Skandalerna och slöseriet måste få ett slut

I höstens val har göteborgarna möjlighet att välja mellan att fortsätta på samma väg eller byta till något annat. Under många år har utgifterna tillåtits öka snabbare än intäkterna, skriver Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L), David Lega (KD) och Emmyly Bönfors (C) på GT debatt.

Göteborgsregionen är ett av landets viktigaste tillväxtområden. Arbetslösheten är låg, det går bra för företagen och kompetensförsörjningen är det största problemet. Vi är en attraktiv region som växer med 10 000 invånare per år. Mycket ser bra ut.

Men det finns också andra sidor. Skolresultaten sjunker. Bostadsbristen är skriande. Företagen är alltmer missnöjda med stadens service. Av Sveriges 290 kommuner är det bara 7 som får sämre betyg i hemtjänsten. Parallellsamhällen växer fram utanför svensk lagstiftning. Otryggheten sprider sig. Utvecklingen behöver vändas om Göteborg ska fortsätta vara en attraktiv stad.

Bättre företagsklimat för fler i arbete
Näringslivsfrågorna har alltför ofta kommit i skymundan. Rödgröna politikers negativa attityder till företagare har gjort att företagsklimatet upplevs allt sämre. Vi vill förbättra servicen till företagen, öppna för fler där det i dag är monopol, förbättra attityder till företagande och underlätta för mindre företag att delta i upphandlingar. 8 av 10 nya jobb kommer i små- och medelstora företag och de är därför avgörande i arbetet för att minska utanförskapet och få fler i arbete.

Skolresultaten avgörande för framtiden
Politiken har misslyckats med skolorna i Göteborg och skolresultaten har stadigt sjunkit. Varje år lämnar 1 000 elever stadens skolor med underkända betyg. 700 av dem saknar gymnasiebehörighet. Det är fullständigt oacceptabelt, ett svek både mot ungdomarna och mot stadens framtid.

Alliansen har efter lång kamp fått stöd för att ansvaret för grundskolorna ska lyftas från stadsdelsnämnderna och samlas kommuncentralt den 1 juli. Vi vill öronmärka skolans resurser och fördela efter elevers behov i stället för postnummer. Vi vill tydliggöra rektorernas roll genom ökade befogenheter och förbättra för lärare med administrativ avlastning och höjda löner.

Göteborg behöver fler bostäder
Att människor väljer att bo i Göteborg är positivt. En växande stad ska fungera för människor i alla åldrar och med olika livsstilar. Göteborg ska vara en tät, hållbar och levande stad dit människor söker sig. I dag har Göteborg en skriande bostadsbrist. Vi vill öka byggandet med effektivare handläggning, snabbare bygglov och mer flexibelt planarbete. Vi vill bygga en mer blandad stad med såväl småhus som bostads- och hyresrätter.

En trygg stad att åldras i
Att bli äldre ska vara tryggt och präglat av valfrihet. Det ska gå att få plats på ett äldreboende eller stöd i hemmet. Alliansen har länge drivit förslaget om valfrihetsreformer inom både hemtjänst och daglig verksamhet. De rödgröna gör allt de kan för att stoppa det. En röst på alliansen är en röst för fler äldreboendeplatser och ökad valfrihet.

Trygghet en självklar grundsten
Brottslighet, försäljning av droger och skottlossningar på öppen gata bidrar till att göteborgare känner en ökad otrygghet. Det behövs fler poliser på gator och torg i Göteborg tillsammans med kraftfulla, förebyggande insatser. Kampen mot den organiserade brottsligheten måste intensifieras och tryggheten i det offentliga rummet måste öka. Alliansen i Göteborg har ett gemensamt program för att bekämpa otryggheten och skapa ett rent och tryggt Göteborg.

Alliansen tar ansvar för ekonomin
I dag har göteborgarna högst skattetryck av storstadsinvånarna, men den rödgröna politiken levererar inte den kvalitet i välfärden som göteborgarna kan förvänta sig. Samtidigt håller den kommunala ekonomin på att urgröpas. Under många år har utgifterna tillåtits öka snabbare än intäkterna. Kostnadsutvecklingen måste dämpas. 

