgs Spårvägar avyttras. Bolagsutredningen delade vår slutsats, men de rödgröna vågade då inte genomföra det, på grund av ideologiska skygglappar, säger David Lega (KD), kommunalråd.

Avsluta Biogasäventyret

Utfallet av Göteborg Energis satsning på biogas har inte motsvarat förväntningarna. Tekniska problem har kantat projektet och medfört att gasproduktionen är för låg och kostnaderna för höga. Samtidigt har energipriserna utvecklat sig i en helt annan riktning än vad som förutspåddes när investeringsbesluten en gång i tiden fattades.

I ett yrkande till kommunstyrelsen kräver därför Alliansen i Göteborg att planerna på en andra etapp av GoBiGas omedelbart skrinläggs. Vidare vill partierna med ett ägardirektiv uppdra åt bolaget Göteborg Energi att minska kostnaderna för sina åtaganden på biogasområdet samt att utreda hur dessa kan avslutas.

– Resultaten är nedslående. Därför bör ägaren Göteborgs stad ge uppdrag att minska kostnaderna och, så snart det är möjligt, avsluta ägandet av biogasanläggningar, menar Jonas Ransgård, kommunalråd (M).

– Risken att fortsätta med en andra etapp för Gobigas är för stora. Miljönyttan är ytterst begränsad. Det hög tid att avsluta äventyret, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP).

– Det är dags att Göteborg slutar bränna pengar. Därför är det av största vikt att de rödgrönas planer på att bygga en andra etapp av Gobigas-anläggningen stoppas, menar David Lega, kommunalråd (KD)

Alliansen tar ett samlat grepp om äldreomsorgen

Göteborgs stads äldreomsorg behöver ett kvalitetslyft. Med beslutet om att införa Lagen om Valfrihet (LOV:en) fattades det första i raden av tre viktiga beslut som kommer att göra skillnad för Göteborgs äldre.

Valfrihet i hemtjänsten

I juni beslöt kommunfullmäktige att införa LOV:en i Göteborg. Ett historiskt beslut som länge motarbetats av de rödgrönrosa partierna med Vänsterpartiet i spetsen.

Att LOV införs innebär att valfriheten utökas till att inte bara gälla vad som ska göras, utan också vem som ska utföra tjänsten. Beslutet om LOV:en är en stor förändring som är både välbehövlig och efterlängtad.

Vi tillsätter en äldreberedning

I nästa steg går vi vidare med förslag om att inrätta en äldreberedning direkt under kommunstyrelsen. Beredningen behövs för att ta ett samlat grepp om äldreomsorgens strategiska kvalitetsarbete och utmaningar och kommer att samordna äldreomsorgen för hela staden med särskilt fokus på äldres boende, valfrihet och trygghet. 

Uppdraget, att erbjuda en välfungerande äldreomsorg, är både gediget och komplext. Antalet äldre blir fler och flertalet behåller sin goda hälsa långt upp i åldrarna, samtidigt som andra behöver en äldreomsorg anpassad för att svara mot behoven hos de som är mest sköra.

Äldreberedningen ska säkerställa en jämn och god kvalitet och sätta den äldre göteborgaren i centrum. Utmaningarna handlar till stor del om att säkra tillgången på service i staden och att man inte ska behöva vänta eller stå i kö när man har omsorgsbehov.

Läs mer om förslaget.

Göteborg behöver en kommunal äldreombudsman

För att få en värdig äldreomsorg behöver omsorgen om äldre vara tydlig och förutsägbar så att omsorgstagare alltid vet vad man får och kan förvänta sig. Om eller när äldreomsorgen brister, så ska man veta vart man vänder sig. Ett sådant förhållningssätt ger integritet och trygghet som är centrala värden för en äldreomsorg med god kvalitet. Vi vill utreda förutsättningarna att införa en kommunal fristående äldreombudsman med uppgift att finnas till hand för äldre, anhöriga och andra med stöd och hjälp kring äldreomsorgen.

För Alliansen i Göteborg är det helt centralt att höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Vi har identifierat tre viktiga steg för att äldreomsorgen ska förbättras. Valfriheten med början i hemtjänsten är beslutad och nu går vi vidare med förslag om att inrätta både en äldreberedning och en kommunal fristående äldreombudsman.

Maria Rydén
, kommunalråd (M)

Ann Catrine Fogelgren, biträdande kommunalråd (FP)

David Lega, kommunalråd (KD)

Alliansen kommenterar de preliminära betygsresultaten

I dag presenterades de preliminära slutbetygen i årskurs 9 och i sex av tio stadsdelar försämras resultaten. Andelen elever med godkänt i alla ämnen i Göteborgs skolor minskar från 68,8 till 66,3. 

– Betygsresultaten är alarmerande. Det är inte rimligt att Göteborg fortsätter kräftgången och att ansvariga rödgröna politiker förskönar sanningen och krampaktigt håller kvar i sin styrmodell där rektorer är klämda mellan skollag och SDN:s budget, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP).

– Betygsresultaten i årskurs 9 är oroande. En tydlig signal som måste tas på största allvar. Skolan i Göteborg behöver en nystart där skolan lyfts från SDN, resurserna öronmärks och rektor får större befogenheter, säger Kristina Tharing, kommunalråd (M).

– Forskning och erfarenhet visar att de viktigaste framgångsfaktorerna för höga kunskapsresultat är engagerade och kunniga lärare som har höga förväntningar på eleverna. Alla elever ska ha rätt att utvecklas efter sina förutsättningar, säger David Lega, kommunalråd (KD).

LOV – en garanti för kvaliteten i hemtjänsten

Genom att införa LOV ökar konkurrensen och valfriheten och då kan hemtjänsten bli bättre och mer effektiv, vilket ger mer resurser till omsorgen, skriver Alliansen i Göteborg.

De rödgrönrosa partierna och Vision i Göteborg har fört fram sina farhågor inför människors rätt att få bestämma över sina liv. Det som förskräcker vänsterpartierna är att i dag, torsdag, kan kommunfullmäktige fatta det viktiga beslutet att införa verklig valfrihet inom hemtjänsten. De menar att LOV, (Lagen om valfrihet) skulle riskera att sänka projektet ”Attraktiv hemtjänst”.

Slutsatsen är helt felaktig. Inläggen vittnar om oförståelse för vad valfrihetssystemet innebär och om LOV:s bidrag till god kvalitet i äldreomsorgen.

Göteborgs äldre och alla andra som är i behov av hemtjänst måste själva få välja vem som kommer hem och hjälper till. Det kan inte vara så att det bara är en rättighet för kommunen att vara den part som endast finns till hand med vård- och omsorgstjänster. Det måste finnas fler hemtjänstutförare att välja mellan och det bör vara den som behöver hjälpen som gör valet. Den äldre ska få välja eller välja bort.

Säkrar kvaliteten

Valfrihetssystem som LOV är precis vad äldreomsorgen och hemtjänsten i Göteborg behöver, eftersom den säkerställer kvaliteten, låter människor själva välja och bidrar till ökat företagande. Att införa LOV i hemtjänsten innebär att kommunen måste sätta upp kvalitetskrav för verksamheten, vilket är väsentligt för en värdig äldreomsorg där både behov och enskilda önskemål står i centrum.

Äldreombudsman

Kvalitetskraven som bestäms kommer sedan att gälla för såväl den kommunala hemtjänsten som den som utförs av andra aktörer och företag. Alltså blir kvaliteten så god som Göteborgs politiker bestämmer. Dessutom lägger vi nu förslag om en äldreombudsman som ytterligare bidrar till ökad kvalitet och stärker tryggheten för äldre och anhöriga.

