Nu tar vi ett samlat grepp om äldreomsorgen

Göteborgs stads äldreomsorg har stora utmaningar vilket undersökningar från såväl Sveriges Kommuner och Landsting som Socialstyrelsen visar. Alliansen tar nu initiativ till att en äldreberedning, en central styrgrupp för äldreomsorgen, inrättas direkt under kommunstyrelsen. 

Äldreberedningen ska samordna och leda äldreomsorgen i ett hela staden perspektiv med särskilt fokus på äldres boende, valfrihet, integritet och trygghet.

– Äldreomsorgen behöver ökat fokus. Det är tydligt att kommunstyrelsen behöver ta ett tydligare samordningsansvar för att utveckla samtidens och framtidens äldreomsorg i Göteborg jämte andra frågor som är av betydelse för äldre i Göteborg, säger Maria Rydén, kommunalråd (M).

– Äldreomsorgens utmaningar handlar till stor del om att säkra en jämn och god tillgång på service med kvalité oavsett var den äldre råkar bo i Göteborg. Därför behövs ett samlat grepp kring stadens äldreomsorg – vilket vi länge har påtalat. Inte minst nu när Lagen om Valfrihet (LOV) ska implementeras, säger Ann Catrine Fogelgren, biträdande kommunalråd (FP).

– Göteborg behöver göra mer för att säkerställa kvaliteten i äldreomsorgen. Kvaliteten ska vara hög, vården säker och bemötandet ska alltid vara gott. Stadens äldre förtjänar en bättre äldreomsorg, säger David Lega, kommunalråd (FP).

Förslaget om att inrätta en äldreberedning i Göteborg behandlas av kommunstyrelsen onsdagen den 26:e augusti. Läs förslaget nedan.

Göteborg den 20 augusti 2015
Yrkande (M)(FP)(KD)
Kommunstyrelsen 2015-08-26

Inrättande av en äldreberedning för en trygg äldreomsorg med ökad kvalitet och valfrihet.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att                  tillsätta en äldreberedning, med sex ordinarie ledamöter i enlighet med sammansättningen av KSAU, där gruppen har särskilt fokus på äldres boende, valfrihet, integritet och trygghet.

att                  uppdra åt Stadsledningskontoret att återkomma med förslag på mandat och arbetsformer för äldreberedningen i frågor om mandat, regelverk och återapportering samt förhållande till kommunstyrelsen.

ÄRENDET
En värdig äldreomsorg ska kännetecknas av en genomgående god och jämn kvalitet och utgå från ett salutogent förhållningssätt med människan i centrum. Omsorgen om äldre måste vara tydlig och förutsägbar så att omsorgstagare alltid vet vad man får och kan förvänta sig. Om eller när äldreomsorgen brister, så ska man veta vart man vänder sig. Ett sådant förhållningssätt ger trygghet.

Ansvaret för omsorgen om äldre återfinns i stadsdelsnämnderna som både har ett befolkningsansvar och dagligen arbetar med att säkerställa en god kvalitet i äldreomsorgens samlade verksamheter. Arbetet är omfattande och inbegriper omsorg om äldre i såväl hemmet som på särskilt boende, vilket sker i nära samarbete med framför allt hemsjukvården men också med andra aktörer såsom stadens träffpunkter. Uppdraget är både gediget och komplext eftersom att antalet äldre blir fler, vilket även betyder att de äldre äldre blir fler. Samtidigt behåller flertalet sin hälsa långt upp i åldrarna medan andra behöver en äldreomsorg anpassad för att svara mot behoven hos de mest sköra äldre.

Äldreomsorgens utmaningar i staden är stora, vilket undersökningar från både Sveriges Kommuner och Landsting och socialstyrelsens Öppna jämförelser visar. Göteborgs stad har initierat ett utvecklingsarbete för hemtjänsten med målet att förändra styrsystem och arbetssätt. Det är ett viktigt arbete som både behöver påskyndas och följas nära för att säkerställa att avsedda effekter uppnås.

Det är tydligt att kommunstyrelsen behöver ta ett tydligare samordningsansvar för att utveckla samtidens och framtidens äldreomsorg i Göteborg jämte andra frågor som är av betydelse för äldre i staden.

Av den anledningen vill vi att kommunstyrelsen tillsätter en äldreberedning i syfte att ha ett tydligt samordningsansvar för äldreomsorgen och dess utveckling. Äldreberedningen ska samordna och utveckla äldreomsorgen i ett hela staden perspektiv med särskilt fokus på äldres boende, valfrihet, integritet och trygghet. Beredningen ska bestå av sex ledamöter, i enlighet med sammansättingen av KSAU, varav en ordförande och en vice ordförande. För att avgränsa och tydliggöra äldreberedningens arbetsformer får Stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma med förslag på mandat, regelverk och återrapportering samt förhållande till kommunstyrelsen. Andra frågor som behöver belysas är avgränsningen och förhållandet till såväl stadsdelarna som Senior Göteborg.

Äldreberedningen ska följa och verka för att kvaliteten inom äldreomsorgen utvecklas. Arbetet ska utgå från aktuell forskning och vara evidensbaserat. Samverkansrollen med Västra Götalandsregionen, (VGR) är central och ska ingå som en uppgift. Äldreberedningen ska verka för att insatser genomförs som säkerställer en jämn och god kvalitet, sätter människan i centrum och som utgår från eget val. Äldreomsorgens utmaningar handlar till stor del om att säkra en jämn och god tillgång på service oavsett var man bor i staden och att tillgången till service ska ske utan dröjsmål och oskälig väntan.

Äldreberedningen ges en aktiv roll i att särskilt samordna, följa och bereda insatser för äldres boende och valfrihet.

  • När det gäller frågan om äldres boende är ett steg taget genom den samordning som sker av frågan genom resursnämndsuppdraget som Örgryte–Härlanda har, men vi går nu vidare och ger beredningen en aktiv samordnande roll i att följa och bereda boendefrågan tillsammans med Fastighetsnämnden och övriga aktörer med ansvar för frågan. Frågan om äldres boende har flera bottnar där tillgången till ett adekvat boende när man behöver måste bli säkerställt och att det finns alternativa boendeformer att välja på. Exempel på andra aktuella frågor är underhåll av boenden, boenden i alternativ regi och stadsdelarnas prissättning av särskilda boenden.
  •  frågan om äldres valfrihet är utgångspunkten att respektera människan, hennes val, självbestämmande och önskningar så långt det är möjligt. Framför allt handlar det om att underlätta vid val av boende och service inom såväl hemtjänst, särskilt boende men också vid övrig vård i tillämpliga delar. En del av valfriheten handlar också om att erbjuda alternativ, därför ska gruppen även följa utvecklingen av träffpunkter och annat utbud som ger människan ett mervärde ur valfrihetssynpunkt. Frågan om valfrihet ska utredas och arbetas med inom de ramar som är möjliga sett utifrån de lagar och direktiv som gäller på området.
  • Integritet och trygghet är centrala värden för en äldreomsorg med god kvalitet. Kvalitetsfrågorna i äldreomsorgen är under utveckling, men mer finns att göra för att säkerställa en väl fungerande äldreomsorg. Kvaliteten ska vara god och vården säker. Detsamma gäller de etiska frågorna som även återfinns i den dagliga verksamheten och i frågor som bemötande och förhållningssätt. För att säkerställa integritet, kvalitet och trygghet ska äldreberedningen arbeta med att säkerställa utvecklingen av dessa frågor.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s