Alliansen tar ett samlat grepp om äldreomsorgen

Göteborgs stads äldreomsorg behöver ett kvalitetslyft. Med beslutet om att införa Lagen om Valfrihet (LOV:en) fattades det första i raden av tre viktiga beslut som kommer att göra skillnad för Göteborgs äldre.

Valfrihet i hemtjänsten

I juni beslöt kommunfullmäktige att införa LOV:en i Göteborg. Ett historiskt beslut som länge motarbetats av de rödgrönrosa partierna med Vänsterpartiet i spetsen.

Att LOV införs innebär att valfriheten utökas till att inte bara gälla vad som ska göras, utan också vem som ska utföra tjänsten. Beslutet om LOV:en är en stor förändring som är både välbehövlig och efterlängtad.

Vi tillsätter en äldreberedning

I nästa steg går vi vidare med förslag om att inrätta en äldreberedning direkt under kommunstyrelsen. Beredningen behövs för att ta ett samlat grepp om äldreomsorgens strategiska kvalitetsarbete och utmaningar och kommer att samordna äldreomsorgen för hela staden med särskilt fokus på äldres boende, valfrihet och trygghet. 

Uppdraget, att erbjuda en välfungerande äldreomsorg, är både gediget och komplext. Antalet äldre blir fler och flertalet behåller sin goda hälsa långt upp i åldrarna, samtidigt som andra behöver en äldreomsorg anpassad för att svara mot behoven hos de som är mest sköra.

Äldreberedningen ska säkerställa en jämn och god kvalitet och sätta den äldre göteborgaren i centrum. Utmaningarna handlar till stor del om att säkra tillgången på service i staden och att man inte ska behöva vänta eller stå i kö när man har omsorgsbehov.

Läs mer om förslaget.

Göteborg behöver en kommunal äldreombudsman

För att få en värdig äldreomsorg behöver omsorgen om äldre vara tydlig och förutsägbar så att omsorgstagare alltid vet vad man får och kan förvänta sig. Om eller när äldreomsorgen brister, så ska man veta vart man vänder sig. Ett sådant förhållningssätt ger integritet och trygghet som är centrala värden för en äldreomsorg med god kvalitet. Vi vill utreda förutsättningarna att införa en kommunal fristående äldreombudsman med uppgift att finnas till hand för äldre, anhöriga och andra med stöd och hjälp kring äldreomsorgen.

För Alliansen i Göteborg är det helt centralt att höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Vi har identifierat tre viktiga steg för att äldreomsorgen ska förbättras. Valfriheten med början i hemtjänsten är beslutad och nu går vi vidare med förslag om att inrätta både en äldreberedning och en kommunal fristående äldreombudsman.

Maria Rydén
, kommunalråd (M)

Ann Catrine Fogelgren, biträdande kommunalråd (FP)

David Lega, kommunalråd (KD)

Kön till äldreboende i Göteborg växer!

I dag, den 19 augusti -14, har ny statistik kommit som visar att kön till äldreboende i Göteborg fortsätter att växa.  Nu står 264 personer i kö, vilket är 109 fler än för ett år sedan och 22 fler än senaste mätningen den 31 mars -14, då 242 personer stod i kö. Köstatistiken visar hur många äldre som har biståndsbedömning på att de är i behov av ett särskilt boende, ett äldreboende.

Att kön till äldreboende växer är en allvarlig utveckling eftersom det handlar om personer som är i direkt behov av en plats för att kunna ha en bra vardag och liv. Allianspartierna har tidigare uppmärksammat de långa köerna till äldreboende och pekar på sambandet med de många platser i äldreomsorgen som (S) (MP) och (V) har lagt ner och den försämrade kvaliteten i hemtjänsten.

–    Nedläggningen av platser måste stoppas. Att kön till äldreboende växer är grymt för de äldre som står i kö. Det är hög tid för en ny politik som ser till de äldres bästa i alla lägen, säger Maria Rydén (M), kommunalråd.

–    Vi har länge sagt stopp till avveckling av äldreboenden i Göteborg. Nu ser vi resultatet av hur den rödgröna politiken slår mot äldre göteborgare i behov av en äldreboendeplats. Det är inte värdigt, säger Ann Catrine Fogelgren (FP), biträdande kommunalråd för Folkpartiet.