Även argumentet att LOV är kostsam faller på sin egen orimlighet. Det är kvaliteten som avgör när människor själva får välja. Med ökad konkurrens och valfriheten som Alliansen föreslår kan hemtjänsten bli bättre och mer effektiv, vilket ger mer resurser till omsorgen.

Äldre i första hand

Vi sätter den äldre i första hand. Kommunens arbete med ”Attraktiv hemtjänst” är ett viktigt utvecklingsarbete som måste pågå oaktat vad omvärlden gör eller vilken politisk vilja som råder. Däremot kan inte Göteborgs äldres valfrihet ställas mot organisatorisk utveckling. Vi behöver jobba på båda fronter.

När den äldre själv får välja garanteras hemtjänstens kvalitet och den äldres tillgång till god omsorg.

Maria Rydén (M)

kommunalråd

Ann Catrine Fogelgren (FP)

biträdande kommunalråd

David Lega (KD)

kommunalråd och gruppledare

Alliansens budgetförslag är presenterat

I dag har Moderaterna, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna presenterat sitt gemensamma budgetförslag för 2016 på en pressträff.

Göteborg ska vara en hemstad för många fler – en stad öppen för världen. En modernare stad där alla har möjligheter att forma sina liv och förverkliga sina drömmar och idéer, där friheten att få välja är en självklarhet. Göteborg står dock inför en rad utmaningar och för att klara dessa satsar Alliansen på jobb, skola och bostäder samt tar ansvar för stadens ekonomi.

Jonas Ransgård, Helene Odenjung och David Lega presenterar budget 2016

Jonas Ransgård, Helene Odenjung och David Lega presenterar budget 2016

–     Rödgröna har tappat kontrollen över kostnadsutvecklingen i staden och det finns inga marginaler längre – det är en allvarlig utveckling. Det går inte att fortsätta låna och tömma bolagssektorn. Det behöver genomföras en rad ekonomiska reformer och skattemedlen måste börja användas på rätt sätt, säger Jonas Ransgård, gruppledare och kommunalråd (M).

–     Alliansen presenterar satsningar för ett bättre företagsklimat och fler jobb. Under förra mandatperioden tappade Göteborg 70 placeringar, och tyvärr ser årets siffror ännu sämre ut. Det är dags att vända en under flera år negativ trend. Företagsklimatet i Göteborg måste förbättras, säger Jonas Ransgård, gruppledare och kommunalråd (M).

Alliansen fortsätter att satsa på skolan i Göteborg

 • Skolan i Göteborg behöver ett rejält lyft. De rödgrönrosa gasar och bromsar sönder skolan, genom att hålla inne pengar skolan behöver. Vi vill införa en central grundskolenämnd från 2017 och öronmärka pengarna till varje elev, säger Helene Odenjung, gruppledare och kommunalråd (FP).
 • Skolan ska ha höga positiva förväntningar på alla elever. Elever är olika, men alla ska mötas av utmaningar och tidiga insatser. Vi prioriterar skolan ekonomiskt och ser till att rektorerna får förutsättningar att sätta in stöd när det behövs, säger Helene Odenjung (FP).

Alliansens satsar också på fler bostäder för ett växande Göteborg

 • Bostadsbristen är en av Göteborg stora utmaningar. Under 2016 ska det planeras för minst 4500 bostäder i antagna planer, och fler planprocessen ska utvecklas så att fler planer omsätts till bygglov, säger David Lega, gruppledare och kommunalråd (KD).
 • Vi ger intressenter möjlighet att använda externa plankonsulter. Det frigör resurser och gör att fler planer kan komma fram snabbare. Göteborg måste också möjliggöra för att fler småhus byggs, vi behöver mer av alla sorters bostäder, säger David Lega (KD).

Alliansen prioriterar välfärden

 • Budgeten omsluter cirka 28 miljarder kronor samt nära 20 miljarder i investeringar fram till 2019.

och förstärker bland annat:

 • Förskola och skola, 300 Mkr
 • Gymnasieskola, 40 Mkr
 • Elevhälsa, 20 Mkr
 • Ökad simkunnighet, 10 Mkr
 • Äldreomsorg och hemtjänst, 20 Mkr
 • Investeringar av vägar för ökat bostadsbyggande (1000 bostäder), 167 Mkr samt fler bostadsplaner, 15 Mkr
 • Företags- och näringslivsutveckling, 23 Mkr

Alliansens budgetförslag förslag kan läsas här: Alliansens budgetförslag 2016

Läs också gruppledarnas debattartikel i Göteborgs-Posten.

Vi tar ansvar för Göteborg och stadens ekonomi

I dag presenterar vi vårt gemensamma förslag till budget för Göteborgs stad 2016. Vi presenterar en rad reformer och förändringar som är nödvändiga för att skapa jobb, lyfta skolan och bygga fler

Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (FP), David Lega (KD)

Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (FP), David Lega (KD)

bostäder. Samtidigt tar vi ansvar för stadens ekonomi.

När den rödgrönrosa minoriteten nyligen presenterade sitt förslag till budget gjordes ett stort nummer av historiska satsningar, men när den ekonomiska politiken synas i sömmarna blir bilden en annan. För att finansiera löpande ordinarie verksamhet planerar de rödgrönrosa stora uttag från koncernbolaget Stadshus AB. Enbart under 2016 planeras ett uttag på över 400 miljoner kronor. Inom några år kommer bolaget att vara länsat. Att använda bolagets pengar för löpande drift i stället för framtidsinvesteringar är allvarligt och ohållbart.

Ingen kostnadskontroll

Mer illavarslande är att de rödgrönrosa partierna inte har kontroll över kostnadsutvecklingen. Det är en utveckling som måste stoppas. Annars får vi dras med akutlösningar, skattehöjningar och ökade låneskulder.

l Framgångsrika företag bygger Göteborg starkt. Grunden för stadens välfärd är ett välmående näringsliv och ett gott företagsklimat. Under hela förra mandatperioden rasade företagarnas förtroende för det politiska ledarskapet. Det måste vi vända. Vi föreslår därför att en översyn genomförs av kommunala regler och byråkrati för att förenkla och förbättra, exempelvis vill vi att små och lokala företag ska kunna lämna konkurrenskraftiga anbud vid kommunala upphandlingar.

Göteborgs stad ska också undvika att konkurrera med näringslivet. För att öka mångfalden och stärka valfriheten införs lagen om valfrihet med start inom hemtjänsten och vi vill pröva utmaningsrätt. Vi förstärker företagslotsen, startar ett entreprenörskvarter, inrättar ett stimulansbidrag för unga företag och stärker dialogen med företagen. Det leder till fler jobb, ett starkare företagsklimat och fler skattebetalare.

Skolan får ta smällen

En kunskapsstad i världsklass. En stad med höga ambitioner måste ha ett utbildningsväsende i världsklass, från förskola till högre utbildning och forskning. Därför är vi oroade över den utveckling vi just nu ser i stadsdelarna där skolan får ta smällen. Alla skolor ska vara bra skolor och alla elever ska utifrån sina egna förutsättningar utmanas och uppmuntras att nå längre.

Skolan i Göteborg är i jämförelse med andra kommuner underfinansierad, det gäller särskilt gymnasieskolan som har en av landets lägsta ersättningar. Vi förstärker grundskolan och gymnasieskolan med 360 miljoner kronor. Samtidigt föreslår vi flera viktiga reformer för att stärka den havererade ledningen och styrningen. Skolan ska vara likvärdig, men det betyder inte att resurserna ska vara lika för alla elever. Därför krävs att resurserna öronmärks till skolan, och att varje enskild elev får det stöd som behövs. Vi lyfter ansvaret för grundskolan från stadsdelarna.

