En budget som satsar på välfärden

 

Under parollen ”Ett Göteborg där drömmar blir verklighet” presenterade Alliansen i Göteborg i dag sin budget för 2019. En budget som gör kraftfulla satsningar på förskola och skola, fler jobb, en bättre integration, fler bostäder, en effektivare styrning av staden samt ökad trygghet och en bättre äldreomsorg.

Vi är redo att bilda ett Alliansstyre i Göteborg. Efter 24 år måste det socialdemokratiska vanstyret av staden få ett slut. Vi vill återupprätta rättssamhället i våra utsatta stadsdelar, satsa på fler kameror och se fler poliser i Göteborg. Att återupprätta förtroendet för staden är viktig. Alliansen lägger nu en budget som betyder ökas transparens, bättre styrning och ledning och ökas insyn i stadens nämnder och bolag, säger Moderaternas oppositionsråd Jonas Ransgård.

275 miljoner till skolan och förskolan
Med fokus på kunskapsuppdraget, tidigare insatser, lugn och ro i klassrummet lyfts kunskapsresultaten i Göteborgs skolor. Alliansen vill höja lönerna för rektorer och lärare, förstärka gymnasieskolan, satsa på elevhälsan och på ökad kvalitet i fritidshemmen. Till förskolan avsätts 95 miljoner till minskade barngrupper, förbättrad kvalitet och bättre arbetsmiljö för förskolans personal.

– I dag lämnar 22,3 procent av eleverna grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Det behövs fokus på kunskapsuppdraget mer tidiga insatser, lugn och ro i klassrummen och fler speciallärare. Barn med behov ska få det stöd som krävs för att nå kunskapsmålen. Alla elever ska utmanas och mötas av höga positiva förväntningar, det gäller även särskilt begåvade elever. Läraryrket i vår stad ska vara välavlönat och attraktivt. Kunskapsskolan ger varje barn chans att hitta sin väg i livet och uppnå sin dröm. Det är därför vi satsar 275 miljoner extra på förskolan och skolan, säger Liberalernas oppositionsråd Helene Odenjung.

140 miljoner till äldreomsorgen
100 nya äldreboendeplatser, satsning på trygghetsboenden, mer digitalisering och satsning på välfärdsteknik, en äldreombudsman och mer valfrihet. Det är Alliansens satsningar för ökad värdighet, valfrihet och kvalitet för Göteborgs äldre.

– Under de kommande åren behövs flera nya moderna äldreboenden i Göteborg. Dagens situation skapar både kö och otrygghet för Göteborgs äldre. Därför satsar vi på 100 nya äldreboendeplatser i vår budget. Vi satsar även 48 miljoner kronor på förstärkt kvalitet och värdighet inom äldreomsorgen. Vi måste bryta den ofrivilliga ensamheten bland äldre, och alla äldre måste ha möjlighet att komma ut i frisk luft, aktivera sig i civilsamhället och få hemlagad mat. Göteborgarna måste få möjlighet att leva, och inte bara överleva när de blir äldre, avslutar Kristdemokraternas oppositionsråd David Lega (KD).

 

Vi vill bygga ett Göteborg där drömmar blir verklighet

För att alla göteborgare ska kunna leva sin dröm, känna sig trygga och få den vård, skola och omsorg de har rätt att vänta sig behöver vi nya politiska svar och ett nytt sätt att styra Göteborg. Utmaningarna är stora, men det är även möjligheterna. Göteborg är en fantastisk stad. Samtidigt finns det många problem som kräver nya politiska svar. Efter 24 år med rödgrönt styre är det hög tid för ett maktskifte. I dag presenterar vi vår budget för 2019. Den prioriterar kommunens grunduppdrag. Det handlar bland annat om förskolan, skolan, socialtjänsten, äldreomsorgen och tryggheten. Inför nästa mandatperiod lanserar vi ett helt nytt sätt att styra Göteborg. Tiden för socialdemokratiskt förvaltande är över. Det skriver Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD) på GP debatt.

Skandalerna och slöseriet måste få ett slut

I höstens val har göteborgarna möjlighet att välja mellan att fortsätta på samma väg eller byta till något annat. Under många år har utgifterna tillåtits öka snabbare än intäkterna, skriver Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L), David Lega (KD) och Emmyly Bönfors (C) på GT debatt.

Göteborgsregionen är ett av landets viktigaste tillväxtområden. Arbetslösheten är låg, det går bra för företagen och kompetensförsörjningen är det största problemet. Vi är en attraktiv region som växer med 10 000 invånare per år. Mycket ser bra ut.

