Pleijel visar på en skrämmande inställning till rektorers roll

I en debattartikel i GP den 27 september skrev två företrädare för Skolledarna om arbetsmiljön i Göteborgs skolor. I sin artikel påtalar de att många av stadens skolledare är mycket kritiska till hur skolan är organiserad i kommunen och att skolledarna upplever en obalans mellan resurser och uppdrag. Staden är förlagd med ett vite med anledning av rådande situation.

Situationen är således mycket allvarlig och Alliansen har både tidigare men även i en replik till aktuell artikel presenterat tre åtgärder som vi anser behövs som ett led i att förbättra situationen för skolledarna.

Alliansen vill ta bort alla lokala mål
Skolan i Göteborg är tyvärr de många målens skola. Utöver det som är nödvändigt utifrån skollag och läroplan har stadsdelsnämnderna en oroväckande förmåga att sätta lokala mål. I många fall är dessa mål inte överhuvudtaget relaterade till pedagogiska mål eller elevernas måluppfyllelse varför målen istället blir en extra börda för rektorns arbete och flyttar fokus från det statliga uppdraget. Vi vill därför ta bort alla lokala mål. Skolan klarar sig mer än väl med skollag och läroplan.

Alliansen vill ge rektorerna fullt budgetansvar
Rektorer i Göteborg har idag inte full rådighet över sin budget. Stadsdelsnämnder kan omprioritera och bortprioritera skolan om de så vill. Det är inte acceptabelt och det ger en ryckig och osäker ekonomi för skolorna, vilket försvårar för rektor att planera och utveckla sin verksamhet. Vi vill att rektor ska få möjlighet att fondera resurser till kommande läsår om man har balans och överskott. Det skulle ge rektorerna fullt budgetansvar och med det en möjlighet att helt forma verksamheten efter den pedagogiska visionen.

Alliansen vill höja lönen för rektorer
Stadens rektorer ska ha bra betalt. För att skapa en framgångsrik skola i Göteborg måste vi lyckas med att såväl behålla bra rektorer som att locka till oss ännu fler. Vi har i vårt budgetförslag finansiering för ett lönelyft med i snitt 5000 kronor per rektor, lön spelar roll.

Karin Pleijel (MP), biträdande kommunalråd med ansvar för skolan, valde också hon att svara på artikeln från Skolledarna. Dock väljer hon i sin artikel att beskylla Skolledarna för att ha ”anammat några av nutidens skolmyter” istället för att komma med konstruktiva lösningar på situationen. Det tyder tyvärr på en defensiv och uppgiven inställning vilket är det sista som skolan i Göteborg behöver just nu.

Pleijel menar att resultaten i skolan går åt rätt håll då fler elever lämnade årskurs 9 med godkänt i alla ämnen 2016 jämfört med 2015. I sak är detta korrekt men trenden är inte god. Faktum är att sett över perioden sedan 1998 har andelen med godkänt i alla ämnen bara varit lägre vid tre tillfällen.

Pleijel menar vidare att stora ekonomiska satsningar gjorts på skolan och att mer pengar än någonsin satsas på skolan. Även här har Pleijel rätt i sak. I alla fall när det gäller kommunfullmäktiges budget. Det finns dock två problem. För det första äger stadsdelsnämnderna pengarna och kan omfördela dem bäst de vill. Pengarna är alltså inte öronmärkta för skolan vilket gör att det inte spelar någon roll vad Pleijel önskar ska hända med pengarna. För det andra kommer det pengar stötvis vilket skapar en ryckighet för rektorerna. Med tilläggsbudgetar kan pengar dimpa ner i skolorna i oktober – för att sedan vara tvungna att spenderas innan årsslutet. Det premierar vare sig långsiktighet eller effektivt användande av pengarna.

Pleijels hopp verkar, istället för konkreta åtgärder för att förbättra situationen för skolledarna, stå till ännu fler politiker i form av utbildningsutskott och politikermöten med skolor. Det och en vision om att Göteborg skall bli en stolt skolstad.

Det blir allt mer klart att Göteborg behöver en nystart.

Kristina Tharing (M)

Helene Odenjung (L)

David Lega (KD)

Skolan behöver en nystart!

