Skandalerna och slöseriet måste få ett slut

I höstens val har göteborgarna möjlighet att välja mellan att fortsätta på samma väg eller byta till något annat. Under många år har utgifterna tillåtits öka snabbare än intäkterna, skriver Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L), David Lega (KD) och Emmyly Bönfors (C) på GT debatt.

Göteborgsregionen är ett av landets viktigaste tillväxtområden. Arbetslösheten är låg, det går bra för företagen och kompetensförsörjningen är det största problemet. Vi är en attraktiv region som växer med 10 000 invånare per år. Mycket ser bra ut.

Men det finns också andra sidor. Skolresultaten sjunker. Bostadsbristen är skriande. Företagen är alltmer missnöjda med stadens service. Av Sveriges 290 kommuner är det bara 7 som får sämre betyg i hemtjänsten. Parallellsamhällen växer fram utanför svensk lagstiftning. Otryggheten sprider sig. Utvecklingen behöver vändas om Göteborg ska fortsätta vara en attraktiv stad.

Bättre företagsklimat för fler i arbete
Näringslivsfrågorna har alltför ofta kommit i skymundan. Rödgröna politikers negativa attityder till företagare har gjort att företagsklimatet upplevs allt sämre. Vi vill förbättra servicen till företagen, öppna för fler där det i dag är monopol, förbättra attityder till företagande och underlätta för mindre företag att delta i upphandlingar. 8 av 10 nya jobb kommer i små- och medelstora företag och de är därför avgörande i arbetet för att minska utanförskapet och få fler i arbete.

Skolresultaten avgörande för framtiden
Politiken har misslyckats med skolorna i Göteborg och skolresultaten har stadigt sjunkit. Varje år lämnar 1 000 elever stadens skolor med underkända betyg. 700 av dem saknar gymnasiebehörighet. Det är fullständigt oacceptabelt, ett svek både mot ungdomarna och mot stadens framtid.

Alliansen har efter lång kamp fått stöd för att ansvaret för grundskolorna ska lyftas från stadsdelsnämnderna och samlas kommuncentralt den 1 juli. Vi vill öronmärka skolans resurser och fördela efter elevers behov i stället för postnummer. Vi vill tydliggöra rektorernas roll genom ökade befogenheter och förbättra för lärare med administrativ avlastning och höjda löner.

Göteborg behöver fler bostäder
Att människor väljer att bo i Göteborg är positivt. En växande stad ska fungera för människor i alla åldrar och med olika livsstilar. Göteborg ska vara en tät, hållbar och levande stad dit människor söker sig. I dag har Göteborg en skriande bostadsbrist. Vi vill öka byggandet med effektivare handläggning, snabbare bygglov och mer flexibelt planarbete. Vi vill bygga en mer blandad stad med såväl småhus som bostads- och hyresrätter.

En trygg stad att åldras i
Att bli äldre ska vara tryggt och präglat av valfrihet. Det ska gå att få plats på ett äldreboende eller stöd i hemmet. Alliansen har länge drivit förslaget om valfrihetsreformer inom både hemtjänst och daglig verksamhet. De rödgröna gör allt de kan för att stoppa det. En röst på alliansen är en röst för fler äldreboendeplatser och ökad valfrihet.

Trygghet en självklar grundsten
Brottslighet, försäljning av droger och skottlossningar på öppen gata bidrar till att göteborgare känner en ökad otrygghet. Det behövs fler poliser på gator och torg i Göteborg tillsammans med kraftfulla, förebyggande insatser. Kampen mot den organiserade brottsligheten måste intensifieras och tryggheten i det offentliga rummet måste öka. Alliansen i Göteborg har ett gemensamt program för att bekämpa otryggheten och skapa ett rent och tryggt Göteborg.

