Skandalerna och slöseriet måste få ett slut

I höstens val har göteborgarna möjlighet att välja mellan att fortsätta på samma väg eller byta till något annat. Under många år har utgifterna tillåtits öka snabbare än intäkterna, skriver Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L), David Lega (KD) och Emmyly Bönfors (C) på GT debatt.

Göteborgsregionen är ett av landets viktigaste tillväxtområden. Arbetslösheten är låg, det går bra för företagen och kompetensförsörjningen är det största problemet. Vi är en attraktiv region som växer med 10 000 invånare per år. Mycket ser bra ut.

Men det finns också andra sidor. Skolresultaten sjunker. Bostadsbristen är skriande. Företagen är alltmer missnöjda med stadens service. Av Sveriges 290 kommuner är det bara 7 som får sämre betyg i hemtjänsten. Parallellsamhällen växer fram utanför svensk lagstiftning. Otryggheten sprider sig. Utvecklingen behöver vändas om Göteborg ska fortsätta vara en attraktiv stad.

Bättre företagsklimat för fler i arbete
Näringslivsfrågorna har alltför ofta kommit i skymundan. Rödgröna politikers negativa attityder till företagare har gjort att företagsklimatet upplevs allt sämre. Vi vill förbättra servicen till företagen, öppna för fler där det i dag är monopol, förbättra attityder till företagande och underlätta för mindre företag att delta i upphandlingar. 8 av 10 nya jobb kommer i små- och medelstora företag och de är därför avgörande i arbetet för att minska utanförskapet och få fler i arbete.

Skolresultaten avgörande för framtiden
Politiken har misslyckats med skolorna i Göteborg och skolresultaten har stadigt sjunkit. Varje år lämnar 1 000 elever stadens skolor med underkända betyg. 700 av dem saknar gymnasiebehörighet. Det är fullständigt oacceptabelt, ett svek både mot ungdomarna och mot stadens framtid.

Alliansen har efter lång kamp fått stöd för att ansvaret för grundskolorna ska lyftas från stadsdelsnämnderna och samlas kommuncentralt den 1 juli. Vi vill öronmärka skolans resurser och fördela efter elevers behov i stället för postnummer. Vi vill tydliggöra rektorernas roll genom ökade befogenheter och förbättra för lärare med administrativ avlastning och höjda löner.

Göteborg behöver fler bostäder
Att människor väljer att bo i Göteborg är positivt. En växande stad ska fungera för människor i alla åldrar och med olika livsstilar. Göteborg ska vara en tät, hållbar och levande stad dit människor söker sig. I dag har Göteborg en skriande bostadsbrist. Vi vill öka byggandet med effektivare handläggning, snabbare bygglov och mer flexibelt planarbete. Vi vill bygga en mer blandad stad med såväl småhus som bostads- och hyresrätter.

En trygg stad att åldras i
Att bli äldre ska vara tryggt och präglat av valfrihet. Det ska gå att få plats på ett äldreboende eller stöd i hemmet. Alliansen har länge drivit förslaget om valfrihetsreformer inom både hemtjänst och daglig verksamhet. De rödgröna gör allt de kan för att stoppa det. En röst på alliansen är en röst för fler äldreboendeplatser och ökad valfrihet.

Trygghet en självklar grundsten
Brottslighet, försäljning av droger och skottlossningar på öppen gata bidrar till att göteborgare känner en ökad otrygghet. Det behövs fler poliser på gator och torg i Göteborg tillsammans med kraftfulla, förebyggande insatser. Kampen mot den organiserade brottsligheten måste intensifieras och tryggheten i det offentliga rummet måste öka. Alliansen i Göteborg har ett gemensamt program för att bekämpa otryggheten och skapa ett rent och tryggt Göteborg.

Alliansen tar ansvar för ekonomin
I dag har göteborgarna högst skattetryck av storstadsinvånarna, men den rödgröna politiken levererar inte den kvalitet i välfärden som göteborgarna kan förvänta sig. Samtidigt håller den kommunala ekonomin på att urgröpas. Under många år har utgifterna tillåtits öka snabbare än intäkterna. Kostnadsutvecklingen måste dämpas. 

Räckan av skandaler och slöseri måste få ett slut. Kommunen är till för invånarna, inte tvärtom. I jämförelser av kommunal service placerar sig Göteborg tyvärr ofta dåligt efter 24 år med socialdemokratisk ledning. I höstens val har göteborgarna möjlighet att välja mellan att fortsätta på samma väg eller byta till något annat. Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet vill tillsammans ta ansvar för Göteborg.