Räckan av skandaler och slöseri måste få ett slut. Kommunen är till för invånarna, inte tvärtom. I jämförelser av kommunal service placerar sig Göteborg tyvärr ofta dåligt efter 24 år med socialdemokratisk ledning. I höstens val har göteborgarna möjlighet att välja mellan att fortsätta på samma väg eller byta till något annat. Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet vill tillsammans ta ansvar för Göteborg.

Jonas Ransgård (M)
Oppositionsledare i Göteborg

Helene Odenjung (L)
Oppositionsråd i Göteborg

David Lega (KD)
Oppositionsråd i Göteborg

Emmyly Bönfors (C)
Distriktsordförande Göteborgscentern

Skolan behöver ett lyft

Andelen elever som lämnar Göteborgs kommunala grundskolor med godkända betyg

Andelen elever som lämnar Göteborgs kommunala grundskolor med godkända betyg

Idag presenterades de preliminära resultaten från Göteborgs grundskolor. Resultaten visar en liten uppgång men det tar inte bort ljuset från den långa trend av nedåtgående resultat som Göteborg haft i många år. Fortfarande lämnar nära en tredjedel av eleverna årskurs 9 utan godkända betyg och fler än var femte elev saknar gymnasiebehörighet.

Det betyder att 1050 elever lämnar grundskolan utan godkända betyg och 679 elever saknar gymnasiebehörighet. Samtidigt ser vi också att kunskapsresultaten försämras i årskurs 6. Det är inte acceptabelt.

Vi i Alliansen saknar fortfarande de reformer som behövs för att på allvar möta och vända trenderna inom Göteborgs skolor. Vi har länge varit tydliga med vad vi vill göra för att ge skolan i Göteborg en nystart:

 1. Ge rektor mandatet att vara pedagogisk ledare. Rensa bort alla kommunala mål och ge rektor ansvar och befogenhet över budget och pedagogik.
 2. Öronmärk pengarna. Pengarna till skolan ska nå klassrummen. De ska inte kunna prioriteras om.
 3. Ta ett centralt ansvar för skolan. Få bort otydligheten kring styrningen av skolan i Göteborg. Skolan i Göteborg behöver en nystart.

Stora brister i stadens verksamheter

Bristande styrning av skolan, större elevgrupper på fritidshemmen, över tusen oavslutade utredningar och låg takt i bostadsbyggandet. Det är några av de allvarliga brister som framkommer i Göteborgs Stads uppföljningsrapport som granskar stadens verksamhet. Alliansens gruppledare i kommunstyrelsen kommenterar rapporten som kommer att behandlas av kommunstyrelsen i nästa vecka.

– Skolan präglas alltför mycket av tillfälliga insatser, som bärs upp av eldsjälar snarare än av långsiktiga, övergripande satsningar som ger resultat. Det är allmänt ryckigt inom området och utbildningsområdet skulle vara betjänt av långsiktiga spelregler, tydliga riktlinjer och en central, samordnad styrning, säger Jonas Ransgård (M), vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Vi ser en allvarlig utveckling med allt större elevgrupper på fritidshemmen, den kan inte fortsätta. Fritidshemmen är en viktig del av den samlade skoldagen och för stora barngrupper hindrar den pedagogiska verksamheten. Det är en av anledningarna till att det eleverna är allt mer missnöjda och att det blir svårare att rekrytera ny personal. Att sjukfrånvaron bland förskollärare och barnskötare fortsätter att öka är ett bevis på att arbetsmiljön inom förskolan behöver förbättras och det kan bara ske genom färre barn i grupperna, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP)

– Uppföljningsrapporten slår fast att utbyggnadstakten måste öka för att nå bostadsmålen. Antalet färdigställda bostäder förväntas uppgå till ca 8 220, istället för målet om 10 000 bostäder under den gångna mandatperioden. De rödgröna når inte de egna målen och säger dessutom själva att de behöver bli högre, säger David Lega, kommunalråd (KD).