Alliansen tar ansvar för ekonomin
I dag har göteborgarna högst skattetryck av storstadsinvånarna, men den rödgröna politiken levererar inte den kvalitet i välfärden som göteborgarna kan förvänta sig. Samtidigt håller den kommunala ekonomin på att urgröpas. Under många år har utgifterna tillåtits öka snabbare än intäkterna. Kostnadsutvecklingen måste dämpas. 

Räckan av skandaler och slöseri måste få ett slut. Kommunen är till för invånarna, inte tvärtom. I jämförelser av kommunal service placerar sig Göteborg tyvärr ofta dåligt efter 24 år med socialdemokratisk ledning. I höstens val har göteborgarna möjlighet att välja mellan att fortsätta på samma väg eller byta till något annat. Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet vill tillsammans ta ansvar för Göteborg.

Jonas Ransgård (M)
Oppositionsledare i Göteborg

Helene Odenjung (L)
Oppositionsråd i Göteborg

David Lega (KD)
Oppositionsråd i Göteborg

Emmyly Bönfors (C)
Distriktsordförande Göteborgscentern

Alliansen välkomnar överenskommelsen!

Sverigeförhandlingen är ett uppdrag från regeringen att förhandla om framtidens järnvägsnät och kollektivtrafik i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö för att få fler bostäder, bättre arbetsmarknad och ett hållbart resande.

Fler kommenterar om överenskommelsen.

– Vi välkomnar Sverigeförhandlarnas överenskommelse. Det som är tråkigt är att BRT/Metrobuss Kungsten-Mölndal inte kommit med, vilket innebär att vi tappar 10 000 bostäder. Anslagen från regeringen är helt enkelt för litet och det är bara att beklaga, säger Jonas Ransgård, gruppledare för Moderaterna.

Statens medfinansiering är på 3 220 mnkr av 7 000 mnkr för kollektivtrafikobjekten, vilket innebär en statlig medfinansiering på 46 procent genom denna överenskommelse.

– Under decennier har Göteborg varit i strykklass när det kommer till statliga infrastruktursatsningar. Infrastrukturobjekten som har förhandlas tillför nödvändig struktur för kollektivtrafiken i Göteborg och Västsverige. Dessa objekt ställer vi oss bakom. Samtidigt är den statliga medfinansieringen för låg. Vår uppfattning har varit att ersättningsnivåerna per bostad, som är relaterad till objekten, har en alltför låg finansieringsgrad, säger Helene Odenjung, gruppledare för Liberalerna.

Överenskommelsen med Sverigeförhandlingen är även en del i att bygga bort bostadsbristen i Göteborg, och stadens mål är att bygga 45 680 bostäder till 2035.

– Nu måste Göteborgs stad steppa up och pröva nya lösningar för att för första gången leverera de bostäder som utlovas. Vi har föreslagit nya lösningar som de rödgröna gärna får använda – bara det blir byggt, säger David Lega, gruppledare för Kristdemokraterna.

Vi tar ansvar för Göteborg och stadens ekonomi

I dag presenterar vi vårt gemensamma förslag till budget för Göteborgs stad 2016. Vi presenterar en rad reformer och förändringar som är nödvändiga för att skapa jobb, lyfta skolan och bygga fler

Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (FP), David Lega (KD)

Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (FP), David Lega (KD)

bostäder. Samtidigt tar vi ansvar för stadens ekonomi.

När den rödgrönrosa minoriteten nyligen presenterade sitt förslag till budget gjordes ett stort nummer av historiska satsningar, men när den ekonomiska politiken synas i sömmarna blir bilden en annan. För att finansiera löpande ordinarie verksamhet planerar de rödgrönrosa stora uttag från koncernbolaget Stadshus AB. Enbart under 2016 planeras ett uttag på över 400 miljoner kronor. Inom några år kommer bolaget att vara länsat. Att använda bolagets pengar för löpande drift i stället för framtidsinvesteringar är allvarligt och ohållbart.

