Nu sjösätter vi ett kraftfullt omstartspaket för Göteborg

Göteborgs stad befinner sig i ett historiskt svårt och besvärligt läge, mycket på grund av pandemin. Det är i svåra tider som ledarskap och ansvarstagande prövas. I vår budget som vi presenterar i dag lanserar vi den omstart som Göteborg nu behöver och en rad satsningar presenteras för att få fler i jobb, i omställning och för att minska utanförskapet.

Trots det aktuella läget står Göteborg rustat för en omstart efter pandemin. Göteborg ska vara en stad där alla ges chansen att forma sina liv och där ingen lämnas utanför. Det är så vi skapar framtidstro och en stad som vi kan vara stolta över. Det skriver Axel Josefsson (M), Helene Odenjung (L), Emmyly Bönfors (C) och Elisabet Lann (KD) på GP debatt.

I dag lanserar vi den största investeringssatsningen i Göteborgs moderna historia

Under decennier har de rödgröna partierna misslyckats med att bygga ut den kommunala servicen. För att mota bort köerna i välfärden lanserar vi den största investeringssatsningen i Göteborgs moderna historia. Nu ser vi till att bygga upp vårt gemensamma välstånd.

Under den kommande planperioden planeras investeringar för drygt 31,7 miljarder kronor. Det är en utökning av investeringsramarna med drygt 14 miljarder jämfört med den föregående perioden.

Vi planerar nu som ett första steg att bygga ut den kommunala förskolan med 3 420 platser, vilket behövs både för att minska barngrupperna, byta ut tillfälliga förskolor samt ersätta äldre förskolor där underhållet har varit eftersatt. Vi ska bygga nya skolor och skapa 8 431 nya skolplatser runt om i staden. Närmare 500 nya platser ska skapas för att ge plats på boenden med särskild service och för de äldre som har behov av ett äldreboende med värme och trygghet.

Det skriver Alliansens gruppledare Axel Josefson (M), Helene Odenjung (L), Emmyly Bönfors (C) och Elisabet Lann på GP debatt.

Så ska Alliansen styra Göteborg

Alliansen i Göteborg presenterade under onsdagen den 28 november hur den politiska organisationen för kommande mandatperiod ska se ut. Man presenterade även vilka som blir kommunalråd och vilka ansvarsområden dessa ska inneha samt vilka prioriteringar de har inför den kommande mandatperioden.

Prioriterar välfärden

Axel Josefson (M), blivande ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd, kommer att fokusera på att få stadens ekonomi i balans samt att prioritera resurserna på det kommunala kärnuppdraget och välfärden som i dag har stora brister.

-Göteborg behöver en nystart. Det är dags att vända utvecklingen och skapa framtidstro hos göteborgarna, säger Axel Josefson.

Ska lyfta skolresultaten

Helene Odenjung (L), blivande 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd, kommer bland annat ha ansvar för skola och utbildning. Fler elever ska klara kunskapsmålen, det ska bli lugn och ro i klassrummen och fler barn i behov av stöd ska ges tidiga insatser.

-Nu ska skolan sättas först i Göteborg. Vi ska lyfta skolresultaten och se till att alla elever når målen. Vi kommer att satsa på lärarna och rektorerna och se till att skolan blir en plats där lugn och studiero råder så att alla får bra förutsättningar att klara skolan, säger Helene Odenjung.

Göteborg ska bli en grönare stad

Emmyly Bönfors (C), blivande kommunalråd, kommer ta ansvar för miljö- och klimatfrågor. Hon anser att Göteborg behöver skynda på klimatomställningen.

-Att ställa om till förnybar energi, fossilfria fordon och renare luft för göteborgarna är några av de områden som vi kommer att prioritera. För att lyckas måste vi jobba tätt tillsammans med den västsvenska forskningen och näringslivet som ofta ligger i framkant, säger Emmyly Bönfors.

Äldre ska ha valfrihet

David Lega (KD), kommunalråd, kommer bland annat ta ansvar för äldreomsorgsfrågorna samt idrott- och föreningsfrågor. David lega vill utveckla valfriheten för äldre, satsa ordentligt på idrott- och föreningslivet men också påbörja arbetet med att inrätta en äldrenämnd.