Läs Alliansens yttrande om uppföljningsrapporten.

Alliansen presenterar gemensam budget

I dag har Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna presenterat sitt gemensamma budgetförslag för Göteborgs stad 2015, till skillnad från de rödgröna partierna.

Läs och ladda ner ALLIANSENS FÖRSLAG TILL BUDGET 2015 (PDF)

– 20 år av rödgrönt styre har satt sina spår. Vi är beredda att ta ansvar och vi har idéerna för att vända stadens utveckling. Göteborg behöver ett maktskifte och en nystart, säger Jonas Ransgård, vice ordförande i kommunstyrelsen (M).

– Kunskapsresultaten i Göteborg har stadigt sjunkit och den utvecklingen måste vändas. Alla elever ska mötas av höga och positiva förväntningar, tidiga insatser och nya utmaningar. Vi lägger nu fram en rad lokala skolreformer, där skolans resurser ökar, öronmärks och ansvaret för skolan flyttas från SDN. Samtidigt satsar vi på lärarna och stärker rektorerna, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP).

– Attityderna rörande företagande är för dåliga i Göteborg. Dessutom överlever inte lika många nystartade företag i Göteborg jämfört med de andra storstäderna. Det vill vi ändra på. Företag och företagande är grunden för välfärdssamhället. Vi föreslår en särskild satsning för att hjälpa småföretag under de första åren, säger David Lega, kommunalråd, (KD).
BUDGETSATSNINGAR

 • Resurserna till skolan öronmärks och resurserna till grundskolan och gymnasieskolan ökar. Ett omfattade lågstadielyft sjösätts med minskade klasstorlekar, fler lärare, fler halvklasstimmar och fler speciallärare. Satsningen på skolan omfattar 350 Mkr under 2015.
 • Valfrihet införs inom äldreomsorgen. 50 Mkr avsätts för kvalitetsförbättringar, bland annat införs en äldreombudsman och en särskild trygghetspatrull.
 • En särskild satsning görs på praktikplatser och sommarjobb. Vidare föreslås satsningar för att lyfta företagsklimatet genom ökat stimulansbidrag till BRG, förändrade upphandlingar, utmaningsrätt, införs, färre kommunala bolag och ett Entreprenörernas hus skapas. Satsningarna omfattar 53 Mkr.
 • För att förbättra och stärka tryggheten i Göteborg avsätts 61 Mkr. Pengar går bland annat till förebyggande arbete, kvinnojourerna ges ökade resurser och en hatbrottsjour etableras.
 • 4 500 nya bostäder ska byggas per år, totalt 18 000 under mandatperioden För att göra det möjligt och öka bostadsbyggandet satsas 18 Mkr, för att öppna upp och förenkla planprocessen.
 • Kulturen förstärks med 25 Mkr. Satsningar görs på barn- och ungdomskultur och biblioteken.
 • 4 miljarder kronor avsätts för investeringar. Fortsatt utbyggnad av förskolan för att minska barngruppernas storlek och nya äldreboenden. Under våren 2015 presenteras en samlad investeringsbudget för mandatperioden.

– Bostadsbristen i Göteborg är en av stadens största utmaningar. Vi vill bygga 4 500 bostäder per år i Göteborg den kommande mandatperioden. Genom att öppna upp och förenkla planprocesen kan fler kommunala som privata fastighetsägare bygga fler bostäder, säger Jonas Ransgård, vice ordförande i kommunstyrelsen (M).

– Att slippa utsättas för våld och hot är en mänsklig rättighet. Sverige kan aldrig bli ett jämställt land så länge hemmet är den farligaste platsen att vistas för många kvinnor. Kvinnojourer kan vara skillnaden mellan liv och död för kvinnor. Vi måste göra mer för att förebygga, motverka och stödja. Tilldelningen till stadens kvinnojourer förstärks och en hatbrottsjour inrättas, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP).