Ingen kostnadskontroll

Mer illavarslande är att de rödgrönrosa partierna inte har kontroll över kostnadsutvecklingen. Det är en utveckling som måste stoppas. Annars får vi dras med akutlösningar, skattehöjningar och ökade låneskulder.

l Framgångsrika företag bygger Göteborg starkt. Grunden för stadens välfärd är ett välmående näringsliv och ett gott företagsklimat. Under hela förra mandatperioden rasade företagarnas förtroende för det politiska ledarskapet. Det måste vi vända. Vi föreslår därför att en översyn genomförs av kommunala regler och byråkrati för att förenkla och förbättra, exempelvis vill vi att små och lokala företag ska kunna lämna konkurrenskraftiga anbud vid kommunala upphandlingar.

Göteborgs stad ska också undvika att konkurrera med näringslivet. För att öka mångfalden och stärka valfriheten införs lagen om valfrihet med start inom hemtjänsten och vi vill pröva utmaningsrätt. Vi förstärker företagslotsen, startar ett entreprenörskvarter, inrättar ett stimulansbidrag för unga företag och stärker dialogen med företagen. Det leder till fler jobb, ett starkare företagsklimat och fler skattebetalare.

Skolan får ta smällen

En kunskapsstad i världsklass. En stad med höga ambitioner måste ha ett utbildningsväsende i världsklass, från förskola till högre utbildning och forskning. Därför är vi oroade över den utveckling vi just nu ser i stadsdelarna där skolan får ta smällen. Alla skolor ska vara bra skolor och alla elever ska utifrån sina egna förutsättningar utmanas och uppmuntras att nå längre.

Skolan i Göteborg är i jämförelse med andra kommuner underfinansierad, det gäller särskilt gymnasieskolan som har en av landets lägsta ersättningar. Vi förstärker grundskolan och gymnasieskolan med 360 miljoner kronor. Samtidigt föreslår vi flera viktiga reformer för att stärka den havererade ledningen och styrningen. Skolan ska vara likvärdig, men det betyder inte att resurserna ska vara lika för alla elever. Därför krävs att resurserna öronmärks till skolan, och att varje enskild elev får det stöd som behövs. Vi lyfter ansvaret för grundskolan från stadsdelarna.

Göteborg ska vara ett hem för fler. Städer som växer har framtidstro och vi vill att fler ska kunna flytta hemifrån och att fler ska hitta sitt drömboende i Göteborg. Därför måste det byggas betydligt fler bostäder, såväl hyres- och bostadsrätter som småhus, trygghetsboenden som äldreboende och studentbostäder.

För att lyckas med det som de rödgröna har misslyckats med i decennier krävs att förutsättningarna förbättras. Vi investerar därför i Fässbergsdalen som ger 1 000 nya bostäder. Vi utvecklar också planprocessen så att fler planer omsätts till faktiska bygglov och startbesked. Under år 2016 ska det planeras för minst 4 500 bostäder. Det i kombination med fler flexibla detaljplaner, ökad konkurrens och mångfald gör att fler bostäder kan byggas och bostadsbristen minska.

En budget som tar ansvar för hela Göteborg. När fler arbetar och betalar skatt blir det mer pengar i den gemensamma kassan. Det säkrar en hög kvalitet och service till göteborgarna. Den budget vi presenterar i dag tar ansvar för stadens ekonomi. Göteborg behöver mer arbetslinje och mindre socialistisk ingenjörskonst. Göteborg behöver en nystart och så blir det med vårt förslag till budget.

Jonas Ransgård (M)
gruppledare och kommunalråd

Helene Odenjung (FP)
gruppledare och kommunalråd

David Lega (KD)
gruppledare och kommunalråd

Stora brister i stadens verksamheter

Bristande styrning av skolan, större elevgrupper på fritidshemmen, över tusen oavslutade utredningar och låg takt i bostadsbyggandet. Det är några av de allvarliga brister som framkommer i Göteborgs Stads uppföljningsrapport som granskar stadens verksamhet. Alliansens gruppledare i kommunstyrelsen kommenterar rapporten som kommer att behandlas av kommunstyrelsen i nästa vecka.