-Äntligen har Göteborg ett nytt ledarskap! Jag kommer att arbeta för att underlätta för civilsamhället och för ökad valfrihet inom äldreomsorgen. Det är därför som vi bland annat kommer att öka aktivitetsbidraget med 50 procent till föreningslivet, införa en äldreombudsman och utöka valfriheten till att även gälla äldreboenden, säger David Lega.

Ska få igång bostadsbyggandet

Hampus Magnusson (M), kommunalråd, kommer ta ansvar för stadsbyggnadsfrågor. Han ser det som sin främsta uppgift att bygga ikapp bostadsbristen, få en levande stad där alla fordonsmedel är välkomna och råda bot på rådande trafikkaos i Göteborg.

-Vi måste bygga ikapp bostadsbristen. Processen från plan till färdigt bygge ska gå snabbare. Dessutom är det hög tid att ta tag i trafikkaoset som råder i vår stad. Där handlar det om att alla färdmedel ska få plats, säger Hampus Magnusson.

En stad att lita på

Nina Miskovsky (M), blivande kommunalråd, kommer ta ansvar för de sociala frågorna, trygghetsfrågor och personalfrågor.

-En av våra viktigaste frågor är tryggheten och här finns mycket att göra. Kameror och trygghetsvakter ska finnas på brottsutsatta platser och klotter och skadegörelse ska tas bort snabbare, säger Nina Miskovsky.

För mer information:

Gustaf Göthberg, pressekreterare (M), 0736 66 25 39

Robert Andersson, pressekreterare (L), 072-856 69 26

Kristoffer Filipsson, pressekreterare (C), 072 553 75 23

Erik Palmgren, pressekreterare (KD), 072-856 54 94

 

Alliansen satsar på välfärden

I dag presenterade Alliansens gruppledare Axel Josefsson (M), Helene Odenjung (L), Emmyly Bönfors (C) och David Lega (KD) Göteborgs stads budget för 2019. Det är en budget som innehåller satsningar på förskolan, skolan, äldreomsorgen och socialtjänsten. Budgeten innehåller även en rad förslag för att lyfta företagsklimatet, öka bostadsbyggandet, förbättra integrationen, förnya miljöarbetet och för att skapa tryggheten i hela Göteborg, där krafttag tas mot våldsbejakande extremism och hedersrelaterat våld.

På torsdagens kommunfullmäktige ska budget för 2019 antas, då ska även fullmäktige välja en ny kommunstyrelse. Läs och ladda ner Alliansens reviderade budget för 2019.

Så ska vi Återta Göteborg

Återta kollageGöteborg är i grunden en stad med fantastiska möjligheter. Hit söker sig människor från när och fjärran för att bo, arbeta och studera och för att bygga en framtid för sig och för sin familj. Hit färdas många för att som besökare ta del av den välkomnande evenemangsstadens rika utbud av kultur, idrott, handel och nöjen.

Men Göteborg är också en stad med mycket stora och allvarliga problem. Under 2000-talet har den grova, organiserade brottsligheten fått ett starkt fäste här. Den gör sig ständigt påmind med brutala våldsdåd. Allt för ofta läser vi om hur skjutningar, sprängningar och andra illdåd skördar offer.

Göteborg är en delad stad med stora skillnader och olika förutsättningar för invånarna. Var du bor spelar en stor roll för vilken trygghet du får uppleva i din vardag. Polisen benämner sju stadsdelar som särskilt utsatta. Här har myndigheterna mer eller mindre tappat kontrollen och svensk lag satts på undantag. Istället är det de kriminella som utmanar med egna rättssystem och begränsar människors frihet. Här är rättssamhället ifrågasatt.

Vår uppfattning är att svensk lag ska gälla alla. Överallt och alltid.

Göteborgs styrande politiker har länge blundat för stadens svåra problem och har vänt hederliga och hyggliga människor i staden ryggen. De har tillåtit den negativa utvecklingen att gå alldeles för långt. Den nuvarande situationen är mycket allvarlig. Den låter sig inte lösas eller åtgärdas med de kortsiktiga projekt och tillfälliga satsningar vilka de rödgröna partierna styckevis och delt redovisar i sitt förslag till budget. Den låter sig inte bromsas av att biblioteken håller öppet längre.

