En budget som satsar på välfärden

 

Under parollen ”Ett Göteborg där drömmar blir verklighet” presenterade Alliansen i Göteborg i dag sin budget för 2019. En budget som gör kraftfulla satsningar på förskola och skola, fler jobb, en bättre integration, fler bostäder, en effektivare styrning av staden samt ökad trygghet och en bättre äldreomsorg.

Vi är redo att bilda ett Alliansstyre i Göteborg. Efter 24 år måste det socialdemokratiska vanstyret av staden få ett slut. Vi vill återupprätta rättssamhället i våra utsatta stadsdelar, satsa på fler kameror och se fler poliser i Göteborg. Att återupprätta förtroendet för staden är viktig. Alliansen lägger nu en budget som betyder ökas transparens, bättre styrning och ledning och ökas insyn i stadens nämnder och bolag, säger Moderaternas oppositionsråd Jonas Ransgård.

275 miljoner till skolan och förskolan
Med fokus på kunskapsuppdraget, tidigare insatser, lugn och ro i klassrummet lyfts kunskapsresultaten i Göteborgs skolor. Alliansen vill höja lönerna för rektorer och lärare, förstärka gymnasieskolan, satsa på elevhälsan och på ökad kvalitet i fritidshemmen. Till förskolan avsätts 95 miljoner till minskade barngrupper, förbättrad kvalitet och bättre arbetsmiljö för förskolans personal.

– I dag lämnar 22,3 procent av eleverna grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Det behövs fokus på kunskapsuppdraget mer tidiga insatser, lugn och ro i klassrummen och fler speciallärare. Barn med behov ska få det stöd som krävs för att nå kunskapsmålen. Alla elever ska utmanas och mötas av höga positiva förväntningar, det gäller även särskilt begåvade elever. Läraryrket i vår stad ska vara välavlönat och attraktivt. Kunskapsskolan ger varje barn chans att hitta sin väg i livet och uppnå sin dröm. Det är därför vi satsar 275 miljoner extra på förskolan och skolan, säger Liberalernas oppositionsråd Helene Odenjung.

140 miljoner till äldreomsorgen
100 nya äldreboendeplatser, satsning på trygghetsboenden, mer digitalisering och satsning på välfärdsteknik, en äldreombudsman och mer valfrihet. Det är Alliansens satsningar för ökad värdighet, valfrihet och kvalitet för Göteborgs äldre.

– Under de kommande åren behövs flera nya moderna äldreboenden i Göteborg. Dagens situation skapar både kö och otrygghet för Göteborgs äldre. Därför satsar vi på 100 nya äldreboendeplatser i vår budget. Vi satsar även 48 miljoner kronor på förstärkt kvalitet och värdighet inom äldreomsorgen. Vi måste bryta den ofrivilliga ensamheten bland äldre, och alla äldre måste ha möjlighet att komma ut i frisk luft, aktivera sig i civilsamhället och få hemlagad mat. Göteborgarna måste få möjlighet att leva, och inte bara överleva när de blir äldre, avslutar Kristdemokraternas oppositionsråd David Lega (KD).

 

Alliansen tar ett samlat grepp om äldreomsorgen

Göteborgs stads äldreomsorg behöver ett kvalitetslyft. Med beslutet om att införa Lagen om Valfrihet (LOV:en) fattades det första i raden av tre viktiga beslut som kommer att göra skillnad för Göteborgs äldre.

Valfrihet i hemtjänsten

I juni beslöt kommunfullmäktige att införa LOV:en i Göteborg. Ett historiskt beslut som länge motarbetats av de rödgrönrosa partierna med Vänsterpartiet i spetsen.

Att LOV införs innebär att valfriheten utökas till att inte bara gälla vad som ska göras, utan också vem som ska utföra tjänsten. Beslutet om LOV:en är en stor förändring som är både välbehövlig och efterlängtad.

Vi tillsätter en äldreberedning

I nästa steg går vi vidare med förslag om att inrätta en äldreberedning direkt under kommunstyrelsen. Beredningen behövs för att ta ett samlat grepp om äldreomsorgens strategiska kvalitetsarbete och utmaningar och kommer att samordna äldreomsorgen för hela staden med särskilt fokus på äldres boende, valfrihet och trygghet. 