– Många äldre i Göteborg vågar inte lita på att det finns plats på äldreboendet om man skulle behöva det i takt med att köerna till äldreboenden ökar. Nya äldreboenden behöver byggas och kvalitén inom hemtjänsten måste lyftas. Vi vill införa valfrihet inom äldreomsorgen och ge äldre makten och tryggheten över sina liv, avslutar David Lega, kommunalråd (KD).

Läs Alliansens artikel om nystarten för Göteborg.

Det Göteborg behöver är en nystart

Det finns mycket att vara stolt över i Göteborg, men också stora bekymmer som de rödgröna väljer att gömma undan. Vår historia visar att staden kan stå på egna ben, men då krävs ett ledarskap som ser möjligheter och inte letar syndabockar. Vi är alternativet för framtiden, skriver Alliansen i Göteborg på GP debatt. 

Sedan Alliansregeringen tillträdde 2006, har Sverige fått 250 000 fler jobb. Det är facit efter den djupaste lågkonjunkturen sedan 1930-talet. En ansvarfull ekonomisk politik har stärkt Sverige. Anneli Hulthén (S), Kia Andreasson (MP) och Mats Pilhem (V) försöker desperat ge en annan bild. Prognosen för ekonomin visar att återhämtningen nu kommer. Tillväxten förväntas bli högre kommande år. En kvarts miljon fler i arbete betyder en kvarts miljon fler skattebetalare sedan 2006. Antalet förtidspensionärer har minskat med 200 000. Fler i arbete, fler som betalar skatt och färre som försörjs av samhället har gjort det möjligt att satsa på välfärd som skola, sjukvård och äldreomsorg.

Trots utdragen lågkonjunktur har den svenska arbetsmarknaden utvecklats relativt starkt. Andelen som har ett jobb i förhållande till dem som vill arbeta är högre än i något annat EU-land, och långtidsarbetslösheten är lägre än i de flesta andra EU-länder. Sverige väntas vara det enda EU-land som minskar sin statsskuld mellan 2006 och 2014.

Sverige har i stort sett haft underskott i de offentliga finanserna sedan krisen bröt ut – en del av en ansvarsfull finanspolitik. Nu ska vi åter bygga upp överskott. Det är avgörande för att skydda jobb och välfärd i en liten öppen ekonomi som Sveriges.

Rödgrönt alternativ saknas

Göteborg fick under krisåren över 640 Mkr från staten för att stärka ekonomin. Nu behövs en ny fas i finanspolitiken, då reformer måste finansieras krona för krona. Något samlat rödgrönt alternativ finns inte. De rödgröna kritiserar Alliansen i Göteborg för underbalanserade budgetar samtidigt som deras eget budgetunderskott är dubbelt så stort. De experimenterar med skattebetalarnas pengar genom försök med sex timmars arbetsdag.

Det finns mycket att vara stolt över i Göteborg, men det finns också många bekymmer. Alla problem har dock gömts undan när det Socialdemokratiska skyltfönstret nu ska visas. Inget nämns om att skolan i Göteborg är underfinansierad, att kunskapsresultaten sjunker, att det sparas in på äldreomsorgen i nio av tio stadsdelar, eller att bostadsbristen breder ut sig.

När Sveriges kommuner och landsting utvärderar hemtjänsten kommer Göteborgs kommun på plats 281, av totalt 290 kommuner. Chefer slutar på löpande band för att de inte längre orkar. Så ser verkligheten ut.

Efter 20 år vid makten är de rödgrönas trötta svar att det som inte går åt rätt håll är regeringens fel. Det duger inte. Göteborgs historia visar att staden kan stå på egna ben, men då krävs ett ledarskap som ser möjligheter och inte letar syndabockar. Andra städer visar att man kan bygga bostäder, förbättra skolresultaten, minska förskolans barngrupper, lyfta företagsklimatet och ge äldre en omsorg värd namnet. Göteborg behöver lyfta blicken, och fråga oss hur vi kan bli bättre. Vi borde känna entusiasm inför ökad konkurrens och påverkan från omvärlden. Det ger oss möjlighet att utvecklas och är en garant mot stagnation.