Alliansen är övertygad om att utvecklingen går att vända. Vår främsta prioritering är att att göra Göteborg till ett tryggt hem för skötsamma och strävsamma människor. Vi har bestämt oss. Det är dags att återta Göteborg.

Göteborg behöver fler poliser

Göteborg behöver fler poliser. De som finns idag gör ett betydelsefullt och beundransvärt arbete, men det är uppenbart att de är för få och inte räcker till för att möta den problematiska verkligheten. Allianspartierna föreslår i sina förslag till statsbudget att antalet poliser ska öka. Men vi kan inte passivt vänta. I rådande läge menar vi att det är befogat att Göteborgs Stad tar ett större ansvar för att stödja Polisen med att upprätthålla ordning och trygghet i Göteborg.

Samordning av trygghetsfrämjande tjänster

Göteborgs Stad har redan stora kostnader för bevakningstjänster utspridda över många olika förvaltningar och bolag. Vi ser en möjlighet att göra bättre upphandlingar av framförallt väktare och ordningsvakter genom en bättre samordning i Staden. På så vis vill vi få ut fler timmar per skattekrona. Vi ser också förutsättning för en mer effektiv användning av tjänsterna genom att stärka och förbättra kommunens samordning och ledning i dessa frågor.

Vi vill ta ett samlat grepp om Stadens direkt trygghetsfrämjande insatser. Vi vill utreda hur en sammanhållen organisation med ansvar för dessa kan formeras och avsätter 1,5 miljon kr för en sådan utredning i vår budget.

Fler bevakade områden

Det finns för få poliser i Göteborg. Poliserna räcker inte i tillräcklig grad till för brottsförebyggande arbete som patrullering i områden som är otrygga eller där många människor uppehåller sig. Lokala ordningsvakter är därför ett viktigt och värdefullt komplement. Inom ett så kallat LOV 3-område (eller paragraf 3-område) har dessa befogenhet att upprätthålla ordning och ingripa mot brottslighet.

I Göteborg har Polismyndigheten beslutat att ett 40-tal platser ska lyda under LOV 3. Men dessa platser är avgränsade och utspridda. LOV-3 områdena behöver bli fler och länkas samman för att möjliggöra för ordningsvakter att bedriva rörlig övervakning och göra ingripanden med stöd av lagen.

Som ett första steg föreslår Alliansen att områdena Brunnsparken-Gustaf Adolfs torg med intilliggande kollektivtrafikhållplatser samt Kanaltorget ska utgöra LOV-3-område. Tillsammans med Nordstan, Centralstationen och Nils Ericsonterminalen, som redan är LOV 3-platser, bildas då ett sammanhängande område i centrala Göteborg. Här rör sig många människor och här sker flera brott. Här behöver ordningen förstärkas.

Med erfarenheter från ett detta utvidgade LOV 3-område vill Alliansen i nästa steg utveckla konceptet till att omfatta andra och större delar av Göteborg. Vi bedömer att ett sådant område, i kombination med en samordnad organisation och ledning för väktare och ordningsvakter, ger Staden goda förutsättningar att stödja Polisen med upprätthållande av ordning och trygghet.

Fler kameror i samverkan med Polisen

Vissa platser i vår stad ter sig, på grund av sitt läge eller karaktär, mer otrygga än andra. Många göteborgare upplever otrygghet i offentliga miljöer. Trygghetsfrämjande kameror är ett sätt att öka tryggheten, förebygga planerade brott och underlätta utredningen

av de brott som ändå begås. Fler kameror välkomnas av många. Vi har föreslagit att Staden går vidare med att ta fram en genomförandeplan för att öka förekomsten av trygghetsfrämjande kameror.

I Malmö har kommunen och Polismyndigheten träffat en samverkansöverenskommelse som bland annat omfattar kameraövervakning. Vi menar att en sådan överenskommelse är eftersträvansvärd att åstadkomma även i Göteborg. Staden kan bidra till finansieringen medan Polisen bör sköta driften. Erfarenheten från försöksverksamhet i bland annat Stockholm visar att det är de operatörsövervakade kamerorna som har den bästa brottsförebyggande effekten.