Uppdraget, att erbjuda en välfungerande äldreomsorg, är både gediget och komplext. Antalet äldre blir fler och flertalet behåller sin goda hälsa långt upp i åldrarna, samtidigt som andra behöver en äldreomsorg anpassad för att svara mot behoven hos de som är mest sköra.

Äldreberedningen ska säkerställa en jämn och god kvalitet och sätta den äldre göteborgaren i centrum. Utmaningarna handlar till stor del om att säkra tillgången på service i staden och att man inte ska behöva vänta eller stå i kö när man har omsorgsbehov.

Läs mer om förslaget.

Göteborg behöver en kommunal äldreombudsman

För att få en värdig äldreomsorg behöver omsorgen om äldre vara tydlig och förutsägbar så att omsorgstagare alltid vet vad man får och kan förvänta sig. Om eller när äldreomsorgen brister, så ska man veta vart man vänder sig. Ett sådant förhållningssätt ger integritet och trygghet som är centrala värden för en äldreomsorg med god kvalitet. Vi vill utreda förutsättningarna att införa en kommunal fristående äldreombudsman med uppgift att finnas till hand för äldre, anhöriga och andra med stöd och hjälp kring äldreomsorgen.

För Alliansen i Göteborg är det helt centralt att höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Vi har identifierat tre viktiga steg för att äldreomsorgen ska förbättras. Valfriheten med början i hemtjänsten är beslutad och nu går vi vidare med förslag om att inrätta både en äldreberedning och en kommunal fristående äldreombudsman.

Maria Rydén
, kommunalråd (M)

Ann Catrine Fogelgren, biträdande kommunalråd (FP)

David Lega, kommunalråd (KD)

Nu tar vi ett samlat grepp om äldreomsorgen

Göteborgs stads äldreomsorg har stora utmaningar vilket undersökningar från såväl Sveriges Kommuner och Landsting som Socialstyrelsen visar. Alliansen tar nu initiativ till att en äldreberedning, en central styrgrupp för äldreomsorgen, inrättas direkt under kommunstyrelsen. 

Äldreberedningen ska samordna och leda äldreomsorgen i ett hela staden perspektiv med särskilt fokus på äldres boende, valfrihet, integritet och trygghet.

– Äldreomsorgen behöver ökat fokus. Det är tydligt att kommunstyrelsen behöver ta ett tydligare samordningsansvar för att utveckla samtidens och framtidens äldreomsorg i Göteborg jämte andra frågor som är av betydelse för äldre i Göteborg, säger Maria Rydén, kommunalråd (M).

– Äldreomsorgens utmaningar handlar till stor del om att säkra en jämn och god tillgång på service med kvalité oavsett var den äldre råkar bo i Göteborg. Därför behövs ett samlat grepp kring stadens äldreomsorg – vilket vi länge har påtalat. Inte minst nu när Lagen om Valfrihet (LOV) ska implementeras, säger Ann Catrine Fogelgren, biträdande kommunalråd (FP).

– Göteborg behöver göra mer för att säkerställa kvaliteten i äldreomsorgen. Kvaliteten ska vara hög, vården säker och bemötandet ska alltid vara gott. Stadens äldre förtjänar en bättre äldreomsorg, säger David Lega, kommunalråd (FP).

Förslaget om att inrätta en äldreberedning i Göteborg behandlas av kommunstyrelsen onsdagen den 26:e augusti. Läs förslaget nedan.

Göteborg den 20 augusti 2015
Yrkande (M)(FP)(KD)
Kommunstyrelsen 2015-08-26

Inrättande av en äldreberedning för en trygg äldreomsorg med ökad kvalitet och valfrihet.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att                  tillsätta en äldreberedning, med sex ordinarie ledamöter i enlighet med sammansättningen av KSAU, där gruppen har särskilt fokus på äldres boende, valfrihet, integritet och trygghet.

att                  uppdra åt Stadsledningskontoret att återkomma med förslag på mandat och arbetsformer för äldreberedningen i frågor om mandat, regelverk och återapportering samt förhållande till kommunstyrelsen.

ÄRENDET
En värdig äldreomsorg ska kännetecknas av en genomgående god och jämn kvalitet och utgå från ett salutogent förhållningssätt med människan i centrum. Omsorgen om äldre måste vara tydlig och förutsägbar så att omsorgstagare alltid vet vad man får och kan förvänta sig. Om eller när äldreomsorgen brister, så ska man veta vart man vänder sig. Ett sådant förhållningssätt ger trygghet.