Göteborg ska vara ett hem för fler. Städer som växer har framtidstro och vi vill att fler ska kunna flytta hemifrån och att fler ska hitta sitt drömboende i Göteborg. Därför måste det byggas betydligt fler bostäder, såväl hyres- och bostadsrätter som småhus, trygghetsboenden som äldreboende och studentbostäder.

För att lyckas med det som de rödgröna har misslyckats med i decennier krävs att förutsättningarna förbättras. Vi investerar därför i Fässbergsdalen som ger 1 000 nya bostäder. Vi utvecklar också planprocessen så att fler planer omsätts till faktiska bygglov och startbesked. Under år 2016 ska det planeras för minst 4 500 bostäder. Det i kombination med fler flexibla detaljplaner, ökad konkurrens och mångfald gör att fler bostäder kan byggas och bostadsbristen minska.

En budget som tar ansvar för hela Göteborg. När fler arbetar och betalar skatt blir det mer pengar i den gemensamma kassan. Det säkrar en hög kvalitet och service till göteborgarna. Den budget vi presenterar i dag tar ansvar för stadens ekonomi. Göteborg behöver mer arbetslinje och mindre socialistisk ingenjörskonst. Göteborg behöver en nystart och så blir det med vårt förslag till budget.

Jonas Ransgård (M)
gruppledare och kommunalråd

Helene Odenjung (FP)
gruppledare och kommunalråd

David Lega (KD)
gruppledare och kommunalråd

Företagsklimatet måste lyftas i Göteborg

Svenskt Näringsliv presenterar i dag nya siffror som visar att företagarna i Göteborg blir allt mer missnöjda med företagsklimatet, trots att Göteborg rasade 70 placeringar under förra mandatperioden. Aldrig någonsin har enkätsvaren varit så dåliga som nu.

I dag presenterar M, FP och KD tio reformer och förslag för att lyfta företagsklimatet i Göteborg. Satsningarna är gemensamma och omfattar bland annat 7,5 miljoner kronor, vilka kommer att presenteras i kommande budgetförslag.

– Det är oroande att företagsklimatet fortsätter att rasa i Göteborg. Det måste bli enklare för små och lokala företag att verka i Göteborg – det kräver en rad förändringar och en ny attityd till företagande och tillväxt, säger Jonas Ransgård, gruppledare och kommunalråd (M).

– 4 av 5 nya jobb skapas i små och medelstora företag. Utan företag stannar välfärden. Den här utvecklingen kan inte fortsätta. Göteborg behöver en ledning som förstår företagares villkor, säger Helene Odenjung, gruppledare och kommunalråd (FP).

– För att få ett fungerande företagsklimat måste vi få fler företag i Göteborg. Det kommer vi inte att få så länge inte attityderna från de rödgröna förbättras, säger David Lega, gruppledare och kommunalråd (KD).

– Här ser vi resultatet av att Vänsterkartellen för en fientlig debatt om onda företag, avslutar Jonas Ransgård, gruppledare och kommunalråd (M)

10 förslag för ett bättre företagsklimat i Göteborg

•Det ska bli enklare för små och lokala företag att lämna konkurrenskraftiga anbud vid kommunala handlingar.
•Fler jobb och arbetstillfällen skapas genom ökad valfrihet när lagen om valfrihet införs med start inom hemtjänsten.
•Nystartskvarter och Entreprenörernas hus etableras.
•Förbättrade attityder till företagande och entreprenörskap. Ökat samarbete och dialog med företag. Företagsombudsman införs.
•Kommunen ska undvika att konkurrera med näringslivet.
•Översyn av kommunala regler som förbättrar och förenklar företagsklimatet.
•Förstärkt företagslots.
•Stimulansbidrag för, stöd och råd, för utsatta unga företag.
•Fortsatta infrastruktursatsningar.
•Fortsatt ökad öppenhet och transparens.

Alliansen i Göteborg kommenterar den rödgröna budgeten

I dag har Socialdemokraterna presenterat sitt budgetförslag för 2016. Alliansens ledare i Göteborg Alliansens gruppledare i kommunfullmäktigekommenterar förslaget.

– Det är bra att den styrande minoriteten inte höjer skatten. I budgetförslagen från förra året ville V höja skattetrycket för göteborgarna med 1 krona, men det har övriga partier dämpat då skattesatsen förblir oförändrad i år. Det är vi och många göteborgare glada för, säger Jonas Ransgård (M), andre vice ordförande i Kommunstyrelsen.

– Det är positivt att resurser nu tillförs grundskolan. Men utmaningarna är större och skolans grundproblem kvarstår. Ansvaret för skolan måste lyftas och resursfördelningsmodellen behöver förändras. Gymnasieskolan är fortsatt underfinansierad, med landets lägsta skolpeng. Akutlösningar löser inte skolans långsiktiga problem. Och var är satsningen på lärarlöner? säger Helene Odenjung (FP), kommunalråd.

– Den styrande minoritetens budgetförslag innehåller inga valfrihetsreformer för göteborgarna. Vi vill göra tvärtom och flytta så många beslut som möjligt till göteborgarnas köksbord, säger David Lega (KD), kommunalråd.

– De rödgröna försöker linda in sin företagsfientliga politik i vackra ord och termer. Men så länge inte attityderna till företagare och företagsamhet förändras kommer företagsklimatet i Göteborg att ligga kvar på en låg nivå. Det lokala styrets försök att kompensera för regeringens företagsfientliga politik är inte tillräckliga, tillägger Jonas Ransgård (M).

Göteborg behöver en ny integrationspolitik

För att lyckas med integrationen krävs satsningar på jobb, utbildning och bostäder. Göteborg är en av Europas mest segregerade städer och det är tydligt att drygt 20 år av Socialdemokratiskt styre har skapat en delad stad. Det saknas bostäder, skolpolitiken har misslyckats och företagsklimatet försämras för varje år. Naturligtvis försvårar detta möjligheten även för nyanlända att nå sin fulla potential.

Jonas Ransgård, Helene Odenjung, David Lega och Rickard Nordin.

Jonas Ransgård, Helene Odenjung, David Lega och Rickard Nordin.

Vi är övertygade om att egen försörjning och språkkunskaper är nyckeln till en lyckad integration, att det krävs fler bostäder och en fungerande skola. Kommunen måste arbeta på alla områden för att förbättra situationen. Det finns inte en enskild lösning som löser alla integrationsproblem men det är dags att våga pröva nya vägar. Det skriver Alliansens gruppledare i Göteborg på GP debatt i dag.

Utred en modern skolorganisation och inrätta en politisk styrgrupp

I ett förslag till kommunstyrelsen föreslår Alliansen att två utredningar ska tillsättas på skolområdet i Göteborg och att en politisk styrgrupp för skolutveckling ska inrättas direkt under kommunstyrelsen.

Göteborgs stadsdelsnämnder har haft ansvar för grundskolan sedan 1990-talet. Såväl Skolverket som Skolinspektionen har vid flera tillfällen riktat omfattande kritik mot Göteborgs skolor. Nuvarande skolorganisation förmår inte att möta de problem och utmaningar som skolan står inför. Göteborg behöver en modern skolorganisation där alla elever möts av positiva höga förväntningar och nya utmaningar oavsett var de bor eller vilken skola de går i. För att alla elever ska nå sin fulla potential krävs att skolan ges bättre förutsättningar än vad stadens rödgröna ledning gett hittills. Det är hög tid att vända utvecklingen.

Alliansen vill att Stadsledningskontoret ges i uppdrag att utreda en överföring av grundskolan till en ny grundskolenämnd och att en översyn ska genomföras av hur resurserna till skolan ska fördelas. Vidare föreslås att en politisk styrgrupp tillsätts direkt under kommunstyrelsen med ansvar att följa utredningarna. Styrgruppen ska även ha fokus på skolutveckling.

Läs förslaget i sin helhet.

