En budget som satsar på välfärden

 

Under parollen ”Ett Göteborg där drömmar blir verklighet” presenterade Alliansen i Göteborg i dag sin budget för 2019. En budget som gör kraftfulla satsningar på förskola och skola, fler jobb, en bättre integration, fler bostäder, en effektivare styrning av staden samt ökad trygghet och en bättre äldreomsorg.

Vi är redo att bilda ett Alliansstyre i Göteborg. Efter 24 år måste det socialdemokratiska vanstyret av staden få ett slut. Vi vill återupprätta rättssamhället i våra utsatta stadsdelar, satsa på fler kameror och se fler poliser i Göteborg. Att återupprätta förtroendet för staden är viktig. Alliansen lägger nu en budget som betyder ökas transparens, bättre styrning och ledning och ökas insyn i stadens nämnder och bolag, säger Moderaternas oppositionsråd Jonas Ransgård.

275 miljoner till skolan och förskolan
Med fokus på kunskapsuppdraget, tidigare insatser, lugn och ro i klassrummet lyfts kunskapsresultaten i Göteborgs skolor. Alliansen vill höja lönerna för rektorer och lärare, förstärka gymnasieskolan, satsa på elevhälsan och på ökad kvalitet i fritidshemmen. Till förskolan avsätts 95 miljoner till minskade barngrupper, förbättrad kvalitet och bättre arbetsmiljö för förskolans personal.

– I dag lämnar 22,3 procent av eleverna grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Det behövs fokus på kunskapsuppdraget mer tidiga insatser, lugn och ro i klassrummen och fler speciallärare. Barn med behov ska få det stöd som krävs för att nå kunskapsmålen. Alla elever ska utmanas och mötas av höga positiva förväntningar, det gäller även särskilt begåvade elever. Läraryrket i vår stad ska vara välavlönat och attraktivt. Kunskapsskolan ger varje barn chans att hitta sin väg i livet och uppnå sin dröm. Det är därför vi satsar 275 miljoner extra på förskolan och skolan, säger Liberalernas oppositionsråd Helene Odenjung.

140 miljoner till äldreomsorgen
100 nya äldreboendeplatser, satsning på trygghetsboenden, mer digitalisering och satsning på välfärdsteknik, en äldreombudsman och mer valfrihet. Det är Alliansens satsningar för ökad värdighet, valfrihet och kvalitet för Göteborgs äldre.

– Under de kommande åren behövs flera nya moderna äldreboenden i Göteborg. Dagens situation skapar både kö och otrygghet för Göteborgs äldre. Därför satsar vi på 100 nya äldreboendeplatser i vår budget. Vi satsar även 48 miljoner kronor på förstärkt kvalitet och värdighet inom äldreomsorgen. Vi måste bryta den ofrivilliga ensamheten bland äldre, och alla äldre måste ha möjlighet att komma ut i frisk luft, aktivera sig i civilsamhället och få hemlagad mat. Göteborgarna måste få möjlighet att leva, och inte bara överleva när de blir äldre, avslutar Kristdemokraternas oppositionsråd David Lega (KD).

 

Alliansen prioriterar välfärden!

Göteborg är i grunden en stad med fantastiska möjligheter. Men här finns också mycket stora och allvarliga problem. Kvaliteten i välfärden ligger i botten – samtidigt håller den kommunala ekonomin på att urgröpas. I Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraternas budgetförslag tar vi krafttag för att prioritera välfärdens kärnuppgifter.

Alliansens gruppledare i Göteborg

 

– I vår stad har utgifterna under många år tillåtits öka snabbare än intäkterna och då äventyras kvaliteten i välfärdens kärna; utbildning och omsorg. Staden måste ta ansvar för ekonomin och alltid säkerställa att göteborgarna garanteras den välfärd de betalat för, säger Jonas Ransgård, gruppledare för Moderaterna.

Varje barn som växer upp i Göteborg ska ha chans att utvecklas och välja sin väg i livet. Kunskapsresultaten måste lyftas, studieron förbättras och skolan ges en nystart.