Ansvaret för omsorgen om äldre återfinns i stadsdelsnämnderna som både har ett befolkningsansvar och dagligen arbetar med att säkerställa en god kvalitet i äldreomsorgens samlade verksamheter. Arbetet är omfattande och inbegriper omsorg om äldre i såväl hemmet som på särskilt boende, vilket sker i nära samarbete med framför allt hemsjukvården men också med andra aktörer såsom stadens träffpunkter. Uppdraget är både gediget och komplext eftersom att antalet äldre blir fler, vilket även betyder att de äldre äldre blir fler. Samtidigt behåller flertalet sin hälsa långt upp i åldrarna medan andra behöver en äldreomsorg anpassad för att svara mot behoven hos de mest sköra äldre.

Äldreomsorgens utmaningar i staden är stora, vilket undersökningar från både Sveriges Kommuner och Landsting och socialstyrelsens Öppna jämförelser visar. Göteborgs stad har initierat ett utvecklingsarbete för hemtjänsten med målet att förändra styrsystem och arbetssätt. Det är ett viktigt arbete som både behöver påskyndas och följas nära för att säkerställa att avsedda effekter uppnås.

Det är tydligt att kommunstyrelsen behöver ta ett tydligare samordningsansvar för att utveckla samtidens och framtidens äldreomsorg i Göteborg jämte andra frågor som är av betydelse för äldre i staden.

Av den anledningen vill vi att kommunstyrelsen tillsätter en äldreberedning i syfte att ha ett tydligt samordningsansvar för äldreomsorgen och dess utveckling. Äldreberedningen ska samordna och utveckla äldreomsorgen i ett hela staden perspektiv med särskilt fokus på äldres boende, valfrihet, integritet och trygghet. Beredningen ska bestå av sex ledamöter, i enlighet med sammansättingen av KSAU, varav en ordförande och en vice ordförande. För att avgränsa och tydliggöra äldreberedningens arbetsformer får Stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma med förslag på mandat, regelverk och återrapportering samt förhållande till kommunstyrelsen. Andra frågor som behöver belysas är avgränsningen och förhållandet till såväl stadsdelarna som Senior Göteborg.

Äldreberedningen ska följa och verka för att kvaliteten inom äldreomsorgen utvecklas. Arbetet ska utgå från aktuell forskning och vara evidensbaserat. Samverkansrollen med Västra Götalandsregionen, (VGR) är central och ska ingå som en uppgift. Äldreberedningen ska verka för att insatser genomförs som säkerställer en jämn och god kvalitet, sätter människan i centrum och som utgår från eget val. Äldreomsorgens utmaningar handlar till stor del om att säkra en jämn och god tillgång på service oavsett var man bor i staden och att tillgången till service ska ske utan dröjsmål och oskälig väntan.

Äldreberedningen ges en aktiv roll i att särskilt samordna, följa och bereda insatser för äldres boende och valfrihet.

  • När det gäller frågan om äldres boende är ett steg taget genom den samordning som sker av frågan genom resursnämndsuppdraget som Örgryte–Härlanda har, men vi går nu vidare och ger beredningen en aktiv samordnande roll i att följa och bereda boendefrågan tillsammans med Fastighetsnämnden och övriga aktörer med ansvar för frågan. Frågan om äldres boende har flera bottnar där tillgången till ett adekvat boende när man behöver måste bli säkerställt och att det finns alternativa boendeformer att välja på. Exempel på andra aktuella frågor är underhåll av boenden, boenden i alternativ regi och stadsdelarnas prissättning av särskilda boenden.
  •  frågan om äldres valfrihet är utgångspunkten att respektera människan, hennes val, självbestämmande och önskningar så långt det är möjligt. Framför allt handlar det om att underlätta vid val av boende och service inom såväl hemtjänst, särskilt boende men också vid övrig vård i tillämpliga delar. En del av valfriheten handlar också om att erbjuda alternativ, därför ska gruppen även följa utvecklingen av träffpunkter och annat utbud som ger människan ett mervärde ur valfrihetssynpunkt. Frågan om valfrihet ska utredas och arbetas med inom de ramar som är möjliga sett utifrån de lagar och direktiv som gäller på området.
  • Integritet och trygghet är centrala värden för en äldreomsorg med god kvalitet. Kvalitetsfrågorna i äldreomsorgen är under utveckling, men mer finns att göra för att säkerställa en väl fungerande äldreomsorg. Kvaliteten ska vara god och vården säker. Detsamma gäller de etiska frågorna som även återfinns i den dagliga verksamheten och i frågor som bemötande och förhållningssätt. För att säkerställa integritet, kvalitet och trygghet ska äldreberedningen arbeta med att säkerställa utvecklingen av dessa frågor.