– Skolan präglas alltför mycket av tillfälliga insatser, som bärs upp av eldsjälar snarare än av långsiktiga, övergripande satsningar som ger resultat. Det är allmänt ryckigt inom området och utbildningsområdet skulle vara betjänt av långsiktiga spelregler, tydliga riktlinjer och en central, samordnad styrning, säger Jonas Ransgård (M), vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Vi ser en allvarlig utveckling med allt större elevgrupper på fritidshemmen, den kan inte fortsätta. Fritidshemmen är en viktig del av den samlade skoldagen och för stora barngrupper hindrar den pedagogiska verksamheten. Det är en av anledningarna till att det eleverna är allt mer missnöjda och att det blir svårare att rekrytera ny personal. Att sjukfrånvaron bland förskollärare och barnskötare fortsätter att öka är ett bevis på att arbetsmiljön inom förskolan behöver förbättras och det kan bara ske genom färre barn i grupperna, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP)

– Uppföljningsrapporten slår fast att utbyggnadstakten måste öka för att nå bostadsmålen. Antalet färdigställda bostäder förväntas uppgå till ca 8 220, istället för målet om 10 000 bostäder under den gångna mandatperioden. De rödgröna når inte de egna målen och säger dessutom själva att de behöver bli högre, säger David Lega, kommunalråd (KD).

Läs Alliansens yttrande om uppföljningsrapporten.

Alliansen presenterar gemensam budget

I dag har Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna presenterat sitt gemensamma budgetförslag för Göteborgs stad 2015, till skillnad från de rödgröna partierna.

Läs och ladda ner ALLIANSENS FÖRSLAG TILL BUDGET 2015 (PDF)

– 20 år av rödgrönt styre har satt sina spår. Vi är beredda att ta ansvar och vi har idéerna för att vända stadens utveckling. Göteborg behöver ett maktskifte och en nystart, säger Jonas Ransgård, vice ordförande i kommunstyrelsen (M).

– Kunskapsresultaten i Göteborg har stadigt sjunkit och den utvecklingen måste vändas. Alla elever ska mötas av höga och positiva förväntningar, tidiga insatser och nya utmaningar. Vi lägger nu fram en rad lokala skolreformer, där skolans resurser ökar, öronmärks och ansvaret för skolan flyttas från SDN. Samtidigt satsar vi på lärarna och stärker rektorerna, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP).

– Attityderna rörande företagande är för dåliga i Göteborg. Dessutom överlever inte lika många nystartade företag i Göteborg jämfört med de andra storstäderna. Det vill vi ändra på. Företag och företagande är grunden för välfärdssamhället. Vi föreslår en särskild satsning för att hjälpa småföretag under de första åren, säger David Lega, kommunalråd, (KD).
BUDGETSATSNINGAR

  • Resurserna till skolan öronmärks och resurserna till grundskolan och gymnasieskolan ökar. Ett omfattade lågstadielyft sjösätts med minskade klasstorlekar, fler lärare, fler halvklasstimmar och fler speciallärare. Satsningen på skolan omfattar 350 Mkr under 2015.
  • Valfrihet införs inom äldreomsorgen. 50 Mkr avsätts för kvalitetsförbättringar, bland annat införs en äldreombudsman och en särskild trygghetspatrull.
  • En särskild satsning görs på praktikplatser och sommarjobb. Vidare föreslås satsningar för att lyfta företagsklimatet genom ökat stimulansbidrag till BRG, förändrade upphandlingar, utmaningsrätt, införs, färre kommunala bolag och ett Entreprenörernas hus skapas. Satsningarna omfattar 53 Mkr.
  • För att förbättra och stärka tryggheten i Göteborg avsätts 61 Mkr. Pengar går bland annat till förebyggande arbete, kvinnojourerna ges ökade resurser och en hatbrottsjour etableras.
  • 4 500 nya bostäder ska byggas per år, totalt 18 000 under mandatperioden För att göra det möjligt och öka bostadsbyggandet satsas 18 Mkr, för att öppna upp och förenkla planprocessen.
  • Kulturen förstärks med 25 Mkr. Satsningar görs på barn- och ungdomskultur och biblioteken.
  • 4 miljarder kronor avsätts för investeringar. Fortsatt utbyggnad av förskolan för att minska barngruppernas storlek och nya äldreboenden. Under våren 2015 presenteras en samlad investeringsbudget för mandatperioden.

