En budget som satsar på välfärden

 

Under parollen ”Ett Göteborg där drömmar blir verklighet” presenterade Alliansen i Göteborg i dag sin budget för 2019. En budget som gör kraftfulla satsningar på förskola och skola, fler jobb, en bättre integration, fler bostäder, en effektivare styrning av staden samt ökad trygghet och en bättre äldreomsorg.

Vi är redo att bilda ett Alliansstyre i Göteborg. Efter 24 år måste det socialdemokratiska vanstyret av staden få ett slut. Vi vill återupprätta rättssamhället i våra utsatta stadsdelar, satsa på fler kameror och se fler poliser i Göteborg. Att återupprätta förtroendet för staden är viktig. Alliansen lägger nu en budget som betyder ökas transparens, bättre styrning och ledning och ökas insyn i stadens nämnder och bolag, säger Moderaternas oppositionsråd Jonas Ransgård.

275 miljoner till skolan och förskolan
Med fokus på kunskapsuppdraget, tidigare insatser, lugn och ro i klassrummet lyfts kunskapsresultaten i Göteborgs skolor. Alliansen vill höja lönerna för rektorer och lärare, förstärka gymnasieskolan, satsa på elevhälsan och på ökad kvalitet i fritidshemmen. Till förskolan avsätts 95 miljoner till minskade barngrupper, förbättrad kvalitet och bättre arbetsmiljö för förskolans personal.

– I dag lämnar 22,3 procent av eleverna grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Det behövs fokus på kunskapsuppdraget mer tidiga insatser, lugn och ro i klassrummen och fler speciallärare. Barn med behov ska få det stöd som krävs för att nå kunskapsmålen. Alla elever ska utmanas och mötas av höga positiva förväntningar, det gäller även särskilt begåvade elever. Läraryrket i vår stad ska vara välavlönat och attraktivt. Kunskapsskolan ger varje barn chans att hitta sin väg i livet och uppnå sin dröm. Det är därför vi satsar 275 miljoner extra på förskolan och skolan, säger Liberalernas oppositionsråd Helene Odenjung.

140 miljoner till äldreomsorgen
100 nya äldreboendeplatser, satsning på trygghetsboenden, mer digitalisering och satsning på välfärdsteknik, en äldreombudsman och mer valfrihet. Det är Alliansens satsningar för ökad värdighet, valfrihet och kvalitet för Göteborgs äldre.

– Under de kommande åren behövs flera nya moderna äldreboenden i Göteborg. Dagens situation skapar både kö och otrygghet för Göteborgs äldre. Därför satsar vi på 100 nya äldreboendeplatser i vår budget. Vi satsar även 48 miljoner kronor på förstärkt kvalitet och värdighet inom äldreomsorgen. Vi måste bryta den ofrivilliga ensamheten bland äldre, och alla äldre måste ha möjlighet att komma ut i frisk luft, aktivera sig i civilsamhället och få hemlagad mat. Göteborgarna måste få möjlighet att leva, och inte bara överleva när de blir äldre, avslutar Kristdemokraternas oppositionsråd David Lega (KD).

 

Alliansen prioriterar välfärden!

Göteborg är i grunden en stad med fantastiska möjligheter. Men här finns också mycket stora och allvarliga problem. Kvaliteten i välfärden ligger i botten – samtidigt håller den kommunala ekonomin på att urgröpas. I Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraternas budgetförslag tar vi krafttag för att prioritera välfärdens kärnuppgifter.

Alliansens gruppledare i Göteborg

 

– I vår stad har utgifterna under många år tillåtits öka snabbare än intäkterna och då äventyras kvaliteten i välfärdens kärna; utbildning och omsorg. Staden måste ta ansvar för ekonomin och alltid säkerställa att göteborgarna garanteras den välfärd de betalat för, säger Jonas Ransgård, gruppledare för Moderaterna.

Varje barn som växer upp i Göteborg ska ha chans att utvecklas och välja sin väg i livet. Kunskapsresultaten måste lyftas, studieron förbättras och skolan ges en nystart.

– Erfarenheter visar att skolor som underpresterar ofta haft många rektorsbyten. Stadens rektorer har halkat efter lönemässigt mot jämförbara kommuner. För att premiera rektorers arbete högre vill Alliansen satsa på ett rejält lönelyft på 5 000 kronor i månaden, säger Helene Odenjung, gruppledare för Liberalerna.

