M, L och KD vill stoppa rödgrönt försök att avbryta valfrihetsreformen

Valfriheten är här för att stannaDe rödgrönrosa partierna i Göteborgs stad skriver i sitt budgetförslag att arbetet med att införa ett valfrihetssystem inom hemtjänsten ska avbrytas. Alliansen kommer att motsätta sig detta och istället verka för att reformen fullföljs i enlighet med fullmäktigemajoritetens vilja och tidigare fattade beslut.

Normalt ställs de olika partiernas och konstellationernas budgetförslag mot varandra och antas respektive avslås i sin helhet av kommunfullmäktige. Det har varit och är en viktig princip att oppositionen inte bryter sönder en budget genom säryrkanden om delar av dess innehåll. Det förutsätter dock att de styrande spelar enligt reglerna och följer av kommunfullmäktige fattade beslut. Så sker alltså inte nu. Fullmäktige beslutade den 11 juni 2015 att införa valfrihet i hemtjänsten i enlighet med lagen om valfrihet (LOV). Att med ett budgetbeslut övertrumfa kommunfullmäktiges tidigare beslut är inte acceptabelt. Vi förväntar oss att de rödgrönrosa följer och förhåller sig till demokratiskt fattade beslut, även om de inte gillar dem.

Därför kommer Alliansen att, utöver att tillstyrka sitt eget budgetförslag, yrka att förslaget om en avbruten valfrihetsprocess stryks ur den rödgrönrosa budgeten. Alliansen utgår från att den majoritet som 2015 beslutade om införandet av LOV alltjämt står upp för reformen. Arbetet med att utveckla valfriheten i hemtjänsten i Göteborg ska därmed fortsätta, oavsett vilken budget som vinner voteringen i kommunfullmäktige.

– De rödgrönrosa partierna saknar majoritet i fullmäktige och borde därför eftersträva dialog och söka överenskommelser. Istället uppträder de arrogant och i konflikt med vedertagna demokratiska principer. Förfarandet känns som något av ett övergrepp på vår demokratiska ordning, säger Jonas Ransgård, gruppledare och kommunalråd (M).

– De rödgrönas hantering är direkt provocerande. En tydlig majoritet i kommunfullmäktige har fattat beslutet i demokratisk ordning, det kan inte trollas bort. Detta är ett oacceptabelt agerande. Valfriheten ska införas i Göteborg, säger Helene Odenjung, gruppledare och kommunalråd (L).

– Vi kommer att fortsätta lägga förslag som är bra för Göteborg och göra allt vi kan för att dessa beslut inte faller på mållinjen. Många äldre i Göteborg har väntat och längtat efter en möjlighet att välja vem som hjälper till i det egna hemmet, och för mig är det helt grundläggande att människor ska ha rätt att välja detta, säger David Lega, gruppledare och kommunalråd (KD).

Vi prioriterar välfärden och tar ansvar för ekonomin

I dag har Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna presenterat sin David Lega, Jonas Ransgård, Helene Odenjunggemensamma budget för Göteborgs Stad 2017 på en pressträff.

Ladda ned förslaget till Göteborgs stads budget 2017.

Göteborg ska vara en modern stad där alla har möjligheter att forma sina liv och förverkliga sina drömmar och idéer, där friheten att få välja är en självklarhet. Göteborg står dock inför en rad utmaningar och för att klara dessa satsar M, L och KD på jobb, skola, äldre och bostäder samt tar ansvar för stadens ekonomi.

– De rödgrönrosa har tappat kontrollen över kostnadsutvecklingen i staden och det finns inga marginaler längre. Istället för att ta ansvar väljer den styrande minoriteten att blunda och spendera. Göteborg har hög kommunalskatt, ändå har staden inte den bästa välfärden. För oss är det uppenbart att Göteborg behöver en ny ansvarsfull ekonomisk politik. Annars riskeras välfärden och skattebetalarna får ta notan, säger Jonas Ransgård, gruppledare och kommunalråd (M).

– I den rödgrönrosa budgeten nämns inget om kriminalitet och ökad säkerhet. Göteborgarna känner sig allt mer otrygga och för att bemöta en allvarlig utveckling har vi valt att bl a utöka resurserna till arbetet mot våldsbejakande extremism och förstärka exitverksamheten samt satsa på fler trygghetskameror och ordningsvakter. Vi tar göteborgarnas oro på allvar och föreslår flera åtgärder för ett tryggare Göteborg, säger Jonas Ransgård (M).

