Skandalerna och slöseriet måste få ett slut

I höstens val har göteborgarna möjlighet att välja mellan att fortsätta på samma väg eller byta till något annat. Under många år har utgifterna tillåtits öka snabbare än intäkterna, skriver Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L), David Lega (KD) och Emmyly Bönfors (C) på GT debatt.

Göteborgsregionen är ett av landets viktigaste tillväxtområden. Arbetslösheten är låg, det går bra för företagen och kompetensförsörjningen är det största problemet. Vi är en attraktiv region som växer med 10 000 invånare per år. Mycket ser bra ut.

Men det finns också andra sidor. Skolresultaten sjunker. Bostadsbristen är skriande. Företagen är alltmer missnöjda med stadens service. Av Sveriges 290 kommuner är det bara 7 som får sämre betyg i hemtjänsten. Parallellsamhällen växer fram utanför svensk lagstiftning. Otryggheten sprider sig. Utvecklingen behöver vändas om Göteborg ska fortsätta vara en attraktiv stad.

Bättre företagsklimat för fler i arbete
Näringslivsfrågorna har alltför ofta kommit i skymundan. Rödgröna politikers negativa attityder till företagare har gjort att företagsklimatet upplevs allt sämre. Vi vill förbättra servicen till företagen, öppna för fler där det i dag är monopol, förbättra attityder till företagande och underlätta för mindre företag att delta i upphandlingar. 8 av 10 nya jobb kommer i små- och medelstora företag och de är därför avgörande i arbetet för att minska utanförskapet och få fler i arbete.

Skolresultaten avgörande för framtiden
Politiken har misslyckats med skolorna i Göteborg och skolresultaten har stadigt sjunkit. Varje år lämnar 1 000 elever stadens skolor med underkända betyg. 700 av dem saknar gymnasiebehörighet. Det är fullständigt oacceptabelt, ett svek både mot ungdomarna och mot stadens framtid.

Alliansen har efter lång kamp fått stöd för att ansvaret för grundskolorna ska lyftas från stadsdelsnämnderna och samlas kommuncentralt den 1 juli. Vi vill öronmärka skolans resurser och fördela efter elevers behov i stället för postnummer. Vi vill tydliggöra rektorernas roll genom ökade befogenheter och förbättra för lärare med administrativ avlastning och höjda löner.

Göteborg behöver fler bostäder
Att människor väljer att bo i Göteborg är positivt. En växande stad ska fungera för människor i alla åldrar och med olika livsstilar. Göteborg ska vara en tät, hållbar och levande stad dit människor söker sig. I dag har Göteborg en skriande bostadsbrist. Vi vill öka byggandet med effektivare handläggning, snabbare bygglov och mer flexibelt planarbete. Vi vill bygga en mer blandad stad med såväl småhus som bostads- och hyresrätter.

En trygg stad att åldras i
Att bli äldre ska vara tryggt och präglat av valfrihet. Det ska gå att få plats på ett äldreboende eller stöd i hemmet. Alliansen har länge drivit förslaget om valfrihetsreformer inom både hemtjänst och daglig verksamhet. De rödgröna gör allt de kan för att stoppa det. En röst på alliansen är en röst för fler äldreboendeplatser och ökad valfrihet.

Trygghet en självklar grundsten
Brottslighet, försäljning av droger och skottlossningar på öppen gata bidrar till att göteborgare känner en ökad otrygghet. Det behövs fler poliser på gator och torg i Göteborg tillsammans med kraftfulla, förebyggande insatser. Kampen mot den organiserade brottsligheten måste intensifieras och tryggheten i det offentliga rummet måste öka. Alliansen i Göteborg har ett gemensamt program för att bekämpa otryggheten och skapa ett rent och tryggt Göteborg.

Alliansen tar ansvar för ekonomin
I dag har göteborgarna högst skattetryck av storstadsinvånarna, men den rödgröna politiken levererar inte den kvalitet i välfärden som göteborgarna kan förvänta sig. Samtidigt håller den kommunala ekonomin på att urgröpas. Under många år har utgifterna tillåtits öka snabbare än intäkterna. Kostnadsutvecklingen måste dämpas. 

Räckan av skandaler och slöseri måste få ett slut. Kommunen är till för invånarna, inte tvärtom. I jämförelser av kommunal service placerar sig Göteborg tyvärr ofta dåligt efter 24 år med socialdemokratisk ledning. I höstens val har göteborgarna möjlighet att välja mellan att fortsätta på samma väg eller byta till något annat. Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet vill tillsammans ta ansvar för Göteborg.