Under lång tid har staden avvecklat många äldreboendeplatser. Under de kommande åren behövs flera nya moderna äldreboenden i Göteborg.

– Dagens situation skapar både kö och otrygghet för Göteborgs äldre. Därför satsar vi på ett nytt äldreboende med 100 platser. På så sätt avlastar vi även stadens korttidsboendeplatser, vilket i sin tur underlättar hemtagandet av utskrivningsklara patienter som finns på sjukhus, säger David Lega, gruppledare för Kristdemokraterna.

Alliansen satsar även 45 miljoner kronor på att fler ska komma i jobb och på ett stärkt företagsklimat i Göteborg.

– Företags- och näringslivsfrågorna har under alltför många år kommit i skymundan. Negativa attityder till företag och företagare har i allra högsta grad bidragit till att företagsklimatet upplevs som allt sämre. Denna utveckling vill vi göra allt vi kan för att vända, avslutar Jonas Ransgård, gruppledare (M).

Ta del av Alliansens budgetsatsningar för 2018
Ladda ner Budget för Göteborgs Stad 2018.

Alliansens budgetförslag är presenterat

I dag har Moderaterna, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna presenterat sitt gemensamma budgetförslag för 2016 på en pressträff.

Göteborg ska vara en hemstad för många fler – en stad öppen för världen. En modernare stad där alla har möjligheter att forma sina liv och förverkliga sina drömmar och idéer, där friheten att få välja är en självklarhet. Göteborg står dock inför en rad utmaningar och för att klara dessa satsar Alliansen på jobb, skola och bostäder samt tar ansvar för stadens ekonomi.

Jonas Ransgård, Helene Odenjung och David Lega presenterar budget 2016

Jonas Ransgård, Helene Odenjung och David Lega presenterar budget 2016

–     Rödgröna har tappat kontrollen över kostnadsutvecklingen i staden och det finns inga marginaler längre – det är en allvarlig utveckling. Det går inte att fortsätta låna och tömma bolagssektorn. Det behöver genomföras en rad ekonomiska reformer och skattemedlen måste börja användas på rätt sätt, säger Jonas Ransgård, gruppledare och kommunalråd (M).

–     Alliansen presenterar satsningar för ett bättre företagsklimat och fler jobb. Under förra mandatperioden tappade Göteborg 70 placeringar, och tyvärr ser årets siffror ännu sämre ut. Det är dags att vända en under flera år negativ trend. Företagsklimatet i Göteborg måste förbättras, säger Jonas Ransgård, gruppledare och kommunalråd (M).

Alliansen fortsätter att satsa på skolan i Göteborg

 • Skolan i Göteborg behöver ett rejält lyft. De rödgrönrosa gasar och bromsar sönder skolan, genom att hålla inne pengar skolan behöver. Vi vill införa en central grundskolenämnd från 2017 och öronmärka pengarna till varje elev, säger Helene Odenjung, gruppledare och kommunalråd (FP).
 • Skolan ska ha höga positiva förväntningar på alla elever. Elever är olika, men alla ska mötas av utmaningar och tidiga insatser. Vi prioriterar skolan ekonomiskt och ser till att rektorerna får förutsättningar att sätta in stöd när det behövs, säger Helene Odenjung (FP).

Alliansens satsar också på fler bostäder för ett växande Göteborg

 • Bostadsbristen är en av Göteborg stora utmaningar. Under 2016 ska det planeras för minst 4500 bostäder i antagna planer, och fler planprocessen ska utvecklas så att fler planer omsätts till bygglov, säger David Lega, gruppledare och kommunalråd (KD).
 • Vi ger intressenter möjlighet att använda externa plankonsulter. Det frigör resurser och gör att fler planer kan komma fram snabbare. Göteborg måste också möjliggöra för att fler småhus byggs, vi behöver mer av alla sorters bostäder, säger David Lega (KD).