Alliansen har tagit ställning till hanteringen av folkomröstningsresultatet

Alliansen har nu tagit ställning till hanteringen av folkomröstningsresultatet. Sedan den rådgivande folkomröstningen har två utredningar genomförts på uppdrag av kommunstyrelsen. Dels om alternativ till trängselskatten avseende påverkan på trängsel och miljö och dels alternativ finansiering istället för trängselskatt. Trängselskattens effekter på trängsel och miljö är svåra och mycket dyra att ersätta. Detsamma gäller medfinansieringen av Västsvenska paketet. Det är inte heller aktuellt att kraftigt höja skatten i Göteborg. Samtliga parter i Västsvenska paketet har även meddelat att de står kvar vid ingånget avtal.

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna lämnar idag in ett yrkande till kommunstyrelsen där det föreslås att det rådgivande folkomröstningsresultatet antecknas. Vidare föreslås att fullmäktiges begäran om Backaundantaget omgående verkställs av regeringen, att förseningsavgifterna sänks och att framtida justeringar i systemet uppfattas som begripliga samt ändamålsenliga hos allmänheten.

– Behovet av infrastruktursatsningar i Göteborg är stort då staden under lång tid inte lyckats få nationella infrastruktursatsningar. Investeringarna i Västsvenska paketet kommer att skapa nya möjligheter för tillväxt, nya jobb, regionförstoring och stadsutveckling i Göteborg och Västsverige. Det är därför viktigt att de inte förhindras eller försenas, säger Jonas Ransgård (M), kommunstyrelsens andre vice ordförande.

– Betalstationernas placering i Backa har varit omdebatterade. Boende har uppfattat situationen som ohållbar och Alliansen har varit drivande för att hitta en lösning. Alliansregeringen föreslog att undantaget skulle införas i januari 2015. Sedan regeringsskiftet har den nya rödgröna regeringen inte agerat. Detta är oacceptabelt. Vi tycker det är viktigt att undantaget snarast införs. Göteborg och regionen behöver Västsvenska paketet. Och mer därtill, säger Helene Odenjung (FP).

– Trängselskatten är reglerad i lag. Det är Riksdagen, inte staden, som har beslutsrätten i frågan. Ett slopande av trängselskatten kräver ett beslut i Riksdagen, och därför överlämnar vi nu resultatet av folkomröstningen till regeringen som i så fall får ta ett initiativ till Riksdagen, säger David Lega (KD).

Läs Alliansens yrkande angående folkomröstningen

Stora brister i stadens verksamheter

Bristande styrning av skolan, större elevgrupper på fritidshemmen, över tusen oavslutade utredningar och låg takt i bostadsbyggandet. Det är några av de allvarliga brister som framkommer i Göteborgs Stads uppföljningsrapport som granskar stadens verksamhet. Alliansens gruppledare i kommunstyrelsen kommenterar rapporten som kommer att behandlas av kommunstyrelsen i nästa vecka.

– Skolan präglas alltför mycket av tillfälliga insatser, som bärs upp av eldsjälar snarare än av långsiktiga, övergripande satsningar som ger resultat. Det är allmänt ryckigt inom området och utbildningsområdet skulle vara betjänt av långsiktiga spelregler, tydliga riktlinjer och en central, samordnad styrning, säger Jonas Ransgård (M), vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Vi ser en allvarlig utveckling med allt större elevgrupper på fritidshemmen, den kan inte fortsätta. Fritidshemmen är en viktig del av den samlade skoldagen och för stora barngrupper hindrar den pedagogiska verksamheten. Det är en av anledningarna till att det eleverna är allt mer missnöjda och att det blir svårare att rekrytera ny personal. Att sjukfrånvaron bland förskollärare och barnskötare fortsätter att öka är ett bevis på att arbetsmiljön inom förskolan behöver förbättras och det kan bara ske genom färre barn i grupperna, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP)

– Uppföljningsrapporten slår fast att utbyggnadstakten måste öka för att nå bostadsmålen. Antalet färdigställda bostäder förväntas uppgå till ca 8 220, istället för målet om 10 000 bostäder under den gångna mandatperioden. De rödgröna når inte de egna målen och säger dessutom själva att de behöver bli högre, säger David Lega, kommunalråd (KD).

Läs Alliansens yttrande om uppföljningsrapporten.

Livsviktigt behålla Bromma flygplats

Att stänga Bromma flygplats, som de rödgröna vill, skulle slå hårt mot jobb och företag i Göteborg, skriver Alliansen i dag på GP debatt.

Vi vill att fler företag etablerar sig i Göteborg och att vi attraherar fler duktiga människor till staden. Ett växande Göteborg ger fler jobbmöjligheter, fler arbetstagare för företagen att välja mellan och ett större och bredare utbud av kultur och nöjen.

För att kunna bli ett växande Göteborg måste flera saker lösas. Skolresultaten måste förbättras. Attraktiva skolor är en förutsättning för en attraktiv stad. Bostadsbyggandet måste öka rejält. Tillgång till lägenheter och hus är en förutsättning för att få personer att flytta hit. Göteborgs Stad måste också se till att ta rejäla kliv för att förbättra näringsklimatet.

Bra kommunikationer är en avgörande faktor som påverkar viljan och möjligheten att både etablera och driva företag i Göteborg. Det handlar självklart om lokaltrafiken, men en väsentlig del är att kunna ta sig smidigt till andra delar av Sverige och till andra delar av världen.

Spelar viktiga roller

Flygplatserna Landvetter och Göteborg City spelar i dag viktiga roller för internationella flygförbindelser till och från Göteborg för både affärsresande och nöjesresor. För tusentals företag i Göteborg är det även helt avgörande att snabbt och smidigt kunna åka till och från Stockholm för konferenser, kund- eller säljmöten. För många är Bromma flygplats i dag den naturliga länken till Stockholm.

Före valet var beskedet från Stefan Löfven och andra socialdemokrater tydligt – Bromma ska vara kvar. Efter valet har de rödgröna partierna ändrat sig och öppnar nu för en stängning av flygplatsen.

Slår hårt mot jobb och företag

Från Göteborg går 40 procent av alla flyg till Bromma. Arlanda har ingen möjlighet att ta över trafiken och tågtrafiken klarar inte av att möta behovet under överskådlig tid. Effekten av de rödgrönas vilja att stänga flygplatsen skulle ge färre möjligheter att resa till och från Stockholm. Det skulle slå hårt mot jobb och företag i Göteborg.

I dag, torsdag, röstar riksdagen om framtiden för Bromma flygplats. Alliansens riksdagsledamöter från Göteborg kommer att rösta för att bevara Bromma. Vi vill rikta frågan till de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Göteborg: Hur tänker ni rösta i frågan om Bromma flygplats framtid?

Lars Hjälmered (M)

riksdagsledamot och närings-politisk talesperson

Jonas Ransgård (M)

vice ordförande kommunstyrelsen i Göteborg

Robert Hannah (FP)

riksdagsledamot

Helene Odenjung (FP)

kommunalråd i Göteborg

Aron Modig (KD)

riksdagsledamot

David Lega (KD)

kommunalråd i Göteborg

Rickard Nordin (C)

riksdagsledamot

Ingrid Lindblad (C)

vice gruppledare i Göteborg

Alliansens budgetförslag är presenterat

Inför valet presenterade Alliansen en gemensam budget för Göteborg stad och ett valmanifest för den kommande mandatperioden med en rad reformer och satsningar. I dag har Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna lagt fram en gemensam budget inför fullmäktiges sammanträde imorgon.

– Våra prioriteringar förbättrade skolresultat, ökat byggande och förbättrat företagsklimat ligger fast, säger Jonas Ransgård, vice ordförande i kommunstyrelsen (M).

