Företagsklimatet måste lyftas i Göteborg

Svenskt Näringsliv presenterar i dag nya siffror som visar att företagarna i Göteborg blir allt mer missnöjda med företagsklimatet, trots att Göteborg rasade 70 placeringar under förra mandatperioden. Aldrig någonsin har enkätsvaren varit så dåliga som nu.

I dag presenterar M, FP och KD tio reformer och förslag för att lyfta företagsklimatet i Göteborg. Satsningarna är gemensamma och omfattar bland annat 7,5 miljoner kronor, vilka kommer att presenteras i kommande budgetförslag.

– Det är oroande att företagsklimatet fortsätter att rasa i Göteborg. Det måste bli enklare för små och lokala företag att verka i Göteborg – det kräver en rad förändringar och en ny attityd till företagande och tillväxt, säger Jonas Ransgård, gruppledare och kommunalråd (M).

– 4 av 5 nya jobb skapas i små och medelstora företag. Utan företag stannar välfärden. Den här utvecklingen kan inte fortsätta. Göteborg behöver en ledning som förstår företagares villkor, säger Helene Odenjung, gruppledare och kommunalråd (FP).

– För att få ett fungerande företagsklimat måste vi få fler företag i Göteborg. Det kommer vi inte att få så länge inte attityderna från de rödgröna förbättras, säger David Lega, gruppledare och kommunalråd (KD).

– Här ser vi resultatet av att Vänsterkartellen för en fientlig debatt om onda företag, avslutar Jonas Ransgård, gruppledare och kommunalråd (M)

10 förslag för ett bättre företagsklimat i Göteborg

•Det ska bli enklare för små och lokala företag att lämna konkurrenskraftiga anbud vid kommunala handlingar.
•Fler jobb och arbetstillfällen skapas genom ökad valfrihet när lagen om valfrihet införs med start inom hemtjänsten.
•Nystartskvarter och Entreprenörernas hus etableras.
•Förbättrade attityder till företagande och entreprenörskap. Ökat samarbete och dialog med företag. Företagsombudsman införs.
•Kommunen ska undvika att konkurrera med näringslivet.
•Översyn av kommunala regler som förbättrar och förenklar företagsklimatet.
•Förstärkt företagslots.
•Stimulansbidrag för, stöd och råd, för utsatta unga företag.
•Fortsatta infrastruktursatsningar.
•Fortsatt ökad öppenhet och transparens.

Göteborg ska få fler jobb och företagare!

Göteborg ska få fler jobb och företagareInför debatten på Handelskammaren i dag presenterar Alliansen i Göteborg ett omfattande jobbpaket ur sitt kommande valmanifest. Trots en lång finanskris har över 300 000 fler människor ett jobb att gå till idag, jämfört med 2006. Fler jobb och en ekonomi som växer är bra för alla i Göteborg. Så stärker vi grunden för ett rättvist samhälle som håller ihop.

Alliansens framtidsinvesteringar sträcker sig ända fram till år 2035 och bidrar till att nå vårt mål att över fem miljoner människor ska jobba år 2020. De senaste åren har företagsklimatet i Göteborg försämrats kraftigt och Göteborg har rasat i rankingen. Staden behöver både locka hit nya företag och få företagare att stanna och utvecklas här. Det är avgörande för tillväxten, det skapar nya arbetstillfällen och får Göteborg att växa. Därför behöver Göteborgs företagsklimat lyftas och förbättras. Göteborg behöver en ledning som förstår företagares villkor. Det är i små och medelstora företag som fyra av fem jobb växer fram.

– Ungdomsarbetslösheten är idag ett problem då den som aldrig fått in en fot på arbetsmarknaden tenderar att hamna allt längre ifrån arbetslivet. Därför skapar Alliansen i Göteborg förutsättningar för minst 3 000 nya jobb för unga under mandatperioden. Det handlar om fler sommarjobb tillsammans med näringslivet i staden, sommarlovsentreprenörer och satsningar på lärlingsutbildningar och lärlingsanställningar. Även fler praktikplatser, YA-jobb och studentmedarbetarskap bidrar till att fler unga får jobb, säger kommunstyrelsens vice ordförande Jonas Ransgård, (M). Alliansen avsätter som en start 45 Mkr för detta arbete

– Göteborg behöver fler entreprenörer, det bidrar både till mångfald och valfrihet. Nystartskvarter och entreprenörshus kan skapa bättre förutsättningar för nytänkande och tillväxt. Vi öppnar för fler alternativ, bland annat genom att vi inför LOV, Lagen om valfrihet. Det är en viktig jämställdhetsfråga som också gör att fler kvinnor kan både starta företag och göra karriär inom den kommunala sektorn, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP). Alliansen i Göteborg satsar 3 Mkr för en stödresurs för detta. Tillsammans det lokala näringslivet startas också ett entreprenörshus under året.