Alliansen prioriterar välfärden

 • Budgeten omsluter cirka 28 miljarder kronor samt nära 20 miljarder i investeringar fram till 2019.

och förstärker bland annat:

 • Förskola och skola, 300 Mkr
 • Gymnasieskola, 40 Mkr
 • Elevhälsa, 20 Mkr
 • Ökad simkunnighet, 10 Mkr
 • Äldreomsorg och hemtjänst, 20 Mkr
 • Investeringar av vägar för ökat bostadsbyggande (1000 bostäder), 167 Mkr samt fler bostadsplaner, 15 Mkr
 • Företags- och näringslivsutveckling, 23 Mkr

Alliansens budgetförslag förslag kan läsas här: Alliansens budgetförslag 2016

Läs också gruppledarnas debattartikel i Göteborgs-Posten.

Stora brister i stadens verksamheter

Bristande styrning av skolan, större elevgrupper på fritidshemmen, över tusen oavslutade utredningar och låg takt i bostadsbyggandet. Det är några av de allvarliga brister som framkommer i Göteborgs Stads uppföljningsrapport som granskar stadens verksamhet. Alliansens gruppledare i kommunstyrelsen kommenterar rapporten som kommer att behandlas av kommunstyrelsen i nästa vecka.

– Skolan präglas alltför mycket av tillfälliga insatser, som bärs upp av eldsjälar snarare än av långsiktiga, övergripande satsningar som ger resultat. Det är allmänt ryckigt inom området och utbildningsområdet skulle vara betjänt av långsiktiga spelregler, tydliga riktlinjer och en central, samordnad styrning, säger Jonas Ransgård (M), vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Vi ser en allvarlig utveckling med allt större elevgrupper på fritidshemmen, den kan inte fortsätta. Fritidshemmen är en viktig del av den samlade skoldagen och för stora barngrupper hindrar den pedagogiska verksamheten. Det är en av anledningarna till att det eleverna är allt mer missnöjda och att det blir svårare att rekrytera ny personal. Att sjukfrånvaron bland förskollärare och barnskötare fortsätter att öka är ett bevis på att arbetsmiljön inom förskolan behöver förbättras och det kan bara ske genom färre barn i grupperna, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP)

– Uppföljningsrapporten slår fast att utbyggnadstakten måste öka för att nå bostadsmålen. Antalet färdigställda bostäder förväntas uppgå till ca 8 220, istället för målet om 10 000 bostäder under den gångna mandatperioden. De rödgröna når inte de egna målen och säger dessutom själva att de behöver bli högre, säger David Lega, kommunalråd (KD).

Läs Alliansens yttrande om uppföljningsrapporten.

Flytta inte på Center för skolutveckling

I en tid där skolresultaten i Göteborg fortsätter att gå åt fel håll är det viktigare än någonsin att skolorna har tillgång till ett kontinuerligt stöd i sitt utvecklings- och kvalitetsarbete. Vi oroas därför av förslaget att flytta bort Center för Skolutveckling från kommunstyrelsen, skriver Elisabet Mossberg, Lärarförbundet, Kristina Tharing (M), Helene Odenjung (FP) och David Lega (KD) på GP debatt.

Förslaget att flytta Center för skolutveckling stöds av den rödgröna majoriteten men såväl fackföreningar som den politiska oppositionen är emot. En enhets organisatoriska placering kan tyckas vara en trivialitet, men det spelar tvärtom en mycket stor roll i detta fall. Göteborgs stads utvecklingsenhet, Center för Skolutveckling, arbetar nämligen i dag på uppdrag av kommunstyrelsen med både kommunala och fristående skolor och förskolor. Ett mycket viktigt arbete – inte minst mot bakgrund av den kritik som Skolinspektionen riktat mot Göteborgs skolor.

Center för skolutveckling, har uppdraget att vara en resurs för skolledare, arbetslag och lärare i deras arbete. Uppdraget är att stödja ett systematiskt skolutvecklings- och kvalitetsarbete så att skolorna och förskolorna, oavsett huvudman, stärks i sitt arbete. Målet är långsiktig skolutveckling och genom det ökad måluppfyllelse och likvärdighet mellan förskolor och skolor i hela Göteborg.

Vi anser att det finns en överhängande risk i samband med en flytt till Utbildningsnämnden att utvecklingsfrågorna för förskolor och skolor inte får den status som de behöver för att ge resultat. Med den nuvarande placeringen centralt kan Center för skolutveckling ha kunskap om läget över hela staden och i samtliga verksamheter. De har också varit navet i att samordna riktade statliga bidrag med stadens styrning av utbildningsområdet.