Jonas Ransgård (M)
Oppositionsledare i Göteborg

Helene Odenjung (L)
Oppositionsråd i Göteborg

David Lega (KD)
Oppositionsråd i Göteborg

Emmyly Bönfors (C)
Distriktsordförande Göteborgscentern

Göteborg kan bättre!

SKL:s öppna jämförelse ”Företagsklimat” visar att Göteborg har bättrat sig något, men ligger fortfarande under det svenska genomsnittet. Drygt 1 000 företag i Göteborg har svarat på vad de tycker om stadens service när det gäller myndighetsutövning.

–    Förenklade upphandlingsregler är en konkret åtgärd som Alliansen fått igenom nyligen. Mycket kan göras för att förenkla för företagare, det säger Jonas Ransgård (M), oppositionsråd.

–    En nyckelfråga för att företagare ska känna framtidstro att starta och utveckla sina verksamheter i Göteborgsregionen, är att de får tydlig uppmuntran och stöd. Här har Göteborg en enorm potential med exempelvis Entreprenörskvarteret som Liberalerna tog initiativ till, det får inte slarvas bort, säger Helene Odenjung (L), oppositionsråd.

–    Det är glädjande att Göteborg går upp i rankingen. Vi har drivit vänsterkartellen framför oss i stora näringslivsfrågor, inte minst införandet av Valfrihet i hemtjänsten. Vinner vi valet 2018 så slipper vi putta de rödgröna och kan agera snabbare och kraftfullare för bättre företagsvillkor, säger David Lega (KD), oppositionsråd.

–    Tio av tolv GR-kommuner går framåt, men Göteborg ligger fortsatt under det svenska genomsnittet. Mycket finns kvar att göra, avslutar Jonas Ransgård (M), oppositionsråd.

Göteborgs stad går från placering 67 till 69 i jämförelse med föregående mätning. Det är ett resultat som placerar oss under medelvärdet i Sverige som ligger på 70. GR-regionen går generellt framåt från föregående mätning med 10 av 12 kommuner som ökar. Men värdena för både Göteborg och Göteborgsregionen ligger fortsatt under det svenska medelvärdet. Betyget för byggloven i Göteborgs stad får fortsatt ej godkänt – kommunen placerar sig på plats 57 vilket är på samma nivå som förra mätningen.

Alliansen i Göteborg har drivit på för att förbättra och förenkla för företagandet i Göteborg. Årets resultat visar att mycket mer måste till för att vända utvecklingen och göra Göteborg till en attraktiv stad för företagande. Det handlar om att förändra regler, att uppmärksamma och ge stöd åt företagare och en vilja om att förbättra villkoren för företagare.

Företagsklimatet måste lyftas i Göteborg

Svenskt Näringsliv presenterar i dag nya siffror som visar att företagarna i Göteborg blir allt mer missnöjda med företagsklimatet, trots att Göteborg rasade 70 placeringar under förra mandatperioden. Aldrig någonsin har enkätsvaren varit så dåliga som nu.

I dag presenterar M, FP och KD tio reformer och förslag för att lyfta företagsklimatet i Göteborg. Satsningarna är gemensamma och omfattar bland annat 7,5 miljoner kronor, vilka kommer att presenteras i kommande budgetförslag.

– Det är oroande att företagsklimatet fortsätter att rasa i Göteborg. Det måste bli enklare för små och lokala företag att verka i Göteborg – det kräver en rad förändringar och en ny attityd till företagande och tillväxt, säger Jonas Ransgård, gruppledare och kommunalråd (M).

– 4 av 5 nya jobb skapas i små och medelstora företag. Utan företag stannar välfärden. Den här utvecklingen kan inte fortsätta. Göteborg behöver en ledning som förstår företagares villkor, säger Helene Odenjung, gruppledare och kommunalråd (FP).

– För att få ett fungerande företagsklimat måste vi få fler företag i Göteborg. Det kommer vi inte att få så länge inte attityderna från de rödgröna förbättras, säger David Lega, gruppledare och kommunalråd (KD).