– Bostadsbristen i Göteborg är en av stadens största utmaningar. Vi vill bygga 4 500 bostäder per år i Göteborg den kommande mandatperioden. Genom att öppna upp och förenkla planprocessen kan fler kommunala som privata fastighetsägare bygga fler bostäder, säger Jonas Ransgård, (M).

– Skolan i Göteborg behöver lyftas såväl organisatoriskt, ekonomiskt som kunskapsmässigt. Vi vill utreda en rad lokala reformer där skolans resurser ökar, öronmärks och ansvaret för skolan lyfts från stadsdelarna. Alla elever ska mötas av höga och positiva förväntningar, tidiga insatser och nya utmaningar. Samtidigt satsar vi på lärarna och stärker rektorerna. En upprustning av skolor och skolgårdar ska påbörjas, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP).

– Vi tror på tillväxt och ser behovet av att Göteborg växer som stad med fler bostäder, bättre kollektivtrafik och infrastruktur samt fler företag som etablerar sig här, fortsätter Helene Odenjung (FP).

– Attityderna rörande företagande är för dåliga i Göteborg. Dessutom överlever inte lika många nystartade företag i Göteborg jämfört med de andra storstäderna. Det vill vi ändra på. Företag och företagande är grunden för välfärdssamhället och för fler jobb. Våra satsningar för att hjälpa småföretag och att hjälpa unga in på arbetsmarknaden visar målmedvetenhet och handling, säger David Lega, kommunalråd (KD).

– Vi förstärker vår tidigare satsning på kvinnojourerna med ytterligare fem miljoner, de utför ett mycket värdefullt arbete, säger Jonas Ransgård (M).

– Rätten till asyl är en grundläggande mänsklig rättighet och Göteborg ska vara en öppen stad för världen, där människor på flykt ska få skydd. Därför är det viktigt att staden bidrar till ett humant och solidariskt flyktingmottagande, säger Helene Odenjung (FP).

– Alliansen satsar 4 miljarder kronor till investeringsmedel för att bland annat fortsätt bygga ut förskolan, för att minska barngruppernas storlek och för nya äldreboenden, avslutar David Lega (KD).

Budgetsatsningar

 • Alliansen står bakom de viktiga investeringar för Göteborg och Västsverige som ingår i Västsvenska infrastrukturpaketet. Göteborg och vår region ska växa och vara en attraktiv stad att besöka, leva och investera i.
 • Resurserna till skolan öronmärks och resurserna till grundskolan och gymnasieskolan ökar. Ett lågstadielyft sjösätts med minskade klasstorlekar, fler lärare, fler halvklasstimmar och fler speciallärare. Satsningen på skolan, som även innehåller förstärkt elevhälsa, omfattar 300 Mkr och gymnasiepengen förstärks med 50 Mkr under 2015.
 • 50 Mkr avsätts för kvalitetsförbättringar inom äldreomsorgen, bland annat införs en äldreombudsman och en särskild trygghetspatrull inom hemtjänsten. Valfrihet inom äldreomsorgen införs.
 • En satsning görs för att få unga i jobb genom fler praktikplatser och sommarjobb. En rad satsningar föreslås för att lyfta företagsklimatet genom ökat stimulansbidrag till BRG, förändrade upphandlingar, utmaningsrätt, färre kommunala bolag och bättre förutsättningar skapas för entreprenörer genom ett Entreprenörernas hus. Satsningarna omfattar 53 Mkr.
 • 61 Mkr avsätts för att förbättra och stärka tryggheten i Göteborg. Bland annat går resurserna till förebyggande arbete, kvinnojourerna får ökade resurser och en hatbrottsjour etableras.
 • 4 500 nya bostäder ska byggas per år, totalt 18 000 under mandatperioden För att göra det möjligt och öka bostadsbyggandet satsas 18 Mkr, för att öppna upp och förenkla planprocessen.
 • Kulturen förstärks med 25 Mkr. Satsningar görs på barn- och ungdomskultur och biblioteken.

Alliansens förslag kan läsas i sin helhet via http://korta.nu/Alliansenbudget2015

Ett förslag som ger anledning till oro

När de rödgrönrosa idag slutligen enats om ett budgetförslag för Göteborg ger det anledning till oro.

– Vi ser en spretig budget där de fyra kockarna alla vill att deras krydda ska dominera. Bland annat finns vänsterexperimentet med förkortad arbetstid, som nu dessutom förlängs med ett år, säger Jonas Ransgård, vice ordförande i kommunstyrelsen (M).

Skolan i Göteborg behöver ett rejält lyft både organisatoriskt och ekonomiskt. Gymnasieskolan har länge varit underfinansierad och flera skolor går på knäna. Lärarna kan inte schemaläggas och utnyttjas mer – gymnasiepengen behöver höjas kraftigt, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP).

– Att de nu vill ta fram en plan för hur stadens bostadsbrist ska lösas talar sitt eget språk. För att tala klartext har de saknat en plan under 20 års tid. Göteborg har en akut bostadsbrist, vilket inte minst drabbar unga, säger David Lega (KD), kommunalråd.

Göteborg ska få fler jobb och företagare!

Göteborg ska få fler jobb och företagareInför debatten på Handelskammaren i dag presenterar Alliansen i Göteborg ett omfattande jobbpaket ur sitt kommande valmanifest. Trots en lång finanskris har över 300 000 fler människor ett jobb att gå till idag, jämfört med 2006. Fler jobb och en ekonomi som växer är bra för alla i Göteborg. Så stärker vi grunden för ett rättvist samhälle som håller ihop.

Alliansens framtidsinvesteringar sträcker sig ända fram till år 2035 och bidrar till att nå vårt mål att över fem miljoner människor ska jobba år 2020. De senaste åren har företagsklimatet i Göteborg försämrats kraftigt och Göteborg har rasat i rankingen. Staden behöver både locka hit nya företag och få företagare att stanna och utvecklas här. Det är avgörande för tillväxten, det skapar nya arbetstillfällen och får Göteborg att växa. Därför behöver Göteborgs företagsklimat lyftas och förbättras. Göteborg behöver en ledning som förstår företagares villkor. Det är i små och medelstora företag som fyra av fem jobb växer fram.

– Ungdomsarbetslösheten är idag ett problem då den som aldrig fått in en fot på arbetsmarknaden tenderar att hamna allt längre ifrån arbetslivet. Därför skapar Alliansen i Göteborg förutsättningar för minst 3 000 nya jobb för unga under mandatperioden. Det handlar om fler sommarjobb tillsammans med näringslivet i staden, sommarlovsentreprenörer och satsningar på lärlingsutbildningar och lärlingsanställningar. Även fler praktikplatser, YA-jobb och studentmedarbetarskap bidrar till att fler unga får jobb, säger kommunstyrelsens vice ordförande Jonas Ransgård, (M). Alliansen avsätter som en start 45 Mkr för detta arbete

– Göteborg behöver fler entreprenörer, det bidrar både till mångfald och valfrihet. Nystartskvarter och entreprenörshus kan skapa bättre förutsättningar för nytänkande och tillväxt. Vi öppnar för fler alternativ, bland annat genom att vi inför LOV, Lagen om valfrihet. Det är en viktig jämställdhetsfråga som också gör att fler kvinnor kan både starta företag och göra karriär inom den kommunala sektorn, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP). Alliansen i Göteborg satsar 3 Mkr för en stödresurs för detta. Tillsammans det lokala näringslivet startas också ett entreprenörshus under året.