Alliansen avsätter inledningsvis 7 miljoner kr för utbyggnad av trygghetsfrämjande övervakningskameror i de områden som stadsdelsnämnderna har identifierat som lämpliga och där Polismyndigheten anser att det finns behov.

Reformera kameraövervakningslagen

Utifrån den nuvarande lagen är Länsstyrelsen restriktiv i tillståndsgivning för kameraövervakning. Lagen är inte anpassad till de förutsättningar och den verklighet som är rådande och är därför i ett starkt behov av reformering. Möjligheterna för att kameraövervaka brottsutsatta platser måste generellt ökas.

Alliansen kräver att Göteborgs Stad driver på regeringen att ta initiativ till en moderniserad lagstiftning för kameraövervakning.

Bryt otryggheten i Nordstan

Otryggheten i Nordstan efter butikernas stängning har blivit ett allt större problem

som uppmärksammats av såväl myndighetsföreträdare som näringslivet. Staden måste

ta initiativ till att öka tryggheten i Nordstan. Det måste ske genom åtgärder från flera håll.

Vi stöder fastighetsägarnas initiativ att genom en s k Purple Flag-satsning göra stadskärnan mer levande, aktiv och trygg om kvällarna. Öppettiderna i Nordstan är idag reglerade i detaljplanen. Vi vill ändra i planen för att göra det möjligt för samfälligheten att stänga Nordstan tidigare vid behov.

Bekämpa den våldsbejakande extremismen

Göteborg sticker ut i negativt avseende då en stor del av dem som rest för att delta i terrororganisationers aktiviteter kommer härifrån. När krigserfarna resande återvänder till staden ökar risken också för terrorhandlingar här. Vi ser med stor oro på denna utveckling.

Stadens anställda inom alla sektorer har ett ansvar att företräda, vårda och värna de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på. Stadens samordnare mot extremism har här ett mycket viktigt uppdrag i att medvetandegöra, utbilda och knyta samman olika funktioner och medarbetare för att medvetet förebygga, upptäcka och beivra våldsbejakande extremism. Alliansen menar dessutom att samordnaren, för att kunna bedriva sitt viktiga och organisationsövergripande arbete effektivt, ska ha en kommuncentral placering under Kommunstyrelsen istället för som i dag under Social resursnämnd.

Alliansen förstärka arbetet mot radikal extremism med 4 miljoner kr.

Ökad kompetens för att stödja avhoppare

Att motivera, ta sig an och stödja avhoppare från radikalt extrema rörelser är särskilt viktigt med hänsyn till den stora problematiken med återvändare. Staden måste utveckla och sprida kompetens samt utveckla en tydlig organisatorisk medvetenhet om hur problem ska angripas och avhoppare bemötas. Även stadens arbete för stöd till andra människor som vill lämna en kriminell livsstil måste fortsätta och utvecklas.

Alliansen vill förstärka avhopparverksamheten med 3,5 miljoner kr.

Motverka svarta kontrakt

Under rödgrön ledning har det under lång tid byggts alldeles för lite i Göteborg. Det har lett till en omfattande bostadsbrist och trångboddhet. Bostadsbristen får sociala konsekvenser, särskilt för dem som saknar resurser eller kontakter att själva köpa en bostad. Bostadsbristen har också bidragit till olaglig handel med kontrakt, andrahandsuthyrning och skenbosättningar. Denna handel bidrar till att göda brottslingar och kriminella organisationer. På uppdrag av Framtidenkoncernen utför Störningsjouren aktiviteter för att motverka denna illegala handel. Vi vill förstärka detta arbete och föreslår att Framtidenkoncernen får i uppdrag att öka ansträngningarna på området. Målsättningen är att lägenhetsförmedling i stadens bestånd alltid ska ske enligt reglerna och att människor är folkbokförda där de faktiskt bor.

Stöd kvinno- och tjejjourer

Ökningen av våldsbrotten sker främst i hemmen. I tre av fyra våldsbrott som begås i bostaden är brottsoffret kvinna och förövaren man. Att samhället kan ge utsatta kvinnor en fristad från destruktiva miljöer och aggressiva plågoandar är bokstavligen livsviktigt. Här spelar de huvudsakligen ideellt arbetande tjej- och kvinnojourerna en viktig roll med att ge stödinsatser och boende. Jourerna måste ges långsiktiga och stabila förutsättningar att bedriva sin verksamhet.