LOV – en garanti för kvaliteten i hemtjänsten

Genom att införa LOV ökar konkurrensen och valfriheten och då kan hemtjänsten bli bättre och mer effektiv, vilket ger mer resurser till omsorgen, skriver Alliansen i Göteborg.

De rödgrönrosa partierna och Vision i Göteborg har fört fram sina farhågor inför människors rätt att få bestämma över sina liv. Det som förskräcker vänsterpartierna är att i dag, torsdag, kan kommunfullmäktige fatta det viktiga beslutet att införa verklig valfrihet inom hemtjänsten. De menar att LOV, (Lagen om valfrihet) skulle riskera att sänka projektet ”Attraktiv hemtjänst”.

Slutsatsen är helt felaktig. Inläggen vittnar om oförståelse för vad valfrihetssystemet innebär och om LOV:s bidrag till god kvalitet i äldreomsorgen.

Göteborgs äldre och alla andra som är i behov av hemtjänst måste själva få välja vem som kommer hem och hjälper till. Det kan inte vara så att det bara är en rättighet för kommunen att vara den part som endast finns till hand med vård- och omsorgstjänster. Det måste finnas fler hemtjänstutförare att välja mellan och det bör vara den som behöver hjälpen som gör valet. Den äldre ska få välja eller välja bort.

Säkrar kvaliteten

Valfrihetssystem som LOV är precis vad äldreomsorgen och hemtjänsten i Göteborg behöver, eftersom den säkerställer kvaliteten, låter människor själva välja och bidrar till ökat företagande. Att införa LOV i hemtjänsten innebär att kommunen måste sätta upp kvalitetskrav för verksamheten, vilket är väsentligt för en värdig äldreomsorg där både behov och enskilda önskemål står i centrum.

Äldreombudsman

Kvalitetskraven som bestäms kommer sedan att gälla för såväl den kommunala hemtjänsten som den som utförs av andra aktörer och företag. Alltså blir kvaliteten så god som Göteborgs politiker bestämmer. Dessutom lägger vi nu förslag om en äldreombudsman som ytterligare bidrar till ökad kvalitet och stärker tryggheten för äldre och anhöriga.

Även argumentet att LOV är kostsam faller på sin egen orimlighet. Det är kvaliteten som avgör när människor själva får välja. Med ökad konkurrens och valfriheten som Alliansen föreslår kan hemtjänsten bli bättre och mer effektiv, vilket ger mer resurser till omsorgen.

Äldre i första hand

Vi sätter den äldre i första hand. Kommunens arbete med ”Attraktiv hemtjänst” är ett viktigt utvecklingsarbete som måste pågå oaktat vad omvärlden gör eller vilken politisk vilja som råder. Däremot kan inte Göteborgs äldres valfrihet ställas mot organisatorisk utveckling. Vi behöver jobba på båda fronter.

När den äldre själv får välja garanteras hemtjänstens kvalitet och den äldres tillgång till god omsorg.

Maria Rydén (M)

kommunalråd

Ann Catrine Fogelgren (FP)

biträdande kommunalråd

David Lega (KD)

kommunalråd och gruppledare

Alliansen i Göteborg kommenterar den rödgröna budgeten

I dag har Socialdemokraterna presenterat sitt budgetförslag för 2016. Alliansens ledare i Göteborg Alliansens gruppledare i kommunfullmäktigekommenterar förslaget.

– Det är bra att den styrande minoriteten inte höjer skatten. I budgetförslagen från förra året ville V höja skattetrycket för göteborgarna med 1 krona, men det har övriga partier dämpat då skattesatsen förblir oförändrad i år. Det är vi och många göteborgare glada för, säger Jonas Ransgård (M), andre vice ordförande i Kommunstyrelsen.