– Vi skapar bättre förutsättningar för både nya företag och de företag som redan finns. För att ge nya företag kraft att fortsätta utvecklas efter det första året inför vi Ettårskalas, ett stimulanspaket med bland annat nätverksstöd och möjlighet till översyn av affärsmodellen. Vi inför riktade stöd till företagarföreningar, småföretagarråd, Ung Företagsamhet och liknande, säger David Lega, kommunalråd (KD). Alliansen gör en särskild satsning på företagarföreningar, småföretagarråd och ung företagsamhet med 3 Mkr och i detta ligger också stimulanspaket som stöd till nystartade företag. För detta avsätts 5 Mkr första året.

– Stadens upphandlingar ska ses över så att små och medelstora företag får möjlighet att bidra. Vi har en positiv och serviceinriktad attityd när det gäller regler och avgifter. En resurs införs som ska stötta små och medelstora företag i upphandlingsfrågor. För att uppmuntra alternativ och förbättra kvaliteten ska också en utmaningsmöjlighet införas, säger Rickard Nordin, kommunalrådskandidat (C). Alliansen avsätter därför 5 Mkr för att påbörja arbetet.

Läs mer om Alliansens jobbpaket. I morgon presenterar Alliansen i Göteborg fler satsningar för att förbättra Göteborg.

Alliansen presenterar gemensam budget

I dag har Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna presenterat sitt gemensamma budgetförslag för Göteborgs stad 2015, till skillnad från de rödgröna partierna.

Läs och ladda ner ALLIANSENS FÖRSLAG TILL BUDGET 2015 (PDF)

– 20 år av rödgrönt styre har satt sina spår. Vi är beredda att ta ansvar och vi har idéerna för att vända stadens utveckling. Göteborg behöver ett maktskifte och en nystart, säger Jonas Ransgård, vice ordförande i kommunstyrelsen (M).

– Kunskapsresultaten i Göteborg har stadigt sjunkit och den utvecklingen måste vändas. Alla elever ska mötas av höga och positiva förväntningar, tidiga insatser och nya utmaningar. Vi lägger nu fram en rad lokala skolreformer, där skolans resurser ökar, öronmärks och ansvaret för skolan flyttas från SDN. Samtidigt satsar vi på lärarna och stärker rektorerna, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP).

– Attityderna rörande företagande är för dåliga i Göteborg. Dessutom överlever inte lika många nystartade företag i Göteborg jämfört med de andra storstäderna. Det vill vi ändra på. Företag och företagande är grunden för välfärdssamhället. Vi föreslår en särskild satsning för att hjälpa småföretag under de första åren, säger David Lega, kommunalråd, (KD).
BUDGETSATSNINGAR

  • Resurserna till skolan öronmärks och resurserna till grundskolan och gymnasieskolan ökar. Ett omfattade lågstadielyft sjösätts med minskade klasstorlekar, fler lärare, fler halvklasstimmar och fler speciallärare. Satsningen på skolan omfattar 350 Mkr under 2015.
  • Valfrihet införs inom äldreomsorgen. 50 Mkr avsätts för kvalitetsförbättringar, bland annat införs en äldreombudsman och en särskild trygghetspatrull.
  • En särskild satsning görs på praktikplatser och sommarjobb. Vidare föreslås satsningar för att lyfta företagsklimatet genom ökat stimulansbidrag till BRG, förändrade upphandlingar, utmaningsrätt, införs, färre kommunala bolag och ett Entreprenörernas hus skapas. Satsningarna omfattar 53 Mkr.
  • För att förbättra och stärka tryggheten i Göteborg avsätts 61 Mkr. Pengar går bland annat till förebyggande arbete, kvinnojourerna ges ökade resurser och en hatbrottsjour etableras.
  • 4 500 nya bostäder ska byggas per år, totalt 18 000 under mandatperioden För att göra det möjligt och öka bostadsbyggandet satsas 18 Mkr, för att öppna upp och förenkla planprocessen.
  • Kulturen förstärks med 25 Mkr. Satsningar görs på barn- och ungdomskultur och biblioteken.
  • 4 miljarder kronor avsätts för investeringar. Fortsatt utbyggnad av förskolan för att minska barngruppernas storlek och nya äldreboenden. Under våren 2015 presenteras en samlad investeringsbudget för mandatperioden.

– Bostadsbristen i Göteborg är en av stadens största utmaningar. Vi vill bygga 4 500 bostäder per år i Göteborg den kommande mandatperioden. Genom att öppna upp och förenkla planprocesen kan fler kommunala som privata fastighetsägare bygga fler bostäder, säger Jonas Ransgård, vice ordförande i kommunstyrelsen (M).

– Att slippa utsättas för våld och hot är en mänsklig rättighet. Sverige kan aldrig bli ett jämställt land så länge hemmet är den farligaste platsen att vistas för många kvinnor. Kvinnojourer kan vara skillnaden mellan liv och död för kvinnor. Vi måste göra mer för att förebygga, motverka och stödja. Tilldelningen till stadens kvinnojourer förstärks och en hatbrottsjour inrättas, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP).