Men det finns också andra sidor. Skolresultaten sjunker. Bostadsbristen är skriande. Företagen är alltmer missnöjda med stadens service. Av Sveriges 290 kommuner är det bara 7 som får sämre betyg i hemtjänsten. Parallellsamhällen växer fram utanför svensk lagstiftning. Otryggheten sprider sig. Utvecklingen behöver vändas om Göteborg ska fortsätta vara en attraktiv stad.

Bättre företagsklimat för fler i arbete
Näringslivsfrågorna har alltför ofta kommit i skymundan. Rödgröna politikers negativa attityder till företagare har gjort att företagsklimatet upplevs allt sämre. Vi vill förbättra servicen till företagen, öppna för fler där det i dag är monopol, förbättra attityder till företagande och underlätta för mindre företag att delta i upphandlingar. 8 av 10 nya jobb kommer i små- och medelstora företag och de är därför avgörande i arbetet för att minska utanförskapet och få fler i arbete.

Skolresultaten avgörande för framtiden
Politiken har misslyckats med skolorna i Göteborg och skolresultaten har stadigt sjunkit. Varje år lämnar 1 000 elever stadens skolor med underkända betyg. 700 av dem saknar gymnasiebehörighet. Det är fullständigt oacceptabelt, ett svek både mot ungdomarna och mot stadens framtid.

Alliansen har efter lång kamp fått stöd för att ansvaret för grundskolorna ska lyftas från stadsdelsnämnderna och samlas kommuncentralt den 1 juli. Vi vill öronmärka skolans resurser och fördela efter elevers behov i stället för postnummer. Vi vill tydliggöra rektorernas roll genom ökade befogenheter och förbättra för lärare med administrativ avlastning och höjda löner.

Göteborg behöver fler bostäder
Att människor väljer att bo i Göteborg är positivt. En växande stad ska fungera för människor i alla åldrar och med olika livsstilar. Göteborg ska vara en tät, hållbar och levande stad dit människor söker sig. I dag har Göteborg en skriande bostadsbrist. Vi vill öka byggandet med effektivare handläggning, snabbare bygglov och mer flexibelt planarbete. Vi vill bygga en mer blandad stad med såväl småhus som bostads- och hyresrätter.

En trygg stad att åldras i
Att bli äldre ska vara tryggt och präglat av valfrihet. Det ska gå att få plats på ett äldreboende eller stöd i hemmet. Alliansen har länge drivit förslaget om valfrihetsreformer inom både hemtjänst och daglig verksamhet. De rödgröna gör allt de kan för att stoppa det. En röst på alliansen är en röst för fler äldreboendeplatser och ökad valfrihet.

Trygghet en självklar grundsten
Brottslighet, försäljning av droger och skottlossningar på öppen gata bidrar till att göteborgare känner en ökad otrygghet. Det behövs fler poliser på gator och torg i Göteborg tillsammans med kraftfulla, förebyggande insatser. Kampen mot den organiserade brottsligheten måste intensifieras och tryggheten i det offentliga rummet måste öka. Alliansen i Göteborg har ett gemensamt program för att bekämpa otryggheten och skapa ett rent och tryggt Göteborg.

Alliansen tar ansvar för ekonomin
I dag har göteborgarna högst skattetryck av storstadsinvånarna, men den rödgröna politiken levererar inte den kvalitet i välfärden som göteborgarna kan förvänta sig. Samtidigt håller den kommunala ekonomin på att urgröpas. Under många år har utgifterna tillåtits öka snabbare än intäkterna. Kostnadsutvecklingen måste dämpas. 

Räckan av skandaler och slöseri måste få ett slut. Kommunen är till för invånarna, inte tvärtom. I jämförelser av kommunal service placerar sig Göteborg tyvärr ofta dåligt efter 24 år med socialdemokratisk ledning. I höstens val har göteborgarna möjlighet att välja mellan att fortsätta på samma väg eller byta till något annat. Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet vill tillsammans ta ansvar för Göteborg.

Jonas Ransgård (M)
Oppositionsledare i Göteborg

Helene Odenjung (L)
Oppositionsråd i Göteborg

David Lega (KD)
Oppositionsråd i Göteborg

Emmyly Bönfors (C)
Distriktsordförande Göteborgscentern

Alliansen värmer upp inför valet

After work: Alliansen om stadens utmaningar och framtid

Med drygt ett år kvar till valet bjuder Alliansen i Göteborg in till samtal om stadens utmaningar och hur de ska mötas.