Risk för sammanblandad budget

Med en ny placering växer avståndet till grundskolor och förskolor. Utbildningsnämnden har ju i dag enbart ansvar för gymnasieskolorna medan förskolor och skolor ligger under respektive stadsdel. Risken är också att den budget som i dag är avsatt för just skolutveckling blandas samman med hela Utbildningsförvaltningens budget.

Göteborg måste på något sätt freda de pengar som är avsedda för utbildnings- och fortbildningsinsatser inom utbildningsområdet. Placeringen möjliggör för kommunstyrelsen att direkt kunna leda och styra arbetet. Att den politiska rödgröna majoriteten i detta läge föreslår att kommunstyrelsen, som enligt kommunallagen har ett kvalitetsansvar för stadens verksamheter, avsäger sig möjligheten att styra och leda ett strategiskt utvecklingsarbete för både förskola och skola framstår som obegripligt.

Center för skolutveckling är, och bör vara, navet för skolutvecklingen i Göteborg. Den kompetens som samlats inom ramen för enheten är viktig för alla skolor och förskolor i Göteborg oavsett huvudman. De har dessutom bidragit med att skapa mötesplatser för lärare och skolledare. Med sin placering under kommunstyrelsen har Center för skolutveckling kunskapen om läget över hela staden och i samtliga verksamheter.

Vi har länge uttryckt en önskan om ökad likvärdighet i Göteborgs skolor och förskolor. För barn och elever, men också för lärare. I en tid då skolresultaten i staden går åt fel håll är det särskilt viktigt att inte tappa fokus och tyngd i frågorna. Därför bör Center för skolutveckling ligga kvar kommuncentralt.

Elisabet Mossberg

ordförande Lärarförbundet Göteborg

Kristina Tharing (M)

kommunalråd (M)

Helene Odenjung (FP)

kommunalråd

David Lega (KD)

kommunalråd

Rödgröna missar målen trots resurser

De rödgröna försöker ge en bild av Göteborg som ett föredöme där allt är bra eftersom det ekonomiska utfallet är positivt. Tyvärr stämmer inte det ekonomiska resultatet överens med resultaten i stadens verksamheter, det skriver Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (FP) och David Lega (KD) på GP debatt.

Göteborgs stad har de senaste åren gjort stora överskott samtidigt som flera stadsdelsnämnder och fackförvaltningar kraftigt fått skära ner sin verksamhet. 2011 var inget undantag, då staden gjorde en vinst på 1,2 miljarder kronor.

Anneli Hulthén (S), Kia Andreasson (MP) och Mats Pilhem (V) försöker ge en bild av Göteborg som ett föredöme, ett skyltfönster, där allt är bra eftersom det ekonomiska utfallet är positivt. Tyvärr stämmer det ekonomiska resultatet inte överens med resultaten i stadens verksamheter.

I dag ser vi långa köer till förskolan och stora barngrupper, sjunkande betyg i grundskolan och allt färre platser i äldreomsorgen. På område efter område når de rödgröna inte upp till sina egna prioriterade mål – som dessutom är lågt satta.

Den dåliga måluppfyllelsen beror inte på bristande resurser eller för låga skatter. Det beror på bristande politiskt ansvarstagande och felaktiga prioriteringar från majoriteten. För få bostäder beror inte på att det saknas vilja att bygga. Det beror på för stor byråkrati och för att de styrande partierna hindrar staden från att växa i den takt som krävs för att klara jobben och välfärden.

Lögn eller okunnighet?
Hulthén, Andreasson och Pilhem påstår också i sitt inlägg att Alliansen i Stockholm säljer ut kommunens tillgångar och använder intäkterna till att finansiera den löpande driften. Vi vet inte om påhoppet är ren lögn eller bara okunnighet. Men ett sådant förfarande är olagligt och stämmer inte överens med verkligheten.

Försäljningarna som görs inom bostadsbolagen i Stockholm skapar förutsättningar för att investera i nya bostäder, renovera miljonprogrammen och amortera på skulder. Reavinster vid försäljningar i staden används till att finansiera nya investeringar som exempelvis trafikinvesteringar, vilket är precis samma som vi gör i Göteborg.