–    Äldre ska ha makt över sitt eget liv. Vill och behöver man som äldre komma in på ett äldreboende, måste man få göra det. Det är skillnad på att vara vid liv och att leva, säger David Lega (KD), kommunalråd för Kristdemokraterna.

Alliansens förslag för ökad kvalitet i äldreomsorgen:
–    Stoppa nedläggningen av äldreboenden
–    Öronmärk resurserna till äldreomsorgen
–    Inrätta en äldreombudsman
–    Inför kvalitetsgarantier och ersättning när det brister
–    Inrätta en central kvalitets- och utvecklingsenhet
–    Inrätta en trygghetspatrull som enbart åker på larm

Alliansens förslag för kvalitet i äldreomsorgen!

Göteborgs Stads stadsrevision har granskat hemtjänsten för äldre och funnit en lång rad bister i kvalitet och säkerhet. Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att de granskade nämnderna inte med säkerhet kan garantera att hemtjänstinsatserna för äldre bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och är av god kvalitet. De granskade stadsdelarna är Askim-Frölunda-Högsbo, Majorna-Linné och Angered. Granskningen visar på brister i samtliga stadsdelar, men i varierande omfattning. Alliansens företrädare välkomnar granskningen som tydliggör och sammanfattar de brister som i flera fall är kända och som omgående måste åtgärdas för att säkerställa trygget och kvalitet i såväl hemtjänsten som hela äldreomsorgen.

Att kvaliteten brister i äldreomsorgen i Göteborg dessvärre igen nyhet. Frågan om hur det står till i äldreomsorgen har aktualiserats i omgångar av Alliansens företrädare som också har tagit fram ett program för ökad kvalitet i äldreomsorgen:

·    Genomför en omfattande kommunal tillsyn och granskning av äldreomsorgen
·    Tillsätt en äldreombudsman
·    Ta fram uppföljningsverktyg med fokus på kvalité
·    Se över upphandlingsreglerna inom äldreomsorgen
·    Inför kvalitetsgarantier och kompensera om det brister
·    Öronmärk resurserna till äldreomsorgen
·    Inför valfrihet med Lagen om Valfrihet (LOV)

– Göteborgs äldre ska kunna känna sig trygga med en fungerande hemtjänst och äldreomsorg. Det är skandalöst att kvaliteten i äldreomsorgen har rasat till att nu vara sämst bland storstäderna. I 9 av 10 stadsdelar går äldreomsorgens pengar till annan verksamhet. Äldreomsorgen måste få behålla de pengar som de fått av kommunfullmäktige därför behöver resurserna till äldreomsorgen öronmärkas, säger Maria Rydén, kommunalråd (M).

– Vi vill sätta den äldres behov, önskemål och förmåga i centrum. Personalen måste får tid till vård och omsorg. Hemtjänsten behöver ett kvalitetslyft. Nu får det bli slut på larmrapporterna kring äldreomsorgen, säger Ann Catrine Fogelgren, biträdande kommunalråd (FP)

– Det finns stora problem med hemtjänsten i Göteborg och rutinerna ser väldigt olika ut i de olika stadsdelarna. Likvärdigheten måste öka och makten flyttas till den äldre själv. Vill vi införa Lagen om Valfrihet (LOV). Det är ovärdigt att göteborgare inte får möjlighet att välja vem som utför tjänster i det egna hemmet. Göteborg behöver ett nytt ledarskap, säger David Lega, kommunalråd (KD).

Ser inte, hör inte och pratar inte om äldre

I onsdags behandlade kommunstyrelsen fyra initiativ från alliansens tre partier i Göteborg, för hur äldreomsorgens kvalitet kan bli bättre. Våra förslag på hur göteborgarna på ålderns höst ska få hjälp som präglas av trygghet, värme och respekt för integriteten klumpas ihop och bemöts med ett svepande svar om att allt redan fungerar.

I går invigdes och Posthotellet och de tre statyerna på Drottningtorget är nya. De håller för öronen, ögonen och munnen och därigenom har Göteborg fått en tydlig symbol för hur den styrande rödgröna majoriteten med socialdemokraterna i spetsen behandlar äldreomsorgens utmaningar.