– Erfarenheter visar att skolor som underpresterar ofta haft många rektorsbyten. Stadens rektorer har halkat efter lönemässigt mot jämförbara kommuner. För att premiera rektorers arbete högre vill Alliansen satsa på ett rejält lönelyft på 5 000 kronor i månaden, säger Helene Odenjung, gruppledare för Liberalerna.

Under lång tid har staden avvecklat många äldreboendeplatser. Under de kommande åren behövs flera nya moderna äldreboenden i Göteborg.

– Dagens situation skapar både kö och otrygghet för Göteborgs äldre. Därför satsar vi på ett nytt äldreboende med 100 platser. På så sätt avlastar vi även stadens korttidsboendeplatser, vilket i sin tur underlättar hemtagandet av utskrivningsklara patienter som finns på sjukhus, säger David Lega, gruppledare för Kristdemokraterna.

Alliansen satsar även 45 miljoner kronor på att fler ska komma i jobb och på ett stärkt företagsklimat i Göteborg.

– Företags- och näringslivsfrågorna har under alltför många år kommit i skymundan. Negativa attityder till företag och företagare har i allra högsta grad bidragit till att företagsklimatet upplevs som allt sämre. Denna utveckling vill vi göra allt vi kan för att vända, avslutar Jonas Ransgård, gruppledare (M).

Ta del av Alliansens budgetsatsningar för 2018
Ladda ner Budget för Göteborgs Stad 2018.

Slösar pengar på dyra projekt – välfärden offras

De rödgröna har i dag presenterat sin budget för 2018.  Fortfarande tar de lätt på allas vår gemensamma ekonomi. Den styrande minoriteten fortsätter att slösa pengar på dyra projekt och flirta med utvalda grupper – medan andra kommer i kläm.

–    Det är dags att hantera göteborgarnas pengar ansvarsfullt. Ska man ha en riktigt bra välfärd kan man inte kosta på sig dyra projekt, säger Jonas Ransgård (M).

–    Det är bra att vänsterpartierna också ser de stora behov som finns inom välfärden. Men de rödgröna verkar fortfarande inte förstå att fler företag ger mer skattepengar att använda till förskola, skola och äldreomsorg. Därför borde man göra allt man kan för att göra det så attraktivt som möjligt att driva företag i Göteborg, säger David Lega (KD).

Snart är det skolavslutningar och många barn i Göteborg kommer gå ur grundskolan utan godkända betyg. Satsningar behövs för att ge våra barn en bättre framtid.

–    Det är bra att de rödgröna lyssnat på oss gällande rektorernas löner. Men 1600 kronor är alldeles för lite. Förra året hade vi lönesatsningar på 5000 kronor i månaden för rektorerna. Jag saknar konkreta satsningar som rustar våra barn för framtiden. Det krävs för att lyfta skolan i Göteborg, säger Helene Odenjung (L).

Otryggheten växer sedan flera år i Göteborg. Det är knappast någon nyhet att stan är en av de mest segregerade i Sverige. Nu kommer yrvaket ett antal förslag från de rödgröna. Det är bra, men det behövs ett helhetsgrepp och en strategi som verkligen kan göra skillnad. Det är vi skyldig kommande generationer.

–    Situationen i Göteborg är mycket allvarlig. Trygghetsfrågan prioriteras högt och brottsligheten måste angripas utifrån en sammanhållen och målmedveten strategi. Den rödgröna ansatsen är dessvärre alldeles för otillräcklig och spretig för att vända den negativa utvecklingen i vår stad, avslutar Jonas Ransgård (M).

Alliansen presenterar trygghetspaket

Göteborg ska vara en trygg stadI dag presenterar Alliansen i Göteborg ett omfattande trygghetspaket ur sitt kommande gemensamma valmanifest. Otrygghet och rädsla för att röra sig på gator och torg ska aldrig få ta överhanden i Göteborg.