Alliansen vill avsätta 7,5 miljoner kr i utökat stöd till kvinno- och tjejjourer.

Stöd trygghetsfrämjande föreningar

Att brottsoffer förmår att anmäla brott och delta i rättegångar är grundläggande för att rättvisa ska skipas och gärningsmän lagföras. På samma sätt är det alldeles avgörande att människor vågar och orkar att avge vittnesmål i domstolar. Brottsofferjour och vittnesstöd är väsentliga verksamheter för att upprätthålla rättssamhällets funktion. Detta betydelsefulla arbete bedrivs av huvudsakligen ideellt arbetande människor och ska uppmuntras, värnas och stödjas.

Att utöva tillsyn av barn och ungdomar är i första hand en uppgift för föräldrar och i andra hand för civilsamhället. Vuxna behöver visa en avsevärt större närvaro än idag bland ungdomar “på stan” under helgkvällar och nätter. Det behövs vuxna för att stävja felaktiga beteenden och för att stödja ungdomar som hamnat i besvärliga situationer. Därför vill Alliansen uppmuntra och stödja föreningar för nattvandraring.

Alliansen avsätter 5 miljoner kr till stöd för trygghetsfrämjande föreningars verksamhet.

Sammanfattning

Alliansens satsning på direkt trygghetsfrämjande åtgärder är sammantaget 30,5 miljoner kr. Vi prioriterar tydliga och sammanhållna åtgärder som vi vet har betydelse för att göra Göteborg till en tryggare stad. Vi avvisar därmed de rödgrönas satsningar som är av mer fantasi- än verkningsfulla. Vi tar situationen med en framväxande otrygghet på allvar. Det är dags att återta Göteborg.

De rödgröna lyfter inte företagsklimatet

Svenskt Näringsliv presenterar idag svaren från årets enkätundersökning om företagsklimatet. Ett flertal av omdömena om Göteborg är sämre än förra året och stadens företagsklimat ligger fortsatt under genomsnittet i Sverige.  

– Årets enkätsvar visar på ett fortsatt sluttande plan där stadens företagare fortsätter ge företagsklimatet i Göteborg bottenpoäng. Vi i Alliansen har länge efterlyst en rad förändringar och det är uppenbart att de rödgröna inte tar företagarnas omdömen på allvar och agerar, säger Jonas Ransgård, kommunalråd (M).

– 4 av 5 nya jobb skapas i små och medelstora företag. Utvecklingen av företagsklimatet i Göteborg kan inte fortsätta – trenden måste vändas. Utan företag och entreprenörer stannar välfärden. Staden behöver en ledning som förstår företagares villkor, säger Helene Odenjung, kommunalråd (L).

– Företagarnas betyg på Göteborg är alarmerande lågt, men även nationellt faller företagsklimatet. Det är mycket oroväckande och måste tas på största allvar. Ett bättre företagsklimat är grundläggande för fler jobb, säger David Lega, kommunalråd (KD).

Alliansen kommenterar de preliminära betygsresultaten

I dag presenterades de preliminära slutbetygen i årskurs 9 och i sex av tio stadsdelar försämras resultaten. Andelen elever med godkänt i alla ämnen i Göteborgs skolor minskar från 68,8 till 66,3. 

– Betygsresultaten är alarmerande. Det är inte rimligt att Göteborg fortsätter kräftgången och att ansvariga rödgröna politiker förskönar sanningen och krampaktigt håller kvar i sin styrmodell där rektorer är klämda mellan skollag och SDN:s budget, säger Helene Odenjung, kommunalråd (FP).

– Betygsresultaten i årskurs 9 är oroande. En tydlig signal som måste tas på största allvar. Skolan i Göteborg behöver en nystart där skolan lyfts från SDN, resurserna öronmärks och rektor får större befogenheter, säger Kristina Tharing, kommunalråd (M).

– Forskning och erfarenhet visar att de viktigaste framgångsfaktorerna för höga kunskapsresultat är engagerade och kunniga lärare som har höga förväntningar på eleverna. Alla elever ska ha rätt att utvecklas efter sina förutsättningar, säger David Lega, kommunalråd (KD).