– Här ser vi resultatet av att Vänsterkartellen för en fientlig debatt om onda företag, avslutar Jonas Ransgård, gruppledare och kommunalråd (M)

10 förslag för ett bättre företagsklimat i Göteborg

•Det ska bli enklare för små och lokala företag att lämna konkurrenskraftiga anbud vid kommunala handlingar.
•Fler jobb och arbetstillfällen skapas genom ökad valfrihet när lagen om valfrihet införs med start inom hemtjänsten.
•Nystartskvarter och Entreprenörernas hus etableras.
•Förbättrade attityder till företagande och entreprenörskap. Ökat samarbete och dialog med företag. Företagsombudsman införs.
•Kommunen ska undvika att konkurrera med näringslivet.
•Översyn av kommunala regler som förbättrar och förenklar företagsklimatet.
•Förstärkt företagslots.
•Stimulansbidrag för, stöd och råd, för utsatta unga företag.
•Fortsatta infrastruktursatsningar.
•Fortsatt ökad öppenhet och transparens.

Göteborg ska få fler jobb och företagare!

Göteborg ska få fler jobb och företagareInför debatten på Handelskammaren i dag presenterar Alliansen i Göteborg ett omfattande jobbpaket ur sitt kommande valmanifest. Trots en lång finanskris har över 300 000 fler människor ett jobb att gå till idag, jämfört med 2006. Fler jobb och en ekonomi som växer är bra för alla i Göteborg. Så stärker vi grunden för ett rättvist samhälle som håller ihop.

Alliansens framtidsinvesteringar sträcker sig ända fram till år 2035 och bidrar till att nå vårt mål att över fem miljoner människor ska jobba år 2020. De senaste åren har företagsklimatet i Göteborg försämrats kraftigt och Göteborg har rasat i rankingen. Staden behöver både locka hit nya företag och få företagare att stanna och utvecklas här. Det är avgörande för tillväxten, det skapar nya arbetstillfällen och får Göteborg att växa. Därför behöver Göteborgs företagsklimat lyftas och förbättras. Göteborg behöver en ledning som förstår företagares villkor. Det är i små och medelstora företag som fyra av fem jobb växer fram.

– Ungdomsarbetslösheten är idag ett problem då den som aldrig fått in en fot på arbetsmarknaden tenderar att hamna allt längre ifrån arbetslivet. Därför skapar Alliansen i Göteborg förutsättningar för minst 3 000 nya jobb för unga under mandatperioden. Det handlar om fler sommarjobb tillsammans med näringslivet i staden, sommarlovsentreprenörer och satsningar på lärlingsutbildningar och lärlingsanställningar. Även fler praktikplatser, YA-jobb och studentmedarbetarskap bidrar till att fler unga får jobb, säger kommunstyrelsens vice ordförande Jonas Ransgård, (M). Alliansen avsätter som en start 45 Mkr för detta arbete

– Göteborg behöver fler entreprenörer, det bidrar både till mångfald och valfrihet. Nystartskvarter och entreprenörshus kan skapa bättre förutsättningar för nytänkande och tillväxt. Vi öppnar för fler alternativ, bland annat genom att vi inför LOV, Lagen om valfrihet. Det är en viktig jämställdhetsfråga som också gör att fler kvinnor kan både starta företag och göra karriär inom den kommunala sektorn, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP). Alliansen i Göteborg satsar 3 Mkr för en stödresurs för detta. Tillsammans det lokala näringslivet startas också ett entreprenörshus under året.

– Vi skapar bättre förutsättningar för både nya företag och de företag som redan finns. För att ge nya företag kraft att fortsätta utvecklas efter det första året inför vi Ettårskalas, ett stimulanspaket med bland annat nätverksstöd och möjlighet till översyn av affärsmodellen. Vi inför riktade stöd till företagarföreningar, småföretagarråd, Ung Företagsamhet och liknande, säger David Lega, kommunalråd (KD). Alliansen gör en särskild satsning på företagarföreningar, småföretagarråd och ung företagsamhet med 3 Mkr och i detta ligger också stimulanspaket som stöd till nystartade företag. För detta avsätts 5 Mkr första året.

– Stadens upphandlingar ska ses över så att små och medelstora företag får möjlighet att bidra. Vi har en positiv och serviceinriktad attityd när det gäller regler och avgifter. En resurs införs som ska stötta små och medelstora företag i upphandlingsfrågor. För att uppmuntra alternativ och förbättra kvaliteten ska också en utmaningsmöjlighet införas, säger Rickard Nordin, kommunalrådskandidat (C). Alliansen avsätter därför 5 Mkr för att påbörja arbetet.

Läs mer om Alliansens jobbpaket. I morgon presenterar Alliansen i Göteborg fler satsningar för att förbättra Göteborg.