GT:s ledarskribent Csaba Bene Perlenberg leder ett panelsamtal med Alliansens företrädare Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L), David Lega (KD) och Emmyly Bönfors (C). Panelsamtalet startar kl 18.00.

Var: Palace Göteborg, Södra hamngatan 2. Lokal: Salongen. Karta.

När: Onsdagen den 27:e september. Dörrarna öppnar kl 17.30.

Ingen föranmälan krävs.

Välkomna!

Presskontakt:

Moderaterna
Caroline Karlsson, 076-808 45 49

Liberalerna
Robert Andersson, 072-856 69 26

Kristdemokraterna
Erik Palmgren, 072-856 54 94

Centerpartiet
Kristoffer Filipsson
072-5537523

Hög tid för Socialdemokraterna att ta ansvar för hamnen

Göteborg som ledande hamnstad håller på att gå förlorad med Hamnfyrans ständiga stridsåtgärder. Det krävs ingen årslång utredning för att konstatera både rimliga och verkningsfulla åtgärder för att återta positionen. Det skriver Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD) på GP debatt.

Alliansen kräver:

  • En proportionalitetsprincip behöver införas för att förhindra att stridsåtgärder vållar motpart och tredje man orimliga kostnader. En sådan tillämpas redan i andra länder.
  • Införande av en regel med krav på fredsplikt på de arbetsplatser där det redan finns kollektivavtal.

Så ska vi Återta Göteborg

Återta kollageGöteborg är i grunden en stad med fantastiska möjligheter. Hit söker sig människor från när och fjärran för att bo, arbeta och studera och för att bygga en framtid för sig och för sin familj. Hit färdas många för att som besökare ta del av den välkomnande evenemangsstadens rika utbud av kultur, idrott, handel och nöjen.

Men Göteborg är också en stad med mycket stora och allvarliga problem. Under 2000-talet har den grova, organiserade brottsligheten fått ett starkt fäste här. Den gör sig ständigt påmind med brutala våldsdåd. Allt för ofta läser vi om hur skjutningar, sprängningar och andra illdåd skördar offer.

Göteborg är en delad stad med stora skillnader och olika förutsättningar för invånarna. Var du bor spelar en stor roll för vilken trygghet du får uppleva i din vardag. Polisen benämner sju stadsdelar som särskilt utsatta. Här har myndigheterna mer eller mindre tappat kontrollen och svensk lag satts på undantag. Istället är det de kriminella som utmanar med egna rättssystem och begränsar människors frihet. Här är rättssamhället ifrågasatt.

Vår uppfattning är att svensk lag ska gälla alla. Överallt och alltid.

Göteborgs styrande politiker har länge blundat för stadens svåra problem och har vänt hederliga och hyggliga människor i staden ryggen. De har tillåtit den negativa utvecklingen att gå alldeles för långt. Den nuvarande situationen är mycket allvarlig. Den låter sig inte lösas eller åtgärdas med de kortsiktiga projekt och tillfälliga satsningar vilka de rödgröna partierna styckevis och delt redovisar i sitt förslag till budget. Den låter sig inte bromsas av att biblioteken håller öppet längre.

Alliansen är övertygad om att utvecklingen går att vända. Vår främsta prioritering är att att göra Göteborg till ett tryggt hem för skötsamma och strävsamma människor. Vi har bestämt oss. Det är dags att återta Göteborg.

Göteborg behöver fler poliser

Göteborg behöver fler poliser. De som finns idag gör ett betydelsefullt och beundransvärt arbete, men det är uppenbart att de är för få och inte räcker till för att möta den problematiska verkligheten. Allianspartierna föreslår i sina förslag till statsbudget att antalet poliser ska öka. Men vi kan inte passivt vänta. I rådande läge menar vi att det är befogat att Göteborgs Stad tar ett större ansvar för att stödja Polisen med att upprätthålla ordning och trygghet i Göteborg.

Samordning av trygghetsfrämjande tjänster

Göteborgs Stad har redan stora kostnader för bevakningstjänster utspridda över många olika förvaltningar och bolag. Vi ser en möjlighet att göra bättre upphandlingar av framförallt väktare och ordningsvakter genom en bättre samordning i Staden. På så vis vill vi få ut fler timmar per skattekrona. Vi ser också förutsättning för en mer effektiv användning av tjänsterna genom att stärka och förbättra kommunens samordning och ledning i dessa frågor.