Öronmärkta pengar

Det minsta man kan begära är att de pengar som avsetts för skolan faktiskt kommer fram. Vi vill öronmärka skolans pengar och garantera att elever som behöver stöd och stimulans får det, oavsett var de bor. Ansvaret för skolan ska lyftas från stadsdelarna och en central nämnd ska ta över. Då får vi tydligt ansvar och nödvändig styrning, uppföljning och utvärdering.

Bostadsbyggandet måste prioriteras. Byggherrar, fastighetsägare och hyresgästföreningen ser en potentiell byggtakt på 4 500 bostäder per år. Om vi får ansvaret förGöteborg gör vi det möjligt för dem. Göteborg är inte i trygga händer i dag, men vi kan göra något åt det. Alliansen har idéerna, framtidstron och viljan att förändra och ge Göteborg en nystart. Vi är alternativet för framtiden.

Jonas Ransgård (M)

vice ordförande i kommunstyrelsen

Helene Odenjung (FP)

kommunalråd

David Lega (KD)

kommunalråd

Rickard Nordin (C)

ordförande

Centerpartiet, Göteborg

Flytta inte på Center för skolutveckling

I en tid där skolresultaten i Göteborg fortsätter att gå åt fel håll är det viktigare än någonsin att skolorna har tillgång till ett kontinuerligt stöd i sitt utvecklings- och kvalitetsarbete. Vi oroas därför av förslaget att flytta bort Center för Skolutveckling från kommunstyrelsen, skriver Elisabet Mossberg, Lärarförbundet, Kristina Tharing (M), Helene Odenjung (FP) och David Lega (KD) på GP debatt.

Förslaget att flytta Center för skolutveckling stöds av den rödgröna majoriteten men såväl fackföreningar som den politiska oppositionen är emot. En enhets organisatoriska placering kan tyckas vara en trivialitet, men det spelar tvärtom en mycket stor roll i detta fall. Göteborgs stads utvecklingsenhet, Center för Skolutveckling, arbetar nämligen i dag på uppdrag av kommunstyrelsen med både kommunala och fristående skolor och förskolor. Ett mycket viktigt arbete – inte minst mot bakgrund av den kritik som Skolinspektionen riktat mot Göteborgs skolor.

Center för skolutveckling, har uppdraget att vara en resurs för skolledare, arbetslag och lärare i deras arbete. Uppdraget är att stödja ett systematiskt skolutvecklings- och kvalitetsarbete så att skolorna och förskolorna, oavsett huvudman, stärks i sitt arbete. Målet är långsiktig skolutveckling och genom det ökad måluppfyllelse och likvärdighet mellan förskolor och skolor i hela Göteborg.

Vi anser att det finns en överhängande risk i samband med en flytt till Utbildningsnämnden att utvecklingsfrågorna för förskolor och skolor inte får den status som de behöver för att ge resultat. Med den nuvarande placeringen centralt kan Center för skolutveckling ha kunskap om läget över hela staden och i samtliga verksamheter. De har också varit navet i att samordna riktade statliga bidrag med stadens styrning av utbildningsområdet.

Risk för sammanblandad budget

Med en ny placering växer avståndet till grundskolor och förskolor. Utbildningsnämnden har ju i dag enbart ansvar för gymnasieskolorna medan förskolor och skolor ligger under respektive stadsdel. Risken är också att den budget som i dag är avsatt för just skolutveckling blandas samman med hela Utbildningsförvaltningens budget.

Göteborg måste på något sätt freda de pengar som är avsedda för utbildnings- och fortbildningsinsatser inom utbildningsområdet. Placeringen möjliggör för kommunstyrelsen att direkt kunna leda och styra arbetet. Att den politiska rödgröna majoriteten i detta läge föreslår att kommunstyrelsen, som enligt kommunallagen har ett kvalitetsansvar för stadens verksamheter, avsäger sig möjligheten att styra och leda ett strategiskt utvecklingsarbete för både förskola och skola framstår som obegripligt.

