Alliansen tar ett samlat grepp om äldreomsorgen

Göteborgs stads äldreomsorg behöver ett kvalitetslyft. Med beslutet om att införa Lagen om Valfrihet (LOV:en) fattades det första i raden av tre viktiga beslut som kommer att göra skillnad för Göteborgs äldre.

Valfrihet i hemtjänsten

I juni beslöt kommunfullmäktige att införa LOV:en i Göteborg. Ett historiskt beslut som länge motarbetats av de rödgrönrosa partierna med Vänsterpartiet i spetsen.

Att LOV införs innebär att valfriheten utökas till att inte bara gälla vad som ska göras, utan också vem som ska utföra tjänsten. Beslutet om LOV:en är en stor förändring som är både välbehövlig och efterlängtad.

Vi tillsätter en äldreberedning

I nästa steg går vi vidare med förslag om att inrätta en äldreberedning direkt under kommunstyrelsen. Beredningen behövs för att ta ett samlat grepp om äldreomsorgens strategiska kvalitetsarbete och utmaningar och kommer att samordna äldreomsorgen för hela staden med särskilt fokus på äldres boende, valfrihet och trygghet. 

Uppdraget, att erbjuda en välfungerande äldreomsorg, är både gediget och komplext. Antalet äldre blir fler och flertalet behåller sin goda hälsa långt upp i åldrarna, samtidigt som andra behöver en äldreomsorg anpassad för att svara mot behoven hos de som är mest sköra.

Äldreberedningen ska säkerställa en jämn och god kvalitet och sätta den äldre göteborgaren i centrum. Utmaningarna handlar till stor del om att säkra tillgången på service i staden och att man inte ska behöva vänta eller stå i kö när man har omsorgsbehov.

Läs mer om förslaget.

Göteborg behöver en kommunal äldreombudsman

För att få en värdig äldreomsorg behöver omsorgen om äldre vara tydlig och förutsägbar så att omsorgstagare alltid vet vad man får och kan förvänta sig. Om eller när äldreomsorgen brister, så ska man veta vart man vänder sig. Ett sådant förhållningssätt ger integritet och trygghet som är centrala värden för en äldreomsorg med god kvalitet. Vi vill utreda förutsättningarna att införa en kommunal fristående äldreombudsman med uppgift att finnas till hand för äldre, anhöriga och andra med stöd och hjälp kring äldreomsorgen.

För Alliansen i Göteborg är det helt centralt att höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Vi har identifierat tre viktiga steg för att äldreomsorgen ska förbättras. Valfriheten med början i hemtjänsten är beslutad och nu går vi vidare med förslag om att inrätta både en äldreberedning och en kommunal fristående äldreombudsman.

Maria Rydén
, kommunalråd (M)

Ann Catrine Fogelgren, biträdande kommunalråd (FP)

David Lega, kommunalråd (KD)

Nytt försök med yttre hemtjänst

Alliansen tar än en gång initiativ för att äldre ska få hjälp med yttre hemtjänst. Yttre hemtjänst innebär erbjudande om hjälp med snöskottning och enklare trädgårdsarbete. Hjälpen underlättar för äldre att bo kvar hemma och stärker livskvaliteten. Verksamheten är särskilt viktig för de personer i daglig verksamhet som utför tjänsten. Eftersom snöskottningen och trädgårdshjälpen har inneburit att personerna i den dagliga verksamheten blivit sedda och uppfattat arbetsuppgifterna som meningsfulla ger det extra starka skäl till att utöka försöket.

Yttre hemtjänst, som ursprungligen är ett förslag från Moderaterna, har tidigare prövats under två år i stadsdelen Västra Hisingen. Försöket slog väl ut, de äldre var nöjda och arbetsuppgifterna utvecklade den dagliga verksamheten. Alliansen vill nu att det påbörjas en ny försöksverksamhet för att utreda de frågor som återstår för att starta upp verksamheten.

Alliansens förslag om utökad försöksverksamhet för yttre hemtjänst behandlas den 4 februari på Kommunstyrelsens sammanträde.

Läs Alliansens förslag i sin helhet här.