Vi vill ta ett samlat grepp om Stadens direkt trygghetsfrämjande insatser. Vi vill utreda hur en sammanhållen organisation med ansvar för dessa kan formeras och avsätter 1,5 miljon kr för en sådan utredning i vår budget.

Fler bevakade områden

Det finns för få poliser i Göteborg. Poliserna räcker inte i tillräcklig grad till för brottsförebyggande arbete som patrullering i områden som är otrygga eller där många människor uppehåller sig. Lokala ordningsvakter är därför ett viktigt och värdefullt komplement. Inom ett så kallat LOV 3-område (eller paragraf 3-område) har dessa befogenhet att upprätthålla ordning och ingripa mot brottslighet.

I Göteborg har Polismyndigheten beslutat att ett 40-tal platser ska lyda under LOV 3. Men dessa platser är avgränsade och utspridda. LOV-3 områdena behöver bli fler och länkas samman för att möjliggöra för ordningsvakter att bedriva rörlig övervakning och göra ingripanden med stöd av lagen.

Som ett första steg föreslår Alliansen att områdena Brunnsparken-Gustaf Adolfs torg med intilliggande kollektivtrafikhållplatser samt Kanaltorget ska utgöra LOV-3-område. Tillsammans med Nordstan, Centralstationen och Nils Ericsonterminalen, som redan är LOV 3-platser, bildas då ett sammanhängande område i centrala Göteborg. Här rör sig många människor och här sker flera brott. Här behöver ordningen förstärkas.

Med erfarenheter från ett detta utvidgade LOV 3-område vill Alliansen i nästa steg utveckla konceptet till att omfatta andra och större delar av Göteborg. Vi bedömer att ett sådant område, i kombination med en samordnad organisation och ledning för väktare och ordningsvakter, ger Staden goda förutsättningar att stödja Polisen med upprätthållande av ordning och trygghet.

Fler kameror i samverkan med Polisen

Vissa platser i vår stad ter sig, på grund av sitt läge eller karaktär, mer otrygga än andra. Många göteborgare upplever otrygghet i offentliga miljöer. Trygghetsfrämjande kameror är ett sätt att öka tryggheten, förebygga planerade brott och underlätta utredningen

av de brott som ändå begås. Fler kameror välkomnas av många. Vi har föreslagit att Staden går vidare med att ta fram en genomförandeplan för att öka förekomsten av trygghetsfrämjande kameror.

I Malmö har kommunen och Polismyndigheten träffat en samverkansöverenskommelse som bland annat omfattar kameraövervakning. Vi menar att en sådan överenskommelse är eftersträvansvärd att åstadkomma även i Göteborg. Staden kan bidra till finansieringen medan Polisen bör sköta driften. Erfarenheten från försöksverksamhet i bland annat Stockholm visar att det är de operatörsövervakade kamerorna som har den bästa brottsförebyggande effekten.

Alliansen avsätter inledningsvis 7 miljoner kr för utbyggnad av trygghetsfrämjande övervakningskameror i de områden som stadsdelsnämnderna har identifierat som lämpliga och där Polismyndigheten anser att det finns behov.

Reformera kameraövervakningslagen

Utifrån den nuvarande lagen är Länsstyrelsen restriktiv i tillståndsgivning för kameraövervakning. Lagen är inte anpassad till de förutsättningar och den verklighet som är rådande och är därför i ett starkt behov av reformering. Möjligheterna för att kameraövervaka brottsutsatta platser måste generellt ökas.

Alliansen kräver att Göteborgs Stad driver på regeringen att ta initiativ till en moderniserad lagstiftning för kameraövervakning.

Bryt otryggheten i Nordstan

Otryggheten i Nordstan efter butikernas stängning har blivit ett allt större problem

som uppmärksammats av såväl myndighetsföreträdare som näringslivet. Staden måste

ta initiativ till att öka tryggheten i Nordstan. Det måste ske genom åtgärder från flera håll.

Vi stöder fastighetsägarnas initiativ att genom en s k Purple Flag-satsning göra stadskärnan mer levande, aktiv och trygg om kvällarna. Öppettiderna i Nordstan är idag reglerade i detaljplanen. Vi vill ändra i planen för att göra det möjligt för samfälligheten att stänga Nordstan tidigare vid behov.