– Många äldre i Göteborg vågar inte lita på att det finns plats på äldreboendet om man skulle behöva det i takt med att köerna till äldreboenden ökar. Nya äldreboenden behöver byggas och kvalitén inom hemtjänsten måste lyftas. Vi vill införa valfrihet inom äldreomsorgen och ge äldre makten och tryggheten över sina liv, avslutar David Lega, kommunalråd (KD).

Läs Alliansens artikel om nystarten för Göteborg.

Ett gott företagsklimat gör att jobben växer

Idag presenterade Business Region Göteborg sin konjunkturrapport för Västsverige och Göteborgsregionen. Det tydliga budskapet var att recessionen i Europa nu kommit betydligt närmare Göteborg. Tunnare orderböcker och en pessimism om konjunkturläget gör att vi sannolikt kan vänta oss fler varsel och en något ökad arbetslöshet under nästa år. Samtidigt är vi långt ifrån finanskrisens situation kring 2008-2009. Sysselsättningen har dessutom fortsatt att öka under 2012. Regeringens skattereformer har gjort att hushållen har gott om pengar att konsumera för. Hushållens köpkraft kan också dämpa en eventuell recession. Våra offentliga finanser är starkare än i många andra länder i Europa. Men oron om jobben i framtiden är värd att ta på allvar. Vi är en del av en global värld och vi påverkas starkt av vad som händer i Europa.

Jobben framför allt
Valet 2014 kommer att handla om jobben och hur vi vill att vår stad och vårt land ska se ut i framtiden. Den som vinner valet är den som bäst svarar på hur fler människor ska kunna ha ett jobb, hur fler ska kunna klara skolan och hur fler ska kunna hitta en bostad.

Att ha ett jobb är bland det viktigaste man kan ha. Det skapar en känsla av delaktighet, skänker mening och roll i ett sammanhang. Inte minst skapar det frihet och självständighet. Målet om full sysselsättning måste därför genomsyra all politik, både nationellt och lokalt. Vad innebär det för oss i kommunpolitiken? Det kan handla om krav på motprestation för att få försörjningsstöd, att hjälpa till att ta fram praktikplatser så att människor får erfarenhet från arbetslivet och kan bygga ett kontaktnät. Men det kan också handla om att skapa förutsättningar för företag att starta och utvecklas. På så sätt kan fler skaffa sig egen försörjning och dessutom skapa nya jobb för fler.

Tillväxten drivs av mindre företag
Små och medelstora företag står för en allt större del av jobben och är oerhört betydelsefulla för en regions utveckling. Hur kan vi kommunpolitiker hjälpa till där? Det handlar om att skapa ett klimat där företag trivs, kan växa och utvecklas och inte motarbetas av onödig byråkrati och dåliga attityder från kommunens politiker och tjänstemän.

Ett bra företagsklimat är helt avgörande för Göteborgsregionen om vi ska kunna fortsätta hävda vår konkurrenskraft i omvärlden. Tyvärr ligger vi minst tio år efter exempelvis Stockholm vad gäller företagsklimat. Konsekvenserna är naturligtvis svåra att överblicka. Ett sätt kan vara att titta på nyföretagandet.

Ta rygg på Stockholm
Under 2000-talet som genomsnitt ligger Göteborg sämst till i jämförelse med både Stockholm, Malmö och riket. Stockholm har konstant legat bäst till, vilket är naturligt i en huvudstad i en dynamisk region, dit kompetens och kapital söker sig, även om den politiska majoriteten skiftat. Politiken har där förstått vikten av ett gott företagsklimat. Ett målmedvetet arbete sedan 2006 har gjort att Stockholm konstant klättrat i rankningen över det lokala näringslivsklimatet. Man har rivit hinder, förbättrat kommunikationen, infört en kostnadsfri företagslots. Det visar också att det inte bara är små kommuner som Hjo som lyckas med en topplacering på sådana listor, utan att det i allra högsta grad också går för storstäderna.

När Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Stockholm Business Region och Business Region Göteborg presenterade Insikt, en öppen jämförelse av kommunernas service till företag som haft kontakt med dem, kom Göteborg på plats 116, Malmö på plats 94 och Stockholm på plats 50. Nästa mätning presenteras under sommaren-hösten 2013. Det ska bli spännande att se om vi blivit bättre. Det är min stora förhoppning och jag vet att Business Region Göteborg arbetar hårt för det.

En ödesfråga för vår region
Framgång föder framgång. Precis tvärtom kan det bli i en region som går åt fel håll. När den utbildade arbetskraften söker sig till de städer och regioner där det finns spännande jobb, bra bostäder och goda förutsättningar att träffa människor man vill bilda familj med innebär det att de platser som inte är lika attraktiva dräneras på kompetens och köpkraft. Det är en trend som när den väl har tagit fart kan vara svår att bromsa och vända.

Göteborg är inte där än, men frågan om ett gott företagsklimat är i allra högsta grad en av våra strategiskt viktiga utmaningar för att kunna skapa fler jobb, locka hit nya människor och få dem att stanna kvar och bilda familj.

Jonas Ransgård (M)
Vice ordförande i Göteborgs Kommunstyrelse