Alliansen prioriterar välfärden!

Göteborg är i grunden en stad med fantastiska möjligheter. Men här finns också mycket stora och allvarliga problem. Kvaliteten i välfärden ligger i botten – samtidigt håller den kommunala ekonomin på att urgröpas. I Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraternas budgetförslag tar vi krafttag för att prioritera välfärdens kärnuppgifter.

Alliansens gruppledare i Göteborg

 

– I vår stad har utgifterna under många år tillåtits öka snabbare än intäkterna och då äventyras kvaliteten i välfärdens kärna; utbildning och omsorg. Staden måste ta ansvar för ekonomin och alltid säkerställa att göteborgarna garanteras den välfärd de betalat för, säger Jonas Ransgård, gruppledare för Moderaterna.

Varje barn som växer upp i Göteborg ska ha chans att utvecklas och välja sin väg i livet. Kunskapsresultaten måste lyftas, studieron förbättras och skolan ges en nystart.

– Erfarenheter visar att skolor som underpresterar ofta haft många rektorsbyten. Stadens rektorer har halkat efter lönemässigt mot jämförbara kommuner. För att premiera rektorers arbete högre vill Alliansen satsa på ett rejält lönelyft på 5 000 kronor i månaden, säger Helene Odenjung, gruppledare för Liberalerna.

Under lång tid har staden avvecklat många äldreboendeplatser. Under de kommande åren behövs flera nya moderna äldreboenden i Göteborg.

– Dagens situation skapar både kö och otrygghet för Göteborgs äldre. Därför satsar vi på ett nytt äldreboende med 100 platser. På så sätt avlastar vi även stadens korttidsboendeplatser, vilket i sin tur underlättar hemtagandet av utskrivningsklara patienter som finns på sjukhus, säger David Lega, gruppledare för Kristdemokraterna.

Alliansen satsar även 45 miljoner kronor på att fler ska komma i jobb och på ett stärkt företagsklimat i Göteborg.

– Företags- och näringslivsfrågorna har under alltför många år kommit i skymundan. Negativa attityder till företag och företagare har i allra högsta grad bidragit till att företagsklimatet upplevs som allt sämre. Denna utveckling vill vi göra allt vi kan för att vända, avslutar Jonas Ransgård, gruppledare (M).

Ta del av Alliansens budgetsatsningar för 2018
Ladda ner Budget för Göteborgs Stad 2018.

Utsätt inte stadens barn för onödiga risker

Stadens stadsdelar gör nu en gemensam översyn av innehållet av bisfenol A i dess verksamheter. Så snart översynen är klar måste staden säkerställa en riskfri hantering av bisfenol A till skolstarten i höst. Barn är känsligare och sårbarare än andra och får inte utsättas för risker.

Mot bakgrund av den senaste tidens nya forskningsrön om hur betydande mängder bisfenol A kan spridas från vanliga konservburkar till maten och till konsumenterna, är maten som serveras i våra skolor och förskolor viktigare än någonsin att kontrollera.

– Kommunen har nu möjlighet att arbeta snabbt under sommaren, för att säkerställa en giftfri skolstart för stadens förskolor och skolor, säger Martin Wannholt (M), kommunalråd.

– Barn är känsligare och mer sårbara än vuxna. Med den kunskap vi har idag och de senaste dagarnas nya forskningsrön är det självklart att staden måste ta sitt ansvar, säger David Lega (KD), kommunalråd.

– Kommunen har ansvaret för att utöva en tillsyn över skadliga kemikalier. Det är viktigt att detta ansvar tas på allvar så att barn och föräldrar kan känna sig trygga med skolmaten, avslutar Axel Darvik (FP), 1:e vice ordförande i Miljö- och klimatnämnden.

Yrkande (M, KD, FP)
KS 13 juni 2012
Ärende 2:9

Ang Uppdrag från kommunfullmäktige – utfasning av bisfenol A ur stadens verksamheter

Ur tjänsteutlåtandet:

Kommunfullmäktige beslutade den 6 oktober 2011 § 17 att stadens verksamheter snarast skall upphöra med användning och spridning av kvitton och biljetter som innehåller bisfenol A och att bisfenol A i övriga produkter skall fasas ut där de kan ersättas med likvärdiga alternativ. Åt stadsledningskontoret uppdrogs att återkomma med en redovisning av hur belastningen av bisfenol A är i Göteborg i jämförelse med andra städer samt redovisa hur utfasningen av bisfenol A har fortskridit.