– Vi skapar bättre förutsättningar för både nya företag och de företag som redan finns. För att ge nya företag kraft att fortsätta utvecklas efter det första året inför vi Ettårskalas, ett stimulanspaket med bland annat nätverksstöd och möjlighet till översyn av affärsmodellen. Vi inför riktade stöd till företagarföreningar, småföretagarråd, Ung Företagsamhet och liknande, säger David Lega, kommunalråd (KD). Alliansen gör en särskild satsning på företagarföreningar, småföretagarråd och ung företagsamhet med 3 Mkr och i detta ligger också stimulanspaket som stöd till nystartade företag. För detta avsätts 5 Mkr första året.

– Stadens upphandlingar ska ses över så att små och medelstora företag får möjlighet att bidra. Vi har en positiv och serviceinriktad attityd när det gäller regler och avgifter. En resurs införs som ska stötta små och medelstora företag i upphandlingsfrågor. För att uppmuntra alternativ och förbättra kvaliteten ska också en utmaningsmöjlighet införas, säger Rickard Nordin, kommunalrådskandidat (C). Alliansen avsätter därför 5 Mkr för att påbörja arbetet.

Läs mer om Alliansens jobbpaket. I morgon presenterar Alliansen i Göteborg fler satsningar för att förbättra Göteborg.

Alliansen presenterar trygghetspaket

Göteborg ska vara en trygg stadI dag presenterar Alliansen i Göteborg ett omfattande trygghetspaket ur sitt kommande gemensamma valmanifest. Otrygghet och rädsla för att röra sig på gator och torg ska aldrig få ta överhanden i Göteborg.

Göteborgarna ska veta att när ett brott begås kommer samhället att reagera snabbt och tydligt såväl för att bistå brottsoffret som för att utreda gärningen. Alliansregeringen har gjort flera förbättringar, men även lokalt krävs en rad satsningar och reformer för att stärka tryggheten.

– Hela samhället behöver bidra för att komma tillrätta med de problem vi ser med skottlossningar, överfall och inbrott. Därför stärker vi stödet till ideella organisationer inom trygghetsområdet, säger kommunstyrelsens vice ordförande Jonas Ransgård, (M). Alliansen avsätter därför tre miljoner till exempelvis nattvandrare, brottsofferjour och vittnesstöd per år.

– Otrygga och slitna skolor måste rustas upp. Göteborgs skolor är arbetsplatser för tiotusentals elever och lärare. Utan trygga och säkra skolmiljöer kan vi aldrig lyfta skolresultaten, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP). Därför satsar Alliansen 50 Mkr för att påbörja arbetet med att skapa trygga skolor.

– Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. För att våldsutsatta lättare ska kunna få hjälp startar vi ett virtuellt forum på nätet där myndighetspersoner finns tillgängliga och vi ökar även stödet till kvinnojourerna. Alla har rätt att leva i trygghet, säger David Lega, kommunalråd (KD). Alliansen förstärker bl a kvinnojourernas finansiering långsiktigt med 5 Mkr per år.

– Många göteborgare känner sig otrygga när de rör sig ute. Vi inrättar därför ”Nattknappen”, en stödlinje för människor som upplever otrygghet på kvällar och nätter och vill ha sällskap på vägen hem, säger Rickard Nordin, kommunalrådskandidat (C). Alliansen avsätter därför medel för att starta upp verksamheten i Göteborg.

Läs mer om Alliansens trygghetspaket: Göteborg ska vara en trygg stad

I morgon presenterar Alliansen i Göteborg ytterligare satsningar för att förbättra Göteborg.

Kön till äldreboende i Göteborg växer!

I dag, den 19 augusti -14, har ny statistik kommit som visar att kön till äldreboende i Göteborg fortsätter att växa.  Nu står 264 personer i kö, vilket är 109 fler än för ett år sedan och 22 fler än senaste mätningen den 31 mars -14, då 242 personer stod i kö. Köstatistiken visar hur många äldre som har biståndsbedömning på att de är i behov av ett särskilt boende, ett äldreboende.

Att kön till äldreboende växer är en allvarlig utveckling eftersom det handlar om personer som är i direkt behov av en plats för att kunna ha en bra vardag och liv. Allianspartierna har tidigare uppmärksammat de långa köerna till äldreboende och pekar på sambandet med de många platser i äldreomsorgen som (S) (MP) och (V) har lagt ner och den försämrade kvaliteten i hemtjänsten.

–    Nedläggningen av platser måste stoppas. Att kön till äldreboende växer är grymt för de äldre som står i kö. Det är hög tid för en ny politik som ser till de äldres bästa i alla lägen, säger Maria Rydén (M), kommunalråd.

–    Vi har länge sagt stopp till avveckling av äldreboenden i Göteborg. Nu ser vi resultatet av hur den rödgröna politiken slår mot äldre göteborgare i behov av en äldreboendeplats. Det är inte värdigt, säger Ann Catrine Fogelgren (FP), biträdande kommunalråd för Folkpartiet.

–    Äldre ska ha makt över sitt eget liv. Vill och behöver man som äldre komma in på ett äldreboende, måste man få göra det. Det är skillnad på att vara vid liv och att leva, säger David Lega (KD), kommunalråd för Kristdemokraterna.

Alliansens förslag för ökad kvalitet i äldreomsorgen:
–    Stoppa nedläggningen av äldreboenden
–    Öronmärk resurserna till äldreomsorgen
–    Inrätta en äldreombudsman
–    Inför kvalitetsgarantier och ersättning när det brister
–    Inrätta en central kvalitets- och utvecklingsenhet
–    Inrätta en trygghetspatrull som enbart åker på larm

Socialdemokraterna sviker sina löften

Socialdemokraterna har börjat presentera sina vallöften för Göteborg. Trovärdigheten för Socialdemokraternas löften måste dock vara minimal sett till vad som blev av löftena från 2010.

En genomgång av Socialdemokraternas vallöften från 2010 visar att endast tre av tio löften kan anses uppfyllda. I radio kommenterade Anna Johansson (S) den bristande uppfyllelsen av vallöften med kommentaren ”Vi borde formulerat oss annorlunda.” vilket tyder på handfallenhet.

– Det är genant att Socialdemokraterna har misslyckats så totalt med de löften som ställs upp, säger Jonas Ransgård (M). På område efter område halkar Göteborg efter. Det behövs en nystart för Göteborg.

– Göteborg styrs fortfarande av ett ledarskap byggt på gamla principer, säger Helene Odenjung (FP). Göteborg behöver ett nytt och modernt ledarskap för att möta framtidens utmaningar. Göteborg behöver ett maktskifte.

– För mig är trovärdighet beroende av tidigare resultat. De rödgrönas måluppfyllelse är långt ifrån bra. Göteborg behöver ett nytt ledarskap, säger David Lega (KD).

– Efter 20 år av rödgrönt styre är det tydligt att bostadsbyggandet halkar allt mer efter och bostadsbristen ökar, säger Rickard Nordin (C) . Inte en enda mandatperiod har man klarat av sina egna, lågt ställda, mål. Det är dags för ett nytt styre som både klarar av att  hålla vallöften och bygga fler bostäder!

Inom sju av tio områden har alltså Socialdemokraterna misslyckats. Detta trots att flera löften är 20 år gamla. Det är dags för ett nytt ledarskap i Göteborg och Alliansen står, med en gemensam politik, redo att ta över.

Läs Alliansens rapport Svikna löften.

Alliansen presenterar gemensam budget

I dag har Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna presenterat sitt gemensamma budgetförslag för Göteborgs stad 2015, till skillnad från de rödgröna partierna.

Läs och ladda ner ALLIANSENS FÖRSLAG TILL BUDGET 2015 (PDF)

– 20 år av rödgrönt styre har satt sina spår. Vi är beredda att ta ansvar och vi har idéerna för att vända stadens utveckling. Göteborg behöver ett maktskifte och en nystart, säger Jonas Ransgård, vice ordförande i kommunstyrelsen (M).