Center för skolutveckling är, och bör vara, navet för skolutvecklingen i Göteborg. Den kompetens som samlats inom ramen för enheten är viktig för alla skolor och förskolor i Göteborg oavsett huvudman. De har dessutom bidragit med att skapa mötesplatser för lärare och skolledare. Med sin placering under kommunstyrelsen har Center för skolutveckling kunskapen om läget över hela staden och i samtliga verksamheter.

Vi har länge uttryckt en önskan om ökad likvärdighet i Göteborgs skolor och förskolor. För barn och elever, men också för lärare. I en tid då skolresultaten i staden går åt fel håll är det särskilt viktigt att inte tappa fokus och tyngd i frågorna. Därför bör Center för skolutveckling ligga kvar kommuncentralt.

Elisabet Mossberg

ordförande Lärarförbundet Göteborg

Kristina Tharing (M)

kommunalråd (M)

Helene Odenjung (FP)

kommunalråd

David Lega (KD)

kommunalråd

Nystart för skolan

I dag träffas kommunstyrelsen, stadsledningen och presidierna i de olika stadsdelarna för att diskutera skolan och äldreomsorgen i Göteborg. Under förmiddagen var det fokus på skolan.

Vi kan konstatera att trots upprepade löften från den rödgröna majoriteten om en förbättrad skola så fortsätter resultaten att försämras i Göteborg, och skillnaderna mellan de olika stadsdelarna är stora. Andelen elever i årskurs nio med underkända betyg ökade med drygt åtta procent mellan 2012 och 2013. Andelen elever med underkända betyg i Göteborg har ökat stadigt i mer än tio år. En dryg tredjedel av eleverna i årskurs nio, cirka 1 000 elever per år, lämnar numera grundskolan utan godkända betyg. Även meritpoängen försämras och närvaron måste lyftas.

Vi anser att alla skolor i Göteborg ska vara bra skolor, där eleverna möts av höga förväntningar, uppföljning, tidiga insatser och nya utmaningar. Pengar är inte allt – men under flera år har vi påpekat problemet med att skolan i Göteborg är underfinansierad i jämförelse med andra kommuner – det blev tydligt för alla som var med i dag. Skolan behöver en nystart, ekonomiskt och politiskt!

I våras presenterade vi en rapport om grundskolan i Göteborg med en rad förslag och reformer för att lyfta skolan. Läs gärna rapporten.

Jonas Ransgård (M)
Helene Odenjung (FP)
David Lega (KD)

Skolan behöver en nystart!

Skolan är alltför viktig för att låta de rödgröna få fortsätta att missköta uppgiften i Göteborg. Vi kan inte svika våra unga på detta sätt, det skriver Kristina Tharing (M), Helene Odenjung (FP) och David Lega (KD) på GP debatt i dag.

Det är i dagarna dags för skolstart. Drygt 3 000 elever börjar sista året i grundskolan. För dessa gäller det att skapa sig så bra förutsättningar som möjligt inför kommande gymnasiestudier. Trots kompetenta och engagerade lärare och rektorer har en stor andel elever inte fått rätt förutsättningar att lyckas. De rödgröna har misslyckats med, och kapitulerat inför utmaningen, att ge alla elever stöd och stimulans samt att ge lärare och rektorer rätt förutsättningar.

Trots upprepade löften från de rödgröna om fokus på skolan ökade andelen elever i årskurs nio med underkända betyg med drygt åtta procent mellan 2012 och 2013. Andelen elever med underkända betyg i Göteborg har ökat stadigt i mer än tio år. En dryg tredjedel av eleverna i årskurs nio, cirka 1 000 elever per år, lämnar numera grundskolan utan godkända betyg.

Stort svek mot ungdomarna

Det är inte acceptabelt utan tvärtom ett stort svek mot ungdomarna. Att lämna årskurs nio med underkända betyg innebär sämre, eller i värsta fall inga, valmöjligheter gällande framtida utbildning och karriär. Det ökar risken för att hamna i utanförskap.