Bekämpa den våldsbejakande extremismen

Göteborg sticker ut i negativt avseende då en stor del av dem som rest för att delta i terrororganisationers aktiviteter kommer härifrån. När krigserfarna resande återvänder till staden ökar risken också för terrorhandlingar här. Vi ser med stor oro på denna utveckling.

Stadens anställda inom alla sektorer har ett ansvar att företräda, vårda och värna de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på. Stadens samordnare mot extremism har här ett mycket viktigt uppdrag i att medvetandegöra, utbilda och knyta samman olika funktioner och medarbetare för att medvetet förebygga, upptäcka och beivra våldsbejakande extremism. Alliansen menar dessutom att samordnaren, för att kunna bedriva sitt viktiga och organisationsövergripande arbete effektivt, ska ha en kommuncentral placering under Kommunstyrelsen istället för som i dag under Social resursnämnd.

Alliansen förstärka arbetet mot radikal extremism med 4 miljoner kr.

Ökad kompetens för att stödja avhoppare

Att motivera, ta sig an och stödja avhoppare från radikalt extrema rörelser är särskilt viktigt med hänsyn till den stora problematiken med återvändare. Staden måste utveckla och sprida kompetens samt utveckla en tydlig organisatorisk medvetenhet om hur problem ska angripas och avhoppare bemötas. Även stadens arbete för stöd till andra människor som vill lämna en kriminell livsstil måste fortsätta och utvecklas.

Alliansen vill förstärka avhopparverksamheten med 3,5 miljoner kr.

Motverka svarta kontrakt

Under rödgrön ledning har det under lång tid byggts alldeles för lite i Göteborg. Det har lett till en omfattande bostadsbrist och trångboddhet. Bostadsbristen får sociala konsekvenser, särskilt för dem som saknar resurser eller kontakter att själva köpa en bostad. Bostadsbristen har också bidragit till olaglig handel med kontrakt, andrahandsuthyrning och skenbosättningar. Denna handel bidrar till att göda brottslingar och kriminella organisationer. På uppdrag av Framtidenkoncernen utför Störningsjouren aktiviteter för att motverka denna illegala handel. Vi vill förstärka detta arbete och föreslår att Framtidenkoncernen får i uppdrag att öka ansträngningarna på området. Målsättningen är att lägenhetsförmedling i stadens bestånd alltid ska ske enligt reglerna och att människor är folkbokförda där de faktiskt bor.

Stöd kvinno- och tjejjourer

Ökningen av våldsbrotten sker främst i hemmen. I tre av fyra våldsbrott som begås i bostaden är brottsoffret kvinna och förövaren man. Att samhället kan ge utsatta kvinnor en fristad från destruktiva miljöer och aggressiva plågoandar är bokstavligen livsviktigt. Här spelar de huvudsakligen ideellt arbetande tjej- och kvinnojourerna en viktig roll med att ge stödinsatser och boende. Jourerna måste ges långsiktiga och stabila förutsättningar att bedriva sin verksamhet.

Alliansen vill avsätta 7,5 miljoner kr i utökat stöd till kvinno- och tjejjourer.

Stöd trygghetsfrämjande föreningar

Att brottsoffer förmår att anmäla brott och delta i rättegångar är grundläggande för att rättvisa ska skipas och gärningsmän lagföras. På samma sätt är det alldeles avgörande att människor vågar och orkar att avge vittnesmål i domstolar. Brottsofferjour och vittnesstöd är väsentliga verksamheter för att upprätthålla rättssamhällets funktion. Detta betydelsefulla arbete bedrivs av huvudsakligen ideellt arbetande människor och ska uppmuntras, värnas och stödjas.

Att utöva tillsyn av barn och ungdomar är i första hand en uppgift för föräldrar och i andra hand för civilsamhället. Vuxna behöver visa en avsevärt större närvaro än idag bland ungdomar “på stan” under helgkvällar och nätter. Det behövs vuxna för att stävja felaktiga beteenden och för att stödja ungdomar som hamnat i besvärliga situationer. Därför vill Alliansen uppmuntra och stödja föreningar för nattvandraring.

Alliansen avsätter 5 miljoner kr till stöd för trygghetsfrämjande föreningars verksamhet.

Sammanfattning

Alliansens satsning på direkt trygghetsfrämjande åtgärder är sammantaget 30,5 miljoner kr. Vi prioriterar tydliga och sammanhållna åtgärder som vi vet har betydelse för att göra Göteborg till en tryggare stad. Vi avvisar därmed de rödgrönas satsningar som är av mer fantasi- än verkningsfulla. Vi tar situationen med en framväxande otrygghet på allvar. Det är dags att återta Göteborg.