– Kunskapsresultaten i Göteborg har stadigt sjunkit och den utvecklingen måste vändas. Alla elever ska mötas av höga och positiva förväntningar, tidiga insatser och nya utmaningar. Vi lägger nu fram en rad lokala skolreformer, där skolans resurser ökar, öronmärks och ansvaret för skolan flyttas från SDN. Samtidigt satsar vi på lärarna och stärker rektorerna, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP).

– Attityderna rörande företagande är för dåliga i Göteborg. Dessutom överlever inte lika många nystartade företag i Göteborg jämfört med de andra storstäderna. Det vill vi ändra på. Företag och företagande är grunden för välfärdssamhället. Vi föreslår en särskild satsning för att hjälpa småföretag under de första åren, säger David Lega, kommunalråd, (KD).
BUDGETSATSNINGAR

 • Resurserna till skolan öronmärks och resurserna till grundskolan och gymnasieskolan ökar. Ett omfattade lågstadielyft sjösätts med minskade klasstorlekar, fler lärare, fler halvklasstimmar och fler speciallärare. Satsningen på skolan omfattar 350 Mkr under 2015.
 • Valfrihet införs inom äldreomsorgen. 50 Mkr avsätts för kvalitetsförbättringar, bland annat införs en äldreombudsman och en särskild trygghetspatrull.
 • En särskild satsning görs på praktikplatser och sommarjobb. Vidare föreslås satsningar för att lyfta företagsklimatet genom ökat stimulansbidrag till BRG, förändrade upphandlingar, utmaningsrätt, införs, färre kommunala bolag och ett Entreprenörernas hus skapas. Satsningarna omfattar 53 Mkr.
 • För att förbättra och stärka tryggheten i Göteborg avsätts 61 Mkr. Pengar går bland annat till förebyggande arbete, kvinnojourerna ges ökade resurser och en hatbrottsjour etableras.
 • 4 500 nya bostäder ska byggas per år, totalt 18 000 under mandatperioden För att göra det möjligt och öka bostadsbyggandet satsas 18 Mkr, för att öppna upp och förenkla planprocessen.
 • Kulturen förstärks med 25 Mkr. Satsningar görs på barn- och ungdomskultur och biblioteken.
 • 4 miljarder kronor avsätts för investeringar. Fortsatt utbyggnad av förskolan för att minska barngruppernas storlek och nya äldreboenden. Under våren 2015 presenteras en samlad investeringsbudget för mandatperioden.

– Bostadsbristen i Göteborg är en av stadens största utmaningar. Vi vill bygga 4 500 bostäder per år i Göteborg den kommande mandatperioden. Genom att öppna upp och förenkla planprocesen kan fler kommunala som privata fastighetsägare bygga fler bostäder, säger Jonas Ransgård, vice ordförande i kommunstyrelsen (M).

– Att slippa utsättas för våld och hot är en mänsklig rättighet. Sverige kan aldrig bli ett jämställt land så länge hemmet är den farligaste platsen att vistas för många kvinnor. Kvinnojourer kan vara skillnaden mellan liv och död för kvinnor. Vi måste göra mer för att förebygga, motverka och stödja. Tilldelningen till stadens kvinnojourer förstärks och en hatbrottsjour inrättas, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP).

– Många äldre i Göteborg vågar inte lita på att det finns plats på äldreboendet om man skulle behöva det i takt med att köerna till äldreboenden ökar. Nya äldreboenden behöver byggas och kvalitén inom hemtjänsten måste lyftas. Vi vill införa valfrihet inom äldreomsorgen och ge äldre makten och tryggheten över sina liv, avslutar David Lega, kommunalråd (KD).

Läs Alliansens artikel om nystarten för Göteborg.

Så ska vi Återta Göteborg

Återta kollageGöteborg är i grunden en stad med fantastiska möjligheter. Hit söker sig människor från när och fjärran för att bo, arbeta och studera och för att bygga en framtid för sig och för sin familj. Hit färdas många för att som besökare ta del av den välkomnande evenemangsstadens rika utbud av kultur, idrott, handel och nöjen.

Men Göteborg är också en stad med mycket stora och allvarliga problem. Under 2000-talet har den grova, organiserade brottsligheten fått ett starkt fäste här. Den gör sig ständigt påmind med brutala våldsdåd. Allt för ofta läser vi om hur skjutningar, sprängningar och andra illdåd skördar offer.

Göteborg är en delad stad med stora skillnader och olika förutsättningar för invånarna. Var du bor spelar en stor roll för vilken trygghet du får uppleva i din vardag. Polisen benämner sju stadsdelar som särskilt utsatta. Här har myndigheterna mer eller mindre tappat kontrollen och svensk lag satts på undantag. Istället är det de kriminella som utmanar med egna rättssystem och begränsar människors frihet. Här är rättssamhället ifrågasatt.

Vår uppfattning är att svensk lag ska gälla alla. Överallt och alltid.

Göteborgs styrande politiker har länge blundat för stadens svåra problem och har vänt hederliga och hyggliga människor i staden ryggen. De har tillåtit den negativa utvecklingen att gå alldeles för långt. Den nuvarande situationen är mycket allvarlig. Den låter sig inte lösas eller åtgärdas med de kortsiktiga projekt och tillfälliga satsningar vilka de rödgröna partierna styckevis och delt redovisar i sitt förslag till budget. Den låter sig inte bromsas av att biblioteken håller öppet längre.

Alliansen är övertygad om att utvecklingen går att vända. Vår främsta prioritering är att att göra Göteborg till ett tryggt hem för skötsamma och strävsamma människor. Vi har bestämt oss. Det är dags att återta Göteborg.

Göteborg behöver fler poliser

Göteborg behöver fler poliser. De som finns idag gör ett betydelsefullt och beundransvärt arbete, men det är uppenbart att de är för få och inte räcker till för att möta den problematiska verkligheten. Allianspartierna föreslår i sina förslag till statsbudget att antalet poliser ska öka. Men vi kan inte passivt vänta. I rådande läge menar vi att det är befogat att Göteborgs Stad tar ett större ansvar för att stödja Polisen med att upprätthålla ordning och trygghet i Göteborg.

Samordning av trygghetsfrämjande tjänster

Göteborgs Stad har redan stora kostnader för bevakningstjänster utspridda över många olika förvaltningar och bolag. Vi ser en möjlighet att göra bättre upphandlingar av framförallt väktare och ordningsvakter genom en bättre samordning i Staden. På så vis vill vi få ut fler timmar per skattekrona. Vi ser också förutsättning för en mer effektiv användning av tjänsterna genom att stärka och förbättra kommunens samordning och ledning i dessa frågor.

Vi vill ta ett samlat grepp om Stadens direkt trygghetsfrämjande insatser. Vi vill utreda hur en sammanhållen organisation med ansvar för dessa kan formeras och avsätter 1,5 miljon kr för en sådan utredning i vår budget.

Fler bevakade områden

Det finns för få poliser i Göteborg. Poliserna räcker inte i tillräcklig grad till för brottsförebyggande arbete som patrullering i områden som är otrygga eller där många människor uppehåller sig. Lokala ordningsvakter är därför ett viktigt och värdefullt komplement. Inom ett så kallat LOV 3-område (eller paragraf 3-område) har dessa befogenhet att upprätthålla ordning och ingripa mot brottslighet.

I Göteborg har Polismyndigheten beslutat att ett 40-tal platser ska lyda under LOV 3. Men dessa platser är avgränsade och utspridda. LOV-3 områdena behöver bli fler och länkas samman för att möjliggöra för ordningsvakter att bedriva rörlig övervakning och göra ingripanden med stöd av lagen.