– Bostadsbristen i Göteborg är en av stadens största utmaningar. Vi vill bygga 4 500 bostäder per år i Göteborg den kommande mandatperioden. Genom att öppna upp och förenkla planprocesen kan fler kommunala som privata fastighetsägare bygga fler bostäder, säger Jonas Ransgård, vice ordförande i kommunstyrelsen (M).

– Att slippa utsättas för våld och hot är en mänsklig rättighet. Sverige kan aldrig bli ett jämställt land så länge hemmet är den farligaste platsen att vistas för många kvinnor. Kvinnojourer kan vara skillnaden mellan liv och död för kvinnor. Vi måste göra mer för att förebygga, motverka och stödja. Tilldelningen till stadens kvinnojourer förstärks och en hatbrottsjour inrättas, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP).

– Många äldre i Göteborg vågar inte lita på att det finns plats på äldreboendet om man skulle behöva det i takt med att köerna till äldreboenden ökar. Nya äldreboenden behöver byggas och kvalitén inom hemtjänsten måste lyftas. Vi vill införa valfrihet inom äldreomsorgen och ge äldre makten och tryggheten över sina liv, avslutar David Lega, kommunalråd (KD).

Läs Alliansens artikel om nystarten för Göteborg.

Göteborg behöver en ny bostadspolitik

Fastighetsägarna har frågat elva av stadens största fastighetsföretag varför det inte byggs fler bostäder och lokaler i Göteborg. Svaren redovisas i en ny rapport och resultatet är tydligt: Göteborgs fastighetsföretag är villiga att bygga mer, men politiska och administrativa beslut bromsar investeringarna.

– Det är beklagligt att kommunala processer hämmar nyproduktion. Vi i Alliansen, tillsammans med byggare och fastighetsägare ser en potentiell byggtakt på 4500 bostäder, konstaterar Jonas Ransgård (M), kommunstyrelsens vice ordförande.

– Vi behöver bygga bort bostadsbristen i Göteborg. Det gör vi genom att snabba upp och förenkla byggprocessen. Alliansen vill att detaljplaner ska kunna tas fram av externa plankonsulter och vi vill ha en ny markpolicy på plats. Sen behöver vi raska på handläggningen av mark- och byggärenden, fortsätter Helene Odenjung (FP), kommunalråd.

– 20 år av rödgrön ledning har inte löst problemen. Den negativa bostadstrenden måste vändas. Viljan hos fastighetsföretagen finns, och politiken måste släppa fram bostadsbyggandet. Göteborg behöver ett nytt ledarskap, säger David Lega (KD), kommunalråd.

Det Göteborg behöver är en nystart

Det finns mycket att vara stolt över i Göteborg, men också stora bekymmer som de rödgröna väljer att gömma undan. Vår historia visar att staden kan stå på egna ben, men då krävs ett ledarskap som ser möjligheter och inte letar syndabockar. Vi är alternativet för framtiden, skriver Alliansen i Göteborg på GP debatt. 

Sedan Alliansregeringen tillträdde 2006, har Sverige fått 250 000 fler jobb. Det är facit efter den djupaste lågkonjunkturen sedan 1930-talet. En ansvarfull ekonomisk politik har stärkt Sverige. Anneli Hulthén (S), Kia Andreasson (MP) och Mats Pilhem (V) försöker desperat ge en annan bild. Prognosen för ekonomin visar att återhämtningen nu kommer. Tillväxten förväntas bli högre kommande år. En kvarts miljon fler i arbete betyder en kvarts miljon fler skattebetalare sedan 2006. Antalet förtidspensionärer har minskat med 200 000. Fler i arbete, fler som betalar skatt och färre som försörjs av samhället har gjort det möjligt att satsa på välfärd som skola, sjukvård och äldreomsorg.