Skolan är alltför viktig för att låta de rödgröna få fortsätta att missköta uppgiften i Göteborg. Vi kan inte svika våra unga på detta sätt, det skriver Kristina Tharing (M), Helene Odenjung (FP) och David Lega (KD) på GP debatt i dag.

Det är i dagarna dags för skolstart. Drygt 3 000 elever börjar sista året i grundskolan. För dessa gäller det att skapa sig så bra förutsättningar som möjligt inför kommande gymnasiestudier. Trots kompetenta och engagerade lärare och rektorer har en stor andel elever inte fått rätt förutsättningar att lyckas. De rödgröna har misslyckats med, och kapitulerat inför utmaningen, att ge alla elever stöd och stimulans samt att ge lärare och rektorer rätt förutsättningar.

Trots upprepade löften från de rödgröna om fokus på skolan ökade andelen elever i årskurs nio med underkända betyg med drygt åtta procent mellan 2012 och 2013. Andelen elever med underkända betyg i Göteborg har ökat stadigt i mer än tio år. En dryg tredjedel av eleverna i årskurs nio, cirka 1 000 elever per år, lämnar numera grundskolan utan godkända betyg.

Stort svek mot ungdomarna

Det är inte acceptabelt utan tvärtom ett stort svek mot ungdomarna. Att lämna årskurs nio med underkända betyg innebär sämre, eller i värsta fall inga, valmöjligheter gällande framtida utbildning och karriär. Det ökar risken för att hamna i utanförskap.

De rödgröna, med Robert Hammarstrand (S) i spetsen, skyller på en riksomfattande trend. Detta är felaktigt. I själva verket är det en lägre andel i riket som lämnar årskurs nio med underkända betyg nu än för tio år sedan – till skillnad från i Göteborg. Det är dessutom så att skolan sedan snart 20 år tillbaka är ett kommunalt ansvar vilket ger anledning att rannsaka de styrande i Göteborgs ansvar för att vända trenden.

Man kan, som Alliansen i Göteborg krävt gång på gång:

* Se till att lärarna och rektorerna får använda sin kompetens och sina drivkrafter genom större ansvar och befogenheter över verksamheten.

* Säkerställa skolornas ekonomi genom att öronmärka pengarna till skolan så att rektorn långsiktigt kan planera verksamheten.

* Bättre möta elevernas behov av stöd, hjälp och stimulans.

* Uppmuntra lärarna till fortbildning och större ansvar genom att använda och förstärka regeringens satsningar såsom Lärarlyft.

* Höja lärarlönerna.

* Ta ett centralt ansvar för skolan i Göteborg genom att införa en central nämnd för specialpedagogik och grundskola.

Listan över våra förslag kan göras ännu längre.

Eller så kan man, som de rödgröna nu gör, satsa mer pengar på fler politiska möten genom att inrätta utbildningsutskott i stadsdelsnämnderna. Ytterligare 1,5 miljoner kronor per år av skattemedlen kommer genom detta beslut att gå till politiska arvoden och möten för en ”fördjupad dialog”. Det är inte vad skolan behöver. Det tragiska, utöver att pengarna hade kunnat användas på betydligt bättre sätt, är att utbildningsutskotten inte har någon funktion annat än som diskussionsklubb. Allt annat ligger, enligt lag, hos stadsdelsnämnden i egenskap av huvudman.

Tar inte kritiken på allvar

Skolinspektionen konstaterade under höstens inspektion att flertalet problem som påpekats vid inspektion sex år tidigare kvarstod. I den uppföljande granskningen på våren var det bara tre av stadens tio stadsdelar som fick godkänt för sina planerade insatser. Det är skrämmande att Skolinspektionens kritik inte tagits på större allvar.

Skolan är alltför viktig för att låta de rödgröna få fortsätta att missköta uppgiften. Vi kan inte svika våra unga på detta sätt. Det är dags för ordentligt fokus på skolan i Göteborg med konkreta åtgärder som ger effekt. Skolan i Göteborg behöver ett lyft både ekonomiskt och politiskt. Vi är redo att ta ansvar för en nystart för skolan i Göteborg.

Kristina Tharing (M)

kommunalråd

Helene Odenjung (FP)

kommunalråd

David Lega (KD)

kommunalråd