– Det är positivt att resurser nu tillförs grundskolan. Men utmaningarna är större och skolans grundproblem kvarstår. Ansvaret för skolan måste lyftas och resursfördelningsmodellen behöver förändras. Gymnasieskolan är fortsatt underfinansierad, med landets lägsta skolpeng. Akutlösningar löser inte skolans långsiktiga problem. Och var är satsningen på lärarlöner? säger Helene Odenjung (FP), kommunalråd.

– Den styrande minoritetens budgetförslag innehåller inga valfrihetsreformer för göteborgarna. Vi vill göra tvärtom och flytta så många beslut som möjligt till göteborgarnas köksbord, säger David Lega (KD), kommunalråd.

– De rödgröna försöker linda in sin företagsfientliga politik i vackra ord och termer. Men så länge inte attityderna till företagare och företagsamhet förändras kommer företagsklimatet i Göteborg att ligga kvar på en låg nivå. Det lokala styrets försök att kompensera för regeringens företagsfientliga politik är inte tillräckliga, tillägger Jonas Ransgård (M).

Stora brister i stadens verksamheter

Bristande styrning av skolan, större elevgrupper på fritidshemmen, över tusen oavslutade utredningar och låg takt i bostadsbyggandet. Det är några av de allvarliga brister som framkommer i Göteborgs Stads uppföljningsrapport som granskar stadens verksamhet. Alliansens gruppledare i kommunstyrelsen kommenterar rapporten som kommer att behandlas av kommunstyrelsen i nästa vecka.

– Skolan präglas alltför mycket av tillfälliga insatser, som bärs upp av eldsjälar snarare än av långsiktiga, övergripande satsningar som ger resultat. Det är allmänt ryckigt inom området och utbildningsområdet skulle vara betjänt av långsiktiga spelregler, tydliga riktlinjer och en central, samordnad styrning, säger Jonas Ransgård (M), vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Vi ser en allvarlig utveckling med allt större elevgrupper på fritidshemmen, den kan inte fortsätta. Fritidshemmen är en viktig del av den samlade skoldagen och för stora barngrupper hindrar den pedagogiska verksamheten. Det är en av anledningarna till att det eleverna är allt mer missnöjda och att det blir svårare att rekrytera ny personal. Att sjukfrånvaron bland förskollärare och barnskötare fortsätter att öka är ett bevis på att arbetsmiljön inom förskolan behöver förbättras och det kan bara ske genom färre barn i grupperna, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP)

– Uppföljningsrapporten slår fast att utbyggnadstakten måste öka för att nå bostadsmålen. Antalet färdigställda bostäder förväntas uppgå till ca 8 220, istället för målet om 10 000 bostäder under den gångna mandatperioden. De rödgröna når inte de egna målen och säger dessutom själva att de behöver bli högre, säger David Lega, kommunalråd (KD).

Läs Alliansens yttrande om uppföljningsrapporten.

Kön till äldreboende i Göteborg växer!

I dag, den 19 augusti -14, har ny statistik kommit som visar att kön till äldreboende i Göteborg fortsätter att växa.  Nu står 264 personer i kö, vilket är 109 fler än för ett år sedan och 22 fler än senaste mätningen den 31 mars -14, då 242 personer stod i kö. Köstatistiken visar hur många äldre som har biståndsbedömning på att de är i behov av ett särskilt boende, ett äldreboende.

Att kön till äldreboende växer är en allvarlig utveckling eftersom det handlar om personer som är i direkt behov av en plats för att kunna ha en bra vardag och liv. Allianspartierna har tidigare uppmärksammat de långa köerna till äldreboende och pekar på sambandet med de många platser i äldreomsorgen som (S) (MP) och (V) har lagt ner och den försämrade kvaliteten i hemtjänsten.

–    Nedläggningen av platser måste stoppas. Att kön till äldreboende växer är grymt för de äldre som står i kö. Det är hög tid för en ny politik som ser till de äldres bästa i alla lägen, säger Maria Rydén (M), kommunalråd.

–    Vi har länge sagt stopp till avveckling av äldreboenden i Göteborg. Nu ser vi resultatet av hur den rödgröna politiken slår mot äldre göteborgare i behov av en äldreboendeplats. Det är inte värdigt, säger Ann Catrine Fogelgren (FP), biträdande kommunalråd för Folkpartiet.

–    Äldre ska ha makt över sitt eget liv. Vill och behöver man som äldre komma in på ett äldreboende, måste man få göra det. Det är skillnad på att vara vid liv och att leva, säger David Lega (KD), kommunalråd för Kristdemokraterna.