Trots utdragen lågkonjunktur har den svenska arbetsmarknaden utvecklats relativt starkt. Andelen som har ett jobb i förhållande till dem som vill arbeta är högre än i något annat EU-land, och långtidsarbetslösheten är lägre än i de flesta andra EU-länder. Sverige väntas vara det enda EU-land som minskar sin statsskuld mellan 2006 och 2014.

Sverige har i stort sett haft underskott i de offentliga finanserna sedan krisen bröt ut – en del av en ansvarsfull finanspolitik. Nu ska vi åter bygga upp överskott. Det är avgörande för att skydda jobb och välfärd i en liten öppen ekonomi som Sveriges.

Rödgrönt alternativ saknas

Göteborg fick under krisåren över 640 Mkr från staten för att stärka ekonomin. Nu behövs en ny fas i finanspolitiken, då reformer måste finansieras krona för krona. Något samlat rödgrönt alternativ finns inte. De rödgröna kritiserar Alliansen i Göteborg för underbalanserade budgetar samtidigt som deras eget budgetunderskott är dubbelt så stort. De experimenterar med skattebetalarnas pengar genom försök med sex timmars arbetsdag.

Det finns mycket att vara stolt över i Göteborg, men det finns också många bekymmer. Alla problem har dock gömts undan när det Socialdemokratiska skyltfönstret nu ska visas. Inget nämns om att skolan i Göteborg är underfinansierad, att kunskapsresultaten sjunker, att det sparas in på äldreomsorgen i nio av tio stadsdelar, eller att bostadsbristen breder ut sig.

När Sveriges kommuner och landsting utvärderar hemtjänsten kommer Göteborgs kommun på plats 281, av totalt 290 kommuner. Chefer slutar på löpande band för att de inte längre orkar. Så ser verkligheten ut.

Efter 20 år vid makten är de rödgrönas trötta svar att det som inte går åt rätt håll är regeringens fel. Det duger inte. Göteborgs historia visar att staden kan stå på egna ben, men då krävs ett ledarskap som ser möjligheter och inte letar syndabockar. Andra städer visar att man kan bygga bostäder, förbättra skolresultaten, minska förskolans barngrupper, lyfta företagsklimatet och ge äldre en omsorg värd namnet. Göteborg behöver lyfta blicken, och fråga oss hur vi kan bli bättre. Vi borde känna entusiasm inför ökad konkurrens och påverkan från omvärlden. Det ger oss möjlighet att utvecklas och är en garant mot stagnation.

Öronmärkta pengar

Det minsta man kan begära är att de pengar som avsetts för skolan faktiskt kommer fram. Vi vill öronmärka skolans pengar och garantera att elever som behöver stöd och stimulans får det, oavsett var de bor. Ansvaret för skolan ska lyftas från stadsdelarna och en central nämnd ska ta över. Då får vi tydligt ansvar och nödvändig styrning, uppföljning och utvärdering.

Bostadsbyggandet måste prioriteras. Byggherrar, fastighetsägare och hyresgästföreningen ser en potentiell byggtakt på 4 500 bostäder per år. Om vi får ansvaret förGöteborg gör vi det möjligt för dem. Göteborg är inte i trygga händer i dag, men vi kan göra något åt det. Alliansen har idéerna, framtidstron och viljan att förändra och ge Göteborg en nystart. Vi är alternativet för framtiden.