Göteborgarna ska veta att när ett brott begås kommer samhället att reagera snabbt och tydligt såväl för att bistå brottsoffret som för att utreda gärningen. Alliansregeringen har gjort flera förbättringar, men även lokalt krävs en rad satsningar och reformer för att stärka tryggheten.

– Hela samhället behöver bidra för att komma tillrätta med de problem vi ser med skottlossningar, överfall och inbrott. Därför stärker vi stödet till ideella organisationer inom trygghetsområdet, säger kommunstyrelsens vice ordförande Jonas Ransgård, (M). Alliansen avsätter därför tre miljoner till exempelvis nattvandrare, brottsofferjour och vittnesstöd per år.

– Otrygga och slitna skolor måste rustas upp. Göteborgs skolor är arbetsplatser för tiotusentals elever och lärare. Utan trygga och säkra skolmiljöer kan vi aldrig lyfta skolresultaten, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP). Därför satsar Alliansen 50 Mkr för att påbörja arbetet med att skapa trygga skolor.

– Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. För att våldsutsatta lättare ska kunna få hjälp startar vi ett virtuellt forum på nätet där myndighetspersoner finns tillgängliga och vi ökar även stödet till kvinnojourerna. Alla har rätt att leva i trygghet, säger David Lega, kommunalråd (KD). Alliansen förstärker bl a kvinnojourernas finansiering långsiktigt med 5 Mkr per år.

– Många göteborgare känner sig otrygga när de rör sig ute. Vi inrättar därför ”Nattknappen”, en stödlinje för människor som upplever otrygghet på kvällar och nätter och vill ha sällskap på vägen hem, säger Rickard Nordin, kommunalrådskandidat (C). Alliansen avsätter därför medel för att starta upp verksamheten i Göteborg.

Läs mer om Alliansens trygghetspaket: Göteborg ska vara en trygg stad

I morgon presenterar Alliansen i Göteborg ytterligare satsningar för att förbättra Göteborg.

Trygghet på Avenyn

Image

Vi brukar få dragningar på kommunstyrelsen för att fördjupa våra kunskaper inom olika områden samt för att se vad som har hänt med politiska beslut i praktiken. Onsdagen, den 8 maj 2013, fick vi besök från Trygg, vacker stad som redovisade slutrapporten ”Trygghetsskapande återgärder på och kring Avenyområdet”. Rapporten kommer från en arbetsgrupp som under ett års tid ägnat särskild uppmärksamhet för ökad trygghet i Avenyområdet. Jag vill i detta inlägg upplysa om vad som har gjorts och lägga till åtgärder vi önskar genomföra. Arbetet har varit uppdelat i olika fokusgrupper och nedan följer en redovisning för dessa.

En mångfald av besökare

Polisen i Göteborg anser att det blir lugnare när en större mångfald av människor vistas på samma plats och därför är det viktigt att utbudet på Avenyn lockar alla typer av människor i alla åldrar. Denna åsikt delar vi självklart och ser det som angeläget att Avenyn är en plats med stort utbud. Precis som vi vill att Göteborg ska vara en stad att trivas i, oavsett var du bor.

Rent och städat på gatorna

Nedskräpning är något som definitivt påverkar vår trivsel och trygghet och vi delar uppfattningen om att den måste minska. Man testade bland annat att införa extra städning under lönehelger, vilket gav ett positivt resultat. Vi delar även uppfattningen om att fler böter för nedskräpning måste delas ut, något som Alliansregeringen nyligen gjort möjligt. Förra året delades endast 10 botar ut i Avenyområdet, vilket betyder att mer kan göras.

Fri sikt och bra belysning

Belysning ökar tryggheten och därför ser vi gärna mer belysning i området. Det är ingen slump att personrån ofta sker på gator som har bristfällig belysning. Oftast sker detta också på en sidogata eller någon annan mörk plats. Vi ser det därför som angeläget att tillsammans med polisen se över dessa platser och förstärka med belysning. Vi tror även att kameraövervakning är ett bra alternativ för att öka tryggheten på några av dessa platser.