Alliansens förslag för ökad kvalitet i äldreomsorgen:
–    Stoppa nedläggningen av äldreboenden
–    Öronmärk resurserna till äldreomsorgen
–    Inrätta en äldreombudsman
–    Inför kvalitetsgarantier och ersättning när det brister
–    Inrätta en central kvalitets- och utvecklingsenhet
–    Inrätta en trygghetspatrull som enbart åker på larm

Alliansen presenterar gemensam budget

I dag har Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna presenterat sitt gemensamma budgetförslag för Göteborgs stad 2015, till skillnad från de rödgröna partierna.

Läs och ladda ner ALLIANSENS FÖRSLAG TILL BUDGET 2015 (PDF)

– 20 år av rödgrönt styre har satt sina spår. Vi är beredda att ta ansvar och vi har idéerna för att vända stadens utveckling. Göteborg behöver ett maktskifte och en nystart, säger Jonas Ransgård, vice ordförande i kommunstyrelsen (M).

– Kunskapsresultaten i Göteborg har stadigt sjunkit och den utvecklingen måste vändas. Alla elever ska mötas av höga och positiva förväntningar, tidiga insatser och nya utmaningar. Vi lägger nu fram en rad lokala skolreformer, där skolans resurser ökar, öronmärks och ansvaret för skolan flyttas från SDN. Samtidigt satsar vi på lärarna och stärker rektorerna, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP).

– Attityderna rörande företagande är för dåliga i Göteborg. Dessutom överlever inte lika många nystartade företag i Göteborg jämfört med de andra storstäderna. Det vill vi ändra på. Företag och företagande är grunden för välfärdssamhället. Vi föreslår en särskild satsning för att hjälpa småföretag under de första åren, säger David Lega, kommunalråd, (KD).
BUDGETSATSNINGAR

  • Resurserna till skolan öronmärks och resurserna till grundskolan och gymnasieskolan ökar. Ett omfattade lågstadielyft sjösätts med minskade klasstorlekar, fler lärare, fler halvklasstimmar och fler speciallärare. Satsningen på skolan omfattar 350 Mkr under 2015.
  • Valfrihet införs inom äldreomsorgen. 50 Mkr avsätts för kvalitetsförbättringar, bland annat införs en äldreombudsman och en särskild trygghetspatrull.
  • En särskild satsning görs på praktikplatser och sommarjobb. Vidare föreslås satsningar för att lyfta företagsklimatet genom ökat stimulansbidrag till BRG, förändrade upphandlingar, utmaningsrätt, införs, färre kommunala bolag och ett Entreprenörernas hus skapas. Satsningarna omfattar 53 Mkr.
  • För att förbättra och stärka tryggheten i Göteborg avsätts 61 Mkr. Pengar går bland annat till förebyggande arbete, kvinnojourerna ges ökade resurser och en hatbrottsjour etableras.
  • 4 500 nya bostäder ska byggas per år, totalt 18 000 under mandatperioden För att göra det möjligt och öka bostadsbyggandet satsas 18 Mkr, för att öppna upp och förenkla planprocessen.
  • Kulturen förstärks med 25 Mkr. Satsningar görs på barn- och ungdomskultur och biblioteken.
  • 4 miljarder kronor avsätts för investeringar. Fortsatt utbyggnad av förskolan för att minska barngruppernas storlek och nya äldreboenden. Under våren 2015 presenteras en samlad investeringsbudget för mandatperioden.

– Bostadsbristen i Göteborg är en av stadens största utmaningar. Vi vill bygga 4 500 bostäder per år i Göteborg den kommande mandatperioden. Genom att öppna upp och förenkla planprocesen kan fler kommunala som privata fastighetsägare bygga fler bostäder, säger Jonas Ransgård, vice ordförande i kommunstyrelsen (M).

– Att slippa utsättas för våld och hot är en mänsklig rättighet. Sverige kan aldrig bli ett jämställt land så länge hemmet är den farligaste platsen att vistas för många kvinnor. Kvinnojourer kan vara skillnaden mellan liv och död för kvinnor. Vi måste göra mer för att förebygga, motverka och stödja. Tilldelningen till stadens kvinnojourer förstärks och en hatbrottsjour inrättas, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP).