De rödgröna, med Robert Hammarstrand (S) i spetsen, skyller på en riksomfattande trend. Detta är felaktigt. I själva verket är det en lägre andel i riket som lämnar årskurs nio med underkända betyg nu än för tio år sedan – till skillnad från i Göteborg. Det är dessutom så att skolan sedan snart 20 år tillbaka är ett kommunalt ansvar vilket ger anledning att rannsaka de styrande i Göteborgs ansvar för att vända trenden.

Man kan, som Alliansen i Göteborg krävt gång på gång:

* Se till att lärarna och rektorerna får använda sin kompetens och sina drivkrafter genom större ansvar och befogenheter över verksamheten.

* Säkerställa skolornas ekonomi genom att öronmärka pengarna till skolan så att rektorn långsiktigt kan planera verksamheten.

* Bättre möta elevernas behov av stöd, hjälp och stimulans.

* Uppmuntra lärarna till fortbildning och större ansvar genom att använda och förstärka regeringens satsningar såsom Lärarlyft.

* Höja lärarlönerna.

* Ta ett centralt ansvar för skolan i Göteborg genom att införa en central nämnd för specialpedagogik och grundskola.

Listan över våra förslag kan göras ännu längre.

Eller så kan man, som de rödgröna nu gör, satsa mer pengar på fler politiska möten genom att inrätta utbildningsutskott i stadsdelsnämnderna. Ytterligare 1,5 miljoner kronor per år av skattemedlen kommer genom detta beslut att gå till politiska arvoden och möten för en ”fördjupad dialog”. Det är inte vad skolan behöver. Det tragiska, utöver att pengarna hade kunnat användas på betydligt bättre sätt, är att utbildningsutskotten inte har någon funktion annat än som diskussionsklubb. Allt annat ligger, enligt lag, hos stadsdelsnämnden i egenskap av huvudman.

Tar inte kritiken på allvar

Skolinspektionen konstaterade under höstens inspektion att flertalet problem som påpekats vid inspektion sex år tidigare kvarstod. I den uppföljande granskningen på våren var det bara tre av stadens tio stadsdelar som fick godkänt för sina planerade insatser. Det är skrämmande att Skolinspektionens kritik inte tagits på större allvar.

Skolan är alltför viktig för att låta de rödgröna få fortsätta att missköta uppgiften. Vi kan inte svika våra unga på detta sätt. Det är dags för ordentligt fokus på skolan i Göteborg med konkreta åtgärder som ger effekt. Skolan i Göteborg behöver ett lyft både ekonomiskt och politiskt. Vi är redo att ta ansvar för en nystart för skolan i Göteborg.

Kristina Tharing (M)

kommunalråd

Helene Odenjung (FP)

kommunalråd

David Lega (KD)

kommunalråd

Rapport: ”Nystart för skolan i Göteborg”

I dag presenterade Alliansen i Stadshuset rapporten, Nystart för skolan i Göteborg, på GP debatt. Rapporten innehåller en rad gemensamma förslag och reformer som ska genomföras efter en valseger 2014.

”För oss är det intNystart för grundskolane acceptabelt att 30 procent av eleverna saknar godkända betyg, att individanpassningen misslyckas i 25 procent av fallen och att var femte skola inte ger eleverna särskilt stöd i den utsträckning som eleverna har rätt till. Vi vill skapa en likvärdig skola med trygghet, studiero och fokus på kunskap. Vi vill ha en skola med högre ambitioner”. Det skriver Helene Odenjung (FP), Kristina Tharing (M) och David Lega (KD) på GP debatt i dag.

Ladda ner och läsa hela rapporten, ”Nystart för skolan i Göteborg”.

34 förslag till en bättre skola i Göteborg

Drygt två decennier med rödgrön skolpolitik i Göteborg räcker. Det är inte okej att drygt tusen elever per år lämnar stadens skolor utan tillräckliga kunskaper. Grundskolan behöver en nystart, skriver Alliansen i Göteborg. Det skriver Helene Odenjung (FP), Kristina Tharig (M) och David Lega (KD) på GP debatt i dag.