Vi i Alliansen kräver att äldre ska kunna lita på att man får den vård och omsorg man behöver, att personalen är kompetent och har den tid som krävs. För oss är det en självklarhet att var och en ska ha rätt att bestämma vem som ska utföra de tjänster man vill ha hjälp med. Det ska också vara en självklarhet att få bestämma var och med vem man vill bo om man inte klarar av att bo kvar hemma längre. De rödgrönas svar; avslag utan längre motivering.

Våra förslag kan sammanfattas i sex punkter:

1. Genomför en omfattande kommunal tillsyn och granskning av äldreomsorgen! Inledningsvis ska detta ske på boenden och därefter en genomgång av hemtjänsten. I arbetet är det viktigt att ta in synpunkter från äldre, anhöriga och personal.

2. Tillsätt en äldreombudsman!
Alliansen har flera gånger tidigare förespråkat en äldreombudsman. Än en gång avfärdas förslaget av majoriteten som hävdar att en ombudsman inte behövs. Problemen i äldreomsorgen har på intet sett blivit färre. Varför ska göteborgarna ha sämre stöd än stockholmarna, uppsalaborna, boråsarna och många andra?

3. Ta fram uppföljningsverktyg med fokus på kvalitet
Staden behöver ett kommungemensamt uppföljningsverktyg med fokus på kvalitet. Ett sådant kvalitetsverktyg bör utformas i nära samarbete med Socialstyrelsen och organisationen Sveriges kommuner och landsting så att det blir möjligt att jämföra stadens verksamheter med andra kommuner i landet.

4. Se över upphandlingsreglerna inom äldreomsorgen
Tar fram en kvalitetsstrategi i syfte att förbättra upphandlingarna av äldreomsorgen och avvakta tills vidare med ny upphandling tills nya rutiner och riktlinjer är på plats!

5. Inför värdighetsgarantier
Det är angeläget och en viktig del i att kvalitetssäkra äldreomsorgen att det införs värdighetsgarantier i Göteborg. Kommunstyrelsen bör kopplas in för att få en bild av hur regeringens statsbidrag är planerat att användas. En värdighetsgaranti beskriver vilka etiska värden som ska prägla äldreomsorgen och vad de äldre kan förvänta sig. Den syftar bland annat till att ge äldre ett ökat inflytande.

6. Kompensera om det brister
Det ska vara möjligt för enskild att få ersättning om eller när värdighetsgarantin inte fullgörs. För att kunna införa kompensation inom äldreomsorgen kopplad till kvaliteten inom vård- och omsorg av äldre vill vi att frågan utreds för att införas i samband med värdighetsgarantierna.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet avfärdar förslagen och lutar sig nöjt tillbaka. Någon redovisning av hur man kommer att uppmärksamma det europeiska äldreåret under 2012 har kommunstyrelsen heller inte fått, trots att man röstade ja till alliansens förslag redan i oktober. De rödgröna håller för öronen, ögonen och munnen.

Ann Catrine Fogelgren (FP)
David Lega (KD)
Maria Rydén (M)

Inrätta en äldreombudsman i Göteborg

Nu under eftermiddagen väcker Alliansen i Göteborg förslaget om att inrätta en kommunal fristående äldreombudsman genom en motion till kommunfullmäktige.

– Vården och omsorgen av äldre får inte svikta, den måste alltid fungera. För att säkerställa en hög kvalitet och god omsorg behövs en fristående äldreombudsman, som kan lyssna, ge råd och stöd. Men som också kan ta emot klagomål och anmälningar, säger biträdande kommunalråd Ann Catrine Fogelgren (FP).

– Vi måste göra allt för att både de äldre och de som försöker att hjälpa sina anhöriga ska få möjlighet att påtala om det uppstår missförhållanden eller rent av vanvård. Det finns flera goda exempel att ta efter från andra kommuner och vi behöver bli bättre på att granska verksamheterna för våra äldre, fortsätter kommunalrådet Maria Rydén (M).

– Några av huvuduppgifterna för en äldreombudsman bör vara att bistå den äldre och deras anhöriga. Vi vill ha en äldreombudsman som fungerar som en kontaktperson gentemot personal, politiker och tjänstemän med en stark, fristående ställning, avslutar Maria Berntsson (KD), 1:e vice ordförande i SDN Östra Göteborg.