Som ett första steg föreslår Alliansen att områdena Brunnsparken-Gustaf Adolfs torg med intilliggande kollektivtrafikhållplatser samt Kanaltorget ska utgöra LOV-3-område. Tillsammans med Nordstan, Centralstationen och Nils Ericsonterminalen, som redan är LOV 3-platser, bildas då ett sammanhängande område i centrala Göteborg. Här rör sig många människor och här sker flera brott. Här behöver ordningen förstärkas.

Med erfarenheter från ett detta utvidgade LOV 3-område vill Alliansen i nästa steg utveckla konceptet till att omfatta andra och större delar av Göteborg. Vi bedömer att ett sådant område, i kombination med en samordnad organisation och ledning för väktare och ordningsvakter, ger Staden goda förutsättningar att stödja Polisen med upprätthållande av ordning och trygghet.

Fler kameror i samverkan med Polisen

Vissa platser i vår stad ter sig, på grund av sitt läge eller karaktär, mer otrygga än andra. Många göteborgare upplever otrygghet i offentliga miljöer. Trygghetsfrämjande kameror är ett sätt att öka tryggheten, förebygga planerade brott och underlätta utredningen

av de brott som ändå begås. Fler kameror välkomnas av många. Vi har föreslagit att Staden går vidare med att ta fram en genomförandeplan för att öka förekomsten av trygghetsfrämjande kameror.

I Malmö har kommunen och Polismyndigheten träffat en samverkansöverenskommelse som bland annat omfattar kameraövervakning. Vi menar att en sådan överenskommelse är eftersträvansvärd att åstadkomma även i Göteborg. Staden kan bidra till finansieringen medan Polisen bör sköta driften. Erfarenheten från försöksverksamhet i bland annat Stockholm visar att det är de operatörsövervakade kamerorna som har den bästa brottsförebyggande effekten.

Alliansen avsätter inledningsvis 7 miljoner kr för utbyggnad av trygghetsfrämjande övervakningskameror i de områden som stadsdelsnämnderna har identifierat som lämpliga och där Polismyndigheten anser att det finns behov.

Reformera kameraövervakningslagen

Utifrån den nuvarande lagen är Länsstyrelsen restriktiv i tillståndsgivning för kameraövervakning. Lagen är inte anpassad till de förutsättningar och den verklighet som är rådande och är därför i ett starkt behov av reformering. Möjligheterna för att kameraövervaka brottsutsatta platser måste generellt ökas.

Alliansen kräver att Göteborgs Stad driver på regeringen att ta initiativ till en moderniserad lagstiftning för kameraövervakning.

Bryt otryggheten i Nordstan

Otryggheten i Nordstan efter butikernas stängning har blivit ett allt större problem

som uppmärksammats av såväl myndighetsföreträdare som näringslivet. Staden måste

ta initiativ till att öka tryggheten i Nordstan. Det måste ske genom åtgärder från flera håll.

Vi stöder fastighetsägarnas initiativ att genom en s k Purple Flag-satsning göra stadskärnan mer levande, aktiv och trygg om kvällarna. Öppettiderna i Nordstan är idag reglerade i detaljplanen. Vi vill ändra i planen för att göra det möjligt för samfälligheten att stänga Nordstan tidigare vid behov.

Bekämpa den våldsbejakande extremismen

Göteborg sticker ut i negativt avseende då en stor del av dem som rest för att delta i terrororganisationers aktiviteter kommer härifrån. När krigserfarna resande återvänder till staden ökar risken också för terrorhandlingar här. Vi ser med stor oro på denna utveckling.

Stadens anställda inom alla sektorer har ett ansvar att företräda, vårda och värna de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på. Stadens samordnare mot extremism har här ett mycket viktigt uppdrag i att medvetandegöra, utbilda och knyta samman olika funktioner och medarbetare för att medvetet förebygga, upptäcka och beivra våldsbejakande extremism. Alliansen menar dessutom att samordnaren, för att kunna bedriva sitt viktiga och organisationsövergripande arbete effektivt, ska ha en kommuncentral placering under Kommunstyrelsen istället för som i dag under Social resursnämnd.

Alliansen förstärka arbetet mot radikal extremism med 4 miljoner kr.

Ökad kompetens för att stödja avhoppare

Att motivera, ta sig an och stödja avhoppare från radikalt extrema rörelser är särskilt viktigt med hänsyn till den stora problematiken med återvändare. Staden måste utveckla och sprida kompetens samt utveckla en tydlig organisatorisk medvetenhet om hur problem ska angripas och avhoppare bemötas. Även stadens arbete för stöd till andra människor som vill lämna en kriminell livsstil måste fortsätta och utvecklas.

Alliansen vill förstärka avhopparverksamheten med 3,5 miljoner kr.

Motverka svarta kontrakt

Under rödgrön ledning har det under lång tid byggts alldeles för lite i Göteborg. Det har lett till en omfattande bostadsbrist och trångboddhet. Bostadsbristen får sociala konsekvenser, särskilt för dem som saknar resurser eller kontakter att själva köpa en bostad. Bostadsbristen har också bidragit till olaglig handel med kontrakt, andrahandsuthyrning och skenbosättningar. Denna handel bidrar till att göda brottslingar och kriminella organisationer. På uppdrag av Framtidenkoncernen utför Störningsjouren aktiviteter för att motverka denna illegala handel. Vi vill förstärka detta arbete och föreslår att Framtidenkoncernen får i uppdrag att öka ansträngningarna på området. Målsättningen är att lägenhetsförmedling i stadens bestånd alltid ska ske enligt reglerna och att människor är folkbokförda där de faktiskt bor.

Stöd kvinno- och tjejjourer

Ökningen av våldsbrotten sker främst i hemmen. I tre av fyra våldsbrott som begås i bostaden är brottsoffret kvinna och förövaren man. Att samhället kan ge utsatta kvinnor en fristad från destruktiva miljöer och aggressiva plågoandar är bokstavligen livsviktigt. Här spelar de huvudsakligen ideellt arbetande tjej- och kvinnojourerna en viktig roll med att ge stödinsatser och boende. Jourerna måste ges långsiktiga och stabila förutsättningar att bedriva sin verksamhet.

Alliansen vill avsätta 7,5 miljoner kr i utökat stöd till kvinno- och tjejjourer.

Stöd trygghetsfrämjande föreningar

Att brottsoffer förmår att anmäla brott och delta i rättegångar är grundläggande för att rättvisa ska skipas och gärningsmän lagföras. På samma sätt är det alldeles avgörande att människor vågar och orkar att avge vittnesmål i domstolar. Brottsofferjour och vittnesstöd är väsentliga verksamheter för att upprätthålla rättssamhällets funktion. Detta betydelsefulla arbete bedrivs av huvudsakligen ideellt arbetande människor och ska uppmuntras, värnas och stödjas.

Att utöva tillsyn av barn och ungdomar är i första hand en uppgift för föräldrar och i andra hand för civilsamhället. Vuxna behöver visa en avsevärt större närvaro än idag bland ungdomar “på stan” under helgkvällar och nätter. Det behövs vuxna för att stävja felaktiga beteenden och för att stödja ungdomar som hamnat i besvärliga situationer. Därför vill Alliansen uppmuntra och stödja föreningar för nattvandraring.

Alliansen avsätter 5 miljoner kr till stöd för trygghetsfrämjande föreningars verksamhet.

Sammanfattning

Alliansens satsning på direkt trygghetsfrämjande åtgärder är sammantaget 30,5 miljoner kr. Vi prioriterar tydliga och sammanhållna åtgärder som vi vet har betydelse för att göra Göteborg till en tryggare stad. Vi avvisar därmed de rödgrönas satsningar som är av mer fantasi- än verkningsfulla. Vi tar situationen med en framväxande otrygghet på allvar. Det är dags att återta Göteborg.