Jonas Ransgård (M)
Oppositionsledare i Göteborg

Helene Odenjung (L)
Oppositionsråd i Göteborg

David Lega (KD)
Oppositionsråd i Göteborg

Emmyly Bönfors (C)
Distriktsordförande Göteborgscentern

Alliansen prioriterar välfärden!

Göteborg är i grunden en stad med fantastiska möjligheter. Men här finns också mycket stora och allvarliga problem. Kvaliteten i välfärden ligger i botten – samtidigt håller den kommunala ekonomin på att urgröpas. I Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraternas budgetförslag tar vi krafttag för att prioritera välfärdens kärnuppgifter.

Alliansens gruppledare i Göteborg

 

– I vår stad har utgifterna under många år tillåtits öka snabbare än intäkterna och då äventyras kvaliteten i välfärdens kärna; utbildning och omsorg. Staden måste ta ansvar för ekonomin och alltid säkerställa att göteborgarna garanteras den välfärd de betalat för, säger Jonas Ransgård, gruppledare för Moderaterna.

Varje barn som växer upp i Göteborg ska ha chans att utvecklas och välja sin väg i livet. Kunskapsresultaten måste lyftas, studieron förbättras och skolan ges en nystart.

– Erfarenheter visar att skolor som underpresterar ofta haft många rektorsbyten. Stadens rektorer har halkat efter lönemässigt mot jämförbara kommuner. För att premiera rektorers arbete högre vill Alliansen satsa på ett rejält lönelyft på 5 000 kronor i månaden, säger Helene Odenjung, gruppledare för Liberalerna.

Under lång tid har staden avvecklat många äldreboendeplatser. Under de kommande åren behövs flera nya moderna äldreboenden i Göteborg.

– Dagens situation skapar både kö och otrygghet för Göteborgs äldre. Därför satsar vi på ett nytt äldreboende med 100 platser. På så sätt avlastar vi även stadens korttidsboendeplatser, vilket i sin tur underlättar hemtagandet av utskrivningsklara patienter som finns på sjukhus, säger David Lega, gruppledare för Kristdemokraterna.

Alliansen satsar även 45 miljoner kronor på att fler ska komma i jobb och på ett stärkt företagsklimat i Göteborg.

– Företags- och näringslivsfrågorna har under alltför många år kommit i skymundan. Negativa attityder till företag och företagare har i allra högsta grad bidragit till att företagsklimatet upplevs som allt sämre. Denna utveckling vill vi göra allt vi kan för att vända, avslutar Jonas Ransgård, gruppledare (M).

Ta del av Alliansens budgetsatsningar för 2018
Ladda ner Budget för Göteborgs Stad 2018.

Slösar pengar på dyra projekt – välfärden offras

De rödgröna har i dag presenterat sin budget för 2018.  Fortfarande tar de lätt på allas vår gemensamma ekonomi. Den styrande minoriteten fortsätter att slösa pengar på dyra projekt och flirta med utvalda grupper – medan andra kommer i kläm.

–    Det är dags att hantera göteborgarnas pengar ansvarsfullt. Ska man ha en riktigt bra välfärd kan man inte kosta på sig dyra projekt, säger Jonas Ransgård (M).

–    Det är bra att vänsterpartierna också ser de stora behov som finns inom välfärden. Men de rödgröna verkar fortfarande inte förstå att fler företag ger mer skattepengar att använda till förskola, skola och äldreomsorg. Därför borde man göra allt man kan för att göra det så attraktivt som möjligt att driva företag i Göteborg, säger David Lega (KD).

Snart är det skolavslutningar och många barn i Göteborg kommer gå ur grundskolan utan godkända betyg. Satsningar behövs för att ge våra barn en bättre framtid.

–    Det är bra att de rödgröna lyssnat på oss gällande rektorernas löner. Men 1600 kronor är alldeles för lite. Förra året hade vi lönesatsningar på 5000 kronor i månaden för rektorerna. Jag saknar konkreta satsningar som rustar våra barn för framtiden. Det krävs för att lyfta skolan i Göteborg, säger Helene Odenjung (L).