Trygghet vid förflyttning

Hur man tar sig hem på kvällen bidrar till trygghetskänslan. Rapporten fokuserar på hur man ska göra det lättare att taxi, kollektivtrafik eller gå hem på kvällen. I dag har tyvärr taxibilarna kommit lite i skymundan eftersom man har stora restriktioner på var man får köra och inte. Detta leder till att svarttaxin gynnas, eftersom de ofta bortser från trafikregler. Det krävs därför att vi underlättar för vart taxi får köra samt att vi gör det lättåtkomligt för de som väljer taxi när de ska hem. Det måste också bli lättare att ta kollektivtrafiken hem på kvällen. Västtrafik ser bland annat över nattaxan just nu. Väljer man att gå hem ska det finnas belysta gångvägar, något vi nämnde tidigare.

Minska berusningsgraden

Samtidigt som det är viktigt att vara beredd om något händer måste vi ha möjligheten att roa oss. Pekpinnar som berättar hur mycket man får dricka och när man måste gå hem från krogen är inte något önskvärt. För att det ska fungera måste krogar och dess personal vara utbildade och ha kunskap om något händer, samtidigt som man har ett nära samarbete med polisen. Vi tror på ökad kunskap inte på fler förbud, därför är vi bland annat fortsatt positiva till längre öppettider.

Att förhindra och hjälpa

Det är rätt självskrivet att vi måste jobba hårt för att förhindra brott. Rapporten föreslår ett flertal intressanta åtgärder. En åsikt jag delar är att lägga stor vikt vid samverkan mellan olika verksamheter. Om polisen, restauranger, väktare, ordningsvakter etc. hjälps åt kommer vi nå goda resultat. Ett annat intressant förslag är ett mobilt poliskontor. Det innebär att man snabbt och enkelt kan anmäla ett eventuellt brott. Eftersom det har en avskräckande effekt skulle det också fungera i brottsförebyggande syfte. Tyvärr nämns det inget om kameraövervakning i rapporten, något som vi vill implementera på så kallade ”hot-spots”. Detta används flitigt i Stockholm och polisen i Göteborg tittar även närmare på det.

  • Öka tryggheten på brottsutsatta platser med hjälp av kameraövervakning
  • Tillåta längre öppettider för att få en levande stad
  • Fortsätta förbättringen av renhållning och belysning, samt införa en nolltolerans mot klotter genom införandet av 24-timmarssanering
  • Upprätta en central organisation inom kommunen för att öka effektiviteten på samarbetet med polisen

Jonas Ransgård (M)
vice ordförande i Göteborgs kommunstyrelse

Hela rapporten hittar ni på: Trygg, vacker stad

Inrätta en äldreombudsman i Göteborg

Nu under eftermiddagen väcker Alliansen i Göteborg förslaget om att inrätta en kommunal fristående äldreombudsman genom en motion till kommunfullmäktige.

– Vården och omsorgen av äldre får inte svikta, den måste alltid fungera. För att säkerställa en hög kvalitet och god omsorg behövs en fristående äldreombudsman, som kan lyssna, ge råd och stöd. Men som också kan ta emot klagomål och anmälningar, säger biträdande kommunalråd Ann Catrine Fogelgren (FP).

– Vi måste göra allt för att både de äldre och de som försöker att hjälpa sina anhöriga ska få möjlighet att påtala om det uppstår missförhållanden eller rent av vanvård. Det finns flera goda exempel att ta efter från andra kommuner och vi behöver bli bättre på att granska verksamheterna för våra äldre, fortsätter kommunalrådet Maria Rydén (M).

– Några av huvuduppgifterna för en äldreombudsman bör vara att bistå den äldre och deras anhöriga. Vi vill ha en äldreombudsman som fungerar som en kontaktperson gentemot personal, politiker och tjänstemän med en stark, fristående ställning, avslutar Maria Berntsson (KD), 1:e vice ordförande i SDN Östra Göteborg.