Företagsklimatet försämras ytterligare i Göteborg

Företagsklimatet i Göteborg har försämrats ytterligare. Idag presenterar Svenskt Näringsliv den årliga mätningen av företagsklimatet i landets kommuner. Jonas Ransgård, Helene Odenjung, David lega, Rickard NordinGöteborg hamnar på plats 167, vilket är 17 placeringar sämre jämfört med 2013.

– Under innevarande mandatperiod har vi tappat placeringar varje år och det är uppenbart att företagsklimatet i Göteborg successivt blir sämre. Samtidigt förslår den rödgröna oppositionen i riksdagen att arbetsgivaravgifterna ska höjas och att restaurangmomsen ska dubbleras – en dubbelstöt som kommer slå hårt mot företag inom restaurangbranschen och Liseberg, säger Jonas Ransgård (M), kommunstyrelsens vice ordförande.

– Svenskt Näringslivs mätning visar på att företagarna själva upplever företagsklimatet som sämre än vad de rödgröna politikerna gör. Om de styrande själva inte inser eller är medvetna om bristerna, då undrar man hur de ska kunna vända trenden. Det krävs en rejäl förändring, det är företagare som skapar jobb säger Helene Odenjung (FP), kommunalråd.

– De rödgröna partiernas politik har under lång tid försämrat företagsklimatet i Göteborg. Alliansen vill bland annat slopa de dyra parkeringsavgifterna för att värna handeln i centrum. Göteborg behöver ett nytt ledarskap med bättre attityder till företagande, säger David Lega (KD), kommunalråd.

-Den enskilda fråga som får lägst betyg i mätningen är dialog mellan företag och bl a ledande politiker. Regelkrångel och onödig byråkrati måste minska så att kontakten mellan företagarna och kommunledningen upplevs som en hjälp istället för ett hinder, säger Rickard Nordin (C), distriktsordförande.

Svenskt Näringslivs ranking finns att läsa här: http://www.foretagsklimat.se/goteborg

Ett gott företagsklimat gör att jobben växer

Idag presenterade Business Region Göteborg sin konjunkturrapport för Västsverige och Göteborgsregionen. Det tydliga budskapet var att recessionen i Europa nu kommit betydligt närmare Göteborg. Tunnare orderböcker och en pessimism om konjunkturläget gör att vi sannolikt kan vänta oss fler varsel och en något ökad arbetslöshet under nästa år. Samtidigt är vi långt ifrån finanskrisens situation kring 2008-2009. Sysselsättningen har dessutom fortsatt att öka under 2012. Regeringens skattereformer har gjort att hushållen har gott om pengar att konsumera för. Hushållens köpkraft kan också dämpa en eventuell recession. Våra offentliga finanser är starkare än i många andra länder i Europa. Men oron om jobben i framtiden är värd att ta på allvar. Vi är en del av en global värld och vi påverkas starkt av vad som händer i Europa.

Jobben framför allt
Valet 2014 kommer att handla om jobben och hur vi vill att vår stad och vårt land ska se ut i framtiden. Den som vinner valet är den som bäst svarar på hur fler människor ska kunna ha ett jobb, hur fler ska kunna klara skolan och hur fler ska kunna hitta en bostad.

Att ha ett jobb är bland det viktigaste man kan ha. Det skapar en känsla av delaktighet, skänker mening och roll i ett sammanhang. Inte minst skapar det frihet och självständighet. Målet om full sysselsättning måste därför genomsyra all politik, både nationellt och lokalt. Vad innebär det för oss i kommunpolitiken? Det kan handla om krav på motprestation för att få försörjningsstöd, att hjälpa till att ta fram praktikplatser så att människor får erfarenhet från arbetslivet och kan bygga ett kontaktnät. Men det kan också handla om att skapa förutsättningar för företag att starta och utvecklas. På så sätt kan fler skaffa sig egen försörjning och dessutom skapa nya jobb för fler.

Tillväxten drivs av mindre företag
Små och medelstora företag står för en allt större del av jobben och är oerhört betydelsefulla för en regions utveckling. Hur kan vi kommunpolitiker hjälpa till där? Det handlar om att skapa ett klimat där företag trivs, kan växa och utvecklas och inte motarbetas av onödig byråkrati och dåliga attityder från kommunens politiker och tjänstemän.

Ett bra företagsklimat är helt avgörande för Göteborgsregionen om vi ska kunna fortsätta hävda vår konkurrenskraft i omvärlden. Tyvärr ligger vi minst tio år efter exempelvis Stockholm vad gäller företagsklimat. Konsekvenserna är naturligtvis svåra att överblicka. Ett sätt kan vara att titta på nyföretagandet.