Otryggheten växer sedan flera år i Göteborg. Det är knappast någon nyhet att stan är en av de mest segregerade i Sverige. Nu kommer yrvaket ett antal förslag från de rödgröna. Det är bra, men det behövs ett helhetsgrepp och en strategi som verkligen kan göra skillnad. Det är vi skyldig kommande generationer.

–    Situationen i Göteborg är mycket allvarlig. Trygghetsfrågan prioriteras högt och brottsligheten måste angripas utifrån en sammanhållen och målmedveten strategi. Den rödgröna ansatsen är dessvärre alldeles för otillräcklig och spretig för att vända den negativa utvecklingen i vår stad, avslutar Jonas Ransgård (M).

Vi tar ansvar för Göteborg och stadens ekonomi

I dag presenterar vi vårt gemensamma förslag till budget för Göteborgs stad 2016. Vi presenterar en rad reformer och förändringar som är nödvändiga för att skapa jobb, lyfta skolan och bygga fler

Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (FP), David Lega (KD)

Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (FP), David Lega (KD)

bostäder. Samtidigt tar vi ansvar för stadens ekonomi.

När den rödgrönrosa minoriteten nyligen presenterade sitt förslag till budget gjordes ett stort nummer av historiska satsningar, men när den ekonomiska politiken synas i sömmarna blir bilden en annan. För att finansiera löpande ordinarie verksamhet planerar de rödgrönrosa stora uttag från koncernbolaget Stadshus AB. Enbart under 2016 planeras ett uttag på över 400 miljoner kronor. Inom några år kommer bolaget att vara länsat. Att använda bolagets pengar för löpande drift i stället för framtidsinvesteringar är allvarligt och ohållbart.

Ingen kostnadskontroll

Mer illavarslande är att de rödgrönrosa partierna inte har kontroll över kostnadsutvecklingen. Det är en utveckling som måste stoppas. Annars får vi dras med akutlösningar, skattehöjningar och ökade låneskulder.

l Framgångsrika företag bygger Göteborg starkt. Grunden för stadens välfärd är ett välmående näringsliv och ett gott företagsklimat. Under hela förra mandatperioden rasade företagarnas förtroende för det politiska ledarskapet. Det måste vi vända. Vi föreslår därför att en översyn genomförs av kommunala regler och byråkrati för att förenkla och förbättra, exempelvis vill vi att små och lokala företag ska kunna lämna konkurrenskraftiga anbud vid kommunala upphandlingar.

Göteborgs stad ska också undvika att konkurrera med näringslivet. För att öka mångfalden och stärka valfriheten införs lagen om valfrihet med start inom hemtjänsten och vi vill pröva utmaningsrätt. Vi förstärker företagslotsen, startar ett entreprenörskvarter, inrättar ett stimulansbidrag för unga företag och stärker dialogen med företagen. Det leder till fler jobb, ett starkare företagsklimat och fler skattebetalare.

Skolan får ta smällen

En kunskapsstad i världsklass. En stad med höga ambitioner måste ha ett utbildningsväsende i världsklass, från förskola till högre utbildning och forskning. Därför är vi oroade över den utveckling vi just nu ser i stadsdelarna där skolan får ta smällen. Alla skolor ska vara bra skolor och alla elever ska utifrån sina egna förutsättningar utmanas och uppmuntras att nå längre.

Skolan i Göteborg är i jämförelse med andra kommuner underfinansierad, det gäller särskilt gymnasieskolan som har en av landets lägsta ersättningar. Vi förstärker grundskolan och gymnasieskolan med 360 miljoner kronor. Samtidigt föreslår vi flera viktiga reformer för att stärka den havererade ledningen och styrningen. Skolan ska vara likvärdig, men det betyder inte att resurserna ska vara lika för alla elever. Därför krävs att resurserna öronmärks till skolan, och att varje enskild elev får det stöd som behövs. Vi lyfter ansvaret för grundskolan från stadsdelarna.

Göteborg ska vara ett hem för fler. Städer som växer har framtidstro och vi vill att fler ska kunna flytta hemifrån och att fler ska hitta sitt drömboende i Göteborg. Därför måste det byggas betydligt fler bostäder, såväl hyres- och bostadsrätter som småhus, trygghetsboenden som äldreboende och studentbostäder.