– Många äldre i Göteborg vågar inte lita på att det finns plats på äldreboendet om man skulle behöva det i takt med att köerna till äldreboenden ökar. Nya äldreboenden behöver byggas och kvalitén inom hemtjänsten måste lyftas. Vi vill införa valfrihet inom äldreomsorgen och ge äldre makten och tryggheten över sina liv, avslutar David Lega, kommunalråd (KD).

Läs Alliansens artikel om nystarten för Göteborg.

Kloka chefer och gott ledarskap är nyckeln till framgång

Gårdagens återkommande tema, under heldagen med kommunstyrelsen och stadsdelsnämndspresidierna, var ledning och styrning inom välfärdssektorn. Under förmiddagen framkom det hur rektorerna efterfrågar tydligare verktyg för att utöva ledarskap. Detsamma gällde även äldreomsorgen, då ett lysande exempel föredrogs som avslutning på dagen.

Gerdas gård har nämligen gått långt på egen hand. Genom att sätta hyresgästerna i fokus och jobba med meningsfullhet har man lyckats skapa en positiv stämning såväl bland personal som hyresgäster. Personalen är mycket aktiv på alla plan och är själva involverade när det gäller rekrytering av nya medarbetare. På kort tid har boendet fått ett ordentligt lyft och ett gott renommé utanför stadens gränser. Dessutom har man lyckats hålla verksamheten ekonomiskt lönsam. Under 2014 kommer man vara med och i försöket med Intraprenader, ett initiativ som kom från Ann Catrine Fogelgren (FP) och som handlar om just ökat inflytande från användare och anställda inom äldreomsorgen. På sikt kan det vara intressant att även göra försök med Intraprenader inom andra kommunala områden, inte minst skolan.

De två cheferna på Gerdas gård påtalade att man aktivt valt bort rapportering i en rad system för att vinna tid och därigenom prioritera hyresgäster och personal. Man har dessutom haft stöd hos både områdes- och stadsdelschef. Det är uppenbart att bördan för första linjens chefer tar alltför mycket tid i anspråk och här finns mycket att lära, både inom äldreomsorgen och skolan. Alliansen delar denna uppfattning till fullo. Självklart måste dessa chefer ges bättre möjligheter att utöva sitt ledarskap.

Jonas Ransgård

Helene Odenjung

David Lega

”Öronmärk pengar till hemtjänsten”

Anna Johansson (S) lovar att hemtjänsten ska bli bättre. Ambitionen låter bra, men det finns inget som säger att det kommer att bli bättre när grundproblematiken kvarstår, det skriver Maria Rydén (M), Ann Catrine Fogelgren (FP) och David Lega (KD) på GP debatt i dag.

Vi är oerhört bekymrade över utvecklingen och hör allt oftare klagomål från personal, äldre och anhöriga. I kommunfullmäktige sa Anna Johansson att Alliansens förslag var fantasifulla, kontraproduktiva och att vi mäter för mycket. Och att äldreomsorgen inte behöver fler käcka idéer.

Men Socialdemokraternas höga ambitioner och satsningar märks inte av ute på fältet. Hemtjänstens problem hänger tydligt samman med att budgeten inte ersätter faktiska kostnader. Det är en situation som chefer på enhets- och områdesnivå länge påtalat. I genomsnitt använder stadsdelarna sju procent av äldrepengarna till andra verksamheter, vilket innebär att drygt 280 miljoner försvinner. Hundratals miljoner som skulle kunna göra stor skillnad såväl för personal som för stadens äldre. Därför måste pengarna till hemtjänsten öronmärkas och det krävs inga stora utredningar för att komma fram till den slutsatsen.

Många fördelar
Vi vill införa valfrihet och kundvalssystem i enlighet lagen om valfrihetssystem (LOV) med start inom hemtjänsten. Det ger stadens äldre frihet att välja vem som utför vård- och omsorgstjänster i det egna hemmet. Fördelarna är många då valfrihetssystemet innebär en konkurrens på lika villkor oavsett utförare och skulle skapa bättre möjligheter att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen. Det finns en färsk rapport från kommunen som pekar på omfattande brister och behov av ett systematiskt kvalitets- och uppföljningsarbete inom äldreomsorgen. För oss råder ingen tvekan. Vi vill förändra äldreomsorgen i Göteborg till det bättre.

Maria Rydén (M) kommunalråd
Ann Catrine Fogelgren (FP) biträdande kommunalråd
David Lega (KD) kommunalråd