I dag, torsdag, presenterar Alliansen i Göteborg rapporten, Nystart för grundskolan i Göteborg, som innehåller 34 förslag och reformer som vi tillsammans vill genomföra efter en valseger hösten 2014.

Under 2011 och 2012 har statens Skolinspektion genomfört tillsyn i Göteborgs stad. Granskningen visar på anmärkningsvärt stora skillnader i kunskapsresultat mellan de kommunala grundskolorna i Göteborg, både inom och mellan stadsdelarna. Tillsynen visar att fler än var fjärde elev i stadens grundskolor inte når kunskapskraven i alla ämnen, undervisningen anpassas inte efter elevens behov och det systematiska kvalitetsarbetet brister på samtliga nivåer inom staden.

För oss är det inte acceptabelt att 30 procent av eleverna saknar godkända betyg, att individanpassningen misslyckas i 25 procent av fallen och att var femte skola inte ger eleverna särskilt stöd i den utsträckning som eleverna har rätt till. Vi vill skapa en likvärdig skola med trygghet, studiero och fokus på kunskap. Vi vill ha en skola med högre ambitioner. Göteborgs skolor ska utmana och stimulera alla elever att nå längre.

Lyckats vända negativa trender

Ansvaret för grundskolan vilar på kommunerna. Kommuner som har satsat på skolan har lyckats vända negativa trender och det finns flera goda exempel. Göteborg har inte lyckats, trots att den rödgröna majoriteten snart har haft 20 år på sig. Vi ser en rad reformer som behöver genomföras omgående.

 • Stadens skolor är i dag underfinansierade i jämförelse med andra kommuner och skolans andel av budgeten behöver öka. Samtidigt behöver skolans pengar öronmärkas.
 • Stadsdelsnämnderna som är skolnämnder har inte klarat sitt uppdrag. Vi vill lyfta ansvaret från stadsdelarna, ta ett gemensamt grepp genom att samla grundskolan i en central nämnd och stärka det systematiska kvalitetsarbetet.
 • Alla elever i behov av särskilt stöd har rätt att få hjälp, oasvett val av skola eller bostadsadress. Stödinsatser ska sättas in tidigt och intensivt. För att stärka arbetet med elever i behov av särskilt stöd vill vi inrätta en särskild specialpedagogisk nämnd, starta en kommungemensam utredningsenhet, stärka Center för skolutveckling och elevhälsan.
 • Det nya läraravtalet mellan SKL och lärarfacken möjliggör ett långsiktigt arbete för att lyfta läraryrkets status och lärarnas löner. Det är viktigt att se till att det nya avtalet inte blir ett tak – utan ett golv. För att stärka det pedagogiska ledarskapet måste rektorer och lärare avlastas andra administrativa arbetsuppgifter och därför ska lärarsekreterare införas i Göteborg.
 • Forskning visar att det som händer under första året i det nya landet är avgörande för hur de nästkommande tio åren blir. Därför behövs ett attitydskifte i synen på nyanlända elever. Målet för eleverna kan inte vara att nästan alla elever ska klara godkänt, utan målet måste vara att alla elever ska klara kunskapsmålen. Undervisningen ska vara anpassad efter den enskilde elevens grundkunskaper och inte efter deras ålder. Även mer tid till svenska språket ska prioriteras.

Uppseendeväckande

Det är uppseendeväckande att den kritik som framfördes för sex år sedan av Skolverket inte har åtgärdats och att resultaten har fortsatt att försämras. Därmed har åtskilliga elever, drygt tusen per år, lämnat stadens skolor utan tillräckliga kunskaper.

Det är inte okej. Det är också ett tydligt bevis på att den rödgröna skolpolitiken inte fungerar. Drygt två decennier räcker. Vi tror inte att lokala debattutskott i stadsdelarna kommer att lyfta resultaten. Grundskolan i Göteborg behöver satsningar och en nystart. Göteborg kan bli en kunskapsstad i världsklass!

Helene Odenjung (FP)
kommunalråd

Kristina Tharing (M)
kommunalråd

David Lega (KD)
kommunalråd