Jonas Ransgård (M)

vice ordförande i kommunstyrelsen

Helene Odenjung (FP)

kommunalråd

David Lega (KD)

kommunalråd

Rickard Nordin (C)

ordförande

Centerpartiet, Göteborg

Ett år kvar till valet – sju av tio vallöften uppfylls inte av (S) i Göteborg

På lördag är det ett år kvar till valet. En månad före valet 2010 presenterade socialdemokraterna tio En rapport från Alliansen i Göteborg om Socialdemokraternas vallöftenvallöften inför mandatperioden 2011-2014. Alliansen i Göteborg har nu följt upp och granskat hur det har gått med dem. Det visade sig att två redan var infriade när de gavs. Det tredje har inte infriats i Göteborgs Stad utan i Västra Götalandsregionen. Kvar är sju vallöften som inte uppfyllts med ett år kvar av mandatperioden. Alliansen anser att löftesbrotten i förlängningen är ett hot mot demokratin.

– Göteborgarna kan inte annat än att ge socialdemokraterna underkänt. Ett år kvar till valet och sju av tio vallöften kvar att infria. I realiteten har de inte infört något av vad de lovade i förra valrörelsen. Hur ska väljarna kunna lita på dem när de år efter år inte håller vad de lovar i allmänna val? säger Jonas Ransgård (M), Kommunstyrelsens vice ordförande i Göteborg.

– Nästa år har socialdemokraterna suttit på makten i Göteborg i 20 år. Det är en lång tid att infria vad man lovat och att skapa det Göteborgssamhälle man vill ha. Bokslutet är sjunkande betyg i skolan, för stora barngrupper i förskolan och bristande kvalitet i äldreomsorgen. Det är tydligt att majoriteten i staden är trötta och klarar inte av att anta samhällsutmaningarna, säger Helene Odenjung, kommunalråd i Göteborg.

– Det behövs ett maktskifte, inte minst för att kunna förbättra attityderna till företagande. Det är grundläggande för att minska arbetslösheten och för vi ska ha råd med välfärden, säger David Lega (KD), kommunalråd i Göteborg.

– Alliansen kan regera ihop och få saker att hända. Det är tydligt att socialdemokraterna inte klarat av utmaningen med en växande stad. Bostadsbristen hindrar inte bara människor från att komma hit, det gör också att växande företag har svårt att rekrytera och unga människor kan inte starta ett eget liv utanför föräldrahemmet. Det krävs en Alliansvinst i nästa val för att få igång byggandet igen, säger Rickard Nordin (C), riksdagsledamot.

Läs rapporten Ett år kvar till valet – sju av tio vallöften kvar att infria.

”Riktigt bra blir det först efter majoritetsskiftet 2014”

Så har kommunstyrelsen fattat beslut om Göteborgs stads årsredovisning för 2011. Det är en

David Lega (KD), Jonas Ransgård (M) och Helene Odenjung (FP).

David Lega (KD), Jonas Ransgård (M) och Helene Odenjung (FP).

imponerande katalog av verksamheter som utförs i många fall dygnet runt för göteborgarna. Som grund för verksamheten ligger budgeten, beslutad i kommunfullmäktige och föreslagen av S, MP och V. I budgeten finns också 19 av S, MP, V prioriterade mål. Av dessa mål bedöms 13 uppnå viss måluppfyllelse, två god måluppfyllelse och fyra ingen måluppfyllelse. Ett av skälen till detta resultat kan vara att målen i sig är otydligt formulerade.

Exempelvis ska miljön i Göteborg förbättras genom minskad biltrafik till förmån för resande med kollektivtrafik och cykel. I verkligheten har biltrafiken ökat med 0,3 procent, kollektivtrafikåkandet ökat med 10 procent och cyklandet ökat med en procent. Detta ger en viss måluppfyllelse. Med tanke på att mobiliteten kommer att öka och man snarare borde minska transportsektorns miljöpåverkan än motverka transporterna i sig, så kan man undra om målet är det rätta?