De tre gruppledarna glömde kanske också att nämna att den rödgröna majoriteten tog ut drygt 2,6 miljarder kronor från bolagen i Stockholm under perioden 2003 till 2006. Vi tycker att det är viktigt att stadens organisation moderniseras och effektiviseras så att medborgarna får bästa möjliga service och utbud. I dag är kommunalskatten en tung börda för många låginkomsttagare i Göteborg som har högre kommunalskatt än både Stockholm och Malmö. Trots lägre kommunalskatt levererar de två andra städerna bättre resultat i sina verksamheter, vilket för oss är betydligt viktigare fokus. Om Alliansen vinner valet 2014 kommer vi att ge göteborgarna valuta för skattepengarna.

Jonas Ransgård (M) kommunstyrelsens vice ordförande
Helene Odenjung (FP) kommunalråd
David Lega (KD) kommunalråd

”Riktigt bra blir det först efter majoritetsskiftet 2014”

Så har kommunstyrelsen fattat beslut om Göteborgs stads årsredovisning för 2011. Det är en

David Lega (KD), Jonas Ransgård (M) och Helene Odenjung (FP).

David Lega (KD), Jonas Ransgård (M) och Helene Odenjung (FP).

imponerande katalog av verksamheter som utförs i många fall dygnet runt för göteborgarna. Som grund för verksamheten ligger budgeten, beslutad i kommunfullmäktige och föreslagen av S, MP och V. I budgeten finns också 19 av S, MP, V prioriterade mål. Av dessa mål bedöms 13 uppnå viss måluppfyllelse, två god måluppfyllelse och fyra ingen måluppfyllelse. Ett av skälen till detta resultat kan vara att målen i sig är otydligt formulerade.

Exempelvis ska miljön i Göteborg förbättras genom minskad biltrafik till förmån för resande med kollektivtrafik och cykel. I verkligheten har biltrafiken ökat med 0,3 procent, kollektivtrafikåkandet ökat med 10 procent och cyklandet ökat med en procent. Detta ger en viss måluppfyllelse. Med tanke på att mobiliteten kommer att öka och man snarare borde minska transportsektorns miljöpåverkan än motverka transporterna i sig, så kan man undra om målet är det rätta?

En god måluppfyllelse har andelen miljömåltider, där snittet nu ligger på 21,9 % men där andelen ekologisk mjölk är ca 90 %. Det goda resultatet vad gäller mjölken beror i mångt och mycket på gemensamma strategiska beslut, i detta fall i SDN att det viktigaste är just ekologisk mjölk. På ett enkelt sätt och utan att behöva anstränga sig överdrivet har målet uppfyllts. Om målet i sig är kostnadsdrivande är dock oklart och inget den politiska majoriteten är särskilt intresserade av att titta på.

På minussidan i årsredovisningen finns förskolan. Trots ökade resurser och kraftig utbyggnad av förskoleplatser i Göteborg klarade inte ens hälften av stadsdelarna av att erbjuda plats inom fyra månader under 2011, vilket lagstiftningen har krävt sedan mitten av 90-talet. Samtidigt går drygt 6 800 barn i för stora barngrupper i Göteborg. Förskolekön och storleken på barngrupperna har aldrig varit större samtidigt. Begreppet ”viss” måluppfyllelse kan verkligen diskuteras.

Skolverkets statistik över niornas slutbetyg är också oroande. Totalt i Göteborg har behörigheten minskat från 87,2 procent (2010) till 85 procent (2011), vilket är en försämring med 2,2 procentenheter och ett av de sämsta resultaten på över ett decennium. Att kunskapsresultaten fortsätter att försämras i Göteborg verifieras också i olika sammanställningar som exempelvis Lärarförbundets rankinglista över landets bästa skolkommun. Där är nu Göteborg på 184:e plats bland landets 290 kommuner.

Viss måluppfyllelse sägs bostadsbyggandet ha under 2011. Antalet färdigställda bostäder uppgick då till 1 702, vilket var färre än under 2010. Staden missar därmed åter det lågt satta målet 2 000 nya bostäder per år. Samtidigt är behovet av bostäder rekordstort. 126 000 personer var vid årsskiftet registrerade som bostadssökande på Boplats, vilket var en ökning med 20 000 under 2011. Enligt Boplats saknar närmare 50 000 människor ett stabilt boende i Göteborg. Bostadsbyggandet är ett område där en hel det återstår att göra och där Alliansen har högre mål.