Ta rygg på Stockholm
Under 2000-talet som genomsnitt ligger Göteborg sämst till i jämförelse med både Stockholm, Malmö och riket. Stockholm har konstant legat bäst till, vilket är naturligt i en huvudstad i en dynamisk region, dit kompetens och kapital söker sig, även om den politiska majoriteten skiftat. Politiken har där förstått vikten av ett gott företagsklimat. Ett målmedvetet arbete sedan 2006 har gjort att Stockholm konstant klättrat i rankningen över det lokala näringslivsklimatet. Man har rivit hinder, förbättrat kommunikationen, infört en kostnadsfri företagslots. Det visar också att det inte bara är små kommuner som Hjo som lyckas med en topplacering på sådana listor, utan att det i allra högsta grad också går för storstäderna.

När Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Stockholm Business Region och Business Region Göteborg presenterade Insikt, en öppen jämförelse av kommunernas service till företag som haft kontakt med dem, kom Göteborg på plats 116, Malmö på plats 94 och Stockholm på plats 50. Nästa mätning presenteras under sommaren-hösten 2013. Det ska bli spännande att se om vi blivit bättre. Det är min stora förhoppning och jag vet att Business Region Göteborg arbetar hårt för det.

En ödesfråga för vår region
Framgång föder framgång. Precis tvärtom kan det bli i en region som går åt fel håll. När den utbildade arbetskraften söker sig till de städer och regioner där det finns spännande jobb, bra bostäder och goda förutsättningar att träffa människor man vill bilda familj med innebär det att de platser som inte är lika attraktiva dräneras på kompetens och köpkraft. Det är en trend som när den väl har tagit fart kan vara svår att bromsa och vända.

Göteborg är inte där än, men frågan om ett gott företagsklimat är i allra högsta grad en av våra strategiskt viktiga utmaningar för att kunna skapa fler jobb, locka hit nya människor och få dem att stanna kvar och bilda familj.

Jonas Ransgård (M)
Vice ordförande i Göteborgs Kommunstyrelse

Alliansen: Många mål – men inga lösningar!

I dag presenterade den rödgröna majoriteten sitt förslag till budget för 2013. Alliansens gruppledare i kommunstyrelsen kommenterar förslaget.

– Majoriteten har satt upp många mål om vad man vill – men säger inte mycket om hur man ska nå dem. Det är tråkigt, eftersom man redan nu har svårt att nå upp till vad man lovat tidigare år. Det är också tråkigt att den temporära skattehöjningen på 25 öre fortsätter ytterligare ett år – glappet mellan vad göteborgarna betalar i skatt jämfört med grannkommunerna står alltså kvar. Däremot ska de ha en eloge för att man ger konkreta besked om Rambergsvallen, säger kommunstyrelsens vice ordförande Jonas Ransgård (M).   

– Bostadsbristen i Göteborg är ett stort problem, både för alla de göteborgare som inte kunnat hitta en egen bostad men också för stadens möjligheter att växa och utvecklas. Men några konkreta lösningar på bostadsbristen finns inte alls, säger Jonas Ransgård (M).

– Ska Göteborg utvecklas till en kunskapsstad behövs högre ambitioner, visioner och tydligare styrning av skolan. Utan en öronmärkning av resurserna och tidiga insatser för eleverna försvinner pengarna i svarta hål. Vi saknar också riktiga satsningar på lärarna, nu är det bara vackra ord från majoritetens sida, säger kommunalrådet Helene Odenjung (FP).

– Det saknas tydliga satsningar och strategier för att stärka stadens företagsklimat och etablering av nya företag. Istället vill man förbjuda nya köpcentrum som kan bidra till ökad sysselsättning och skatteinkomster. Man tar gärna göteborgarnas pengar – men man har ingen förståelse för hur dem skapas, säger Helene Odenjung (FP).

– Jag blev faktiskt förvånad över hur lite deras budgetförslag innehåller. En del av de särskilda satsningar som görs är bra, men den vanliga verksamheten måste fungera. Det finns fina ord om äldres inflytande över sin vardag men utan Lagen om valfrihet blir det bara just fina ord, säger David Lega (KD), kommunalråd.

– Det är bra att majoriteten är tydliga med att de första åren är väldigt viktiga för en människa, men då förstår jag inte varför de inte vill ge föräldrar större möjligheter att själva bestämma hur omsorgen under dessa år ska se ut. Jag vill ha verklig valfrihet för alla familjer, säger David Lega (KD), kommunalråd.

M, FP och KD presenterar sina respektive budgetförslag den 4:e juni.