Kommunstyrelsen har fått en sammanställning av hur detta arbete pågått och pågår i bolag och fackförvaltningar. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta att förklara stadsledningskontorets redovisningsuppdrag slutfört. Vi anser dock att det inte är möjligt att besluta, då stadsdelsförvaltningarnas gemensamma inventering av innehållet i varor ännu inte är klar. Denna inventering omfattar rimligen de allra mest angelägna produkterna att undersöka – nämligen de livsmedel som serveras i stadens skolor och förskolor. Mot bakgrund av den senaste tidens nya forskningsrön om hur betydande mängder bisfenol A sprids från vanliga konservburkar till maten och till konsumenterna, är maten som serveras i våra skolor och förskolor viktigare än någonsin att kontrollera. Det måste vara självklart för Göteborgs Stad, som värnar om barnperspektivet, att säkerställa en giftfri kost för stadens barn. Att få en bild av hur det ser ut i stadsdelarna i staden idag är nödvändigt för att veta hur omfattande frågan är. Kommunfullmäktiges uppdrag till bolag och förvaltningar att fasa ut bisfenol A är tydligt. Försiktighets-principen och barnperspektivet måste här vara vägledande och avgörande. Stadslednings-kontorets redovisningsuppdrag är inte slutfört förrän kommunstyrelsen och kommun-fullmäktige fått ta del av sammanställningen från stadsdelarna. Stadsdelarnas inventering beräknas vara klar under juni månad. För att säkerställa en giftfri skolstart till hösten för stadens barn bör sommarmånaderna användas för att vidta nödvändiga åtgärder för en omedelbar omställning till giftfria livsmedel i skolor och förskolor. Det vore naturligt att detta görs i samarbete med stadens miljöinspektörer.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta

Att Stadsledningskontorets redovisningsuppdrag inte förklaras slutfört förrän även stadsdelsförvaltningarnas inventering är klar och kommit kommunstyrelse och kommunfullmäktige till del

Att Stadsledningskontoret avsätter den tjänstemannaresurs som krävs för att säkerställa att kosten i stadens skolor och förskolor vid höstterminens start inte innehåller bisfenol A

Alliansen: Många mål – men inga lösningar!

I dag presenterade den rödgröna majoriteten sitt förslag till budget för 2013. Alliansens gruppledare i kommunstyrelsen kommenterar förslaget.

– Majoriteten har satt upp många mål om vad man vill – men säger inte mycket om hur man ska nå dem. Det är tråkigt, eftersom man redan nu har svårt att nå upp till vad man lovat tidigare år. Det är också tråkigt att den temporära skattehöjningen på 25 öre fortsätter ytterligare ett år – glappet mellan vad göteborgarna betalar i skatt jämfört med grannkommunerna står alltså kvar. Däremot ska de ha en eloge för att man ger konkreta besked om Rambergsvallen, säger kommunstyrelsens vice ordförande Jonas Ransgård (M).   

– Bostadsbristen i Göteborg är ett stort problem, både för alla de göteborgare som inte kunnat hitta en egen bostad men också för stadens möjligheter att växa och utvecklas. Men några konkreta lösningar på bostadsbristen finns inte alls, säger Jonas Ransgård (M).

– Ska Göteborg utvecklas till en kunskapsstad behövs högre ambitioner, visioner och tydligare styrning av skolan. Utan en öronmärkning av resurserna och tidiga insatser för eleverna försvinner pengarna i svarta hål. Vi saknar också riktiga satsningar på lärarna, nu är det bara vackra ord från majoritetens sida, säger kommunalrådet Helene Odenjung (FP).

– Det saknas tydliga satsningar och strategier för att stärka stadens företagsklimat och etablering av nya företag. Istället vill man förbjuda nya köpcentrum som kan bidra till ökad sysselsättning och skatteinkomster. Man tar gärna göteborgarnas pengar – men man har ingen förståelse för hur dem skapas, säger Helene Odenjung (FP).

– Jag blev faktiskt förvånad över hur lite deras budgetförslag innehåller. En del av de särskilda satsningar som görs är bra, men den vanliga verksamheten måste fungera. Det finns fina ord om äldres inflytande över sin vardag men utan Lagen om valfrihet blir det bara just fina ord, säger David Lega (KD), kommunalråd.

– Det är bra att majoriteten är tydliga med att de första åren är väldigt viktiga för en människa, men då förstår jag inte varför de inte vill ge föräldrar större möjligheter att själva bestämma hur omsorgen under dessa år ska se ut. Jag vill ha verklig valfrihet för alla familjer, säger David Lega (KD), kommunalråd.

M, FP och KD presenterar sina respektive budgetförslag den 4:e juni.

Alliansens förslag om att motverka barnfetman blir verklighet nästa år

Under onsdagskvällen antogs alliansens förslag i Idrott & Föreningsnämnden om att öppna de kommunala gymmen för tonåringar. Det är ett glädjande beslut. Från och med mars 2012 kommer det precis som i Stockholm att vara möjligt att från 13 års ålder testa på gymträning i vuxens sällskap.

Vi behöver vara öppna för nya träningsformer för våra tonåringar och inse att de traditionella lagsporterna kanske inte passar för alla. I en tid då fetma och övervikt ökar kan styrketräning vara ett sätt att komma i form i sin egen takt och en inkörsport till andra fysiska aktiviteter. Utbudet av aktiviteter för ungdomar som inte är föreningsaktiva är begränsat i åldersgruppen 13-15 år. Detta innebär att den nuvarande åldersgränsen på 16 år exkluderar en, ur folkhälsoperspektiv, viktig målgrupp. Förslaget är ett viktigt steg i Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att göra Göteborg friskare.

Hampus Magnusson (M)
David Lega (KD)
Anders Wettergren (FP)