Sammanfattningsvis har 2011 varit ett tufft år där flera stora omorganisationer har påverkat såväl personal som brukare. Oerhört många goda insatser görs dagligen och förutsättningarna efter omorganisationen av stadsdelsnämnderna är nu bättre för än fler och än bättre insatser. Med ett genomförande av LOV:en inom äldreomsorgen och en kraftig satsning på insatser för bl a elever i behov av stöd kommer säkert måluppfyllelsen att bli bättre. Från Alliansens sida kommer vi fortsätta jobba för det, men riktigt bra blir det först efter majoritetsskiftet 2014.

Jonas Ransgård (M)
Helene Odenjung (FP)
David lega (KD)

Antalet barn utan förskoleplats har ökat med 50 procent på ett år

Enligt statistik som presenterades den 1 februari saknar 678 barn i Göteborg en förskoleplats. Jämfört med samma tid förra året (då 450 barn saknade förskoleplats) är det en ökning med 50 procent. Dock räknas ingen som köande.

Den 1 januari minskade antalet stadsdelsnämnder i Göteborg från 20 till 10. Hur detta påverkar kravet på att söka förskolor i hela stadsdelen för att räknas som köande är dock fortfarande oklart.

Den nya SDN-indelningen av staden kan få stora konsekvenser för de barnfamiljer som söker förskoleplats. Anledningen är att det finns ett krav på att stå som sökande till hel stadsdel för att räknas som köande. Med de nya stadsdelarna är det i många fall ett mycket stort område som föräldrarna måste söka inom. Några lösningar från majoriteten finns ännu inte vilket är mycket anmärkningsvärt då problemet inte varit okänt.

– Det är skrämmande hur majoriteten under lång tid har varit handlingsförlamade när det kommer till behovet av fler förskoleplatser, säger kommunalrådet Kristina Tharing (M). Det blir alltmer tydligt att majoriteten döljer sig bakom definitioner för att dölja sina brister.

– Det enda som borde vara aktuellt att se till är om barnen har en förskoleplats eller inte, menar Kristina Tharing (M). Det är vad som räknas för föräldrarna och det borde vara det som räknas för politiken. Att tillgodose föräldrarnas förstaval måste vara målsättningen – oavsett var i staden detta gäller.

– Stadsdelsgränserna är ju bara på kartan, i verkligheten kanske familjen bor eller arbetar väldigt nära en förskola i annan stadsdel och då ska de naturligtvis kunna söka dit, säger kommunalrådet Helene Odenjung (FP). Vi vill ju tillgodose familjernas önskemål om typ av förskola, familjedaghem eller omsorg på udda tider, då får inte byråkratiska tolkningar av regelverken hindra det.

– Det är givetvis bra att 777 barn får erbjudande om plats men det får inte leda till större barngrupper, säger Helene Odenjung (FP). Men vi oroas över de signaler som kommer från föräldrar med stora barngrupper som fylls på med ännu fler barn. Det vore hög tid att komplettera statistiken med hur stora barngrupperna är. Förskolekön får inte ersättas med kö till personalens knä.

– Hur många gånger kan man upprepa ett löfte innan det blir till en lögn? Den frågan ställer kommunalrådet David Lega (KD). Socialdemokraterna har i över tio år lovat att få bukt med förskoleköerna. Resultatet av deras barnomsorgspolitik är sorgligt nog både överfulla barngrupper och fortsatta köer.

De rödgröna sviker sina skollöften

Göteborg behöver komma bort från den socialistiska synen på skolan, där kunskap inte är primärt och där resurserna fördelas efter beräkningar och inte efter behov. Vi vill se mer av frihet där elever och föräldrar själva får göra sina val i stället för att rödgröna politiker fattar besluten, skriver Kristina Tharing (M) och Helene Odenjung (FP) på GP debatt.

Det dröjde inte länge innan de rödgröna svek sina löften. I valrörelsen lovades stora satsningar på förskolan och skolan. Tidigare i december kunde vi läsa i GP att socialdemokraternas kärlek till förskolan och skolan kom av sig. Hälften av stadsdelsnämnderna drar nu ned på anslagen. I SDN Västra Göteborg handlar det om 20 miljoner kronor. Så sent som den 4 januari uppmärksammades de stora barngrupperna i förskolan.