En god måluppfyllelse har andelen miljömåltider, där snittet nu ligger på 21,9 % men där andelen ekologisk mjölk är ca 90 %. Det goda resultatet vad gäller mjölken beror i mångt och mycket på gemensamma strategiska beslut, i detta fall i SDN att det viktigaste är just ekologisk mjölk. På ett enkelt sätt och utan att behöva anstränga sig överdrivet har målet uppfyllts. Om målet i sig är kostnadsdrivande är dock oklart och inget den politiska majoriteten är särskilt intresserade av att titta på.

På minussidan i årsredovisningen finns förskolan. Trots ökade resurser och kraftig utbyggnad av förskoleplatser i Göteborg klarade inte ens hälften av stadsdelarna av att erbjuda plats inom fyra månader under 2011, vilket lagstiftningen har krävt sedan mitten av 90-talet. Samtidigt går drygt 6 800 barn i för stora barngrupper i Göteborg. Förskolekön och storleken på barngrupperna har aldrig varit större samtidigt. Begreppet ”viss” måluppfyllelse kan verkligen diskuteras.

Skolverkets statistik över niornas slutbetyg är också oroande. Totalt i Göteborg har behörigheten minskat från 87,2 procent (2010) till 85 procent (2011), vilket är en försämring med 2,2 procentenheter och ett av de sämsta resultaten på över ett decennium. Att kunskapsresultaten fortsätter att försämras i Göteborg verifieras också i olika sammanställningar som exempelvis Lärarförbundets rankinglista över landets bästa skolkommun. Där är nu Göteborg på 184:e plats bland landets 290 kommuner.

Viss måluppfyllelse sägs bostadsbyggandet ha under 2011. Antalet färdigställda bostäder uppgick då till 1 702, vilket var färre än under 2010. Staden missar därmed åter det lågt satta målet 2 000 nya bostäder per år. Samtidigt är behovet av bostäder rekordstort. 126 000 personer var vid årsskiftet registrerade som bostadssökande på Boplats, vilket var en ökning med 20 000 under 2011. Enligt Boplats saknar närmare 50 000 människor ett stabilt boende i Göteborg. Bostadsbyggandet är ett område där en hel det återstår att göra och där Alliansen har högre mål.

Sammanfattningsvis har 2011 varit ett tufft år där flera stora omorganisationer har påverkat såväl personal som brukare. Oerhört många goda insatser görs dagligen och förutsättningarna efter omorganisationen av stadsdelsnämnderna är nu bättre för än fler och än bättre insatser. Med ett genomförande av LOV:en inom äldreomsorgen och en kraftig satsning på insatser för bl a elever i behov av stöd kommer säkert måluppfyllelsen att bli bättre. Från Alliansens sida kommer vi fortsätta jobba för det, men riktigt bra blir det först efter majoritetsskiftet 2014.

Jonas Ransgård (M)
Helene Odenjung (FP)
David lega (KD)

Alliansen: Rödgrönt förslag gör hyresmarknaden osäker

Göteborgs största problem på bostadsområdet är den akuta bristen på bostäder. De rödgröna föreslår en bostadsförmedling enbart baserad på kötid, men det löser inte bostadsbristen, vilket borde ha huvudprioritet för majoriteten och deras bostadspolitik.

– Majoriteten borde fundera över hur de skall få till fler bostäder istället för navelskåderi med omorganisering i byråkratin. Det säger Martin Wannholt (M), kommunalråd, i en kommentar.

– Det är inte alls säkert att de som har stått längst tid i kö har störst behov av en lägenhet. Utan en kö skapar istället en orättvisa för exempelvis studenter som söker sig till Göteborg eller andra som flyttar hit för att arbeta. Ett kösystem skulle drabba alla – vi förmedlar fler lägenheter redan i dag än vad Stockholm gör med sin kö, säger Helene Odenjung (FP), kommunalråd.

– Den svarta bostadsmarknaden får onödigt mycket bränsle om man endast ska ta hänsyn till kötid vid bostadsförmedlingen. Det behöver vi minst av allt just nu i Göteborg, säger David Lega (KD), kommunalråd.

Vad tycker du?