För att lyckas med det som de rödgröna har misslyckats med i decennier krävs att förutsättningarna förbättras. Vi investerar därför i Fässbergsdalen som ger 1 000 nya bostäder. Vi utvecklar också planprocessen så att fler planer omsätts till faktiska bygglov och startbesked. Under år 2016 ska det planeras för minst 4 500 bostäder. Det i kombination med fler flexibla detaljplaner, ökad konkurrens och mångfald gör att fler bostäder kan byggas och bostadsbristen minska.

En budget som tar ansvar för hela Göteborg. När fler arbetar och betalar skatt blir det mer pengar i den gemensamma kassan. Det säkrar en hög kvalitet och service till göteborgarna. Den budget vi presenterar i dag tar ansvar för stadens ekonomi. Göteborg behöver mer arbetslinje och mindre socialistisk ingenjörskonst. Göteborg behöver en nystart och så blir det med vårt förslag till budget.

Jonas Ransgård (M)
gruppledare och kommunalråd

Helene Odenjung (FP)
gruppledare och kommunalråd

David Lega (KD)
gruppledare och kommunalråd

Ett gott företagsklimat gör att jobben växer

Idag presenterade Business Region Göteborg sin konjunkturrapport för Västsverige och Göteborgsregionen. Det tydliga budskapet var att recessionen i Europa nu kommit betydligt närmare Göteborg. Tunnare orderböcker och en pessimism om konjunkturläget gör att vi sannolikt kan vänta oss fler varsel och en något ökad arbetslöshet under nästa år. Samtidigt är vi långt ifrån finanskrisens situation kring 2008-2009. Sysselsättningen har dessutom fortsatt att öka under 2012. Regeringens skattereformer har gjort att hushållen har gott om pengar att konsumera för. Hushållens köpkraft kan också dämpa en eventuell recession. Våra offentliga finanser är starkare än i många andra länder i Europa. Men oron om jobben i framtiden är värd att ta på allvar. Vi är en del av en global värld och vi påverkas starkt av vad som händer i Europa.

Jobben framför allt
Valet 2014 kommer att handla om jobben och hur vi vill att vår stad och vårt land ska se ut i framtiden. Den som vinner valet är den som bäst svarar på hur fler människor ska kunna ha ett jobb, hur fler ska kunna klara skolan och hur fler ska kunna hitta en bostad.

Att ha ett jobb är bland det viktigaste man kan ha. Det skapar en känsla av delaktighet, skänker mening och roll i ett sammanhang. Inte minst skapar det frihet och självständighet. Målet om full sysselsättning måste därför genomsyra all politik, både nationellt och lokalt. Vad innebär det för oss i kommunpolitiken? Det kan handla om krav på motprestation för att få försörjningsstöd, att hjälpa till att ta fram praktikplatser så att människor får erfarenhet från arbetslivet och kan bygga ett kontaktnät. Men det kan också handla om att skapa förutsättningar för företag att starta och utvecklas. På så sätt kan fler skaffa sig egen försörjning och dessutom skapa nya jobb för fler.

Tillväxten drivs av mindre företag
Små och medelstora företag står för en allt större del av jobben och är oerhört betydelsefulla för en regions utveckling. Hur kan vi kommunpolitiker hjälpa till där? Det handlar om att skapa ett klimat där företag trivs, kan växa och utvecklas och inte motarbetas av onödig byråkrati och dåliga attityder från kommunens politiker och tjänstemän.

Ett bra företagsklimat är helt avgörande för Göteborgsregionen om vi ska kunna fortsätta hävda vår konkurrenskraft i omvärlden. Tyvärr ligger vi minst tio år efter exempelvis Stockholm vad gäller företagsklimat. Konsekvenserna är naturligtvis svåra att överblicka. Ett sätt kan vara att titta på nyföretagandet.

Ta rygg på Stockholm
Under 2000-talet som genomsnitt ligger Göteborg sämst till i jämförelse med både Stockholm, Malmö och riket. Stockholm har konstant legat bäst till, vilket är naturligt i en huvudstad i en dynamisk region, dit kompetens och kapital söker sig, även om den politiska majoriteten skiftat. Politiken har där förstått vikten av ett gott företagsklimat. Ett målmedvetet arbete sedan 2006 har gjort att Stockholm konstant klättrat i rankningen över det lokala näringslivsklimatet. Man har rivit hinder, förbättrat kommunikationen, infört en kostnadsfri företagslots. Det visar också att det inte bara är små kommuner som Hjo som lyckas med en topplacering på sådana listor, utan att det i allra högsta grad också går för storstäderna.

När Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Stockholm Business Region och Business Region Göteborg presenterade Insikt, en öppen jämförelse av kommunernas service till företag som haft kontakt med dem, kom Göteborg på plats 116, Malmö på plats 94 och Stockholm på plats 50. Nästa mätning presenteras under sommaren-hösten 2013. Det ska bli spännande att se om vi blivit bättre. Det är min stora förhoppning och jag vet att Business Region Göteborg arbetar hårt för det.

En ödesfråga för vår region
Framgång föder framgång. Precis tvärtom kan det bli i en region som går åt fel håll. När den utbildade arbetskraften söker sig till de städer och regioner där det finns spännande jobb, bra bostäder och goda förutsättningar att träffa människor man vill bilda familj med innebär det att de platser som inte är lika attraktiva dräneras på kompetens och köpkraft. Det är en trend som när den väl har tagit fart kan vara svår att bromsa och vända.

Göteborg är inte där än, men frågan om ett gott företagsklimat är i allra högsta grad en av våra strategiskt viktiga utmaningar för att kunna skapa fler jobb, locka hit nya människor och få dem att stanna kvar och bilda familj.

Jonas Ransgård (M)
Vice ordförande i Göteborgs Kommunstyrelse

Rödgröna missar målen trots resurser

De rödgröna försöker ge en bild av Göteborg som ett föredöme där allt är bra eftersom det ekonomiska utfallet är positivt. Tyvärr stämmer inte det ekonomiska resultatet överens med resultaten i stadens verksamheter, det skriver Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (FP) och David Lega (KD) på GP debatt.

Göteborgs stad har de senaste åren gjort stora överskott samtidigt som flera stadsdelsnämnder och fackförvaltningar kraftigt fått skära ner sin verksamhet. 2011 var inget undantag, då staden gjorde en vinst på 1,2 miljarder kronor.

Anneli Hulthén (S), Kia Andreasson (MP) och Mats Pilhem (V) försöker ge en bild av Göteborg som ett föredöme, ett skyltfönster, där allt är bra eftersom det ekonomiska utfallet är positivt. Tyvärr stämmer det ekonomiska resultatet inte överens med resultaten i stadens verksamheter.

I dag ser vi långa köer till förskolan och stora barngrupper, sjunkande betyg i grundskolan och allt färre platser i äldreomsorgen. På område efter område når de rödgröna inte upp till sina egna prioriterade mål – som dessutom är lågt satta.

Den dåliga måluppfyllelsen beror inte på bristande resurser eller för låga skatter. Det beror på bristande politiskt ansvarstagande och felaktiga prioriteringar från majoriteten. För få bostäder beror inte på att det saknas vilja att bygga. Det beror på för stor byråkrati och för att de styrande partierna hindrar staden från att växa i den takt som krävs för att klara jobben och välfärden.

Lögn eller okunnighet?
Hulthén, Andreasson och Pilhem påstår också i sitt inlägg att Alliansen i Stockholm säljer ut kommunens tillgångar och använder intäkterna till att finansiera den löpande driften. Vi vet inte om påhoppet är ren lögn eller bara okunnighet. Men ett sådant förfarande är olagligt och stämmer inte överens med verkligheten.

Försäljningarna som görs inom bostadsbolagen i Stockholm skapar förutsättningar för att investera i nya bostäder, renovera miljonprogrammen och amortera på skulder. Reavinster vid försäljningar i staden används till att finansiera nya investeringar som exempelvis trafikinvesteringar, vilket är precis samma som vi gör i Göteborg.

De tre gruppledarna glömde kanske också att nämna att den rödgröna majoriteten tog ut drygt 2,6 miljarder kronor från bolagen i Stockholm under perioden 2003 till 2006. Vi tycker att det är viktigt att stadens organisation moderniseras och effektiviseras så att medborgarna får bästa möjliga service och utbud. I dag är kommunalskatten en tung börda för många låginkomsttagare i Göteborg som har högre kommunalskatt än både Stockholm och Malmö. Trots lägre kommunalskatt levererar de två andra städerna bättre resultat i sina verksamheter, vilket för oss är betydligt viktigare fokus. Om Alliansen vinner valet 2014 kommer vi att ge göteborgarna valuta för skattepengarna.

Jonas Ransgård (M) kommunstyrelsens vice ordförande
Helene Odenjung (FP) kommunalråd
David Lega (KD) kommunalråd