Socialdemokraterna har tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet under 16 år haft makten och misslyckats med att skapa goda förutsättningar för våra barn och ungdomar. Det är köer till en barnomsorg med överfulla grupper och med öppettider som inte motsvarar föräldrarnas behov. I grundskolan och gymnasiet viker elevernas kunskapsresultat. Drygt 15 procent av eleverna lämnar årskurs 9 i Göteborg utan behörighet att läsa vidare på gymnasienivå. Nära 30 procent av eleverna lämnar grundskolan med underkänt i minst ett ämne. Det är dessutom mycket stora skillnader över staden.

Till detta kommer misslyckandet att tillgodose behovet av barnomsorg utan skäligt dröjsmål. Enligt de senaste siffrorna har 367 barn väntat i mer än fyra månader på en förskoleplats trots att man ökat barngrupperna –på många håll kraftigt. I valrörelsen 2010 utlovade Socialdemokraterna att ingen ska behöva vänta på erbjudande om förskoleplats längre än fyra månader.

Ett märkligt löfte

Det utlovades också barnomsorg på obekväm arbetstid. Det är löften som känns igen från, och har återanvänts sedan, socialdemokraternas budgetförslag från 1995. Samtidigt är det ett märkligt löfte med tanke på att det har varit lagreglerat sedan 1994.

Efter årsskiftet tillträdde Robert Hammarstrand (S) som ny högsta ansvarig politiker för skolan i Göteborg. Hammarstand var förut närmsta tjänsteman åt Ann Lundgren (tidigare skolansvarig ersättare i kommunstyrelsen) så om något kommer att förändras med detta byte återstår att se.

Socialdemokraterna ska förändras sägs det och partiet undrar på sin hemsida vad som krävs för att få väljarnas förtroende. Vi vet att Göteborg skulle må bättre av en allianspolitik, där resurserna till förskola och skola öronmärks, stödinsatser sätts in tidigt och där satsningar att möta varje barns behov blir verklighet.

Hammarstrand menar att skolpolitiken har blivit onödigt politiserad och är öppen för samarbeten med oppositionen i frågan. Han vill också förlita sig mer på forskning om vad som ger resultat snarare än invanda sanningar. Det är något vi välkomnar. Nu kanske det blir möjligt att införa evidensbaserade antimobbingprogram på alla skolor, vilket hans eget parti har varit emot. Samtidigt är han skeptisk till betyg och han anser att friskolorna har blivit för många. Men det är något som hans parti numera är för och där Socialdemokraterna delar regeringens politik.

Mer av frihet

Vi menar att Göteborg behöver komma bort från den socialistiska synen på skolan, där kunskap inte är primärt och där resursernas fördelas efter beräkningar och inte efter behov. Vi vill se mer av frihet där elever och föräldrar själva får göra sina val i stället för att rödgröna politiker fattar besluten. Vi vill ge mer inflytande och ansvar till rektor – inte minst över de ekonomiska resurserna. Med en öronmärkning av pengarna skapas en trygghet och förutsägbarhet i skolornas ekonomi.

Genom att införa en kunskapsgaranti med höga förväntningar på eleverna kompletterat med stora möjligheter till individuella stödresurser skapar vi förutsättningar för alla elever att lyckas. Vi vill också ha spetsutbildningar för de elever som är speciellt begåvade. Vi tror att det är viktigare att få stöd och stimulans utifrån vad man har för behov och förutsättningar snarare än utifrån var man bor.

Minska barngrupperna

Inom barnomsorg och förskola vill vi, minska barngruppernas storlek bland annat genom bättre planering, vara positiva till nyetablering och andra huvudmän och skapa fler platser på fler tider så att utbudet möter efterfrågan.

I 16 år har Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet styrt Göteborg. Vi har ett resultat därefter och hör frustrationen bland personal och föräldrar. Det är dags att våga testa en ny skolpolitik.

Vi önskar Robert Hammarstrand lycka till. Hör av dig om du behöver lite tips och idéer. Alliansen har en väl genomarbetad och ambitiös skolpolitik. Det behövs nämligen en annan politik för att vända Göteborgs dåliga resultat. En politik som sätter barnen och kunskapen i centrum på allvar.

Kristina Tharing (M)
kommunalråd, Göteborg

Helene Odenjung (FP)
kommunalråd, Göteborg