Alliansen välkomnar överenskommelsen!

Sverigeförhandlingen är ett uppdrag från regeringen att förhandla om framtidens järnvägsnät och kollektivtrafik i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö för att få fler bostäder, bättre arbetsmarknad och ett hållbart resande.

Fler kommenterar om överenskommelsen.

– Vi välkomnar Sverigeförhandlarnas överenskommelse. Det som är tråkigt är att BRT/Metrobuss Kungsten-Mölndal inte kommit med, vilket innebär att vi tappar 10 000 bostäder. Anslagen från regeringen är helt enkelt för litet och det är bara att beklaga, säger Jonas Ransgård, gruppledare för Moderaterna.

Statens medfinansiering är på 3 220 mnkr av 7 000 mnkr för kollektivtrafikobjekten, vilket innebär en statlig medfinansiering på 46 procent genom denna överenskommelse.

– Under decennier har Göteborg varit i strykklass när det kommer till statliga infrastruktursatsningar. Infrastrukturobjekten som har förhandlas tillför nödvändig struktur för kollektivtrafiken i Göteborg och Västsverige. Dessa objekt ställer vi oss bakom. Samtidigt är den statliga medfinansieringen för låg. Vår uppfattning har varit att ersättningsnivåerna per bostad, som är relaterad till objekten, har en alltför låg finansieringsgrad, säger Helene Odenjung, gruppledare för Liberalerna.

Överenskommelsen med Sverigeförhandlingen är även en del i att bygga bort bostadsbristen i Göteborg, och stadens mål är att bygga 45 680 bostäder till 2035.

– Nu måste Göteborgs stad steppa up och pröva nya lösningar för att för första gången leverera de bostäder som utlovas. Vi har föreslagit nya lösningar som de rödgröna gärna får använda – bara det blir byggt, säger David Lega, gruppledare för Kristdemokraterna.

Alliansen prioriterar välfärden!

Göteborg är i grunden en stad med fantastiska möjligheter. Men här finns också mycket stora och allvarliga problem. Kvaliteten i välfärden ligger i botten – samtidigt håller den kommunala ekonomin på att urgröpas. I Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraternas budgetförslag tar vi krafttag för att prioritera välfärdens kärnuppgifter.

Alliansens gruppledare i Göteborg

 

– I vår stad har utgifterna under många år tillåtits öka snabbare än intäkterna och då äventyras kvaliteten i välfärdens kärna; utbildning och omsorg. Staden måste ta ansvar för ekonomin och alltid säkerställa att göteborgarna garanteras den välfärd de betalat för, säger Jonas Ransgård, gruppledare för Moderaterna.

Varje barn som växer upp i Göteborg ska ha chans att utvecklas och välja sin väg i livet. Kunskapsresultaten måste lyftas, studieron förbättras och skolan ges en nystart.

– Erfarenheter visar att skolor som underpresterar ofta haft många rektorsbyten. Stadens rektorer har halkat efter lönemässigt mot jämförbara kommuner. För att premiera rektorers arbete högre vill Alliansen satsa på ett rejält lönelyft på 5 000 kronor i månaden, säger Helene Odenjung, gruppledare för Liberalerna.

Under lång tid har staden avvecklat många äldreboendeplatser. Under de kommande åren behövs flera nya moderna äldreboenden i Göteborg.

– Dagens situation skapar både kö och otrygghet för Göteborgs äldre. Därför satsar vi på ett nytt äldreboende med 100 platser. På så sätt avlastar vi även stadens korttidsboendeplatser, vilket i sin tur underlättar hemtagandet av utskrivningsklara patienter som finns på sjukhus, säger David Lega, gruppledare för Kristdemokraterna.

Alliansen satsar även 45 miljoner kronor på att fler ska komma i jobb och på ett stärkt företagsklimat i Göteborg.

– Företags- och näringslivsfrågorna har under alltför många år kommit i skymundan. Negativa attityder till företag och företagare har i allra högsta grad bidragit till att företagsklimatet upplevs som allt sämre. Denna utveckling vill vi göra allt vi kan för att vända, avslutar Jonas Ransgård, gruppledare (M).

Ta del av Alliansens budgetsatsningar för 2018
Ladda ner Budget för Göteborgs Stad 2018.