Fortsatta satsningar på skolan i Göteborg
– Göteborg behöver en modern skolorganisation som skapar en likvärdig skola där alla elever möts av höga positiva förväntningar och tidiga insatser. Kunskapsresultaten måste vändas. Under 2017 lyfter vi skolan från SDN och inför ett nytt ersättningssystem där skolans pengar öronmärks. Alla skolor ska vara bra skolor. Vi höjer också rektorernas och lärarnas löner. Göteborg behöver ett grundskolelyft, säger Helene Odenjung, gruppledare och kommunalråd (L).

– Vi vill göra plats för fler göteborgare. Göteborg behöver fler studentbostäder, bostäder för unga, trygghetsboenden, hyres- och bostadsrätter och småhus. Under 2017 ska det planeras för minst 5 000 bostäder. I dag tar det åtta år från idé till inflyttningsfest, det är ohållbart. Plan- och byggprocessen måste liberaliseras genom regelförenklingar, flexiblare planer och en breddad planprocess. Genom nyproduktion och flyttkedjor kan Göteborg bli ett hem för fler, säger Helene Odenjung (L).

Valfriheten ska utvecklas
– Alla göteborgare ska kunna åldras med livskvalitet, värdighet och trygghet. Att tillämpa Lagen om Valfrihet med start inom hemtjänsten är ett steg i att möjliggöra det. Ett annat steg är den äldreberedning som är införd och som bland annat följer arbetet med hemtjänsten. Ett tredje steg är den äldreombudsman som är på gång att införas som äldre och anhöriga ska kunna vända sig till med frågor eller klagomål, säger David Lega, gruppledare och kommunalråd (KD).

– Det är genom företagande som jobb skapas och genom jobb som skatt kan betalas till välfärden. Människor som har en arbetsgemenskap att gå till mår också bättre. Att stärka företagsklimatet är därför en oerhört viktig välfärdssatsning, som Göteborg måste storsatsa på. 181 svenska kommuner har ett bättre företagsklimat än Göteborg och det är uppenbart att de rödgrönrosa inte tar detta problem på allvar. Göteborg behöver ett nytt ledarskap, som förstår vikten av att företag får möjligheter att skapa jobb, säger David Lega (KD).

Budgeten omsluter cirka 29 miljarder kronor samt nära 22 miljarder i investeringar fram till 2019.

Några utvalda satsningar
 Lokalt grundskolelyft 42 Mkr
 Stärkt gymnasieskola 35 Mkr
 Stärkt elevhälsa, insatser mot nätmobbing och föräldrastöd 15 Mkr
 Ökad simkunnighet 7 Mkr
 Jobb för unga 25 Mkr
 Företags- och näringslivsutveckling 20 Mkr
 Ökad trygghet och säkerhet 25 Mkr
 Höjd planberedskap för ökat byggande 20 Mkr
 Fler trygghetsboenden 15 Mkr
 Miljöutveckling 15 Mkr
 Kvalitet inom äldreomsorg & hemtjänst 15 Mkr
 Insatser mot våldsbejakande extremism 2 Mkr

Ladda ned förslaget till Göteborgs stads budget 2017.

Vi samtalar gärna om arenan

De rödgrönrosa partierna har bjudit in Alliansens gruppledare för samtal om en nya arena i Göteborg torsdag den 24 mars.

– Vi deltar gärna! Vi förväntar oss att de rödgrönrosa med detta lyfter den våta filt som de hittills lagt över frågan. Den behöver hanteras nu. Inte först om de tio år som de hittills angivit som horisont, säger Jonas Ransgård (M).

– Göteborg behöver en ny modern arena som kan ersätta Scandinavium. Liberalerna välkomnar samtal över blockgränserna. Staden får inte göra om samma dyra misstag som med Gamla Ullevi, säger Helene Odenjung (L).

– Vi är övertygade om att en ny arena kommer att bidra till tillväxt och nya, riktiga jobb i restaurang- och besöksnäringen. Det är rimligt och angeläget att näringslivet också engageras i investeringen, säger David Lega (KD).

Läs Alliansens förslag om att Göteborg behöver en ny arena.

Vid samtalen kommer Alliansen att presentera en inriktning för hur den nya arenan kan finansieras. De borgerliga partiernas gemensamma uppfattning är att investeringen måste ha en annan finansiering än skattemedel. Detta då stadens investeringsbehov redan är omfattande och kommer att öka framgent. Stadens låneskuld är dessutom redan relativt hög.

Därför är Allianspartierna angelägna om att staden inleder samtal med näringslivet om hur detta kan bidra för att möjliggöra investeringen. Och om hur arenan ska utformas för att göra den kommersiellt gångbar och lönsam.

Alliansens förhoppning är att nå samförstånd kring detta; att skyndsamt inleda processen med att uppföra en ny arena som ersätter Scandinavium och att det sker med en finansiering som fredar stadens skattebetalare från ytterligare bördor.

Läs Alliansens debattartikel om förslaget till ny arena.